โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

แบบรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ (ส.3)

ชื่อโครงการ

" โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง "

( ข้อตกลงเลขที่ 61-ข-067 รหัสโครงการ )

 

โดย

นายถาวร คงศรี

 

 

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)”

 

 

 

เดือน ปี ที่พิมพ์

มิถุนายน 2562


ชื่อโครงการ

" โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง "

( ข้อตกลงเลขที่ 61-ข-067 รหัสโครงการ )

 

โดย

นายถาวร คงศรี

 

 

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)”

 

 

 

เดือน ปี ที่พิมพ์

มิถุนายน 2562


ชื่อโครงการ โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

ชุมชน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง จังหวัด พัทลุง

รหัสโครงการ เลขที่ข้อตกลง 61-ข-067

ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2561 ถึง 14 มิถุนายน 2562


บทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน

โครงการ " โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง " ดำเนินการในพื้นที่ ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง รหัสโครงการ ระยะเวลาการดำเนินงาน 15 มิถุนายน 2561 - 14 มิถุนายน 2562 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 150,000.00 บาท จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกในชุมชนจำนวน 500 คน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปรากฏดังนี้

 

หมายเหตุ : รายละเอียดของบทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน ให้ผู้รับผิดชอบหรือพี่เลี้ยงโครงการเป็นผู้เขียนสรุปภาพรวมของโครงการใน "แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง" หัวข้อ "สรุปผล (บทคัดย่อ)" ช่องรายละเอียด


กิตติกรรมประกาศ

โครงการ " โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง " สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือร่วมใจของ สมาชิกในชุมชน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

ทางคณะทำงานโครงการขอขอบคุณ พี่เลี้ยงโครงการที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนช่วยแก้ไขข้อบกพร่องการดำเนินงานมาโดยตลอด สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้ให้คำปรึกษาและจัดกระบวนการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทั้งภายในและระหว่างพื้นที่ โดยเฉพาะขอขอบคุณสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน สุดท้ายขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่มิได้ระบุชื่อไว้ในที่นี้ซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้การดำเนินงานขับเคลื่อนไปสู่ชุมชนสุขภาวะเป็นไปอย่างราบรื่น

คณะทำงานโครงการ " โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง "


คำนำ

ชุมชน/ท้องถิ่นเป็นฐานหลักของสังคม แนวคิดการพัฒนาระดับชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง น่าอยู่ ปลอดภัย มีพัฒนาการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี และหากทุกชุมชน/ท้องถิ่นมุ่งมั่นดำเนินการอย่างกว้างขวาง ประเทศไทยก็จะพัฒนาอย่างมีทิศทาง เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุด

ชุมชนจะเข้มแข็ง น่าอยู่ และพึ่งตนเองได้ ต้องอาศัยความรับผิดชอบ การเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทำ ตลอดจนอาศัยความร่วมมือและข้อมูลทางวิชาการจากหน่วยงานในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษาสิ่งแวดล้อม เน้นการพึ่งตนเอง เป็นสังคมเอื้ออาทร พึ่งพาอาศัยกันได้ และไม่ทอดทิ้งกัน

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ " โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง " จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการชุมชนที่ผสมผสานการทำงานและใช้แนวคิดหลักการข้างต้นเพื่อพัฒนาทุนปรับปรุงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ในการมุ่งให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะครบ 4 มิติ ทั้งทางกาย ใจ สังคม และ ปัญญา

ทางคณะทำงานโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มอ. คณะทำงาน ตลอดจนสมาชิกในชุมชน และผู้ที่สนใจในการขับเคลื่อนงานชุมชนสุขภาวะ

คณะทำงานโครงการ " โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง "

วันที่ 14 มิถุนายน 2562สารบัญ

บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
คำนำ
ความเป็นมา/หลักการเหตุผล
วัตถุประสงค์โครงการ
กิจกรรม/การดำเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่ได้
การประเมินผล
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
เอกสารประกอบอื่น ๆ

