ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
ชื่อโครงการ แผนงานกลางระบบหนุนเสริม
ชุดโครงการ แผนงานระบบหนุนเสริมนโยบายสาธารณะฯ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะทำงาน ?
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณโครงการ 850,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด สงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • hsmiscachsmiscac (Owner)  

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

 

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 กิจกรรมแผนงานกลางโซนใต้บนระบบหนุนเสริมนโยบายสาธารณะ 850,000.00 0 2 116,000.00 2 93,750.00
16 พ.ย. 60 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนงานกลาง ระบบสนับสนุน HIA 50 - -
29 ม.ค. 61-2 ก.พ. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 80 - -
รวม 850,000.00 0 2 116,000.00 2 93,750.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (850,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (116,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย hsmiscac hsmiscac เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 15:57 น.