รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 58-04288
ชื่อโครงการ/กิจกรรม แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
ภายใต้โครงการ แผนงานโซนใต้กลาง
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2560
งบประมาณ 400,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ,ดร.เพ็ญ สุขมาก
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี,พีรยา จินดามณี
พื้นที่ดำเนินการ
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • wannawanna (Owner)  
  • ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 เม.ย. 2559 31 ก.ค. 2559 1 เม.ย. 2559 31 ก.ค. 2559 400,000.00
รวมงบประมาณ 400,000.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1.การผลักดันให้ยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดสงขลาเป็นแผนปฏิบัติงานของจังหวัด อปท. และหน่วยอื่นๆ เกิดโครงการและกิจกรรมการจัดการเรื่องความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการที่สมวัย
  1. เกิดกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดละ1 เครือข่ายประกอบด้วย ภาควิชาการภาครัฐ ชุมชน และเอกชน
2. จัดทำยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง โดยใช้ข้อมูลข้าวทั้งระบบเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานผลักดันยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง
  1. เกิดการจัดการข้อมูลข้าวนำไปสู่ยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง
3. การขยายพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการด้านอาหารและโภชนาการของตำบลควนรู และตำบลชะแล้ จังหวัดสงขลา ไปสู่ 5 อปท.ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในปีที่ 1เป็นการจัดการระบบข้อมูลความมั่นคงอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย
  1. เกิดการทำงานประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัยในแผนระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง
1. จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ และติดตามประเมินผล อย่างน้อยจังหวัดละ2 ครั้ง 2. รวบรวมชุดความรู้เรื่องอาหาร ในพื้นที่ คัดเลือกที่มีรูปธรรมชัดเจน เพื่อผลักดันให้รัฐและท้องถิ่นนำไปใช้ในการวางแผนระดับจังหวัด และแผนระดับท้องถิ่น(โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากโครงการบูรณาการอาหารจังหวัดสงขลา ซึ่งสนับสนุนโดยสำนัก5)
  1. เกิดการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
งานสร้างสุขภาคใต้ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 นำเสนอประเด็นความมั่นคงทางอาหาร วันที่ 4 ตุลาคม 2559

1.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความมั่นคงทางอาหาร ประเด็นแกะรอยข้าวใต้ ใครทำใครกิน

2.เอกสารประกอบการเสวนา แกะรอยข้าใต้ ใครทำใครกิน

3.นิทรรศการเรื่องความมั่นคงทางอาหาร นำเสนอโดย ม.ทักษิณ และ อบต.ควนรู

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
26 พ.ค. 59 การประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ข้าวจังหวัดพัทลุง 30 32,200.00 18,709.00
27 พ.ค. 59 ประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 วันที่ 27 พ.ค. 2559 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เข้าร่วมประชุม 19 คน 19 0.00 8,880.00
3 มิ.ย. 59 ประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน 12 0.00 0.00
14 มิ.ย. 59 ประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3 วันที่ 14 มิถุนายน 2559 มีเวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เข้าร่วมประชุม 11 คน 11 0.00 0.00
20 มิ.ย. 59 ประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4 วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน 10 0.00 0.00
24 มิ.ย. 59 ประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5 วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 10:00-12:00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม 7 คน ณ ห้องประชุม 1405 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน 10 0.00 0.00
25 มิ.ย. 59 ประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ ห้องย่อยความมั่นคงทางอาหาร วันที่ 25 มิ.ย.2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1405 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ผู้เข้าร่วมประชุม 18 คนการผลักดันยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 18 0.00 0.00
8 ก.ค. 59 ประชุมระดมความคิดเห็นต่อการทบทวนแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา (ประเด็นสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ) วันที่ 7-8 ก.ค.2559 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 58 คน 19 0.00 42,516.00
11 ก.ค. 59 ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบบูรณาการอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 11 ก.ค.2559 ณ ห้องประชุมนิโรบล โรงแรมทวินโลตัส มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 35 คน 35 0.00 20,520.00
15 ก.ค. 59 ประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ ห้องย่อยความมั่นคงทางอาหาร วันที่ 15 ก.ค. 2559 ณ โรงแรมคริสตัล 10 0.00 0.00
26 ก.ค. 59 การประชุมระดมความคิดเห็นต่อการทบทวนแผนวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา (2560-2561)ประเด็นการศึกษา และประเด็นสุขภาพ 60 43,000.00 17,000.00
29 ก.ค. 59 การสนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการโครงการยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 0 0.00 0.00
4 ส.ค. 59 การประชุมยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของจังหวัดสงขลา 5 5,000.00 2,600.00
23 ส.ค. 59 ประชุมระดมความคิดเห็นต่อการทบทวนแผน วิเคราะห์ และจัดทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา (2560-2561) 120 0.00 0.00
24 ส.ค. 59 ประชุมทำความเข้าใจการจัดทำข้อตกลงการทำงานของตำบลบูรณาการด้านอาหารและโภชนาการ วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ อบต.นางหลง จังหวัดนครศรีธรรมราช 30 0.00 20,810.00
29 ส.ค. 59 ประชุมขับเคลื่อนแผนแม่บทข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน 20 0.00 4,400.00
15 ก.ย. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย 45 50,000.00 32,410.00
24 ก.ย. 59 การประชุมเตรียมข้อมูลการทบทวนแผน วิเคราะห์และจัดทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา (2560-2561) 20 10,000.00 6,714.00
4 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ 150 0.00 0.00
20 ต.ค. 59 ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำกิจกรรม การตรวจเอกสารการเงิน 25 0.00 16,570.00
28 ก.พ. 60 - 3 มี.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เรื่องความมั่นคงทางอาหาร 25 0.00 65,150.00
11 เม.ย. 60 การประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานแผนงานเพื่อการพัฒนาระบบบูรณาการอาหาร 10 10,000.00 8,040.00
1 พ.ค. 60 ลงพื้นที่ติดตามรายงานในเว็บไซต์และตรวจเอกสารการเงิน ต.ไสหร้า 5 0.00 0.00
1 - 12 พ.ค. 60 ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 50 50,000.00 25,317.00
5 พ.ค. 60 ร่วมเวทีคืนข้อมูลและจัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหารตำบลหูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 30 0.00 0.00
9 พ.ค. 60 ร่วมเวทีคืนข้อมูลและจัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหารตำบลเขาแก้ว อ.ลานสกา จ.สงขลา 32 0.00 0.00
23 พ.ค. 60 ร่วมเวทีคืนข้อมูลและจัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหารตำบลไสหร้า อ.ฉวาง จ.สงขลา 30 0.00 3,926.00
1 - 2 มิ.ย. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารยุทธศาสตร์ระบบอาหารประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัยในระดับตำบลของจังหวัดนครศรีธรรมราช 40 100,000.00 68,787.00
5 มิ.ย. 60 การเข้าร่วมประชุมทบทวน Road Map เดินหน้าสงขลาเกษตรก้าวหน้า 3 10,000.00 5,314.00
22 มิ.ย. 60 ค่าห้องประชุมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียน 320 48,000.00 48,000.00
22 - 23 มิ.ย. 60 ประชุมระดมความคิดเห็นการวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหาร ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช 70 112,000.00 0.00
30 มิ.ย. 60 การประชุมระดมความคิดเห็นต่อแผนแม่บทข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 50 0.00 0.00
26 ก.ค. 60 การประชุมทบทวน วิเคราะห์ และจัดทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 50 71,000.00 44,428.00
รวม 1,364 541,200.00 33 460,091.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย sulaiman.b sulaiman.b เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 09:43 น.