ความเป็นมา/หลักการเหตุผล

จากข้อมูลการสังเคราะห์ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงของชุมชนบ้านหูยาน หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง พบรูปธรรมการจัดการอาหารปลอดภัยโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม เกิดจากการระเบิดจากภายในของคนในชุมชน จนค่อย ๆ เติบโตเกิดพัฒนาการกิจกรรมเสริมพลังมาสนับสนุนการแก้ปัญหาด้านสุขภาพในระดับชุมชน ที่เริ่มจากการพบสารเคมีตกค้างในร่างกาย 97 % เกิดการรับรู้ มีความตะหนักสร้างกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ครัวเรือนต้นแบบปลูกผักปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือน 20 ชนิด รณรงค์ลด ละ เลิกใช้ยาฆ่าหญ้า เลิกใช้ยาฆ่าแมลง ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งจากภูมิปัญญา ผลิตปุ๋ยใช้เอง ใช้ปิ่นโตสุขภาพจากพืชผักที่ปลูกเองต้อนรับแขกผู้มาเยือน สร้างตลาดเขียวในชุมชนรองรับผลผลิตที่เหลือกิน รวมกลุ่มแปรรูปผลผลิตอาหารปลอดภัยที่มีเครื่องหมาย Q รองรับ และยังมีหน่วยงานเทศบาลตำบลนาท่อม รพ.สต.ตำบล  นาท่อมเห็นสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ “วัฒนธรรมเลิศล้ำ เกษตรกรรมยั่งยืนชุมชนน่าอยู่  สู่ตำบลสุขภาวะ” ได้สนับสนุนกิจกรรมหนุนเสริมเพิ่มเพื่อขยายผล ได้แก่ โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกผักปลอดสารพิษ ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง ตลาดของดีตำบลนาท่อม ฯลฯ ซึ่งมีเป้าหมายระยะยาว เป็นตำบลที่ทำเกษตรกรรมยั่งยืน การสังเคราะห์กรณี กรณีชุมชนบ้านหูยาน พบว่า การผลิตอาหารปลอดภัยของชุมชนบ้านหูยานนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนตำบลนาท่อม ที่มี 8 หมู่บ้าน ประชากร 4,777 คน จำเป็นอย่างยิ่งต้องขยายผลการดำเนินงานของชุมชนต้นแบบ คือ ชุมชนบ้านหูยานนำไปปรับใช้ ขยายพื้นที่ และสร้างครอบครัวต้นแบบ ให้ครอบคลุมทั้งตำบลขยายสู่ 7 พื้นที่ในตำบลนาท่อม

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ

 1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการอาหารที่ปลอดภัยในชุมชนบ้านหูยาน (Model หูยาน) และขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ ในตำบลนาท่อม
 2. เพื่อหารูปแบบแนวทางการจัดการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อม ในประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

กลุ่มเป้าหมาย

ครัวเรือนบ้านหูยานและหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลนาท่อม

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2561 ถึง 14 มิถุนายน 2562

กิจกรรม/การดำเนินงาน

 1. ประชุมคณะทำงาน
 2. เก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย บ้านหูยาน
 3. ทำ Mapping โมเดลอาหารบ้านหูยาน
 4. ถอดบทเรียนบ้านหูยาน
 5. ขยายโมเดลสู่ตำบลนาท่อม และปฏิบัติการทั้งตำบล
 6. ถอดบทเรียน/ประเมินผลปิดโครงการ
 7. เวทีคืนข้อมูลโครงการ

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมคณะทำงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมคณะทำงาน1 สร้างความเข้าใจแผนงาน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างความเข้าใจแผนงาน การขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดวางแผนงานร่วมกัน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลผลิตที่คณะทำงานผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน มาจากภาคส่วน  เทศบาล รพสต อสม ปกครอง ภาคประชาชนทำงานร่วมกัน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง ได้ข้อตกลงเปิดกลุ่มไลน์เพื่อการสื่อสาร  และมีข้อตกลงควรออกแบบกิจกรรมก่อนทุกครั้ง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมแต่งตั้งคณะทำงาน 10 คน ที่มาจากภาคส่วนต่าง ๆ  เพื่อร่วมกัน  ขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม
โดยมีวัตถุประสงค์     -เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการอาหารที่ปลอดภัยในชุมชนบ้านหูยาน (โมเดลหูยาน) และขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ ในตำบลนาท่อม     -เพื่อหารูปแบบแนวทางการจัดการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อม ในประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ใช้พื้นที่ดำเนินงาน บ้านหูยาน และขยายผลสู่บ้านใกล้เคียง จำนวน 8 หมู่บ้าน แนวทางการดำเนินงาน
    -ศึกษาสถานการณ์การดำเนินงานระบบอาหารในประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ในระดับหมู่บ้าน และ ระดับตำบล โดยใช้เครื่องมือตัวชี้วัดที่ระบุถึงระบบอาหารในพื้นที่ จำนวน 16 ข้อ

