ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

โครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 61-ข-068
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ โครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

2. ชุมชน จังหวัดพัทลุง

3. รหัสโครงการ เลขที่ข้อตกลง 61-ข-068

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2561 ถึง 14 มิถุนายน 2562

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน มิถุนายน 2561 ถึงเดือน ธันวาคม 2561

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. การประชุมทีมวิจัย เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาและกรอบแนวคิดในการวิจัยประเมินผล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 การประชุมร่วมกับทีมผู้บริหารคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการและสนับสนุนชี้แจงโครงการ

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อชี้แจงโครงการและกำหนดแนวทางในการดำเนินการและการสนับสนุน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้เครื่องมือวิจัย และแนวคำถามเพื่อการลงเก็บข้อมูล
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทีมผู้บริหารทราบรายละเอียดโครงการอย่างครบถ้วน
 • ได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินโครงการวิจัย
 • ได้แนวทางในการจัดทำเครื่องมือวิจัย และแนวคำถามเพื่อลงเก็บข้อมูล
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • การประชุมร่วมกับทีมผู้บริหารคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการและสนับสนุนชี้แจงโครงการวิจัย กำหนดและกรอบแนวคิดในการวิจัยประเมินผล
 • การศึกษาค้นคว้าเอกสาร/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เขียนและเรียบเรียง  รวมทั้งจัดพิมพ์วรรณกรรมที่ได้ทบทวน  จำนวน  5  ครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ชี้แจงรายละเอียดโครงการแก่ทีมผู้บริหาร
 • ทีมผู้บริหารร่วมกันเสนอแนวทางในการดำเนินโครงการ
 • แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะร่วมกันระหว่างทีมผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย

 

6 6
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 การประชุมทีมวิจัย เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการและการเก็บข้อมูล

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 11:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการและการเก็บข้อมูล

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้เครื่องมือวิจัย และแนวคำถามเพื่อการลงเก็บข้อมูล
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้แนวทางการจัดทำเครื่องมือวิจัย และแนวคำถามเพื่อการลงเก็บข้อมูล
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • การประชุมทีมวิจัย เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาและกรอบแนวคิดในการวิจัยประเมินผล
 • การศึกษาค้นคว้าเอกสาร/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เขียนและเรียบเรียง  รวมทั้งจัดพิมพ์วรรณกรรมที่ได้ทบทวน  จำนวน  5  ครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ทีมนักวิจัยร่วมกันเสนอแนวทางในการดำเนินการโครงการวิจัย
 • ทีมนักวิจัยร่วมกันเสนอการจัดทำเครื่องมือ และคิดหาแนวคำถามเพื่อเก็บข้อมูล

 

3 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 การประชุมทีมวิจัย เพื่อชี้แจงโครงการและกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยประเมินผล

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อชี้แจงโครงการและกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยประเมินผล

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้เครื่องมือวิจัย และแนวคำถามเพื่อการลงเก็บข้อมูล
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีการวางแผนการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ
 • มีแนวทางในการจัดทำเครื่องมือการวิจัยที่ชัดเจน
 • ได้แนวคำถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายมากขึ้น
 • ได้ข้อเสนอแนะที่ดีในการจัดทำจริยธรรมการวิจัย
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • การประชุมทีมวิจัย เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาและกรอบแนวคิดในการวิจัยประเมินผล
 • การศึกษาค้นคว้าเอกสาร/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เขียนและเรียบเรียง  รวมทั้งจัดพิมพ์วรรณกรรมที่ได้ทบทวน  จำนวน  5  ครั้ง
 • การจัดทำเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และข้อสเนอเชิงจริยธรรมการวิจัย
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจัยอย่างครบถ้วน
 • ทีมนักวิจัยร่วมเสนอแนะแนวทางการดำเนินการโครงการวิจัย
 • ทีมนักวิจัยร่วมให้ข้อเสนอเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย
 • ทีมนักวิจัยร่วมกันให้ข้อคิดเห็นในการจัดทำเครื่องมือวิจัย และการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

8 8

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการในการให้ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการในการให้ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ ดร.เพ็ญ สุขมาก

วันที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดกรอบในการดำเนินการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้เครื่องมือสำหรับลงเก็บข้อมูลประเมิน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้กระบวนการดำเนินการใหม่ๆเพิ่มเติม และเป็นระบบมากขึ้น

