บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
16 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยณัฎฐธิดา นาสวนณัฎฐธิดา นาสวนเมื่อ 25 ธันวาคม 2561 10:08:44
Project owner
แก้ไขโดย ณัฎฐธิดา นาสวน เมื่อ 25 ธันวาคม 2561 10:10:41 น.

ชื่อกิจกรรม : ค่าโทรศัพท์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
 • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ค่าโทรศัพท์เดือนพฤศจิกายน 2561

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยณัฎฐธิดา นาสวนณัฎฐธิดา นาสวนเมื่อ 25 ธันวาคม 2561 10:22:24
Project owner
แก้ไขโดย ณัฎฐธิดา นาสวน เมื่อ 22 มกราคม 2562 09:48:46 น.

ชื่อกิจกรรม : ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยได้รับค่าตอบแทน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
 • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยได้รับค่าตอบแทน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยณัฎฐธิดา นาสวนณัฎฐธิดา นาสวนเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 09:54:43
Project owner
แก้ไขโดย ณัฎฐธิดา นาสวน เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 09:55:42 น.

ชื่อกิจกรรม : ส่งทีมคณะทำงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
 • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เดินทางไปส่งคณะทำงานที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยณัฎฐธิดา นาสวนณัฎฐธิดา นาสวนเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 14:02:26
Project owner
แก้ไขโดย ณัฎฐธิดา นาสวน เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 14:03:59 น.

ชื่อกิจกรรม : การประชุมทีมวิจัย เพื่อจัดทำเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

พื่อจัดทำเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่โครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการให้ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ  เกี่ยวกับกระบวนการ  แนวทางการศึกษาและวิจัย  การสร้างเครื่องมือเก็บรวมรวมข้อมูล  และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย จำนวน 1 ครั้ง และจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายและผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่โครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สร้างเครื่องมือเก็บรวมรวมข้อมูล และจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายและผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รูปแบบเครื่องมือค่อนข้างชัดเจน และจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายและผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยณัฎฐธิดา นาสวนณัฎฐธิดา นาสวนเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 11:36:19
Project owner
แก้ไขโดย ณัฎฐธิดา นาสวน เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 11:37:11 น.

ชื่อกิจกรรม : การประชุมทีมวิจัย เพื่อชี้แจงโครงการและกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยประเมินผล

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo
     • photo
      คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
      วัตถุประสงค์

      เพื่อชี้แจงโครงการและกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยประเมินผล

      กิจกรรมตามแผน

      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

      ทีมนักวิจัย เจ้าหน้าที่โครงการ

      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

      • การประชุมทีมวิจัย เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาและกรอบแนวคิดในการวิจัยประเมินผล
      • การศึกษาค้นคว้าเอกสาร/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เขียนและเรียบเรียง  รวมทั้งจัดพิมพ์วรรณกรรมที่ได้ทบทวน  จำนวน  5  ครั้ง
      • การจัดทำเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และข้อสเนอเชิงจริยธรรมการวิจัย
      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 8 คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

      ทีมนักวิจัย เจ้าหน้าที่โครงการ

      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

      • ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจัยอย่างครบถ้วน
      • ทีมนักวิจัยร่วมเสนอแนะแนวทางการดำเนินการโครงการวิจัย
      • ทีมนักวิจัยร่วมให้ข้อเสนอเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย
      • ทีมนักวิจัยร่วมกันให้ข้อคิดเห็นในการจัดทำเครื่องมือวิจัย และการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติม
      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

       

      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
      • มีการวางแผนการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ
      • มีแนวทางในการจัดทำเครื่องมือการวิจัยที่ชัดเจน
      • ได้แนวคำถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายมากขึ้น
      • ได้ข้อเสนอแนะที่ดีในการจัดทำจริยธรรมการวิจัย
      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

      -

      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

      -

      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

      -

      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

      -

      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
      -
      16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:00 น.
      รายงานจากพื้นที่
      โพสท์โดยณัฎฐธิดา นาสวนณัฎฐธิดา นาสวนเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 11:10:29
      Project owner
      แก้ไขโดย ณัฎฐธิดา นาสวน เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 11:12:33 น.

