โครงการกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขยายผลจากหมู่บ้านต้นแบบให้ครอบคลุมทั้งตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
17 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์เมื่อ 20 มกราคม 2562 11:00:03
Project trainer
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 20 มกราคม 2562 11:13:12 น.

ชื่อกิจกรรม : บริหารจัดการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการครั้งที่ 1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รายงานความก้าวหน้าโครงการครั้งที่ 1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รับคำแนะนำในการสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลจาก อ.เพ็ญ สุขมาก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายสมนึก นุ่นด้วงนายสมนึก นุ่นด้วงเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2561 10:54:04
Project owner
แก้ไขโดย นายสมนึก นุ่นด้วง เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2561 11:00:13 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน สร้าางความเข้าใจ

 • photo
  • photo
   • photo
    คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
    วัตถุประสงค์

    เพื่อสร้างความเเข้าใจ และสร้างความร่วมมือ

    กิจกรรมตามแผน

    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

    กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ สารวัตร ทั้ง 15 หมูบ้านของตำบลโคกม่วง

    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

    ประสานงานขอความร่วมมือจากนายอำเภอเขาชัยสน เพื่ออนุญาตให้เข้าร่วมประชุม ใช้เวลาประมาณ 20 นาที เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนงาน และขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้โอกาสการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ สารวัตร และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุม ประมาณ 200 คน (ตามรูป) 

    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

    กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ สารวัตร ทั้ง 15 หมูบ้านของตำบลโคกม่วง 60 คน ผู้นำท้องที่ตำบลอื่นๆ  หัวหน้าส่วนราชการ  รวมทั้งหมดประมาณ 200 คน

    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

    ประสานงานขอความร่วมมือจากนายอำเภอเขาชัยสน เพื่ออนุญาตให้เข้าร่วมประชุม ใช้เวลาประมาณ 20 นาที เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนงาน และขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้โอกาสการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ สารวัตร และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุม ประมาณ 200 คน (ตามรูป) 

    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

     

    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

    ผู้นำท้องที่ทั้ง 15 หมู่บ้านได้รับทราบรายละเอียดการดำเนินการแผนงาน วัตถุประสงค์ กิจกรรม
    ผู้นำท้องที่ตำบลอื่นๆ  หัวหน้าส่วนราชการ ได้รับทราบด้วย นายอำเภอได้ฝากให้ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนให้ความร่วมมือการการศึกษาเพื่อพัฒนาของแผนงานนี้

    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

    ไม่มี

    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

    ไม่มี

    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

    ไม่มี

    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

    -

    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
    -
    13 กันยายน 2561 เวลา 09:00-15.00 น.
    รายงานจากพื้นที่
    โพสท์โดยนายสมนึก นุ่นด้วงนายสมนึก นุ่นด้วงเมื่อ 21 กันยายน 2561 02:37:02
    Project owner
    แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562 16:06:01 น.

    ชื่อกิจกรรม : เก็บข้อมูลบ้านทุ่งยาว และ บ้านเกาะทองสม ให้ครอบคลุม 4 มิติ

    • photo
     • photo
      • photo
       • photo

        ไฟล์ประกอบกิจกรรม

        คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
        วัตถุประสงค์

        เพื่อศึกษาข้อมูลสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารในหมู่บ้านทุ่งยาว และบ้านเกาะทองสมใหม่ ใน 4 มิติ

        กิจกรรมตามแผน

        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

        แกนนำหมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน บ้านทุ่งยาว บ้านเกาะทองสม

        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

        ประชุมแกนนำหมู่บ้านเพื่อเก็บข้อมูลทั้ง 4มิติ (เพียงพอ ปลอดภัย เข้าถึงได้ และการมีส่วนร่วม)
        บ้านทุ่งยาว และ บ้านเกาะทองสมใหม่

        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 36 คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

        แกนนำหมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน และคณะทำงาน บ้านทุ่งยาว 19 คน บ้านเกาะทองสม 10 คน คณะทำงาน 7 คน รวม 36 คน