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมสร้างความเข้าใจกับคณะทำงาน แผนงาน การขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม  ประเด็นในการประชุม  เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันของคณะทำงานถึงการขับเคลื่อน  ควรมีการประชุมออกแบบกิจกรรการดำเนินงานก่อนทุกคร้ง ครั้งนี้เป็นครั้งก่อตัวคณะทำงานชุดขับเคลื่อนตำบลนาท่อม  สร้างกลุ่มline  เพื่อการสื่อสารของคณะทำงาน  ชื่อ กลุ่มอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม สรุปความคืบหน้าตัวโครงการ  ซึ่งโครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม  ได้รับการอนุมัติแล้วและกำลังรองเงินโอนเข้าบัญชีทำกิจกรรม  สำหรับรายละเอียดต้องปรับกิจกรรมเล็กน้อย 

 

10 9
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 ประชุมคณะทำงาน 2

วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 09:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อออกแบบศึกษาสถานการณ์การดำเนินงานระบบอาหาร  ในประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ในระดับหมู่บ้าน และ ระดับตำบล 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดวางแผนงานร่วมกัน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

การประชุมคณะทำงานได้ข้อสรุป คือ
- คณะทำงานได้แนวทางในการจัดเก็บข้อมูล 3 ประเด็น  คือ อาหารปลอดภัย ความมั่นคงทางอาหาร และ โภชนาการสมวัย ตามสถานการณ์ที่ข้อมูลมี - ตัววิทยากรมาร่วมให้ข้อมูล จาก รพสต คือ หมอสุวรรณา ทองเที่ยง และหมอสมนึก นุ่นด้วง ส่วนโรงเรียน ให้เรียนผู้อำนวยการ และเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล
-สำหรับชุมชนต้นแบบบ้านหูยานให้ใช้สภาแกนนำกับครัวเรือนต้นแบบ ในการมาให้ข้อมูล เพื่อนำข้อมูลนำไปใช้ในการทำแผนการขับเคลื่อนเต็มพื้นที่ตำบลนาท่อม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2
  เพื่อออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูลสถานการณ์ 3 ประเด็น  คือ อาหารปลอดภัย  ความมั่นคงทางอาหาร และ โภชนาการสมวัย ในตำบลนาท่อม 16 ตัวชี้วัด

กิจกรรมที่ทำจริง

      -นายพีรพงค์ บาลทิพย์ นายกเทศมนตรี ประธานคณะทำงานดำเนินการเปิดประชุม โดยมี นายถาวร คงศรีผู้รับผิดชอบโครงการ ชี้แจงการประชุมคณะทำงานเพื่อออกแบบวางแผนเก็บข้อมูลจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ รพสต โรงเรียนในชุมชน เกษตรตำบล และให้คณะทำงานได้ร่วมกันคิดออกแบบ ชี้เป้าให้ข้อมูลหรือเสนอชื่อผู้ให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องเหล่านั้น     -คณะทำงานได้แนวทางในการศึกษา จัดเก็บข้อมูล 3 ประเด็น  โดยเครื่องมือเก็บข้อมูลสถานการณ์ 3 ประเด็น  คือ อาหารปลอดภัย  ความมั่นคงทางอาหาร และ โภชนาการสมวัย  ในตำบลนาท่อมตาม 16 ตัวชี้วัด การเก็บข้อมูลตามสถานการณ์ที่ข้อมูลมี     - การหาตัววิทยากรมาร่วมให้ข้อมูล จาก รพสต คือ หมอสุวรรณา ทองเที่ยง และหมอสมนึก นุ่นด้วง ส่วนโรงเรียน ให้เรียนผู้อำนวยการ และเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล สำหรับพื้นที่ชุมชนต้นแบบให้ใช้สภาแกนนำกับครัวเรือนต้นแบบ เพื่อต้องการเก็บข้อมูลนำไปใช้ในการทำแผนการขับเคลื่อนเต็มพื้นที่ตำบลนาท่อม

 

10 10
 • photo
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ประชุมคณะทำงาน 3

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อหารูปแบบแนวทางการจัดการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อม ในประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย อย่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดวางแผนงานร่วมกัน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 25  คน มีความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย และความมั่นคงทางอาหาร ของตำบลนาท่อม จากผู้เข้าร่วมในภาพรวม -มีความรู้สถานการณ์ อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย และความมั่นคงทางอาหารชุมชนบ้านหูยาน จากการให้ข้อมูลของสภาแกนนำบ้านหูยาน -คณะทำงานและสภาแกนนำร่วมกันออกแบบการเก็บข้อมูล ตาม 16  ตัวชีวัดเพื่อนำข้อมูลมาทำแผนบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม ทั้ง 3  ประเด็น