      ชื่อกิจกรรม : ค่าตอบแทนทีมวิจัย

      คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
      วัตถุประสงค์

      เพื่อให้ทีมวิจัยได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมประชุม

      กิจกรรมตามแผน

      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

      ทีมวิจัย

      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

      • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
      • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
      • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
      • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

      ผู้รับผิดชอบโครงการ ทีมวิจัย เจ้าหน้าที่โครงการ

      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

      -

      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

       

      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

      ทีมวิจัยได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมประชุม

      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

      -

      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

      -

      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

      -

      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

      -

      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
      -
      15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:00 น.
      รายงานจากพื้นที่
      โพสท์โดยณัฎฐธิดา นาสวนณัฎฐธิดา นาสวนเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 09:49:30
      Project owner
      แก้ไขโดย ณัฎฐธิดา นาสวน เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 09:50:30 น.

      ชื่อกิจกรรม : รับทีมคณะทำงาน

      คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
      วัตถุประสงค์

      เพื่อเข้าร่วมประชุม

      กิจกรรมตามแผน

      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

      คณะทำงาน

      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

      • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
      • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
      • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
      • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

      คณะทำงาน

      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

      เดินทางไปรับคณะทำงานที่ท่าอากาศยานตรัง

      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

       

      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

      คณะทำงานสามารถมาเข้าร่วมประชุมได้

      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

      -

      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

      -

      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

      -

      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

      -

      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
      -
      15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:00 น.
      รายงานจากพื้นที่
      โพสท์โดยณัฎฐธิดา นาสวนณัฎฐธิดา นาสวนเมื่อ 25 ธันวาคม 2561 10:01:45
      Project owner
      แก้ไขโดย ณัฎฐธิดา นาสวน เมื่อ 25 ธันวาคม 2561 10:03:21 น.

      ชื่อกิจกรรม : ค่าที่พักทีมนักวิจัย

      คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
      วัตถุประสงค์

      เพื่อให้ทีมนักวิจัยเข้าพักตลอดการประชุม

      กิจกรรมตามแผน

      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

      ทีมนักวิจัย

      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

      • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
      • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
      • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
      • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

      ทีมนักวิจัย

      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

      -

      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

       

      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

      -

      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

      -

      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

      -

      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

      -

      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

      -

      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
      -
      9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.
      รายงานจากพื้นที่
      โพสท์โดยณัฎฐธิดา นาสวนณัฎฐธิดา นาสวนเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 14:13:28
      Project owner
      แก้ไขโดย ณัฎฐธิดา นาสวน เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 14:15:56 น.

      ชื่อกิจกรรม : ค่าวัสดุสำนักงาน

      คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
      วัตถุประสงค์

      เพื่อนำวัสดุมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำโครงการวิจัย

      กิจกรรมตามแผน

      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

      -

      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

      • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
      • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
      • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
      • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

      -

      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

      -

      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

       

      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

      ซื้อสมุดปฏิทิน จำนวน 10 เล่ม

      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

      -

      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

      -

      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

      -

      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

      -

      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
      -
      31 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
      รายงานจากพื้นที่
      โพสท์โดยณัฎฐธิดา นาสวนณัฎฐธิดา นาสวนเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 11:04:59
      Project owner
      แก้ไขโดย ณัฎฐธิดา นาสวน เมื่อ 22 มกราคม 2562 09:48:27 น.

      ชื่อกิจกรรม : ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย

      คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
      วัตถุประสงค์

      เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยได้รับค่าตอบแทน

      กิจกรรมตามแผน

      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

      ผู้รับผิดชอบโครงการ

      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

      • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
      • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
      • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
      • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

      ผู้รับผิดชอบโครงการ

      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

      -

      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

       

      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

      ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับค่าตอบแทน

      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

      -

      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

      -

      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

      -

      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

      -

      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
      -
      30 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
      รายงานจากพื้นที่
      โพสท์โดยณัฎฐธิดา นาสวนณัฎฐธิดา นาสวนเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 10:09:02
      Project owner
      แก้ไขโดย ณัฎฐธิดา นาสวน เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 10:11:49 น.

      ชื่อกิจกรรม : ค่าโทรศัพท์

      คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
      วัตถุประสงค์

      เพื่อจ่ายค่าโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานในเดือนกันยายน 2561

      กิจกรรมตามแผน

      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

      -

      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

      • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
      • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
      • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
      • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

      -

      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

      จ่ายค่าโทรศัพท์

      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

       

      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

      -

      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

      -

      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

      -

      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

      -

      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

      -

      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
      -
      30 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
      รายงานจากพื้นที่
      โพสท์โดยณัฎฐธิดา นาสวนณัฎฐธิดา นาสวนเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 10:14:16
      Project owner
      แก้ไขโดย ณัฎฐธิดา นาสวน เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 10:15:23 น.

