โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 61-ข-067
ชื่อโครงการ โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้กลาง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายถาวร คงศรี
คณะทำงาน ? นายอนุชา เฉลาชัย นายสมนึก นุ่นด้วง นางวิภา พรหมแท่น นางสุมาลี ศรีโดน นายอำนวย กลับสว่าง นายสมพร พวงพวา นางกชกาน คงชู นายสุวรรณชัย นิยมสกุล
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 มิถุนายน 2561 - 14 มิถุนายน 2562
งบประมาณโครงการ 150,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 500
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ครัวเรือนบ้านหูยานและหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลนาท่อม

พื้นที่ดำเนินการ ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง
จังหวัด พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • hsmiscachsmiscac (Owner)  
  • นายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรี (Owner)  
  • ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 100,000.00
2 1 ม.ค. 2562 30 เม.ย. 2562 40,000.00
3 1 พ.ค. 2562 14 มิ.ย. 2562 10,000.00
รวมงบประมาณ 150,000.00

หลักการและเหตุผล

จากข้อมูลการสังเคราะห์ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงของชุมชนบ้านหูยาน หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง พบรูปธรรมการจัดการอาหารปลอดภัยโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม เกิดจากการระเบิดจากภายในของคนในชุมชน จนค่อย ๆ เติบโตเกิดพัฒนาการกิจกรรมเสริมพลังมาสนับสนุนการแก้ปัญหาด้านสุขภาพในระดับชุมชน ที่เริ่มจากการพบสารเคมีตกค้างในร่างกาย 97 % เกิดการรับรู้ มีความตะหนักสร้างกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ครัวเรือนต้นแบบปลูกผักปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือน 20 ชนิด รณรงค์ลด ละ เลิกใช้ยาฆ่าหญ้า เลิกใช้ยาฆ่าแมลง ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งจากภูมิปัญญา ผลิตปุ๋ยใช้เอง ใช้ปิ่นโตสุขภาพจากพืชผักที่ปลูกเองต้อนรับแขกผู้มาเยือน สร้างตลาดเขียวในชุมชนรองรับผลผลิตที่เหลือกิน รวมกลุ่มแปรรูปผลผลิตอาหารปลอดภัยที่มีเครื่องหมาย Q รองรับ และยังมีหน่วยงานเทศบาลตำบลนาท่อม รพ.สต.ตำบล  นาท่อมเห็นสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ “วัฒนธรรมเลิศล้ำ เกษตรกรรมยั่งยืนชุมชนน่าอยู่  สู่ตำบลสุขภาวะ” ได้สนับสนุนกิจกรรมหนุนเสริมเพิ่มเพื่อขยายผล ได้แก่ โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกผักปลอดสารพิษ ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง ตลาดของดีตำบลนาท่อม ฯลฯ ซึ่งมีเป้าหมายระยะยาว เป็นตำบลที่ทำเกษตรกรรมยั่งยืน การสังเคราะห์กรณี กรณีชุมชนบ้านหูยาน พบว่า การผลิตอาหารปลอดภัยของชุมชนบ้านหูยานนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนตำบลนาท่อม ที่มี 8 หมู่บ้าน ประชากร 4,777 คน จำเป็นอย่างยิ่งต้องขยายผลการดำเนินงานของชุมชนต้นแบบ คือ ชุมชนบ้านหูยานนำไปปรับใช้ ขยายพื้นที่ และสร้างครอบครัวต้นแบบ ให้ครอบคลุมทั้งตำบลขยายสู่ 7 พื้นที่ในตำบลนาท่อม

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการอาหารที่ปลอดภัยในชุมชนบ้านหูยาน (Model หูยาน) และขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ ในตำบลนาท่อม
  1. ข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานระบบอาหาร ในประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ในบ้านหูยาน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง
  2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยหนุนเสริม ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานด้านระบบอาหาร ในประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย
เพื่อหารูปแบบแนวทางการจัดการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อม ในประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
  1. Model บ้านหูยาน เพื่อขยายผลให้ครอบคลุมทั้ง 8 หมู่บ้าน
  2. ข้อมูล Mapping ระบบอาหารทั้งตำบลนาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง
  3. ผลการบทเรียนและสังเคราะห์ Model ระบบอาหารทั้ง 8 หมุ่บ้านในตำบลนาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชุมคณะทำงาน 19,000.00 10 9 14,200.00 9 14,200.00
27 ก.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน1 สร้างความเข้าใจแผนงาน 10 - -
3 ก.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน 2 10 - -
30 ต.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน 3 10 - -
7-11 พ.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน 4 10 - -
22 พ.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน 5 12 - -
26-30 พ.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน 6 30 - -
28 พ.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน 7 5 - -
2 ธ.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน 8 12 - -
19 ม.ค. 62 ประชุมคณะทำงาน 9 10 - -
2 เก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย บ้านหูยาน 40,000.00 10 1 1,000.00 1 1,000.00
12 ม.ค. 62 เก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย บ้านหูยาน 10 - -
3 ทำ Mapping โมเดลอาหารบ้านหูยาน 1,900.00 10 - - - -
4 ถอดบทเรียนบ้านหูยาน 10,100.00 50 - - - -
5 ขยายโมเดลสู่ตำบลนาท่อม และปฏิบัติการทั้งตำบล 154,200.00 80 - - - -
6 ถอดบทเรียน/ประเมินผลปิดโครงการ 6,800.00 150 - - - -
7 เวทีคืนข้อมูลโครงการ 18,000.00 150 - - - -
รวม 250,000.00 460 10 15,200.00 10 15,200.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (250,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (15,200.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (150,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (250,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย hsmiscac hsmiscac เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 11:16 น.