ทดสอบ

17 ตุลาคม 2561
Little BearLittle Bearเมื่อ 17 ต.ค. 2561 19:27:15
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทดสอบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทดสอบ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมกรรมการ

12 ตุลาคม 2561
Little BearLittle Bearเมื่อ 12 ต.ค. 2561 02:17:36
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

a

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

a

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00