รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
ชื่อโครงการ แผนงานกลางโซนใต้บน
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้บน
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.เพ็ญ สุขมาก
คณะทำงาน ? น.ส.ซูวารี มอซู น.ส.สิริมนต์ ชีวะอิสระกุล
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณโครงการ 750,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • syuwarisyuwari (Owner)  
  • sirimonsirimon (Owner)  
  • hsmiscachsmiscac (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2558 31 ก.ค. 2560 1 ต.ค. 2558 31 ก.ค. 2560 750,000.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 750,000.00

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

 

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 แผนงานกลางใต้บน 750,000.00 100 5 777,750.00 5 657,112.00
18 พ.ย. 58 กิจกรรมการประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานแผนงานความมั่นคงทางมนุษย์ เด็ก เยาวชนและครอบครัว 20 - -
4-5 ก.ค. 59 จัดประชุมเสริมศักยภาพและพัฒนาข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 50 - -
13 ก.ค. 59 สนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการโครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11 สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน) 100 - -
1-2 ก.ย. 59 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายความมั่นคงของมนุษย์ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 100 - -
18-19 ธ.ค. 59 การประชุมประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้และเครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเขต 11-12 100 - -
รวม 750,000.00 100 5 777,750.00 5 657,112.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (750,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (777,750.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย hsmiscac hsmiscac เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 16:05 น.