      ชื่อกิจกรรม : ค่าโทรศัพท์

      คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
      วัตถุประสงค์

      เพื่อจ่ายค่าโทรศัพย์ในการติดต่อประสานงานในเดือนตุลาคม 2561

      กิจกรรมตามแผน

      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

      -

      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

      • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
      • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
      • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
      • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

      -

      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

      จ่ายค่าโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานในช่วงเดือนตุลาม 2561

      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

       

      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

      -

      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

      -

      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

      -

      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

      -

      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

      -

      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
      -
      24 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
      รายงานจากพื้นที่
      โพสท์โดยณัฎฐธิดา นาสวนณัฎฐธิดา นาสวนเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 14:15:05
      Project owner
      แก้ไขโดย ณัฎฐธิดา นาสวน เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 14:16:37 น.

      ชื่อกิจกรรม : สัมภาษณ์และสนทนากับแกนนำในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

      คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
      วัตถุประสงค์

      เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม

      กิจกรรมตามแผน

      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

      แกนนำ

      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

      การเก็บข้อมูล ภาคสนาม ทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เชิงลึก อภิปรายกลุ่มกลุ่ม  และข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ แบบสัมภาษณ์

      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

      แกนนำ

      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

      สัมภาษณ์และสนทนาร่วมกับแกนนำ

      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

       

      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

      มีข้อมูลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

      -

      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

      -

      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

      -

      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

      -

      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
      -
      24 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
      รายงานจากพื้นที่
      โพสท์โดยณัฎฐธิดา นาสวนณัฎฐธิดา นาสวนเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 13:48:38
      Project owner
      แก้ไขโดย ณัฎฐธิดา นาสวน เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 13:52:01 น.

      ชื่อกิจกรรม : ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่โครงการ

      คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
      วัตถุประสงค์

      เพื่อให้เจ้าหน้าที่โครงการได้รับค่าตอบแทน

      กิจกรรมตามแผน

      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

      เจ้าหน้าที่โครงการ

      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

      • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
      • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
      • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
      • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

      เจ้าหน้าที่โครงการ

      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

      มอบค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่โครงการ

      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

       

      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

      เจ้าหน้าที่โครงการได้รับค่าตอบแทน

      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

      -

      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

      -

      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

      -

      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

      -

      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
      -
      23 ตุลาคม 2561 เวลา 11:00 น.
      รายงานจากพื้นที่
      โพสท์โดยณัฎฐธิดา นาสวนณัฎฐธิดา นาสวนเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 11:12:23
      Project owner
      แก้ไขโดย ณัฎฐธิดา นาสวน เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 11:14:20 น.

      ชื่อกิจกรรม : การประชุมทีมวิจัย เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการและการเก็บข้อมูล

      คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
      วัตถุประสงค์

      เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการและการเก็บข้อมูล

      กิจกรรมตามแผน

      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

      ทีมนักวิจัย

      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

      • การประชุมทีมวิจัย เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาและกรอบแนวคิดในการวิจัยประเมินผล
      • การศึกษาค้นคว้าเอกสาร/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เขียนและเรียบเรียง  รวมทั้งจัดพิมพ์วรรณกรรมที่ได้ทบทวน  จำนวน  5  ครั้ง
      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

      ทีมนักวิจัย

      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

      • ทีมนักวิจัยร่วมกันเสนอแนวทางในการดำเนินการโครงการวิจัย
      • ทีมนักวิจัยร่วมกันเสนอการจัดทำเครื่องมือ และคิดหาแนวคำถามเพื่อเก็บข้อมูล
      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

       

      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
      • ได้แนวทางการจัดทำเครื่องมือวิจัย และแนวคำถามเพื่อการลงเก็บข้อมูล
      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

      -

      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

      -

      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

      -

      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

      -

      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
      -
      19 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
      รายงานจากพื้นที่
      โพสท์โดยณัฎฐธิดา นาสวนณัฎฐธิดา นาสวนเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 14:05:07
      Project owner
      แก้ไขโดย ณัฎฐธิดา นาสวน เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 14:06:56 น.

      ชื่อกิจกรรม : ค่าวัสดุสำนักงาน

      คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
      วัตถุประสงค์

      เพื่อนำวัสดุมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำโครงการวิจัย

      กิจกรรมตามแผน

      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

      -

      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

      • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
      • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
      • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
      • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

      -

      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

      -

      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

       

      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

      ซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ แฟ้มใส่เอกสารจำนวน 8 เล่ม

      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

      -

      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

      -

      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

      -

      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

      -

      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
      -
      10 ตุลาคม 2561 เวลา 13:00 น.
      รายงานจากพื้นที่
      โพสท์โดยณัฎฐธิดา นาสวนณัฎฐธิดา นาสวนเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 10:03:27
      Project owner
      แก้ไขโดย ณัฎฐธิดา นาสวน เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 10:04:36 น.