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 

กิจกรรมที่ทำจริง

-ตัวแทนจากโรงเรียน รายงานสถานการณ์อาหารปลอดภัย และโภชนการสมวัย -สภาแกนนำบ้านหูยาน จาก 4 กลุ่มบ้าน ช่วยกันรายงานและให้ข้อมูล 3 ด้าน  เรื่องอาหารปลอดภัย ปลูกผักปลอดสารพิษ  ไว้กิน เหลือกินรวบรวบไปจำหน่าย ในตลาดและร้านค้าทั้งภายในและนอกชุมชน -หมอจาก รพสต รายงานสถานการณ์ เรื่องอาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ของตำบลนาท่อม -เทศบาล โดยปลัดและหัวหน้าสำนัก  รายงานสถานการ  เรื่องอาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย และความมั่นคงทางอาหาร ของตำบลนาท่อม

 

10 25
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.4 ประชุมคณะทำงาน 4

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อหารูปแบบแนวทางการจัดการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อม ในประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดวางแผนงานร่วมกัน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

-ตำบลนาท่อมเกิดเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่มีอัตลักษณ์ การจัดการอาหารปลอดภัย โดยใช้มัสคอสผึ้ง สะท้อนการเป็นชุมชนที่ปลอดสารเคมี  มีอาหารที่ปลอดภัย เป็นชุมชนที่น่าอยู่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
-มีสื่อสารการเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการอาหารปลอดภัย ในระดับตำบล ที่มีการสื่อสารด้วย เพลง  ด้วย VCD  ด้วยแผ่นพับ  ด้วยสื่อทางเฟสบุก ผ่านช่องทางไลน์  5  วัน ระว่างวันที่ 7- 11  พ.ย 2560  สถานที่ เซ็นต์ทรัลเฟสติเวล หาดใหญ่ -เทศบาลตำบลนาท่อมตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนที่ใช้ กิจกรรม ผึ้งจะรักษ์นาท่อมสื่อสาร ขยายผลการเลี้ยงผึ้งทั้งตำบล -ร่วมกันประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลนาท่อมที่มุ่งเน้นเรื่องการจัดการอาหารปลอดภัย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  โดยชุมชนเป็นเจ้าของ โดยเทศบาลตำบลนาท่อม
- เทศบาลใช้วิสัยทัศน์ตำบล “ วัฒนธรรมเลิศล้ำ เกษตรกรรมยั่งยืน  ชุมชนน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ เป็นโมเดล ขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยของตำบลนาท่อม โดยใช้ตลาดของดีนาท่อมเป็นตัวเชื่อมกิจกรรมของตำบล ตาม 6  ยุทธศาสตร์ - ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมนำ เช่น ใช้มัสคอสผึ้งสื่อสารอาหารปลอดภัย

กิจกรรมที่ทำจริง
 • คณะทำงานแผนงานอาหารปลอดภัยของตำบลนาท่อมกับสภาแกนนำ ได้นำเสนองานตัวเองจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่มีอัตลักษณ์ การจัดการอาหารปลอดภัย โดยใช้มัสคอสผึ้ง สะท้อนการเป็นชุมชนที่ปลอดสารเคมี  มีอาหารที่ปลอดภัย เป็นชุมชนที่น่าอยู่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 • คณะทำงานได้แบ่งกันไปอยู่บูท ร่วมกับ สภาผู้นำ เพื่อไปสื่อสารการเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการอาหารปลอดภัย ในระดับตำบล ที่มีการสื่อสารด้วย เพลง  ด้วย VCD  ด้วยแผ่นพับ  ด้วยสื่อทางเฟสบุก ผ่านช่องทางไลน์  5  วัน ระว่างวันที่ 7- 11  พ.ย 2560  สถานที่ เซ็นต์ทรัลเฟสติเวล หาดใหญ่

 

10 12
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.5 ประชุมคณะทำงาน 5

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อหารูปแบบแนวทางการจัดการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อม ในประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดวางแผนงานร่วมกัน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลผลิต ตำบลนาท่อมประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างกระบวนการเพื่อให้ได้มาของธรรมนุญสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ผลลัพธ์  ตำบลนาท่อมประกาศใช้ธรรมนูญธรรมสุขภาพ ผ่านการรับรู้และปฏิบัติจริงโดยชุมชน ในวันที่ 22 พย 2560  และธรรมนูญสุขภาพตำบลนาท่อมก็มีกติการในการร่วมกันสร้างให้ตำบลนาท่อมเป็นแหล่งอาหารปลอดภัย โดย ชุมชนมีกติกา  เลิกใช้สารเคมี  มีระบบตรวจสอบอาหาร ร่วมกันคัดแยกขยะ รักษา ดิน นำ ป่า  โดยใช้โครงการสืบชะตาคลองนาท่อมเป็นการขับเคลื่อน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

