โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
19 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 20 มกราคม 2562 13:46:05
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 20 มกราคม 2562 14:23:15 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน 9

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อหารูปแบบแนวทางการจัดการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อม ในประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานที่มาจาก รพสต  เทศบาล  อสม  สภาแกนนำบ้านหูยาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะทำงานแผนงานการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประธานโครงการ  ผู้รับผิดชอบ  สภาแกนนำ  คณะทำงาน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์จังหวัดพัทลุง และงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนภาคใต้ -9.00  รับชมวีดีทัศน์คนไทยหัวใจเกษตร  เกษตรกรตััวอย่างของจังหวัดพัทลุง
 • รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิวัฒน์  ศัลย์กำธร กล่วยเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง การกู้วิกฤตชาติด้วยศาสตร์พระราชาและเกษตรกรรมยั่งยืน -เสนวนา หัวข้อ  ยุทธวิธีขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดพัทลุง โดย นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ประกาศขับเคลื่อน  1.3  ล้านไร่จังหวัดพัทลุง เป็นเกษตรอินทรีย์
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output) เกิดขึ้นจริง
  คณะทำงานทั้ง 5  คน ที่เข้าร่วมมีความรู้ เข้าใจยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดเกษตรอินทรีย์ 1.3  ล้านไร่

ผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิดขึ้นจริง
  นโยบายหรือยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ เป็นนโยบายที่เอื้อต่อการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม

ผลกระทบ   การประกาศยุทธศาสตร์ของผู้ว่าเรื่องเกษตรอินทรีย์จะนำมากำหนดยุทธศาสตร์ หรือแผนกิจกรรมเพื่อขยายผลเก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา การสื่อสารให้คนส่วนมากเข้าใจ

แนวทางการแก้  ให้มีการสื่อสารหลายรูปแบบ เช่น สื่อสารแบบหนุนเสริมให้ทำกิจกรรม  หรือ หนุนเสริมการมีตลาดเขียวในชุมชน  หนุนเสริมการออกกติกากับชุมชนที่มีความพร้อม เช่น ประกาศธรรมนูญสุขภาพตำบลที่มีความพร้อม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของตำบลนั้น ๆ  ร่วมกันปรับแผนชุมชน  แผนเทศบาล  อบต  ให้สอดคล้องกับแผนจังหวัด

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
12 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 20 มกราคม 2562 12:02:59
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 20 มกราคม 2562 12:03:43 น.

ชื่อกิจกรรม : เก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย บ้านหูยาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อรณรงค์และเผยแพร่(สื่อสาธารณะที่หลากหลาย)

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานขับเคลื่อน 3  คน สภาแกนนำบ้านหูยาน 7  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สื่อสารสร้างความเข้าใจแผนงาน กิจกรรมโครงการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม ดำเนินการทั้ง 3 ด้าน ความมั่นคงทางอาหาร  อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย 10 ทั้ง 8 หมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-สภาแกนนำบ้านหูยาน  7  คน -คณะทำงานโครงการ 3  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดนิทรรศการท่องเที่ยว otop นวตวิถีบ้านหูยาน เพื่อสื่อสารการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยในระดับตำบล ในงานวันเด็กแห่งชาติ โดยในบูทเสนอกิจกรร -จัดจุดเช็คอินให้เด็ก ๆ ผู้ปกครองได้ถ่ายรูป มัสคอส ผึ้งยิ้มหิ้วปิ่นโต  ผึ้ง  สื่อสาร ให้เห็นถึงความสมบูรณ์ด้านอาหารที่ปลอดสารเคมี  ยาฉีดหญ้า  ผึ้งยิ้มหิ้วปิ่นโต  หมายถึง ตำบลนาท่อมมีอาหารที่ปลอดภัยในระดับครัวเรือน เหลือกิน ใ่ส่ปิ่นมาทานร่วมกับคนอื่นหลาย ๆ บ้าน -รณรงค์ ไม่ใช้พาสติกในการใส่อาหาร  เน้นไส่อาหารกับใบไม้  เป็นการลดปริมาณขยะ อาหารที่ปลอดภัย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม -เน้นพูดคุยให้คำแนะนำ แจกโบชัว กิจกรรมของชุมชนบ้านหูยาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลลิต  คือ ได้สื่อสาร ให้ความรู้แก่เด็ก  ผู้ปกครองเด็ก คนทั่วไป  กับการจัดการอาหารปลอดภัยของตำบลนาท่อม  เป็นการสร้างการรับรู้ในเด็ก กับคนทั่วไป ผลลัพธ์  คนทั้งตำบลได้รู้  ได้ฟังเพลงโอท๊อป นวัตวิถี รู้ที่ไปที่มา การจัดการอาหารปลอดภัยในรู้การจัดการท่องเที่ยว ผลกระทบท  เกิดผลกระทบเด็กนักเรียนทั้ง 4  โรง ชุมชนแต่ละหมู่บ้านเกิดความอยากจะดำเนินการในวงกว้างขึ้น  จำเป็นอย่างยิ่งเรื่องการสื่อสารต้องทำอย่างต่อเนื่องให้คนเกิดความกระหนัก อยากจะทำทั้งตำบล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปุัญหา - การสื่อสารเรื่องอาหารปลอดภัยน้อยอยู่ - สื่อที่จะนำมาสร้างการรับรู้ยังไม่มี