        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

        ผู้รับผิดชอบโครงการ ชี้แจงสรา้งความเข้าใจกระบวนการกับแกนนำชุมนที่เข้าร่วมให้ข้อมูล โดยแบ่งกระบวนการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ขั้นตอน
        ขั้นตอนที่ 1 แกนนำแต่ละหมู่บ้านร่วมทำ Mapping ครอบครัวที่มีการผลิตอาหารปลูกพืชผัก ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ในชุมชน ใช้เวลา 90 นาที เบรค 15 นาที แล้วต่อด้วยการนำเสนอให้โอกาสกลุ่มได้ช่วยเสริมเติมเต็มรายละเอียด รายละเอียด (ตามเอกสารแนบไฟล์)

        ขั้นตอนที่ 2 แกนนำแต่ละหมู่บ้านร่วมทำ Mapping หน่วยงานองค์กรที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนความมั่นคงทางอาหาร และชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการความมั่นคงทางอาหารอย่างไร มีช่องทางใดที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ (ตามเอกสารแนบไฟล์)

        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

         

        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
        1. ได้ Mapping ครอบครัวที่ผลิดอาหารปลอดภัยในชุมชน จำแนกรายพื้นที่ดังนี้

        หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งยาว
        ครอบครัวที่ปลูกพืชผักปลอดภัย ระดับปลอดสารเคมี จำนวน 29 ครอบครัว ระดับพืชผักอินทรย์มาตรฐาน Organic Thailand Certificate 2 ครอบครัว

        ครอบครัวที่ปลูกไม้ผล ผลิตผลไม้ปลอดภัย ระดับปลอดสารเคมี จำนวน 4 ครอบครัว

        ครอบครัวที่เลี้ยงสัตว์เป้นอาหารปลอดภัย ระดับปลอดสารเคมี จำนวน 24 ครอบครัว

        หมู่ที่ 15 บ้านเกาะทองสมใหม่

        ครอบครัวที่ปลูกพืชผักปลอดภัย ระดับปลอดสารเคมี จำนวน 33 ครอบครัว

        ครอบครัวที่ปลูกไม้ผล ผลิตผลไม้ปลอดภัย ระดับปลอดสารเคมี จำนวน 6 ครอบครัว

        ครอบครัวที่ทำนาปลอดภัย  ระดับปลอดสารเคมี จำนวน 18 ครอบครัว

        ครอบครัวที่เลี้ยงสัตว์เป้นอาหารปลอดภัย ระดับปลอดสารเคมี จำนวน 16 ครอบครัว

        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

        1.  ก่อนประชุม 1 วัน คณะทำงานรับทราบการสื่อสารผิดพลาดการประสานงานกลุ่มเป้าหมายของหมุ่บ้านเกาะทองสม
                : แก้ไขด้วยการกำชับตามบุคคลแกนนำ และในโอกาสต่อไปจะได้มีหนังสือประสานงานให้ชัดเจนจากประะานคณะทำงาน มอบหมายคุณไพลิน  ทิพย์สังข์ผู้ช่วยเลขาดำเนินการ 2. ปัญหาสถานที่ประชุม  เดิมได้ทำหนังสือขอใช้ห้องประชุมเทศบาลฯ ตามแผนการดำเนินงาน แต่ห้องประชุมไม่ว่าง  คณะทำงานจึงได้ประสานเพื่อใช้ห้องประชุมปรักอากาศของสหกรณ์เครดิดยูเนียน พร้อมกับมอบเงินช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ (ค่าใช้ห้องประชุม 300 บาท ) แต่ในระบบการออกใบเสร็จรับเงินไม่มีรายการค่าห้องประชุม สหกรณ์จึงออกใบเสร็จเป้นเงินบริจาค         : การแก้ไข ได้จัดทำใบสำคัญรับเงินประกอบใบเสร็จรับเงินเลขที่ 6110012975  ลงวันที่ 13/09/2561  พร้อมกับให้เจ้าหน้าที่การเงินลงนาม 3. ค่าใช้จ่ายเกินวงเงินตามแผนฯ ที่ตั้งไว้ 4.63%
                : ใช้จ่ายตามที่เป็นจริง แต่จะเกลี่ยจากกิจกรรมอื่น และควบคุมวงเงินตามโครงการ

        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

        -

        ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

        -

        คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

        -

        ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
        -
        26 สิงหาคม 2561 เวลา 10:00-15.00 น.
        รายงานจากพื้นที่
        โพสท์โดยนายสมนึก นุ่นด้วงนายสมนึก นุ่นด้วงเมื่อ 21 กันยายน 2561 02:13:39
        Project owner
        แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 20 มกราคม 2562 10:38:01 น.

        ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1

        • photo
         • photo
          • photo
           • photo
            คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
            วัตถุประสงค์

            สร้างความเข้าใจคณะทำงานศึกษาความมั่นคงทางอาหารฯ

            กิจกรรมตามแผน

            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

            คณะทำงาน

            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

            ประชุมคณะทำงาน 4 ครั้ง

            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 9 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

            คณะทำงานโครงการจำนวน 9 คน 1. นายเจริญศักดิ์  ชูสงค์ กำนันตำบลโคกม่วง  ประธาน 2. นายมนูญ  สุขรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านทุ่งยาว คณะทำงาน 3. นายวิโรจน์  เหตุทอง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเกาะทองสมใหม่ คณะทำงาน 4. นางปิยนารถ  หนูพลับ นักพัฒนาชุมชน ทต.โคกม่วง  คณะทำงาน 5. นางอารีย์  เกื้อคลัง ผอ.รพสต.บ้านท่าควาย คณะทำงาน 6. นางสาวสายพิณ  โปชะดา นักวิชาการสาธารณสุข คณะทำงาน 7. นายถาวร  คงศรี  นักวิชาการพัฒนาติดตามประเมินผลโครงการ คณะทำงาน 8. นายสมมิตร  ปานเพชร แกนนำจิตอาสา     ผช.เลขานุการ/คณะทำงาน 9. นายสมนึก  นุ่นด้วง นักวิชาการฯ                      เลขานุการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ

            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

            รายางานการประชุมคณะทำงาน วันที่ 26 สิงหาคม 2561
            ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่ที่ 11 ตำบลโคกม่วง ผู้มาประชุม 1. นายมนูญ  สุขรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านทุ่งยาว คณะทำงาน 2. นายวิโรจน์  เหตุทอง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเกาะทองสมใหม่ คณะทำงาน 3. นางปิยนารถ  หนูพลับ นักพัฒนาชุมชน ทต.โคกม่วง  คณะทำงาน 4. นางสาวไพลิน  ทิพย์สังข์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงาน คณะทำงาน 5. นายถาวร  คงศรี  นักวิชาการพัฒนาติดตามประเมินผลโครงการ คณะทำงาน 6. นายสมมิตร  ปานเพชร แกนนำจิตอาสา     ผช.เลขานุการ/คณะทำงาน 7. นายสมนึก  นุ่นด้วง นักวิชาการฯ                      เลขานุการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ไม่มาประชุม
            1. นายเจริญศักดิ์  ชูสง (ป่วย) 2. นางอารีย์  เกื้อคลัง
            คณะทำงานมาพร้อมกัน ครบองค์ประชุม  ที่ประชุมเลือกนายสมนึก  นุ่นด้วงเป็นประธานเปิดประชุมเวลา 10.00 น ตามวาระดังนี้ วาระที่ 1  ชี้แจงสร้างความเข้าใจแผนงานโครงการกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขยายผลจากหมู่บ้านต้นแบบให้ครอบคลุมทั้งตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ซึ่งมี 1. วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารในหมู่บ้านต้นแบบ (บ้านทุ่งยาวและบ้านเกาะทองสมใหม่) ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง  มีข้อมูลสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่บ้านโคกม่วงและบ้านเกาะทองสมใหม่ ใน 4 มิติ (พอเพียง ปลอดภัย เข้าถึงได้ และการมีส่วนร่วม) 1.2 เพื่อพัฒนาและขยายผลจากหมู่บ้านต้นแบบให้ครอบคลุม 15 หมู่บ้านในตำบลโคกม่วง      อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 2.ตัวชี้วัดความสำเร็จคือ 2.1  ข้อมูลรูปแบบ Model การจัดการด้านความมั่นคงทางอาหารในตำบลโคกม่วง 2.2  ข้อมูลการประเมินผลจากการดำเนินงานขยายผลพื้นที่ต้นแบบให้ครอบคลุม 15 หมู่บ้าน 2.3  ข้อมูลการถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านความมั่นคงทางอาหาร 3. แผนงานกิจกรรมที่จะตอบตัวชี้วัดทั้ง 11 กิจกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสามารถ เพิ่มลด ได้ตามความเหมาะสม
            3.1 ที่ประชุมเสนอให้เชิญผู้เกี่ยวข้องที่สนับสนุนการสร้างความมั่นคงทางอาหารเข้าร่วมรับรู้และออกแบบ วางแผนดำเนินงานความมั่นคงด้านอาหารในทุกหมู่บ้านตั้งแต่ต้นกระบวนการ ทั้งนี้เพื่อให้ภาคีเหล่านี้ได้สนับสนุน พื้นที่ขยายผลในโอกาสต่อไป ซึ่งผู้ใหญ่บ้านมนูญ และผู้ใหญ่วิโรจน์ ได้เสนอภาคี เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่กระบวนการศึกษาพื้นที่ต้นแบบ
            4. ระยะเวลาดำเนินงาน ที่คณะทำงานจะต้องผลักดันจัดให้มีกิจกรรมเพื่อตอบตัวชี้วัดนั้นๆ ตามลำดับ 5. งบประมาณที่สนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดแล้วตามรายละเอียดกิจกรรมและรายจ่าย