            สื่อสารสาธารณะกับชุมชน  ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ ตำบลนาท่อม มีประเด็น  รูปแบบและแนวทางการจัดการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลของตำบลนาท่อม  ใช้งบประมาณ วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง  สมัชชาชาติ สสส  สปสช ทำงานร่วมกันมาในกระบวนการพัฒนาขาขึ้นธรรมนูญสุขภาพตำบลนาท่อม

กิจกรรมที่ทำจริง

-ให้ความรู้ธรรมนุญสุขภาพ ผ่านเวทีเสวนา โดยมี นายกเทศมนตรี  กำนันตำบลนาท่อม  เจ้าหน้าที่จาก รพสต  และวิทยากร นักวิชาการอิสระ นายสมคิด  ทองสง - ร่วมประกาศธรรมนูญสุขภาพของประชาชน โดย นายกเทศมนตรีตำบลนาท่อม 

 

12 300
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.6 ประชุมคณะทำงาน 6

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อหารูปแบบแนวทางการจัดการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อม ในประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดวางแผนงานร่วมกัน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

  ผลผลิต  แกนนำตำบลนาท่อม 30  คน มีความรู้ตำบลจัดการตนเอง  ในเรื่องน้ำ  ตำบลเกาะขั้นจัดการน้ำ เป็นเรื่องเด่น  เป็นฐานที่มาของการจัดการภาคเกษตร พืช ผัก ผลไม้ ทุกอย่างในตำบล มาจากการจัดการน้ำ
  ผลลัพธ์  แกนนำ 30  คนเป็นแกนนำขยายผล นำความรู้มาปรับใช้กับชุมชนต้นแบบ บ้านหูยาน  ที่มีการจัดการตนเองเรื่องอาหารปลอดภัย ที่ขยายผลไปสู่ทั้ง 8  หมู่บ้าน เกิดขึ้นจริง 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

นำแกนนำ  จำนวน 30 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตำบลเกาะขันธ์ ตำบลจัดการตนเอง หนึ่งในประเด็นการขับเคลื่อนหลักคือ การเป็นตำบลการจัดการน้ำเรื่องเด่น  เป็นต้นแบบจัดการอาหารปลอดภัย  ความมั่นคงทางอาหาร

กิจกรรมที่ทำจริง

เรียนรู้กิจกรรมของตำบลจัดการตนเอง ของเกาะขันธ์ จำนวน 5 วัน ตามหลักสูตรที่ทางตำบลเกาะขันธ์จัดขึ้น รายละเอียดขึ้นตอน - วันแรกของการพบกันเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์เป้าหมายของการมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำบลแม่ข่าย และลงเยี่ยมพื้นที่ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในตำบล เพื่อศึกษาทุกศักยภาพในการจัดการตนเอง เมื่อศึกษาจบแต่ละวัน  ในตอนเช้าได้สรุปและเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้และจะไปศึกษาและเรียนรู้อื่นๆ ต่อไป - วันที่ 2 3 4 5  เรียนรูืเสร็จวันสุดท้ายก็ได้แลกเปลี่ยนกันตามอัตยาสัย  และในวันสุดท้ายประธานก็ได้สรุปผลการดำเนินงาน -ใช้งบประมาณ สสส

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.7 ประชุมคณะทำงาน 7

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อหารูปแบบแนวทางการจัดการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อม อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดวางแผนงานร่วมกัน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลผลิต  ที่เกิดขึ้นจริง  จากการออกบูท ให้ความรู้
ผลลัพธ์  ที่เกิดขึ้นจริง  เจ้าหน้าที่จากสมัชชาชาติได้นำข้อมูลไปเพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่ โดยใช้งบประมาณ จาก สสส.