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการให้ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ  เกี่ยวกับกระบวนการ  แนวทางการศึกษาและวิจัย  การสร้างเครื่องมือเก็บรวมรวมข้อมูล  และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย จำนวน 1 ครั้ง

กิจกรรมที่ทำจริง

ผู้เชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ

 

5 5
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการในการให้ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ ดร.เพ็ญ สุขมาก

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดกรอบในการดำเนินการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้เครื่องมือสำหรับลงเก็บข้อมูลประเมิน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้กระบวนการดำเนินโครงการวิจัยที่เป็นระบบเพิ่มมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการให้ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ  เกี่ยวกับกระบวนการ  แนวทางการศึกษาและวิจัย  การสร้างเครื่องมือเก็บรวมรวมข้อมูล  และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย จำนวน 1 ครั้ง

กิจกรรมที่ทำจริง

ผู้เชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดกรอบในการดำเนินการ

 

5 5
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.3 การประชุมทีมวิจัย เพื่อจัดทำเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

พื่อจัดทำเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้เครื่องมือสำหรับลงเก็บข้อมูลประเมิน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้รูปแบบเครื่องมือค่อนข้างชัดเจน และจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายและผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการให้ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ  เกี่ยวกับกระบวนการ  แนวทางการศึกษาและวิจัย  การสร้างเครื่องมือเก็บรวมรวมข้อมูล  และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย จำนวน 1 ครั้ง และจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายและผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย

กิจกรรมที่ทำจริง

สร้างเครื่องมือเก็บรวมรวมข้อมูล และจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายและผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย

 

3 3

3. การเก็บข้อมูล ภาคสนาม ทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เชิงลึก อภิปรายกลุ่ม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 สัมภาษณ์และสนทนากับแกนนำในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีข้อมูลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีข้อมูลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การเก็บข้อมูล ภาคสนาม ทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เชิงลึก อภิปรายกลุ่มกลุ่ม  และข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ แบบสัมภาษณ์

กิจกรรมที่ทำจริง

สัมภาษณ์และสนทนาร่วมกับแกนนำ

 

5 5

4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมทีมวิจัย เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลประเมินผล

ไม่มีกิจกรรม

5. รายงานสรุปผลโครงการวิจัย

ไม่มีกิจกรรม

6. ค่าบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยได้รับค่าตอบแทน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยได้รับค่าตอบแทน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
 • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
กิจกรรมที่ทำจริง

-

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.2 ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ประจำเดือนสิงหาคม 2561

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยได้รับค่าตอบแทน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยได้รับค่าตอบแทน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
 • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
กิจกรรมที่ทำจริง

-

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.3 ค่าโทรศัพท์

วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจ่ายค่าโทรศัพย์ในการติดต่อประสานงานในเดือนสิงหาคม 2561

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

-

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
 • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
กิจกรรมที่ทำจริง

จ่ายค่าโทรศัพท์ในการติดต่อประสานในช่วงเดือนสิงหาคม 2561

 

0 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.4 ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ประจำเดือนกันยายน 2561

วันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยได้รับค่าตอบแทน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยได้รับค่าตอบแทน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
 • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
กิจกรรมที่ทำจริง

-

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.5 ค่าตอบแทนพนักงานโครงการ จำนวน 2 คน ประจำเดือนกันยายน 2561

วันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้พนักงานโครงการได้รับค่าตอบแทน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

พนักงานโครงการได้รับค่าตอบแทน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
 • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
กิจกรรมที่ทำจริง

-

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.6 ประชุมร่วมกับ สจรส เรียนรู้การเขียนรายงาน

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 10:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเรียนรู้การเขียนรายงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้เรียนรู้การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าในแต่ละโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมเรียนรู้การเขียนรายงาน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโซนอันดามัน
 • เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 10
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.7 ค่าวัสดุสำนักงาน

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อนำวัสดุมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำโครงการวิจัย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น แฟ้มเสนอเซ็นต์ สมุดบันทึก

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
 • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
กิจกรรมที่ทำจริง

ซื้อวัสดุสำนักงาน

 

5 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.8 ค่าวัสดุสำนักงาน

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อนำวัสดุมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำโครงการวิจัย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ แฟ้มใส่เอกสารจำนวน 8 เล่ม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
 • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
กิจกรรมที่ทำจริง