แนวทางการแก้ปัญหา -ควรทำมัสกอสผึ้งในอริยบทต่างๆ เพื่อสื่อสารชุมชนตำบลนาท่อม
-จัดกิจกรรมต่อเนื่องมากขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-คณะทำงานสภาแกนนำต้องพัฒนาศักยภาพเสริมเพิ่มโอกาสให้ชุมชน เช่น พัฒนาทำมัสคอสเป็นที่ระลึก

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
2 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 16 ธันวาคม 2561 21:59:07
Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562 15:30:39 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน 8

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อหารูปแบบแนวทางการจัดการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อม ในประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

        2.1 นายถาวร คงศรี ผู้ประสานงานหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ 2.2 นายสมนึก  นุ่นด้วง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คณะทำงาน 2.3 นางวิภา  พรหมแท่น  หัวหน้าสำนักเทศบาลตำบลนาท่อม รองประธาน 2.4 นายอนุชา  เฉลาชัย  กำนันตำบลนาท่อม ประธานโครงการ 2.5 นางสุมาลี  ศรีโดน      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาท่อม เลขานุการ           2.6 นายอำนวย  กลับสว่าง  ภาคประชาสังคม คณะทำงาน           2.7 นายสมพร  พวงพวา    ประธานอสม ตำบลนาท่อม คณะทำงาน           2.8 นางกชกาน  คงชู      ปลัดเทศบาลและเลขานุการกองทุนฯ      คณะทำงาน           2.9 นายสุวรรณชัย  นิยมสกุล  ผอ.รพสต.ตำบลนาท่อม คณะทำงาน         2.10นางประภาพรรณ  ศรีราม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 คณะทำงาน         2.11นางญานาธิป  เดชดี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาท่อม คณะทำงาน         2.12นายพีรพงค์  บาลทิพย์  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาท่อม ประธานที่ปรึกษา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงาน 5 คน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  บ้านโคกแย้ม เพื่อออกแบบวางแผนขับเคลื่อน ประเด็นอาหารปลอดภัย  และความมั่นคงทางอาหาร โดย รวมเกษตรกรทำนา รวมกลุ่มทำนาผลิตเมล็ดพันธ์ร่วมกับศูนย์แมล็ดพันธ์ข้าวพัทลุง ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่ เป็นกลไกของเทศบาลร่วมสนับสนุน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 นายถาวร  คงนิล
กำนันอนุชา  เฉลาชัย  กำนันตำบลนาท่อม  ประธานโครงการ นางกชกาน  คงชู  ปลัดเทศบาล  คณะทำงาน นายสมนึก  นุ่นด้วง  คณะทำงาน นายถาวร  คงศรี ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ทั้ง 5 คน ร่วมคิดออกแบบ การผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวร่วมกับเทศบาล ร่วมกับคณะทำงานศูนย์ถ่ายทอดฯ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  เสนอของงบประมาณเพื่อดำเนินการผลิตเมล็ดพันธ์ไว้ใช้เองและผลิตให้กับศูนย์เมล็ดพันธ์ และชุมชนได้มีเมล็ดพันข้าวเพียงพอ เหลือขายพันธ์ข้าวในราคาที่ดีกว่าแก่เกษตรชาวนา  ในการสนับสนุนให้เกษตรกรชาวนาของตำบลนาท่อมและตำบลใกล้เคียงได้ใช้เมล็ดพันธ์ที่ผลิตเอง
-ไม่ใช้งบประมาณ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต -คณะทำงานเสนอแผนขยายผลรูปแบบการดำเนินงานแบบบูรณาการ ได้จัดทำข้อเสนอโครงการผลิตข้าวเมล็ดพันธ์บ้านโคกแย้มใช้กับชุมชนเหลือขายให้ศูนย์  เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ตำบลนาท่อม

ผลลัพธ์ - โครงการอนุมัติให้บ้านโคกแย้มขับเคลื่อนเพิ่มการผลิตข้าวเมล็ดพันธ์บ้านโคกแย้ม ระยะเวลา 3 ปีติดต่อ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา
    - ประชาชนตำบลนาท่อมยังขาดความรู้เรื่อง อาหารปลอดภัย  ความมั่นคงทางอาหาร และ โภชนาการสมวัย
แนวทางวิธีแก้ปัญหา
    -หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ เทศบาลต้องสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธ์ุ  ต้องเก็บเมล็ดพันธ์ ต้องสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยในระยะยาว

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

เป็นแหล่งทุนส่งเสริมกระบวนการพัฒนาระบบความมั่นคงทางอาหาร  อาหารปลอดภัย

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1.เสนอให้ส่งเสริม หรือสร้างแรงจูงใจประชาชนในการสร้างและสะสมเมล็ดพันธ์ข้าว  เมล็ดพันธ์พืชผัก ไว้ใช้เองไม่ต้องชื้อ 2.คณะทำงานที่มาจากหลายภาคส่วน หลายองค์กร เช่น มาจากรพสต  เทศบาล  กำนันฝ่ายปกครอบ  ด้านสมาชิกสภา และกองการศึกษาจากโรงเรียน ร่วมคิด จัดทำร่างข้อเสนอขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยในระดับตำบล นาท่อม ไว้เป็นนโยบายการจัดการอาหารปลอดภัย ที่มีองค์ประกอบหลัก 3 เรื่อง  คือ  ความปลอดภัย  ความมั่นคง และ โภชนาการทุกวัย

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 13 มกราคม 2562 08:11:17
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 14 มกราคม 2562 15:01:44 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน 7

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อหารูปแบบแนวทางการจัดการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อม อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

โดยคณะทำงานอาหารปลอดภัย  3 คน และต้วแทนจากเทศบาล 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลนาท่อม -วิธีการ       งานสมัชชาคนพัทลุงหิ้วชั้นมาชันชี ตำบลนาท่อมนำธรรมนูญสุขภาพมาจัดนิทรรศการ ให้ความรู้  สื่อสารให้สังคมภายนอกเห็นว่าตำบลนาท่อมประกาศใช้ธรรมนูสุขภาพ โดยมีเป้าประสงค์ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนของตำบล และนอกตำบลที่อยู่ร่วมกัน  โดยคณะทำงานขยายผลรูปแบบบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยตำบล  3 คน และต้วแทนจากเทศบาล 2 คน มาร่วมสื่อสารให้ความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานอาหารปลอดภัย  3 คน  ให้ความรู้และแจกเอกสารธรรมนูญสุขภาพตำบลนาท่อม กับผู้เข้าร่วมงานสมัชชาคนเมืองลุง หิ้วชั้นมาชันชี ตัวแทนจากเทศบาล 2 คน คณะทำงาน สปสช.ตำบลนาท่อมที่มีปลัดเทศบาลตำบลนาท่อมให้ความรู้การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพกับภาคประชาชนในตำบลนาท่อม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดบูทธ นิทรรศการ ให้ความรู้กับผู้ร่วมงานสมัชชาคนเมืองลุง หิ้วชั้นมาชันชีและแจกธรรมนูญสุขภาพตำบลนาท่อมให้กับผู้ร่วมงาน และนำเสนอผลการขับเคลื่อนกับสาธารณะสุขจังหวัดพัทลุง  และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต  ที่เกิดขึ้นจริง  จากการออกบูท ให้ความรู้
ผลลัพธ์  ที่เกิดขึ้นจริง  เจ้าหน้าที่จากสมัชชาชาติได้นำข้อมูลไปเพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่ โดยใช้งบประมาณ จาก สสส.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ลงพื้นใหม่ให้ความรู้กับทุกชุมชน เพื่อรับฟัง

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 13 มกราคม 2562 07:31:01
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 14 มกราคม 2562 14:08:09 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน 6

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อหารูปแบบแนวทางการจัดการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อม ในประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงาน 3  คน
  -สภาแกนนำบ้านหูยาน 9  คน -กลุ่มประชาชน 18 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นำแกนนำ  จำนวน 30 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตำบลเกาะขันธ์ ตำบลจัดการตนเอง หนึ่งในประเด็นการขับเคลื่อนหลักคือ การเป็นตำบลการจัดการน้ำเรื่องเด่น  เป็นต้นแบบจัดการอาหารปลอดภัย  ความมั่นคงทางอาหาร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม  3  คน สภาผู้นำบ้านหูยาน จำนวน  9 คน ตัวแทนแกนนำหมู่ที่ ุ3,6,7,8  จำนวน 9  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เรียนรู้กิจกรรมของตำบลจัดการตนเอง ของเกาะขันธ์ จำนวน 5 วัน ตามหลักสูตรที่ทางตำบลเกาะขันธ์จัดขึ้น รายละเอียดขึ้นตอน - วันแรกของการพบกันเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์เป้าหมายของการมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำบลแม่ข่าย และลงเยี่ยมพื้นที่ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในตำบล เพื่อศึกษาทุกศักยภาพในการจัดการตนเอง เมื่อศึกษาจบแต่ละวัน  ในตอนเช้าได้สรุปและเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้และจะไปศึกษาและเรียนรู้อื่นๆ ต่อไป - วันที่ 2 3 4 5  เรียนรูืเสร็จวันสุดท้ายก็ได้แลกเปลี่ยนกันตามอัตยาสัย  และในวันสุดท้ายประธานก็ได้สรุปผลการดำเนินงาน -ใช้งบประมาณ สสส

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  ผลผลิต  แกนนำตำบลนาท่อม 30  คน มีความรู้ตำบลจัดการตนเอง  ในเรื่องน้ำ  ตำบลเกาะขั้นจัดการน้ำ เป็นเรื่องเด่น  เป็นฐานที่มาของการจัดการภาคเกษตร พืช ผัก ผลไม้ ทุกอย่างในตำบล มาจากการจัดการน้ำ
  ผลลัพธ์  แกนนำ 30  คนเป็นแกนนำขยายผล นำความรู้มาปรับใช้กับชุมชนต้นแบบ บ้านหูยาน  ที่มีการจัดการตนเองเรื่องอาหารปลอดภัย ที่ขยายผลไปสู่ทั้ง 8  หมู่บ้าน เกิดขึ้นจริง 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

การสื่อสารประเด็นเด่นของพื้นที่ให้ชัดเพื่อการขยายผล

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 8 มกราคม 2562 20:38:00
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 13 มกราคม 2562 07:24:25 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน 5

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อหารูปแบบแนวทางการจัดการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อม ในประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-คณะทำงาน 12 -ผู้เข้าร่วมผู้นำทั้งท้องถิ่น  ท้องที่  กลุ่มองค์กรรวม  108  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

            สื่อสารสาธารณะกับชุมชน  ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ ตำบลนาท่อม มีประเด็น  รูปแบบและแนวทางการจัดการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลของตำบลนาท่อม  ใช้งบประมาณ วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง  สมัชชาชาติ สสส  สปสช ทำงานร่วมกันมาในกระบวนการพัฒนาขาขึ้นธรรมนูญสุขภาพตำบลนาท่อม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 300 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงาน 12
 • คณะขับเคลื่อนธรรมนูญ 20
 • ประชาชนผู้ร่วมงานกิจกรรม กลุ่มองค์กรต่าง ๆ  268

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ให้ความรู้ธรรมนุญสุขภาพ ผ่านเวทีเสวนา โดยมี นายกเทศมนตรี  กำนันตำบลนาท่อม  เจ้าหน้าที่จาก รพสต  และวิทยากร นักวิชาการอิสระ นายสมคิด  ทองสง - ร่วมประกาศธรรมนูญสุขภาพของประชาชน โดย นายกเทศมนตรีตำบลนาท่อม 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต ตำบลนาท่อมประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างกระบวนการเพื่อให้ได้มาของธรรมนุญสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ผลลัพธ์  ตำบลนาท่อมประกาศใช้ธรรมนูญธรรมสุขภาพ ผ่านการรับรู้และปฏิบัติจริงโดยชุมชน ในวันที่ 22 พย 2560  และธรรมนูญสุขภาพตำบลนาท่อมก็มีกติการในการร่วมกันสร้างให้ตำบลนาท่อมเป็นแหล่งอาหารปลอดภัย โดย ชุมชนมีกติกา  เลิกใช้สารเคมี  มีระบบตรวจสอบอาหาร ร่วมกันคัดแยกขยะ รักษา ดิน นำ ป่า  โดยใช้โครงการสืบชะตาคลองนาท่อมเป็นการขับเคลื่อน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา -ขาดการรับรู้อย่างทั่วถึง

แนวทางการแก้ปัญหา -มีสื่อต่อเนื่อง -ทำคู่มือแจกทุกครัวเรือน -สื่อสารหลากหลาย ทั้งภายนอก  ภายใน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ควรสร้างกิจกรรมเพื่อสื่อสาร สร้างการรับรู้ ให้ปรับตามบริบท กิจกรรมควรแทรกความรู้ธรรมนูญกับไปหวังผลในระยะยาว

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 16 ธันวาคม 2561 19:05:51
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 8 มกราคม 2562 19:31:03 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน 4