      ชื่อกิจกรรม : ค่าวัสดุสำนักงาน

      คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
      วัตถุประสงค์

      เพื่อนำวัสดุมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำโครงการวิจัย

      กิจกรรมตามแผน

      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

      -

      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

      • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
      • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
      • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
      • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

      -

      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

      ซื้อวัสดุสำนักงาน

      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

       

      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

      ซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น แฟ้มเสนอเซ็นต์ สมุดบันทึก

      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

      -

      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

      -

      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

      -

      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

      -

      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
      -
      5 ตุลาคม 2561 เวลา 10:00 น.
      รายงานจากพื้นที่
      โพสท์โดยณัฎฐธิดา นาสวนณัฎฐธิดา นาสวนเมื่อ 5 ตุลาคม 2561 10:27:52
      Project owner
      แก้ไขโดย ณัฎฐธิดา นาสวน เมื่อ 5 ตุลาคม 2561 10:34:01 น.

      ชื่อกิจกรรม : ประชุมร่วมกับ สจรส เรียนรู้การเขียนรายงาน

      • photo
       • photo
        • photo
         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
         วัตถุประสงค์

         เพื่อเรียนรู้การเขียนรายงาน

         กิจกรรมตามแผน

         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

         เจ้าหน้าที่โครงการ

         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

         • ประชุมเรียนรู้การเขียนรายงาน
         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

         เจ้าหน้าที่ สจรส ทีมวิจัยโซนอันดามัน ทีมวิจัย ม.ทักษิณ

         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

         • นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโซนอันดามัน
         • เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

          

         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
         • ได้เรียนรู้การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าในแต่ละโครงการ
         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

         -

         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

         -

         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

         -

         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

         -

         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
         -
         30 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น.
         รายงานจากพื้นที่
         โพสท์โดยณัฎฐธิดา นาสวนณัฎฐธิดา นาสวนเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 10:59:33
         Project owner
         แก้ไขโดย ณัฎฐธิดา นาสวน เมื่อ 22 มกราคม 2562 09:47:44 น.

         ชื่อกิจกรรม : ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย

         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
         วัตถุประสงค์

         เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยได้รับค่าตอบแทน

         กิจกรรมตามแผน

         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

         ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย

         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

         • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
         • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
         • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
         • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

         ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย

         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

         -

         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

          

         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

         ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยได้รับค่าตอบแทน

         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

         -

         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

         -

         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

         -

         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

         -

         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
         -
         15 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น.
         รายงานจากพื้นที่
         โพสท์โดยณัฎฐธิดา นาสวนณัฎฐธิดา นาสวนเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 10:19:58
         Project owner
         แก้ไขโดย ณัฎฐธิดา นาสวน เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 10:21:48 น.

         ชื่อกิจกรรม : ค่าโทรศัพท์

         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
         วัตถุประสงค์

         เพื่อจ่ายค่าโทรศัพย์ในการติดต่อประสานงานในเดือนสิงหาคม 2561

         กิจกรรมตามแผน

         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

         -

         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

         • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
         • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
         • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
         • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

         -

         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

         จ่ายค่าโทรศัพท์ในการติดต่อประสานในช่วงเดือนสิงหาคม 2561

         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

          

         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

         -

         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

         -

         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

         -

         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

         -

         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

         -

         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
         -
         4 กันยายน 2561 เวลา 13:00 น.
         รายงานจากพื้นที่
         โพสท์โดยณัฎฐธิดา นาสวนณัฎฐธิดา นาสวนเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 13:48:14
         Project owner
         แก้ไขโดย ณัฎฐธิดา นาสวน เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 13:49:33 น.

         ชื่อกิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการในการให้ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ ดร.เพ็ญ สุขมาก

         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
         วัตถุประสงค์

         เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดกรอบในการดำเนินการ

         กิจกรรมตามแผน

         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

         ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่โครงการ

         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

         การประชุมเชิงปฏิบัติการในการให้ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ  เกี่ยวกับกระบวนการ  แนวทางการศึกษาและวิจัย  การสร้างเครื่องมือเก็บรวมรวมข้อมูล  และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย จำนวน 1 ครั้ง

         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

         ผู้เชียวชาญ เจ้าหน้าที่โครงการ

         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

         ผู้เชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดกรอบในการดำเนินการ

         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

          

         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

         ได้กระบวนการดำเนินโครงการวิจัยที่เป็นระบบเพิ่มมากยิ่งขึ้น

         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

         -

         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

         -

         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

         -

         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

         -

         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
         -
         4 กันยายน 2561 เวลา 13:00 น.
         รายงานจากพื้นที่
         โพสท์โดยณัฎฐธิดา นาสวนณัฎฐธิดา นาสวนเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 10:46:11
         Project owner
         แก้ไขโดย ณัฎฐธิดา นาสวน เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 10:47:19 น.

