รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง -
รหัสโครงการ -
ชื่อโครงการ ระบบติดตามประเมินผล
ชุดโครงการ แผนงานสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบโครงการ ซูวารี มอซู
คณะทำงาน ? ซูวารี มอซู
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2559 - 31 มีนาคม 2560
งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 150
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย ภายใต้โครงการ ศวสต.

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด สงขลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • syuwarisyuwari (Owner)  
  • sulaiman.bsulaiman.b (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (400,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

พัฒนาระบบติดตามประเมินผล บนเวปไซต์ให้สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน

ระบบติดตามประเมินผลบนเวปไซต์ มีความสอดคล้องกับแนวทางของสตง.

ผู้รับผิดชอบโครงการ ให้มีความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบติดตามประเมินผล

ผู้รับผิดชอบโครงการของ สสส. ร้อยละ 25 ของทั้งภาคใต้ สามารถใช้ระบบติดตามประเมินผลบน website

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ระบบติดตามประเมินผลบนWebsite 400,000.00 0 7 390,000.00 7 417,777.00
8 มิ.ย. 59 ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบติดตามและประเมินผล ผ่านเวปไซต์ 5 - -
27 เม.ย. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จ.กระบี่และจ.ตรัง 15 - -
12-13 พ.ค. 60 เข้าร่วมเวทีปรึกษาหารือเพื่อการสานพลังภาคีเครือข่าย 30 - -
1-2 ก.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายฉบับสมบูรณ์และรายงานการงินเพื่อปิดโครงการ (โครงการย่อยภายใต้โครงการ ศวสต) 10 - -
4 ก.ค. 60 การติดตาม ตรวจรายงานกิจกรรมออนไลน์ และทำรายงานเพื่อปิดโครงการ 6 - -
15-16 ก.ค. 60 วางแผนการดำเนินงาน ศวสตปี 2 และเตรียมงานสร้างสุข 70 - -
20-22 ก.ค. 60 ปรึกษาหารือการจัดทำรายงานปิดโครงการและเขียนโครร่างปี 2 35 - -
รวม 400,000.00 0 7 390,000.00 7 417,777.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (400,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (390,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย HSMI_Ae HSMI_Ae เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 16:16 น.