โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 61-ข-067

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่ 61-ข-067

ระยะเวลาตามสัญญา 15 มิถุนายน 2561 - 14 มิถุนายน 2562
ระยะเวลาดำเนินการจริง 31 กรกฎาคม 2561 - 14 มิถุนายน 2562

จำนวนเงินตามสัญญา 150,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส.
รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ
รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ
รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 17,200.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -17,200.00 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงาน 19,000.00 16,200.00
1. ประชุมคณะทำงาน1 สร้างความเข้าใจแผนงาน
2. ประชุมคณะทำงาน 2
3. ประชุมคณะทำงาน 3
4. ประชุมคณะทำงาน 4
5. ประชุมคณะทำงาน 5
6. ประชุมคณะทำงาน 6
7. ประชุมคณะทำงาน 7
8. ประชุมคณะทำงาน 8
9. ประชุมคณะทำงาน 9
10. ประชุมคณะทำงาน
กิจกรรมหลัก : เก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย บ้านหูยาน 40,000.00 1,000.00
1. เก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย บ้านหูยาน
กิจกรรมหลัก : ทำ Mapping โมเดลอาหารบ้านหูยาน 1,900.00 0.00
กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนบ้านหูยาน 10,100.00 0.00
กิจกรรมหลัก : ขยายโมเดลสู่ตำบลนาท่อม และปฏิบัติการทั้งตำบล 154,200.00 0.00
กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียน/ประเมินผลปิดโครงการ 6,800.00 0.00
กิจกรรมหลัก : เวทีคืนข้อมูลโครงการ 18,000.00 0.00

รวมงบทั้งหมด

250,000.00 17,200.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นายถาวร คงศรี )
วันที่รายงาน