บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
5 ตุลาคม 2561 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยณัฎฐธิดา นาสวนณัฎฐธิดา นาสวนเมื่อ 5 ตุลาคม 2561 10:27:52
Project owner
แก้ไขโดย ณัฎฐธิดา นาสวน เมื่อ 5 ตุลาคม 2561 10:34:01 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมร่วมกับ สจรส เรียนรู้การเขียนรายงาน

 • photo
  • photo
   • photo
    คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
    วัตถุประสงค์

    เพื่อเรียนรู้การเขียนรายงาน

    กิจกรรมตามแผน

    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

    เจ้าหน้าที่โครงการ

    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

    • ประชุมเรียนรู้การเขียนรายงาน
    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

    เจ้าหน้าที่ สจรส ทีมวิจัยโซนอันดามัน ทีมวิจัย ม.ทักษิณ

    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

    • นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโซนอันดามัน
    • เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

     

    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
    • ได้เรียนรู้การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าในแต่ละโครงการ
    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

    -

    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

    -

    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

    -

    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

    -

    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
    -