แผนงาน สจรส. (แผนงาน ปี 2553)
 แผนงานกลาง (แผนงาน ปี 2559)
 งานบริหารจัดการกลาง (โครงการ ปี 2559)
 งานบริหารจัดการกลาง (โครงการ ปี 2560)
 แผนงานโซนใต้กลาง (แผนงาน ปี 2559)
 แผนงานโซนใต้บน (แผนงาน ปี 2559)
 แผนงานกลางโซนใต้บน (โครงการ ปี 2559)
 แผนงานกลางโซนใต้บน (โครงการ ปี 2560)
 แผนงานโซนใต้ล่าง (แผนงาน ปี 2559)
 ระบบหนุนเสริมนโยบาย (โครงการ ปี 2559)
 แผนงานสนับสนุน (แผนงาน ปี 2559)
 ระบบติดตามประเมินผล (โครงการ ปี 2559)
 แผนงานสร้างสุข (แผนงาน ปี 2559)
 งานสร้างสุข ปี59 (โครงการ ปี 2559)
 แผนงานสื่อ (แผนงาน ปี 2559)
แผนงานอื่น ๆ (แผนงาน ปี 2559)
 เด็กไทยแก้มใส (โครงการ ปี 2559)
 test (โครงการ ปี 2561)
 Test (โครงการ ปี 2561)
 เกษตรในโรงเรียน (โครงการ ปี 2561)
 ??? (โครงการ ปี 2562)
 นักเรียนอยู่ดีกินดี (โครงการ ปี 2562)
 บ้านวังใหญ่ปลายรำ (โครงการ ปี 2562)
 บ้านวังใหญ่ปลายรำ (โครงการ ปี 2562)
 รร.บ้านกะทิง (โครงการ ปี 2562)
 โรงเรียนตัวอย่าง (โครงการ ปี 2562)
 โรงเรียนบ้านกรอบ (โครงการ ปี 2562)
 โรงเรียนบ้านโมย (โครงการ ปี 2562)
 โรงเรียนบ้านสม็อง (โครงการ ปี 2562)
 โรงเรียนวัดทุ่งข่า (โครงการ ปี 2562)
 โรงเรียนวัดทุ่งข่า (โครงการ ปี 2562)
 โรงเรียนวัดทุ่งข่า (โครงการ ปี 2562)
 โรงเรียนวัดทุ่งข่า (โครงการ ปี 2562)
 โรงเรียนวัดทุ่งข่า (โครงการ ปี 2562)
 โรงเรียนวัดบางทีง (โครงการ ปี 2562)
 โรงเรียนวัดวังไทร (โครงการ ปี 2562)
 โรงเรียนวัดอ่าวบัว (โครงการ ปี 2562)
 เลี้ยงไก่ไข่ (โครงการ ปี 2562)