ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

โครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 61-ข-068
ชื่อโครงการ โครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้กลาง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบุญเรือง ขาวนวล
คณะทำงาน ? ดร.จารุรัตน์ ปัญโญ ดร.สุปานดี มณีโลกย์ ผศ.ดร.โสมศิริ เดชารัตน์ ดร.นิภาพร บุตรสิงห์ ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 มิถุนายน 2561 - 14 มิถุนายน 2562
งบประมาณโครงการ 150,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 200
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
  1. กลุ่มแกนนำขององค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรชุมชน
  2. ประชาชนผู้ที่ร่วมในการดำเนินการพัฒนาข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุง
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพัทลุง
จังหวัด
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • นายบุญเรือง ขาวนวลนายบุญเรือง ขาวนวล (Owner)  
  • ณัฎฐธิดา นาสวนณัฎฐธิดา นาสวน (Owner)  
  • โสรยา มีหมื่นพลโสรยา มีหมื่นพล (Owner)  
  • ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 15 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 100,000.00
2 1 ม.ค. 2562 30 เม.ย. 2562 40,000.00
3 1 พ.ค. 2562 14 มิ.ย. 2562 10,000.00
รวมงบประมาณ 150,000.00

หลักการและเหตุผล

การประเมินโครงการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง พ.ศ.2462 - 2566 เป็นการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ HIA ด้านการดำเนินงานยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐที่รับข้อเสนอและชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

-

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุง

องค์ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุง เพื่อเสริมแนวคิดและกระบวนการในการประเมินผลเชิงนโยบาย

ศึกษาและประเมินผลการนำนโยบายการพัฒนาข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุงไปสู่การปฏิบัติ

องค์ความรู้และข้อมูลการนำนโยบายการพัฒนาข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุงไปสู่การปฏิบัติ

ประเมินประสิทธิผลยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุง

ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุง

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 การประชุมทีมวิจัย เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาและกรอบแนวคิดในการวิจัยประเมินผล 5,000.00 5 3 3,500.00 3 4,169.00
4 ก.ย. 61 การประชุมร่วมกับทีมผู้บริหารคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการและสนับสนุนชี้แจงโครงการ 6 - -
23 ต.ค. 61 การประชุมทีมวิจัย เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการและการเก็บข้อมูล 3 - -
16 พ.ย. 61 การประชุมทีมวิจัย เพื่อชี้แจงโครงการและกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยประเมินผล 8 - -
2 การประชุมเชิงปฏิบัติการในการให้ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 10,000.00 10 3 2,500.00 3 2,715.00
13 ส.ค. 61 การประชุมเชิงปฏิบัติการในการให้ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ ดร.เพ็ญ สุขมาก 5 - -
4 ก.ย. 61 การประชุมเชิงปฏิบัติการในการให้ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ ดร.เพ็ญ สุขมาก 5 - -
17 พ.ย. 61 การประชุมทีมวิจัย เพื่อจัดทำเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 - -
3 การเก็บข้อมูล ภาคสนาม ทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เชิงลึก อภิปรายกลุ่ม 46,000.00 10 2 3,000.00 2 2,050.00
24 ต.ค. 61 สัมภาษณ์และสนทนากับแกนนำในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 5 - -
19 ก.พ. 62-20 มี.ค. 62 สัมภาษณ์เชิงลึกการขับเคลื่อนนโยบายข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง และเตรียมการประชุม 3 - -
4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมทีมวิจัย เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลประเมินผล 5,000.00 50 - - - -
5 รายงานสรุปผลโครงการวิจัย 30,000.00 30 - - - -
6 ค่าบริหารจัดการ 54,000.00 5 23 45,002.00 23 47,001.00
31 ก.ค. 61 ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 1 - -
31 ส.ค. 61 ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ประจำเดือนสิงหาคม 2561 1 - -
15 ก.ย. 61 ค่าโทรศัพท์ 0 - -
30 ก.ย. 61 ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ประจำเดือนกันยายน 2561 1 - -
30 ก.ย. 61 ค่าตอบแทนพนักงานโครงการ จำนวน 2 คน ประจำเดือนกันยายน 2561 2 - -
5 ต.ค. 61 ประชุมร่วมกับ สจรส เรียนรู้การเขียนรายงาน 2 - -
10 ต.ค. 61 ค่าวัสดุสำนักงาน 5 - -
19 ต.ค. 61 ค่าวัสดุสำนักงาน 0 - -
24 ต.ค. 61 ค่าตอบแทนพนักงานโครงการ จำนวน 2 คน ประจำเดือนกรกฎาคม และ สิงหาคม 2561 2 - -
30 ต.ค. 61 ค่าโทรศัพท์ 0 - -
30 ต.ค. 61 ค่าโทรศัพท์ 0 - -
31 ต.ค. 61 ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ประจำเดือนตุลาคม 2561 1 - -
31 ต.ค. 61 ค่าตอบแทนพนักงานโครงการ จำนวน 2 คน ประจำเดือนตุลาคม 2561 2 - -
9 พ.ย. 61 ค่าวัสดุสำนักงาน 0 - -
15 พ.ย. 61 รับทีมคณะทำงาน 2 - -
15-17 พ.ย. 61 ค่าที่พักทีมนักวิจัย 1 - -
16 พ.ย. 61 ค่าตอบแทนทีมวิจัย 6 - -
18 พ.ย. 61 ส่งทีมคณะทำงาน 2 - -
30 พ.ย. 61 ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 1 - -
30 พ.ย. 61 ค่าตอบแทนพนักงานโครงการ จำนวน 2 คน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 2 - -
16 ธ.ค. 61 ค่าโทรศัพท์ 0 - -
28 ธ.ค. 61 ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ประจำเดือนธันวาคม 2561 1 - -
28 ธ.ค. 61 ค่าตอบแทนพนักงานโครงการ จำนวน 2 คน ประจำเดือนธันวาคม 2561 2 - -
รวม 150,000.00 110 31 54,002.00 31 55,935.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (150,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (54,002.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย hsmiscac hsmiscac เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 11:22 น.