ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

โครงการกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขยายผลจากหมู่บ้านต้นแบบให้ครอบคลุมทั้งตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 61-ข-066
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

งวดรายงาน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

ชื่อโครงการ โครงการกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขยายผลจากหมู่บ้านต้นแบบให้ครอบคลุมทั้งตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1
2) เก็บข้อมูลบ้านทุ่งยาว และ บ้านเกาะทองสม ให้ครอบคลุม 4 มิติ
3) ประชุมคณะทำงาน สร้าางความเข้าใจ
4) บริหารจัดการ

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 100,000.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 2.77 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 4,640.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 80,502.77 บาท
รวมรายรับ (1) = 100,502.77 บาท รวมรายจ่าย (2) = 15,360.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 85,142.77 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 40,000.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายสมนึก นุ่นด้วง )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายสมนึก นุ่นด้วง )

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )