บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
3 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2561 07:13:25
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2561 07:32:52 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน 2

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อออกแบบศึกษาสถานการณ์การดำเนินงานระบบอาหารในประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ในระดับหมู่บ้าน และ ระดับตำบล 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

นายพีรพงศ์ บาลทิพย์ นายกเทศมนตรี  ประธาน นายอนุชา  เฉลาชัย  กำนันตำบลนาท่อม รองประธาน นายสมนึก  นุ่นด้วง  นักวิชาการสาธารณะสุขชำนาญการ นายสมพร  พงพวา  ประธาน อสม.ตำบลนาท่อม นางประภาพรรณ  ศรีราม  ผู้ช่วยผู้ใหญ่หมู่ที่ 1 นางวิภา  พรหมแท่น  หน.สำนักเทศบาลตำบลนาท่อม นางกชกานต์  คงชู  ปลัดเทศบาลตำบลนาท่อม นายถาวร  คงศรี ผู้รับผิดชอบดครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงาน 2 เพื่อออกให้ได้มาซึ่งข้อมูลอาหารปลอดภัย  ความมั่นคงทางอาหาร และ โภชนาการสมวัย ในตำบลนาท่อม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นายพีรพงค์ บาลทิพย์ นายกเทศมนตรี ประธานคณะทำงานดำเนินการเปิดประชุม โดยมี นายถาวร คงศรีผู้รับผิดชอบโครงการ ชี้แจงการประชุมคณะทำงานเพื่อออกแบบวางแผนเก็บข้อมูลจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ รพสต  โรงเรียนในชุมชน เกษตรตำบล และให้คณะทำงานได้ร่วมกันคิดออกแบบ ชี้เป้าให้ข้อมูลหรือเสนอชื่อผู้ให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องเหล่านั้น

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การประชุมคณะทำงานได้ข้อสุป คือ
- การหาตัววิทยากรมาร่วมให้ข้อมูล จาก รพสต คือ หมอสุวรรณา  ทองเที่ยง และหมอสมนึก  นุ่นด้วง  ส่วนโรงเรียน ให้เรียนผู้อำนวยการ และเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล  สำหรับพื้นที่ชุมชนต้นแบบให้ใช้สภาแกนนำกับครัวเรือนต้นแบบ  เพื่อต้องการเก็บข้อมูลนำไปใช้ในการทำแผนการขับเคลื่อนเต็มพื้นที่ตำบลนาท่อม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ถ้าข้อมูลที่ได้ไม่เพียงพอให้เชิญผู้ที่เกี่ยวมาให้ข้อมูลเพิ่ม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

รวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนประเด็นอาหารปลอดภัยเป็นฐานไว้ใช้ขับเคลื่อนงาน

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
3 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2561 07:31:18
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2561 07:31:52 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน 2

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อออกแบบศึกษาสถานการณ์การดำเนินงานระบบอาหารในประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ในระดับหมู่บ้าน และ ระดับตำบล 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

นายพีรพงศ์ บาลทิพย์ นายกเทศมนตรี  ประธาน นายอนุชา  เฉลาชัย  กำนันตำบลนาท่อม รองประธาน นายสมนึก  นุ่นด้วง  นักวิชาการสาธารณะสุขชำนาญการ นายสมพร  พงพวา  ประธาน อสม.ตำบลนาท่อม นางประภาพรรณ  ศรีราม  ผู้ช่วยผู้ใหญ่หมู่ที่ 1 นางวิภา  พรหมแท่น  หน.สำนักเทศบาลตำบลนาท่อม นางกชกานต์  คงชู  ปลัดเทศบาลตำบลนาท่อม นายถาวร  คงศรี ผู้รับผิดชอบดครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงาน 2 เพื่อออกให้ได้มาซึ่งข้อมูลอาหารปลอดภัย  ความมั่นคงทางอาหาร และ โภชนาการสมวัย ในตำบลนาท่อม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นายพีรพงค์ บาลทิพย์ นายกเทศมนตรี ประธานคณะทำงานดำเนินการเปิดประชุม โดยมี นายถาวร คงศรีผู้รับผิดชอบโครงการ ชี้แจงการประชุมคณะทำงานเพื่อออกแบบวางแผนเก็บข้อมูลจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ รพสต  โรงเรียนในชุมชน เกษตรตำบล และให้คณะทำงานได้ร่วมกันคิดออกแบบ ชี้เป้าให้ข้อมูลหรือเสนอชื่อผู้ให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องเหล่านั้น

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การประชุมคณะทำงานได้ข้อสุป คือ
- การหาตัววิทยากรมาร่วมให้ข้อมูล จาก รพสต คือ หมอสุวรรณา  ทองเที่ยง และหมอสมนึก  นุ่นด้วง  ส่วนโรงเรียน ให้เรียนผู้อำนวยการ และเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล  สำหรับพื้นที่ชุมชนต้นแบบให้ใช้สภาแกนนำกับครัวเรือนต้นแบบ  เพื่อต้องการเก็บข้อมูลนำไปใช้ในการทำแผนการขับเคลื่อนเต็มพื้นที่ตำบลนาท่อม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ถ้าข้อมูลที่ได้ไม่เพียงพอให้เชิญผู้ที่เกี่ยวมาให้ข้อมูลเพิ่ม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

รวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนประเด็นอาหารปลอดภัยเป็นฐานไว้ใช้ขับเคลื่อนงาน

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
27 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 28 กันยายน 2561 10:28:46
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 28 กันยายน 2561 11:08:36 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน1

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจโครงการกับคณะทำงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เจ้าหน้าที่เทศบาล  2 คน ฝ่ายปกครอง 3  คน ประธานอสม  1 คน รพสต  1 คน นายถาวร  คงศรี  ผู้รับผิดชอบโครงการ 1  คน นายยกเทศมนตรี  1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงาน 10 คน 12 ครั้งเพื่อออกแบบวางแผนกิจกรรมทุกครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 9 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เทศบาลตำบลนาท่อม  3  คน ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าสำนัก ด้านฝ่ายปกครอง  3  คน  ประกอดด้วย กำนัน ผู้ใหญ่ ผู้ช่วย รพสต  1 คน  นักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้า อสม ตำบลนาท่อม ผู้รับผิดชอบโครงการ  1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมสร้างความเข้าใจกับคณะทำงาน โครงการ การขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม  ประเด็นในการประชุม  เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันของคณะทำงานถึงการขับเคลื่อน  ควรมีการประชุมออกแบบกิจกรรการดำเนินงานก่อนทุกคร้ง ครั้งนี้เป็นครั้งก่อตัวคณะทำงานชุดขับเคลื่อนตำบลนาท่อม  สร้างกลุ่มline  เพื่อการสื่อสารของคณะทำงาน  ชื่อ กลุ่มอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม สรุปความคืบหน้าตัวโครงการ  ซึ่งโครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม  ได้รับการอนุมัติแล้วและกำลังรองเงินโอนเข้าบัญชีทำกิจกรรม  สำหรับรายละเอียดต้องปรับกิจกรรมเล็กน้อย 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิตที่คณะทำงานผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน มาจากภาคส่วน  เทศบาล รพสต อสม ปกครอง ภาคประชาชน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง ได้ข้อตกลงเปิดกลุ่มไลน์เพื่อการสื่อสาร  และมีข้อตกลงควรออกแบบกิจกรรมก่อนทุกครั้ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1.ให้คณะทำงานช่วยมองกลุ่มเป็าหมายในการเก็บข้อมมูลไว้ หรือทาบทามไว้

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-