ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

แผนงาน สจรส.(แผนงาน ปี 2553)
HIA RC ปี 62(โครงการ ปี 2562)
แผนงานกลาง(แผนงาน ปี 2559)
แผนงานโซนใต้กลาง(แผนงาน ปี 2559)
แผนงานโซนใต้บน(แผนงาน ปี 2559)
แผนงานโซนใต้ล่าง(แผนงาน ปี 2559)
แผนงานสนับสนุน(แผนงาน ปี 2559)
แผนงานสร้างสุข(แผนงาน ปี 2559)
งานสร้างสุข ปี59(โครงการ ปี 2559)
แผนงานสื่อ(แผนงาน ปี 2559)
แผนงานอื่น ๆ(แผนงาน ปี 2559)
เด็กไทยแก้มใส(โครงการ ปี 2559)