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

-ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลนาท่อม -วิธีการ       งานสมัชชาคนพัทลุงหิ้วชั้นมาชันชี ตำบลนาท่อมนำธรรมนูญสุขภาพมาจัดนิทรรศการ ให้ความรู้  สื่อสารให้สังคมภายนอกเห็นว่าตำบลนาท่อมประกาศใช้ธรรมนูสุขภาพ โดยมีเป้าประสงค์ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนของตำบล และนอกตำบลที่อยู่ร่วมกัน  โดยคณะทำงานขยายผลรูปแบบบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยตำบล  3 คน และต้วแทนจากเทศบาล 2 คน มาร่วมสื่อสารให้ความรู้

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดบูทธ นิทรรศการ ให้ความรู้กับผู้ร่วมงานสมัชชาคนเมืองลุง หิ้วชั้นมาชันชีและแจกธรรมนูญสุขภาพตำบลนาท่อมให้กับผู้ร่วมงาน และนำเสนอผลการขับเคลื่อนกับสาธารณะสุขจังหวัดพัทลุง  และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

 

5 5
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.8 ประชุมคณะทำงาน 8

วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อหารูปแบบแนวทางการจัดการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อม ในประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดวางแผนงานร่วมกัน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลผลิต -คณะทำงานเสนอแผนขยายผลรูปแบบการดำเนินงานแบบบูรณาการ ได้จัดทำข้อเสนอโครงการผลิตข้าวเมล็ดพันธ์บ้านโคกแย้มใช้กับชุมชนเหลือขายให้ศูนย์  เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ตำบลนาท่อม

ผลลัพธ์ - โครงการอนุมัติให้บ้านโคกแย้มขับเคลื่อนเพิ่มการผลิตข้าวเมล็ดพันธ์บ้านโคกแย้ม ระยะเวลา 3 ปีติดต่อ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงาน 5 คน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  บ้านโคกแย้ม เพื่อออกแบบวางแผนขับเคลื่อน ประเด็นอาหารปลอดภัย  และความมั่นคงทางอาหาร โดย รวมเกษตรกรทำนา รวมกลุ่มทำนาผลิตเมล็ดพันธ์ร่วมกับศูนย์แมล็ดพันธ์ข้าวพัทลุง ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่ เป็นกลไกของเทศบาลร่วมสนับสนุน

กิจกรรมที่ทำจริง

-ทั้ง 5 คน ร่วมคิดออกแบบ การผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวร่วมกับเทศบาล ร่วมกับคณะทำงานศูนย์ถ่ายทอดฯ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  เสนอของงบประมาณเพื่อดำเนินการผลิตเมล็ดพันธ์ไว้ใช้เองและผลิตให้กับศูนย์เมล็ดพันธ์ และชุมชนได้มีเมล็ดพันข้าวเพียงพอ เหลือขายพันธ์ข้าวในราคาที่ดีกว่าแก่เกษตรชาวนา  ในการสนับสนุนให้เกษตรกรชาวนาของตำบลนาท่อมและตำบลใกล้เคียงได้ใช้เมล็ดพันธ์ที่ผลิตเอง
-ไม่ใช้งบประมาณ

 

12 5
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.9 ประชุมคณะทำงาน 9

วันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อหารูปแบบแนวทางการจัดการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อม ในประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดวางแผนงานร่วมกัน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลผลิต (Output) เกิดขึ้นจริง
  คณะทำงานทั้ง 5  คน ที่เข้าร่วมมีความรู้ เข้าใจยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดเกษตรอินทรีย์ 1.3  ล้านไร่

ผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิดขึ้นจริง
  นโยบายหรือยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ เป็นนโยบายที่เอื้อต่อการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม

ผลกระทบ   การประกาศยุทธศาสตร์ของผู้ว่าเรื่องเกษตรอินทรีย์จะนำมากำหนดยุทธศาสตร์ หรือแผนกิจกรรมเพื่อขยายผลเก

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คณะทำงานแผนงานการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม

กิจกรรมที่ทำจริง
 • เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์จังหวัดพัทลุง และงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนภาคใต้ -9.00  รับชมวีดีทัศน์คนไทยหัวใจเกษตร  เกษตรกรตััวอย่างของจังหวัดพัทลุง
 • รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิวัฒน์  ศัลย์กำธร กล่วยเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง การกู้วิกฤตชาติด้วยศาสตร์พระราชาและเกษตรกรรมยั่งยืน -เสนวนา หัวข้อ  ยุทธวิธีขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดพัทลุง โดย นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ประกาศขับเคลื่อน  1.3  ล้านไร่จังหวัดพัทลุง เป็นเกษตรอินทรีย์

 

