รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 58-00-2397
รหัสโครงการ 58-04288
ชื่อโครงการ แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้กลาง
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ,ดร.เพ็ญ สุขมาก
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี,พีรยา จินดามณี
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2560
งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 7
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบต.นางหลง ,เขาแก้ว,จันดี,ไสหร้า,และท่าดี มหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดพัทลุง และการผลักดันแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดสงขลาร่วมกับจังหวัดสงขลา

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • wannawanna (Owner)  
  • ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 เม.ย. 2559 31 ก.ค. 2559 1 เม.ย. 2559 31 ก.ค. 2559 400,000.00
รวมงบประมาณ 400,000.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

1.การผลักดันให้ยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดสงขลาเป็นแผนปฏิบัติงานของจังหวัด อปท. และหน่วยอื่นๆ เกิดโครงการและกิจกรรมการจัดการเรื่องความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการที่สมวัย
  1. เกิดกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดละ1 เครือข่ายประกอบด้วย ภาควิชาการภาครัฐ ชุมชน และเอกชน
2. จัดทำยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง โดยใช้ข้อมูลข้าวทั้งระบบเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานผลักดันยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง
  1. เกิดการจัดการข้อมูลข้าวนำไปสู่ยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง
3. การขยายพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการด้านอาหารและโภชนาการของตำบลควนรู และตำบลชะแล้ จังหวัดสงขลา ไปสู่ 5 อปท.ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในปีที่ 1เป็นการจัดการระบบข้อมูลความมั่นคงอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย
  1. เกิดการทำงานประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัยในแผนระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง
1. จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ และติดตามประเมินผล อย่างน้อยจังหวัดละ2 ครั้ง 2. รวบรวมชุดความรู้เรื่องอาหาร ในพื้นที่ คัดเลือกที่มีรูปธรรมชัดเจน เพื่อผลักดันให้รัฐและท้องถิ่นนำไปใช้ในการวางแผนระดับจังหวัด และแผนระดับท้องถิ่น(โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากโครงการบูรณาการอาหารจังหวัดสงขลา ซึ่งสนับสนุนโดยสำนัก5)
  1. เกิดการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
งานสร้างสุขภาคใต้ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 นำเสนอประเด็นความมั่นคงทางอาหาร วันที่ 4 ตุลาคม 2559

1.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความมั่นคงทางอาหาร ประเด็นแกะรอยข้าวใต้ ใครทำใครกิน

2.เอกสารประกอบการเสวนา แกะรอยข้าใต้ ใครทำใครกิน

3.นิทรรศการเรื่องความมั่นคงทางอาหาร นำเสนอโดย ม.ทักษิณ และ อบต.ควนรู

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 แผนยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา 400,000.00 19 13 126,000.00 13 139,064.00
27 พ.ค. 59 ประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 วันที่ 27 พ.ค. 2559 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เข้าร่วมประชุม 19 คน 19 - -
3 มิ.ย. 59 ประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน 12 - -
14 มิ.ย. 59 ประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3 วันที่ 14 มิถุนายน 2559 มีเวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เข้าร่วมประชุม 11 คน 11 - -
20 มิ.ย. 59 ประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4 วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน 10 - -
24 มิ.ย. 59 ประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5 วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 10:00-12:00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม 7 คน ณ ห้องประชุม 1405 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน 10 - -
8 ก.ค. 59 ประชุมระดมความคิดเห็นต่อการทบทวนแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา (ประเด็นสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ) วันที่ 7-8 ก.ค.2559 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 58 คน 19 - -
26 ก.ค. 59 การประชุมระดมความคิดเห็นต่อการทบทวนแผนวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา (2560-2561)ประเด็นการศึกษา และประเด็นสุขภาพ 60 - -
4 ส.ค. 59 การประชุมยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของจังหวัดสงขลา 5 - -
23 ส.ค. 59 ประชุมระดมความคิดเห็นต่อการทบทวนแผน วิเคราะห์ และจัดทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา (2560-2561) 120 - -
24 ก.ย. 59 การประชุมเตรียมข้อมูลการทบทวนแผน วิเคราะห์และจัดทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา (2560-2561) 20 - -
11 เม.ย. 60 การประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานแผนงานเพื่อการพัฒนาระบบบูรณาการอาหาร 10 - -
5 มิ.ย. 60 การเข้าร่วมประชุมทบทวน Road Map เดินหน้าสงขลาเกษตรก้าวหน้า 3 - -
22 มิ.ย. 60 ค่าห้องประชุมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียน 320 - -
2 สนับสนุนการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 0.00 50 7 103,200.00 7 67,537.00
26 พ.ค. 59 การประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ข้าวจังหวัดพัทลุง 30 - -
25 มิ.ย. 59 ประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ ห้องย่อยความมั่นคงทางอาหาร วันที่ 25 มิ.ย.2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1405 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ผู้เข้าร่วมประชุม 18 คนการผลักดันยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 18 - -
15 ก.ค. 59 ประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ ห้องย่อยความมั่นคงทางอาหาร วันที่ 15 ก.ค. 2559 ณ โรงแรมคริสตัล 10 - -
29 ก.ค. 59 การสนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการโครงการยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 0 - -
29 ส.ค. 59 ประชุมขับเคลื่อนแผนแม่บทข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน 20 - -
30 มิ.ย. 60 การประชุมระดมความคิดเห็นต่อแผนแม่บทข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 50 - -
26 ก.ค. 60 การประชุมทบทวน วิเคราะห์ และจัดทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 50 - -
3 สนับสนุนการดำเนินโครงการการบูรณาการด้านอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 0.00 0 12 312,000.00 12 253,490.00
11 ก.ค. 59 ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบบูรณาการอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 11 ก.ค.2559 ณ ห้องประชุมนิโรบล โรงแรมทวินโลตัส มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 35 คน 35 - -
24 ส.ค. 59 ประชุมทำความเข้าใจการจัดทำข้อตกลงการทำงานของตำบลบูรณาการด้านอาหารและโภชนาการ วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ อบต.นางหลง จังหวัดนครศรีธรรมราช 30 - -
15 ก.ย. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย 45 - -
20 ต.ค. 59 ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำกิจกรรม การตรวจเอกสารการเงิน 25 - -
28 ก.พ. 60-3 มี.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เรื่องความมั่นคงทางอาหาร 25 - -
1 พ.ค. 60 ลงพื้นที่ติดตามรายงานในเว็บไซต์และตรวจเอกสารการเงิน ต.ไสหร้า 5 - -
1-12 พ.ค. 60 ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 50 - -
5 พ.ค. 60 ร่วมเวทีคืนข้อมูลและจัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหารตำบลหูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 30 - -
9 พ.ค. 60 ร่วมเวทีคืนข้อมูลและจัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหารตำบลเขาแก้ว อ.ลานสกา จ.สงขลา 32 - -
23 พ.ค. 60 ร่วมเวทีคืนข้อมูลและจัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหารตำบลไสหร้า อ.ฉวาง จ.สงขลา 30 - -
1-2 มิ.ย. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารยุทธศาสตร์ระบบอาหารประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัยในระดับตำบลของจังหวัดนครศรีธรรมราช 40 - -
22-23 มิ.ย. 60 ประชุมระดมความคิดเห็นการวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหาร ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช 70 - -
4 จัดกิจกรรมงานสร้างสุขภาคใต้ ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร วันที่ 4 ตุลาคม 2559 0.00 150 1 - 1 -
4 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ 150 - -
รวม 400,000.00 219 33 541,200.00 33 460,091.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (400,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (541,200.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย sulaiman.b sulaiman.b เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 09:43 น.