         ชื่อกิจกรรม : การประชุมร่วมกับทีมผู้บริหารคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการและสนับสนุนชี้แจงโครงการ

         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
         วัตถุประสงค์

         เพื่อชี้แจงโครงการและกำหนดแนวทางในการดำเนินการและการสนับสนุน

         กิจกรรมตามแผน

         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

         ทีมผู้บริหารคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เจ้าหน้าที่โครงการ

         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

         • การประชุมร่วมกับทีมผู้บริหารคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการและสนับสนุนชี้แจงโครงการวิจัย กำหนดและกรอบแนวคิดในการวิจัยประเมินผล
         • การศึกษาค้นคว้าเอกสาร/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เขียนและเรียบเรียง  รวมทั้งจัดพิมพ์วรรณกรรมที่ได้ทบทวน  จำนวน  5  ครั้ง
         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

         ทีมผู้บริหารคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เจ้าหน้าที่โครงการ

         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

         • ชี้แจงรายละเอียดโครงการแก่ทีมผู้บริหาร
         • ทีมผู้บริหารร่วมกันเสนอแนวทางในการดำเนินโครงการ
         • แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะร่วมกันระหว่างทีมผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย
         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

          

         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
         • ทีมผู้บริหารทราบรายละเอียดโครงการอย่างครบถ้วน
         • ได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินโครงการวิจัย
         • ได้แนวทางในการจัดทำเครื่องมือวิจัย และแนวคำถามเพื่อลงเก็บข้อมูล
         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

         -

         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

         -

         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

         -

         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

         -

         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
         -
         31 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น.
         รายงานจากพื้นที่
         โพสท์โดยณัฎฐธิดา นาสวนณัฎฐธิดา นาสวนเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 10:53:02
         Project owner
         แก้ไขโดย ณัฎฐธิดา นาสวน เมื่อ 22 มกราคม 2562 09:47:27 น.

         ชื่อกิจกรรม : ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย

         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
         วัตถุประสงค์

         เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยได้รับค่าตอบแทน

         กิจกรรมตามแผน

         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

         -

         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

         • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
         • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
         • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
         • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

         ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย

         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

         -

         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

          

         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

         ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยได้รับค่าตอบแทน

         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

         -

         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

         -

         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

         -

         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

         -

         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
         -
         13 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น.
         รายงานจากพื้นที่
         โพสท์โดยณัฎฐธิดา นาสวนณัฎฐธิดา นาสวนเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 13:28:58
         Project owner
         แก้ไขโดย ณัฎฐธิดา นาสวน เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 13:33:12 น.

         ชื่อกิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการในการให้ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ ดร.เพ็ญ สุขมาก

         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
         วัตถุประสงค์

         เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดกรอบในการดำเนินการ

         กิจกรรมตามแผน

         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

         ผู้เชี่ยวชาญ

         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

         การประชุมเชิงปฏิบัติการในการให้ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ  เกี่ยวกับกระบวนการ  แนวทางการศึกษาและวิจัย  การสร้างเครื่องมือเก็บรวมรวมข้อมูล  และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย จำนวน 1 ครั้ง

         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

         ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่โครงการ

         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

         ผู้เชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ

         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

          

         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

         ได้กระบวนการดำเนินการใหม่ๆเพิ่มเติม และเป็นระบบมากขึ้น

         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

         -

         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

         -

         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

         -

         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

         -

         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
         -
         31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
         รายงานจากพื้นที่
         โพสท์โดยณัฎฐธิดา นาสวนณัฎฐธิดา นาสวนเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 10:41:57
         Project owner
         แก้ไขโดย ณัฎฐธิดา นาสวน เมื่อ 22 มกราคม 2562 09:46:33 น.

         ชื่อกิจกรรม : ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย

         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
         วัตถุประสงค์

         เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยได้รับค่าตอบแทน

         กิจกรรมตามแผน

         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

         -

         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

         • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
         • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
         • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
         • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

         ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย

         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

         -

         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

          

         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

         ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยได้รับค่าตอบแทน

         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

         -

         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

         -

         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

         -

         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

         -

         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
         -