10 5
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.10 ประชุมคณะทำงาน

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทบทวนเติมเต็มข้อมูลสถานการณ์ระบบอาหารในประเด็นความมั่นคงทางอาหาร  อาหารปลอดภัย  และโภชนการสมวัย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดวางแผนงานร่วมกัน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลผลิต (Output)
  คณะทำงาน 9 คน เข้าร่วมประชุม ร่วมเรียนรู้ร่วมกันประเด็น การจัดการอาหารปลอดภัยจาก สื่อเรื่อง อาหารปลอดภัยเปลี่ยนชุมชน  และ ทำการช่วยกันดูและสะท้อนข้อมูลที่คณะทำงานเก็บมา

ผลลัพธ์ (Outcome)   -คณะทำงานมีความรู้ในการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย 3  ประเด็น    ความมั่นคงทางอาหาร  อาหารปลอดภัย  และโภชนาการสมวัย พร้อมคืนข้อมูลให้ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม(กลไกการทำงานเรื่องอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม)   -เก็บข้อมูลโดยการทำแบบสำรวจ เพื่อสำรวจข้อมูลที่ยังไม่ครบ   -กำหนดให้หลังจากคืนข้อมูลแก่คณะทำงาน พชต. ให้ทำการยกร่าง การจัดการอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อมเพื่อให้ทันการยื่นเข้าสู่แผนของตำบลในปี 2663

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

วิธีการ ทบทวน   - คณะทำงานได้ร่วมกันศึกษา อาหารเปลี่ยนชุมชน  เป็นข้อมูลตั้งต้นก่อนเข้าสู่กระบวนการ   -สะท้อนเติมเต็มข้อมูลสถานการณ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การดำเนินงานระบบอาหารปลอดภัยในประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย หน่วยงานหลักที่เข้าร่วม  จากข้อมูลที่คณะทำงานได้รวบรวมเก็บมาเพื่อนำมาใช้ในการในการวิเคราะห์ทำแผน
  -ผอ.รพสต ปลัดเทศบาลตำบลนาท่อม  หัวหน้าส่วนสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาท่อม กำนันตำบลนาท่อม อดีต นักวิชาการรพสต.ตำบลนาท่อม  หัวหน้ากลุ่มส่วนผักบ้านหูยาน ตัวแทนชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

กำนันประธานโครงการ  นายอนุชา  เฉลาชัย       เปิดการประชุม โดยชี้แจงวัตุประสงค์ โครงการและวัตถุประสงค์กิจกรรมนี้
-เพื่อทบทวนข้อมูลที่คณะทำงานเก็บเพื่อทบทวน  เติมเต็มข้อมูลก่อนการวิเคราะห์
-เพื่อเตรียมจัดทำข้อมูลเพื่อการคืนข้อมูลให้คณะทำงานที่เป็นกลไกของตำบล คือ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม ที่ขับเคลื่อน เรื่อง อาหารปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมประเด็นขยะ -เพื่อนำข้อมูลที่ผ่าน กลไล พชต.ยกร่างเป็นแผนอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อม ในวันที่ 19  เมษายน 2562

 

10 9

2. เก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย บ้านหูยาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 เก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย บ้านหูยาน

วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อรณรงค์และเผยแพร่(สื่อสาธารณะที่หลากหลาย)

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานระบบอาหาร ในประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ในบ้านหูยาน  ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลลิต  คือ ได้สื่อสาร ให้ความรู้แก่เด็ก  ผู้ปกครองเด็ก คนทั่วไป  กับการจัดการอาหารปลอดภัยของตำบลนาท่อม  เป็นการสร้างการรับรู้ในเด็ก กับคนทั่วไป ผลลัพธ์  คนทั้งตำบลได้รู้  ได้ฟังเพลงโอท๊อป นวัตวิถี รู้ที่ไปที่มา การจัดการอาหารปลอดภัยในรู้การจัดการท่องเที่ยว ผลกระทบท  เกิดผลกระทบเด็กนักเรียนทั้ง 4  โรง ชุมชนแต่ละหมู่บ้านเกิดความอยากจะดำเนินการในวงกว้างขึ้น  จำเป็นอย่างยิ่งเรื่องการสื่อสารต้องทำอย่างต่อเนื่องให้คนเกิดความกระหนัก อยากจะทำทั้งตำบล

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

สื่อสารสร้างความเข้าใจแผนงาน กิจกรรมโครงการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม ดำเนินการทั้ง 3 ด้าน ความมั่นคงทางอาหาร  อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย 10 ทั้ง 8 หมู่บ้าน

