รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ -
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระบบติดตามประเมินผล
ภายใต้โครงการ แผนงานสนับสนุน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2559 - 31 มีนาคม 2560
งบประมาณ 400,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ซูวารี มอซู
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • syuwarisyuwari (Owner)  
  • sulaiman.bsulaiman.b (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (400,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
พัฒนาระบบติดตามประเมินผล บนเวปไซต์ให้สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน

ระบบติดตามประเมินผลบนเวปไซต์ มีความสอดคล้องกับแนวทางของสตง.

ผู้รับผิดชอบโครงการ ให้มีความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบติดตามประเมินผล

ผู้รับผิดชอบโครงการของ สสส. ร้อยละ 25 ของทั้งภาคใต้ สามารถใช้ระบบติดตามประเมินผลบน website

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
8 มิ.ย. 59 ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบติดตามและประเมินผล ผ่านเวปไซต์ 5 100,000.00 100,000.00
27 เม.ย. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จ.กระบี่และจ.ตรัง 15 20,000.00 19,544.00
12 - 13 พ.ค. 60 เข้าร่วมเวทีปรึกษาหารือเพื่อการสานพลังภาคีเครือข่าย 30 10,000.00 9,925.00
1 - 2 ก.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายฉบับสมบูรณ์และรายงานการงินเพื่อปิดโครงการ (โครงการย่อยภายใต้โครงการ ศวสต) 10 90,000.00 70,304.00
4 ก.ค. 60 การติดตาม ตรวจรายงานกิจกรรมออนไลน์ และทำรายงานเพื่อปิดโครงการ 6 10,000.00 12,177.00
15 - 16 ก.ค. 60 วางแผนการดำเนินงาน ศวสตปี 2 และเตรียมงานสร้างสุข 70 120,000.00 135,827.00
20 - 22 ก.ค. 60 ปรึกษาหารือการจัดทำรายงานปิดโครงการและเขียนโครร่างปี 2 35 40,000.00 70,000.00
รวม 171 390,000.00 7 417,777.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย HSMI_Ae HSMI_Ae เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 16:16 น.