 • photo เทศบาลสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนใช้ผึ้งจะรักษ์นาท่อม
   เทศบาลสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนใช้ผึ้งจะรักษ์นาท่อม
  • photo ผลิตภัณฑ์เด่น OTOP 10 ตัว
    ผลิตภัณฑ์เด่น OTOP 10 ตัว
   • photo มัสคอสเป็นจุดเช็คอิน
     มัสคอสเป็นจุดเช็คอิน
    • photo คู่มือแนะนำชุมชน
      คู่มือแนะนำชุมชน
     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
     วัตถุประสงค์

     เพื่อหารูปแบบแนวทางการจัดการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อม ในประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

     กิจกรรมตามแผน

     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     คณะทำงาน  5  คน สภาแกนนำบ้านหูยาน 5  คน

     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  โดยชุมชนเป็นเจ้าของ โดยเทศบาลตำบลนาท่อม
     - เทศบาลใช้วิสัยทัศน์ตำบล “ วัฒนธรรมเลิศล้ำ เกษตรกรรมยั่งยืน  ชุมชนน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ เป็นโมเดล ขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยของตำบลนาท่อม โดยใช้ตลาดของดีนาท่อมเป็นตัวเชื่อมกิจกรรมของตำบล ตาม 6  ยุทธศาสตร์ - ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมนำ เช่น ใช้มัสคอสผึ้งสื่อสารอาหารปลอดภัย

     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 12 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     คณะทำงาน  6  คน ร่วมพิธีเปิดงาน ท่องเที่ยวชุน  OTOP  นวัตวิถี สภาแกนนำบ้านหูยาน 6  คน นำเสนอพื้นที่ชุมชนหูยาน เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ชุมชน ครอบครัวอบอุ่น คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาหารที่ปลอดภัย ใช้มัสคอสผึ้งสื่อสารถึงความอุดมสมบูรณ์ มีผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยตัวอื่นหลากหลาย

     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

     • คณะทำงานแผนงานอาหารปลอดภัยของตำบลนาท่อมกับสภาแกนนำ ได้นำเสนองานตัวเองจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่มีอัตลักษณ์ การจัดการอาหารปลอดภัย โดยใช้มัสคอสผึ้ง สะท้อนการเป็นชุมชนที่ปลอดสารเคมี  มีอาหารที่ปลอดภัย เป็นชุมชนที่น่าอยู่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
     • คณะทำงานได้แบ่งกันไปอยู่บูท ร่วมกับ สภาผู้นำ เพื่อไปสื่อสารการเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการอาหารปลอดภัย ในระดับตำบล ที่มีการสื่อสารด้วย เพลง  ด้วย VCD  ด้วยแผ่นพับ  ด้วยสื่อทางเฟสบุก ผ่านช่องทางไลน์  5  วัน ระว่างวันที่ 7- 11  พ.ย 2560  สถานที่ เซ็นต์ทรัลเฟสติเวล หาดใหญ่
     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

      

     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

     -ตำบลนาท่อมเกิดเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่มีอัตลักษณ์ การจัดการอาหารปลอดภัย โดยใช้มัสคอสผึ้ง สะท้อนการเป็นชุมชนที่ปลอดสารเคมี  มีอาหารที่ปลอดภัย เป็นชุมชนที่น่าอยู่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
     -มีสื่อสารการเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการอาหารปลอดภัย ในระดับตำบล ที่มีการสื่อสารด้วย เพลง  ด้วย VCD  ด้วยแผ่นพับ  ด้วยสื่อทางเฟสบุก ผ่านช่องทางไลน์  5  วัน ระว่างวันที่ 7- 11  พ.ย 2560  สถานที่ เซ็นต์ทรัลเฟสติเวล หาดใหญ่ -เทศบาลตำบลนาท่อมตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนที่ใช้ กิจกรรม ผึ้งจะรักษ์นาท่อมสื่อสาร ขยายผลการเลี้ยงผึ้งทั้งตำบล -ร่วมกันประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลนาท่อมที่มุ่งเน้นเรื่องการจัดการอาหารปลอดภัย

     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     งบประมาณ   -ความต่อเนื่องของงบประมาณเทศบาลในการสนับสนุน แนวทางแก้ไข   -แปลงเป็นนโยบาย เป็นหลักสูตรการเรียนการสอน  พัฒนาด้านเศรษฐกิจอาหารปลอดภัย  สร้างสือที่เป็นอัตลักษณ์

     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

     ไม่มี

     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

     เพิ่มการสื่อสารเชิงสัญลักษ์มากขึ้น ใช้ตัวมัสคอสเพื่อการสื่อสารสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นกับทุกวัยในเรื่อง การเลิกใช้สารเคมีในชุมชน

     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

     -

     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
     -
     30 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
     รายงานจากพื้นที่
     โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 16 ธันวาคม 2561 15:14:03
     Project owner
     แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 24 มกราคม 2562 18:06:48 น.

     ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน 3

     • photo รายงานสถานการณ์โภชนการสมวัยโรงเรียนวัดโคกแย้ม
       รายงานสถานการณ์โภชนการสมวัยโรงเรียนวัดโคกแย้ม
      • photo รายงานโภชนาการสมวันโรงเรียนวัดนาท่อม
        รายงานโภชนาการสมวันโรงเรียนวัดนาท่อม
       • photo สถานการณ์อาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม โดย หมอสมนึก นุ่นด้วง
         สถานการณ์อาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม โดย หมอสมนึก นุ่นด้วง
        • photo รายงานโภชนาการสมวัยศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองปราง
          รายงานโภชนาการสมวัยศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองปราง
         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
         วัตถุประสงค์

         เพื่อหารูปแบบแนวทางการจัดการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อม ในประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย อย่

         กิจกรรมตามแผน

         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

         คณะทำงาน 10 คน โดยมี 4 คน - นายสุวรรณชัย นิยมสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาท่อม คณะทำงานในฐานะผู้อำนวยการรพสต.ตำบลนาท่อม สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ เรื่องอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม - นายสมนึก นุ่นด้วง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพสต.ตำบลนาท่อม งานสนับสนุนงานวิชาการประเด็นอาหารปลอดภัย -นางอารีย์ สุขกาญจนะ งานบริการสาธารณสุข สนับสนุนงานข้อมูลโภชนาการสมวัย ทุกช่วงวัยในตำบลนาท่อม -นางสุวรรณา ทองเที่ยง งานบริการสาธารณสุข สนับสนุนงานข้อมูลโภชนาการสมวัย ทุกช่วงวัยในตำบลนาท่อม -สภาแกนนำบ้านหูยาน จำนวน 12 คน ที่แบ่งกันดูแล 4 กลุ่มบ้าน ร่วมกันรายงานสถานการณ์ประเด็นอาหารปลอดภัย คือ จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่ปลูกเหลือกินได้จำหน่าย จำนวนครัวเรือนที่เลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือน จำนวนคนที่รวบรวมผลผลิตมาจำหน่ายในร้านค้าหรือตลาดในชุมชนและตลาดนอกชุมชน

         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

          

         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

         -เจ้าหน้าที่ จาก รพสต  2  คน -ตัวแทนจากโรงเรียนวัดนาท่อม  โรงเรียนวัดโคกแย้ม  ห้วหน้าศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองปราง  จำนวน 3  คน แห่งละ 1 คน -คณะทำงาน 6  คน -สภาแกนนำบ้านหูยาน 12  คน -เจ้าหน้าที่ช่วยงาน 1  คน -ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน

         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

         -ตัวแทนจากโรงเรียน รายงานสถานการณ์อาหารปลอดภัย และโภชนการสมวัย -สภาแกนนำบ้านหูยาน จาก 4 กลุ่มบ้าน ช่วยกันรายงานและให้ข้อมูล 3 ด้าน  เรื่องอาหารปลอดภัย ปลูกผักปลอดสารพิษ  ไว้กิน เหลือกินรวบรวบไปจำหน่าย ในตลาดและร้านค้าทั้งภายในและนอกชุมชน -หมอจาก รพสต รายงานสถานการณ์ เรื่องอาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ของตำบลนาท่อม -เทศบาล โดยปลัดและหัวหน้าสำนัก  รายงานสถานการ  เรื่องอาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย และความมั่นคงทางอาหาร ของตำบลนาท่อม

         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

          

         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

         -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 25  คน มีความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย และความมั่นคงทางอาหาร ของตำบลนาท่อม จากผู้เข้าร่วมในภาพรวม -มีความรู้สถานการณ์ อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย และความมั่นคงทางอาหารชุมชนบ้านหูยาน จากการให้ข้อมูลของสภาแกนนำบ้านหูยาน -คณะทำงานและสภาแกนนำร่วมกันออกแบบการเก็บข้อมูล ตาม 16  ตัวชีวัดเพื่อนำข้อมูลมาทำแผนบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม ทั้ง 3  ประเด็น

         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

         -ปัญหาการรวบรวมข้อมูลแต่ละด้าน ยังเป็นการเก็บข้อมูลที่ไม่ครบทุกด้าน  และแต่ละหน่วยงานต่างคนต่างเก็บ  ไม่ได้นำข้อมูลมาใช้ร่วมกันในการแก้ปัญหา -แนวทางการแก้ปัญหา ให้ทั้ง 3 หน่วยงาน โรงเรียน  รพสต  เทศบาล  ทำและนำใช้ข้อมูล เรื่องอาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย และความมั่นคงทางอาหาร ร่วมกัน โดยเทศบาลต้องมีความชัดเจนหรือเป็นนโยบายงบประมาณเรื่องอาหารกลางวัน  รพสต ควรมีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนความรู้ โรงเรียนเรื่องการเก็บข้อมูลประสานข้อมูล

         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

         สนับสนุนกระบวนการโภชนาการสมวัย

         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

         เสนอโรงเรียนในชุมชนให้ใช้ โปรแกรม Thai School Lunch สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน

         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

         -

         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
         -
         3 กันยายน 2561 เวลา 09:30 น.
         รายงานจากพื้นที่
         โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2561 07:31:18
         Project owner
         แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 14 มกราคม 2562 16:34:04 น.

         ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน 2

         • photo
          คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
          วัตถุประสงค์

          เพื่อออกแบบศึกษาสถานการณ์การดำเนินงานระบบอาหาร  ในประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ในระดับหมู่บ้าน และ ระดับตำบล 

          กิจกรรมตามแผน

          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

          นายพีรพงศ์ บาลทิพย์ นายกเทศมนตรี  ประธาน นายอนุชา  เฉลาชัย  กำนันตำบลนาท่อม รองประธาน นายสมนึก  นุ่นด้วง  นักวิชาการสาธารณะสุขชำนาญการ นายสมพร  พงพวา  ประธาน อสม.ตำบลนาท่อม นางประภาพรรณ  ศรีราม  ผู้ช่วยผู้ใหญ่หมู่ที่ 1 นางวิภา  พรหมแท่น  หน.สำนักเทศบาลตำบลนาท่อม นางกชกานต์  คงชู  ปลัดเทศบาลตำบลนาท่อม นายถาวร  คงศรี ผู้รับผิดชอบดครงการ นายสุวรรณชัย  นิยมสกุล ผู้อำนวยการรพสต.นาท่อม นางสุมาลี  ศรีโดน  สมาชิกสภาเทศบาล

          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

          ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2
            เพื่อออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูลสถานการณ์ 3 ประเด็น  คือ อาหารปลอดภัย  ความมั่นคงทางอาหาร และ โภชนาการสมวัย ในตำบลนาท่อม 16 ตัวชี้วัด

          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

          คณะทำงานการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม  จาก 4 ภาคส่วน  คือ ท้องถิ่น  ท้องที่  รพสต องค์กรภาคประชาชน  ร่วมกันพิจารณา 16 ตัวชี้วัดในการจัดเก็บข้อมูลแต่ละคนมีข้อเสนอให้มีการปรับให้สอดคล้องกับชุมชนเพราะบางตัวตำบลเราไม่ได้ดำเนินการ เช่น จำนวนโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ใช้โปรแกรม  Thai School Lunch (ร้านของชำ/ร้านอาหาร/แผงลอย)

          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                -นายพีรพงค์ บาลทิพย์ นายกเทศมนตรี ประธานคณะทำงานดำเนินการเปิดประชุม โดยมี นายถาวร คงศรีผู้รับผิดชอบโครงการ ชี้แจงการประชุมคณะทำงานเพื่อออกแบบวางแผนเก็บข้อมูลจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ รพสต โรงเรียนในชุมชน เกษตรตำบล และให้คณะทำงานได้ร่วมกันคิดออกแบบ ชี้เป้าให้ข้อมูลหรือเสนอชื่อผู้ให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องเหล่านั้น     -คณะทำงานได้แนวทางในการศึกษา จัดเก็บข้อมูล 3 ประเด็น  โดยเครื่องมือเก็บข้อมูลสถานการณ์ 3 ประเด็น  คือ อาหารปลอดภัย  ความมั่นคงทางอาหาร และ โภชนาการสมวัย  ในตำบลนาท่อมตาม 16 ตัวชี้วัด การเก็บข้อมูลตามสถานการณ์ที่ข้อมูลมี     - การหาตัววิทยากรมาร่วมให้ข้อมูล จาก รพสต คือ หมอสุวรรณา ทองเที่ยง และหมอสมนึก นุ่นด้วง ส่วนโรงเรียน ให้เรียนผู้อำนวยการ และเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล สำหรับพื้นที่ชุมชนต้นแบบให้ใช้สภาแกนนำกับครัวเรือนต้นแบบ เพื่อต้องการเก็บข้อมูลนำไปใช้ในการทำแผนการขับเคลื่อนเต็มพื้นที่ตำบลนาท่อม

          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

           