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดนิทรรศการท่องเที่ยว otop นวตวิถีบ้านหูยาน เพื่อสื่อสารการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยในระดับตำบล ในงานวันเด็กแห่งชาติ โดยในบูทเสนอกิจกรร -จัดจุดเช็คอินให้เด็ก ๆ ผู้ปกครองได้ถ่ายรูป มัสคอส ผึ้งยิ้มหิ้วปิ่นโต  ผึ้ง  สื่อสาร ให้เห็นถึงความสมบูรณ์ด้านอาหารที่ปลอดสารเคมี  ยาฉีดหญ้า  ผึ้งยิ้มหิ้วปิ่นโต  หมายถึง ตำบลนาท่อมมีอาหารที่ปลอดภัยในระดับครัวเรือน เหลือกิน ใ่ส่ปิ่นมาทานร่วมกับคนอื่นหลาย ๆ บ้าน -รณรงค์ ไม่ใช้พาสติกในการใส่อาหาร  เน้นไส่อาหารกับใบไม้  เป็นการลดปริมาณขยะ อาหารที่ปลอดภัย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม -เน้นพูดคุยให้คำแนะนำ แจกโบชัว กิจกรรมของชุมชนบ้านหูยาน

 

10 10

3. ทำ Mapping โมเดลอาหารบ้านหูยาน

ไม่มีกิจกรรม

4. ถอดบทเรียนบ้านหูยาน

ไม่มีกิจกรรม

5. ขยายโมเดลสู่ตำบลนาท่อม และปฏิบัติการทั้งตำบล

ไม่มีกิจกรรม

6. ถอดบทเรียน/ประเมินผลปิดโครงการ

ไม่มีกิจกรรม

7. เวทีคืนข้อมูลโครงการ

ไม่มีกิจกรรม

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงหรือผลอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือเป้าหมาย/ที่คาดการณ์ไว้

 


ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 11 11                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 150,000.00 17,200.00                  
คุณภาพกิจกรรม 44 35                  

ปัญหาอุปสรรคสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางแก้ไขของผู้รับทุน

 

 

 

การประเมินผลตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดการประเมินผลตามตัวชี้วัด
 1. ข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานระบบอาหาร ในประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ในบ้านหูยาน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยหนุนเสริม ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานด้านระบบอาหาร ในประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย

 

 1. Model บ้านหูยาน เพื่อขยายผลให้ครอบคลุมทั้ง 8 หมู่บ้าน
 2. ข้อมูล Mapping ระบบอาหารทั้งตำบลนาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง
 3. ผลการบทเรียนและสังเคราะห์ Model ระบบอาหารทั้ง 8 หมุ่บ้านในตำบลนาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน 0 คน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

(ผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง หมายถึง ผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการ/ผู้ปฏิบัติ/ผู้ลงมือทำ/กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ
ผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อม หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ลงมือทำแต่ได้รับผลประโยชน์จากที่มีโครงการดังกล่าว)

ผู้ได้รับประโยชน์ (คน)จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ (คน)
(ไม่นับรายชื่อซ้ำ)
พฤติกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
ทางตรง 0

 

ทางอ้อม 0

 

เกิดสภาพแวดล้อมและปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อสุขภาพ

(สภาพแวดล้อมหรือปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อสุขภาพ เช่น 1) เกิดกฎ กติกา ระเบียบ หรือมาตรการชุมชน เช่น มาตรการลดละเลิกเหล้าในงานศพ/งานบุญ ข้อตกลงการจัดการขยะ ขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ 2) เกิดกลไก ระบบ หรือโครงสร้างชุมชนที่พัฒนาขึ้นใหม่ เช่น กลไกสภาผู้นำ, เกิดกองทุนของชุมชน, ระบบเตือนภัย/เฝ้าระวังภัยในชุมชน, การัดพื้นที่เรียนรู้ในชุมชน, การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการใช้จักรยานในชุมน, เกิดกลุ่มแกนนำอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 3) เกิดต้นแบบ พ้นที่เรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ในระดับชุมชน)

ประเภทรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้น (ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)
1) เกิดกฏ กติกา ระเบียบ หรือมาตรการชุมชน

 

2) เกิดกลไก ระบบ หรือโครงสร้างชุมชนที่พัฒนาขึ้นใหม่

 

3) เกิดต้นแบบ พื้นที่เรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ในระดับชุมชน

 

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือ เทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

เอกสารประกอบอื่นๆ

ได้แก่ เอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือสื่อที่ใช้ในกิจกรรมโครงการ รวมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม ไม่เกิน 10 ภาพ พร้อมทั้งคำบรรยายใต้ภาพ

................................
( นายถาวร คงศรี )
ผู้รับผิดชอบโครงการ