            สรุป ที่ประชุมสอบถาม แลกเปลี่ยนจนเป็นที่เข้าใจตรงกันในเรื่องเป้าหมาย กิจกรรม ค่าใช่จ่าย และผลลัพธ์ ที่จะต้องมี Model ของหมู่บ้านต้นแบบ 2 หมู่ แลทำแผนขยายผลสู่ ทุกหมู่บ้านในตำบล

            วาระที่ 2  ออกแบบกิจกรรมประชุมแกนนำชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลศึกษาพื้นที่ต้นแบบ 2 หมู่บ้าน ๆละ 20 คน ในวันที่ 12และ 13 สิงหาคม 2561 พร้อมด้วยภาคีที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1. พัฒนาชุมชนตำบล
            2. เกษตรตำบล 3. การศึกษานอกระบบ (กศน.) 4. ปศุสัตว์อำเภอ 5. ปลัดเทศบาลตำบลโคกม่วง 6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) 7. สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.)

            ที่ประชุมมอบหมาย<br />
            

            1. นางปิยนารถ  หนูพลับ ประสานงานด้านสถานที่ อาหารว่าง อาหารกลางวัน 2. นายมนูญ และนายสมมิตร คัดเลือกแกนนำ หมู่ที่ 11 เข้าร่วมประชุม 3. นายวิโรจน์ และนางสาวสายพิณ  คัดเลือกแกนนำ หมู่ที่ 15 เข้าร่วมประชุม 4. นายสมนึก  ประสานงานเชิญภาคีที่เกี่ยวข้อง และวิทยากรดำเนินการ 5. นางสาวไพลินจัดเตรียมเอกสารลงทะเบียน เอการการเงิน และรับผิดชอบการต้อนรับ การลงทะเบียน 6. นายถาวร บันทึกรายงานการประชุม สรุปประเด็นงานด้านต่างๆ

            ปิดประชุมเวลา 15.30 น

            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

             

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

            คณะทำงานเข้าประชุม 7 คน
            คณะทำงานเข้าใจภาระกิจร่วมกัน  เข้าบทบาทหน้าที่ที่มีต่อโครงการ รับรู้การมอบหมายงานในกิจกรรมต่อไป 13 กันยายน 2561 1. นางปิยนารถ  หนูพลับ ประสานงานด้านสถานที่ อาหารว่าง อาหารกลางวัน 2. นายมนูญ และนายสมมิตร คัดเลือกแกนนำ หมู่ที่ 11 เข้าร่วมประชุม 3. นายวิโรจน์ และนางสาวสายพิณ  คัดเลือกแกนนำ หมู่ที่ 15 เข้าร่วมประชุม 4. นายสมนึก  ประสานงานเชิญภาคีที่เกี่ยวข้อง และวิทยากรดำเนินการ 5. นางสาวไพลินจัดเตรียมเอกสารลงทะเบียน เอการการเงิน และรับผิดชอบการต้อนรับ การลงทะเบียน 6. นายถาวร บันทึกรายงานการประชุม สรุปประเด็นงานด้านต่างๆ

            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

            คณะทำงาน 2 คนไม่มาประชุม 1. นายเจริญศักดิ์  ชูสง (ป่วย) 2. นางอารีย์  เกื้อคลัง  ไม่ทราบเหตุ

            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

            ยังไม่มี

            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

            ยังไม่มี

            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

            -

            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
            -