          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

          การประชุมคณะทำงานได้ข้อสรุป คือ
          - คณะทำงานได้แนวทางในการจัดเก็บข้อมูล 3 ประเด็น  คือ อาหารปลอดภัย ความมั่นคงทางอาหาร และ โภชนาการสมวัย ตามสถานการณ์ที่ข้อมูลมี - ตัววิทยากรมาร่วมให้ข้อมูล จาก รพสต คือ หมอสุวรรณา ทองเที่ยง และหมอสมนึก นุ่นด้วง ส่วนโรงเรียน ให้เรียนผู้อำนวยการ และเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล
          -สำหรับชุมชนต้นแบบบ้านหูยานให้ใช้สภาแกนนำกับครัวเรือนต้นแบบ ในการมาให้ข้อมูล เพื่อนำข้อมูลนำไปใช้ในการทำแผนการขับเคลื่อนเต็มพื้นที่ตำบลนาท่อม

          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

          ไม่มี

          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

          ไม่มี

          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

          การเก็บข้อมูลสถารการณ์ด้านอาหารปลอดภัยเพื่อใช้วางแผนเชิงนโยบาลของตำบลต่อไป

          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

          -

          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
          -
          27 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
          รายงานจากพื้นที่
          โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 28 กันยายน 2561 10:28:46
          Project owner
          แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 14 มกราคม 2562 16:32:26 น.

          ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน1 สร้างความเข้าใจแผนงาน

          • photo
           • photo
            คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
            วัตถุประสงค์

            เพื่อสร้างความเข้าใจแผนงาน การขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม 

            กิจกรรมตามแผน

            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

            เจ้าหน้าที่เทศบาล  2 คน  บทบาทสนับสนุนเชิงนโยบายของตำบลนาท่อม ฝ่ายปกครอง 3  คน สนับสนุนประสานเชื่อมประสานผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้ง 8 หมู่บ้าน ประธานอสม  1 คน  สนับสนุนเชื่อมการทำงานด้านข้อมูลสุขภาพร่วมกับ รพสต ผอ รพสต  1 คน  สนับสนุนขัอมูลแผนสุขภาพของตำบล และเป็นวิทยากร ผู้มีองค์ความรู้กับงานประจำสนับสนุนให้งานสำเร็จ นายถาวร  คงศรี  ผู้รับผิดชอบโครงการ 1  คน นายยกเทศมนตรี  1 คนที่ปรึกษา

            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

            ประชุมแต่งตั้งคณะทำงาน 10 คน ที่มาจากภาคส่วนต่าง ๆ  เพื่อร่วมกัน  ขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม
            โดยมีวัตถุประสงค์     -เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการอาหารที่ปลอดภัยในชุมชนบ้านหูยาน (โมเดลหูยาน) และขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ ในตำบลนาท่อม     -เพื่อหารูปแบบแนวทางการจัดการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อม ในประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ใช้พื้นที่ดำเนินงาน บ้านหูยาน และขยายผลสู่บ้านใกล้เคียง จำนวน 8 หมู่บ้าน แนวทางการดำเนินงาน
                -ศึกษาสถานการณ์การดำเนินงานระบบอาหารในประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ในระดับหมู่บ้าน และ ระดับตำบล โดยใช้เครื่องมือตัวชี้วัดที่ระบุถึงระบบอาหารในพื้นที่ จำนวน 16 ข้อ

            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 9 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

            เทศบาลตำบลนาท่อม  3  คน ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าสำนัก ด้านฝ่ายปกครอง  3  คน  ประกอดด้วย กำนัน ผู้ใหญ่ ผู้ช่วย รพสต  1 คน  นักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้า อสม ตำบลนาท่อม ผู้รับผิดชอบโครงการ  1 คน

            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

            ประชุมสร้างความเข้าใจกับคณะทำงาน แผนงาน การขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม  ประเด็นในการประชุม  เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันของคณะทำงานถึงการขับเคลื่อน  ควรมีการประชุมออกแบบกิจกรรการดำเนินงานก่อนทุกคร้ง ครั้งนี้เป็นครั้งก่อตัวคณะทำงานชุดขับเคลื่อนตำบลนาท่อม  สร้างกลุ่มline  เพื่อการสื่อสารของคณะทำงาน  ชื่อ กลุ่มอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม สรุปความคืบหน้าตัวโครงการ  ซึ่งโครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม  ได้รับการอนุมัติแล้วและกำลังรองเงินโอนเข้าบัญชีทำกิจกรรม  สำหรับรายละเอียดต้องปรับกิจกรรมเล็กน้อย 

            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

             

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

            ผลผลิตที่คณะทำงานผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน มาจากภาคส่วน  เทศบาล รพสต อสม ปกครอง ภาคประชาชนทำงานร่วมกัน
            ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง ได้ข้อตกลงเปิดกลุ่มไลน์เพื่อการสื่อสาร  และมีข้อตกลงควรออกแบบกิจกรรมก่อนทุกครั้ง

            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

            ไม่มี

            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

            ไม่มี

            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

            1.ให้คณะทำงานช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ

            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

            -

            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
            -