ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

แผนงานกลางสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
ชื่อโครงการ แผนงานกลางสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้ล่าง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะทำงาน ?
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณโครงการ 1,235,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด ปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • hsmiscachsmiscac (Owner)  

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

 

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชุม 20,000.00 10 3 109,000.00 3 8,710.00
23 ม.ค. 61 การประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานโซนใต้ล่าง แผนงานการจัดการสุขภาวะท่ามกลางภาวะวิกฤต 10 - -
1 ก.ย. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพการทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา 120 - -
2 ก.ย. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพการทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชนจังหวัดนราธิวาส 80 - -
รวม 20,000.00 10 3 109,000.00 3 8,710.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (20,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (109,000.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (1,235,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (20,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย hsmiscac hsmiscac เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 10:31 น.