-

 

0 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.9 ค่าตอบแทนพนักงานโครงการ จำนวน 2 คน ประจำเดือนกรกฎาคม และ สิงหาคม 2561

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เจ้าหน้าที่โครงการได้รับค่าตอบแทน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เจ้าหน้าที่โครงการได้รับค่าตอบแทน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
 • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
กิจกรรมที่ทำจริง

มอบค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่โครงการ

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.10 ค่าโทรศัพท์

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจ่ายค่าโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานในเดือนกันยายน 2561

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

-

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
 • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
กิจกรรมที่ทำจริง

จ่ายค่าโทรศัพท์

 

0 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.11 ค่าโทรศัพท์

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจ่ายค่าโทรศัพย์ในการติดต่อประสานงานในเดือนตุลาคม 2561

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

-

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
 • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
กิจกรรมที่ทำจริง

จ่ายค่าโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานในช่วงเดือนตุลาม 2561

 

0 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.12 ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ประจำเดือนตุลาคม 2561

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยได้รับค่าตอบแทน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับค่าตอบแทน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
 • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
กิจกรรมที่ทำจริง

-

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.13 ค่าตอบแทนพนักงานโครงการ จำนวน 2 คน ประจำเดือนตุลาคม 2561

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้พนักงานโครงการได้รับค่าตอบแทน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

พนักงานโครงการได้รับค่าตอบแทน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
 • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
กิจกรรมที่ทำจริง

-

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.14 ค่าวัสดุสำนักงาน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อนำวัสดุมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำโครงการวิจัย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ซื้อสมุดปฏิทิน จำนวน 10 เล่ม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
 • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
กิจกรรมที่ทำจริง

-

 

0 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.15 รับทีมคณะทำงาน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเข้าร่วมประชุม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานสามารถมาเข้าร่วมประชุมได้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
 • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
กิจกรรมที่ทำจริง

เดินทางไปรับคณะทำงานที่ท่าอากาศยานตรัง

 

2 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.16 ค่าที่พักทีมนักวิจัย

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ทีมนักวิจัยเข้าพักตลอดการประชุม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

-

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
 • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
กิจกรรมที่ทำจริง

-

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.17 ค่าตอบแทนทีมวิจัย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ทีมวิจัยได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมประชุม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ทีมวิจัยได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมประชุม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
 • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
กิจกรรมที่ทำจริง

-

 

6 6
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.18 ส่งทีมคณะทำงาน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

-

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
 • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
กิจกรรมที่ทำจริง

เดินทางไปส่งคณะทำงานที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.19 ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยได้รับค่าตอบแทน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยได้รับค่าตอบแทน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
 • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
กิจกรรมที่ทำจริง

-

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.20 ค่าตอบแทนพนักงานโครงการ จำนวน 2 คน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้พนักงานโครงการได้รับค่าตอบแทน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

พนักงานโครงการได้รับค่าตอบแทน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
 • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
กิจกรรมที่ทำจริง

-

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.21 ค่าโทรศัพท์

วันที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ค่าโทรศัพท์เดือนพฤศจิกายน 2561

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
 • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
กิจกรรมที่ทำจริง

-

 

0 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.22 ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ประจำเดือนธันวาคม 2561

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยได้รับค่าตอบแทน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยได้รับค่าตอบแทนประจำเดือน 2561

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
 • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
กิจกรรมที่ทำจริง

-

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.23 ค่าตอบแทนพนักงานโครงการ จำนวน 2 คน ประจำเดือนธันวาคม 2561

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้พนักงานโครงการได้รับค่าตอบแทน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

พนักงานโครงการได้รับค่าตอบแทน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ค่าตอบแทนพนักงานโครงการฯ เป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการเป็นครั้งคราว
 • ค่าตอบแทนคณะทำงานวิจัยเป็นครั้งคราว
 • ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่  กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
กิจกรรมที่ทำจริง

-

 

2 2

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 31 30                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 150,000.00 54,285.00                  
คุณภาพกิจกรรม 120 90                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

 

 

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. สัมภาษณ์เชิงลึกการขับเคลื่อนนโยบายข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง และเตรียมการประชุม ( 19 กุมภาพันธ์ 2562 - 20 มีนาคม 2562 )

(................................)
นายบุญเรือง ขาวนวล
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......