โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 59-ข-037
ชื่อโครงการ โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้บน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทวีวัตร เครือสาย
คณะทำงาน ?
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2559 - 30 กันยายน 2559
งบประมาณโครงการ 450,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ละติจูด-ลองจิจูด 10.5256193233946,99.140625
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • syuwarisyuwari (Owner)  
  • sirimonsirimon (Owner)  
  • นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง (Owner)  
  • chayanin eksuwanchayanin eksuwan (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ส.ค. 2560 30 เม.ย. 2560 450,000.00
รวมงบประมาณ 450,000.00

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อยกระดับศักยภาพกลไกและการปฏิบัติการสร้างสุขภาวะของคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

 

เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่ของคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

 

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะทำงานและทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด 380,000.00 0 15 380,000.00 15 377,573.00
9 ส.ค. 59 ประชุมถอดบทเรียนกองทุนฯในระดับพื้นที่ (อบต.วังไผ่) 72 - -
25 ส.ค. 59 เวทีถอดบทเรียนกองทุนฯอบต.บ้านควน 63 - -
13-14 ต.ค. 59 เวทีจัดการความรู้นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดระนอง 39 - -
13-14 ต.ค. 59 เวทีจัดการความรู้นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี 82 - -
13 ต.ค. 59 เวทีจัดการความรู้นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดกระบี่ 30 - -
14 ต.ค. 59 เวทีประชุมทบทวนคณะกรรมการและร่วมถอดบทเรียนกองทุนท้องถิ่นต้นแบบ เพื่อพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ 61 - -
24 ต.ค. 59 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำแผนดำเนินงานคณะทำงานพัฒนากองทุนฯจังหวัดนครศรีธรรมราช 42 - -
3 พ.ย. 59 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำแผนดำเนินงานคณะทำงานพัฒนากองทุนฯจังหวัดชุมพร 28 - -
8 พ.ย. 59 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรุูคณะทำงานพัมนากองทุนฯจังหวัดพังงา 11 - -
18 พ.ย. 59 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำแผนดำเนินงานกองทุนฯระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 51 - -
21 พ.ย. 59 เวทีจัดการความรู้การสร้างเสริมสุขภาพภายใต้กองทุนฯจังหวัดพังงา 45 - -
15 ธ.ค. 59 เวทีจัดการความรู้นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 30 - -
18 ธ.ค. 59 เวทีประชุมเวทีสรุปการพัฒนาระบบและกลไกพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลทรายขาว ส่งเสริมการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพตำบลจังหวัดกระบี่ 30 - -
27 ธ.ค. 59 เวทีจัดการความรู้นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพภายใต้กองทุนฯจังหวัดชุมพร 63 - -
11 ม.ค. 60 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะทำงานกองทุนฯระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 18 - -
2 เวทีเสริมศักยภาพคณะทำงานฯระดับเขต 70,000.00 0 8 70,000.00 8 73,016.00
1 ก.ค. 59-31 ส.ค. 59 การถอดบทเรียนการดำเนินงานกองทุนฯ 8 กองทุนฯ 20 - -
4-5 ก.ค. 59 ประชุมเสริมศักยภาพและพัฒนาขอเสนอโครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุกพื้นที่ภาคใตตอนบน 200 - -
27 ก.ค. 59 ประชุมคณะทำงานพัฒนากองทุนฯระดับเขต 40 - -
9 ก.ย. 59 ประชุมคณะทำงานพัฒนากองทุนฯระดับเขต 11 สุราษฏร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 47 - -
10 ก.ย. 59 คณะทำงานสังเคราะห์บทเรียนและข้อเสนอเขต 11 สุราษฏร์ธานี 8 - -
28 ต.ค. 59 ประชุมคณะทำงานพัฒนากองทุนฯระดับเขต 48 - -
7 พ.ย. 59 ประชุมเตรียมเวทีเครือข่ายกองทุนท้องถิ่นภาคใต้ 16 - -
18-19 ม.ค. 60 เวทีประชุมคณะทำงานฯระดับเขตและภาคีสุขภาพภาคใต้ตอนบน 30 - -
รวม 450,000.00 0 23 450,000.00 23 450,589.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย HSMI_Ae HSMI_Ae เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 20:54 น.