โครงการกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขยายผลจากหมู่บ้านต้นแบบให้ครอบคลุมทั้งตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 61-ข-066

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขยายผลจากหมู่บ้านต้นแบบให้ครอบคลุมทั้งตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่ 61-ข-066

ระยะเวลาตามสัญญา 15 มิถุนายน 2561 - 14 มิถุนายน 2562
ระยะเวลาดำเนินการจริง -

จำนวนเงินตามสัญญา 150,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 100,000.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 100,000.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 2.77 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 2.77 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 15,360.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) 85,142.77 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงาน 14,400.00 3,260.00
1. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1
2. ประชุมคณะทำงาน สร้าางความเข้าใจ
กิจกรรมหลัก : เก็บข้อมูลบ้านทุ่งยาว และ บ้านเกาะทองสม ให้ครอบคลุม 4 มิติ 7,500.00 11,300.00
1. เก็บข้อมูลบ้านทุ่งยาว และ บ้านเกาะทองสม ให้ครอบคลุม 4 มิติ
กิจกรรมหลัก : จัดทำ Mapping โมเดลความมั่นคงทางอาหารบ้านทุ่งยาว และบ้านเกาะทองสม 0.00 0.00
กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนบ้านทุ่งยาว และ เกาะทองสม 8,000.00 0.00
กิจกรรมหลัก : ประชุมแกนนำ 15 หมู่บ้าน และเวทีแลกเปลี่ยน เพื่อขยายผล 10,700.00 0.00
กิจกรรมหลัก : จัดทำโมเดลความมั่นคงทางอาหารตำบลโคกม่วง 12,000.00 0.00
กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนติดตามและประเมินผล 3,900.00 0.00
กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการ 6,020.00 800.00
1. บริหารจัดการ

รวมงบทั้งหมด

62,520.00 15,360.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นายสมนึก นุ่นด้วง )
วันที่รายงาน