ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกระบี่

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
ชื่อโครงการ ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกระบี่
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้อันดามัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฐิติชญาน์ บุญโสม
คณะทำงาน ? นางฐิติชญาน์ บุญโสม นายประวิช ขุนนิคม นายธรรมวิชย์ ศรีรุ้ง นายบัญชา แขวงหลี ว่าที่ร.ต.หญิง ธนิตตา ลิ่มวงศกร
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณโครงการ 50,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 30
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

-กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านนาตีน ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ -ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน เช่น หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนในชุมชน

พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาตีน ต.อ่าวนาง อ.เมือง
จังหวัด กระบี่
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • นางฐิติชญาน์ บุญโสมนางฐิติชญาน์ บุญโสม (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 15 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 35,000.00
รวมงบประมาณ 35,000.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (35,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (50,000.00 บาท)

หลักการและเหตุผล

จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวระดับประเทศ และระดับนานาชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ปัจจุบันมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับที่ 2 ของภาคใต้รองจากจังหวัดภูเก็ต (จังหวัดกระบี่, 2561) กรอบแนวทางในการบูรณาการการพัฒนามีวิสัยทัศน์คือ เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ แหล่งเกษตรอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน สังคมน่าอยู่ ตามแนวคิด New Growth Model และการพัฒนาการท่องเที่ยวคู่กับการอนุรักษ์ภาคใต้แนวคิด Krabi Goes Green โดยมีปฏิญญาการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ สู่ความยั่งยืน ภายใต้การกำหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่สู่ความยั่งยืน คือ เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เชิงอนุรักษ์ ที่มีความยั่งยืนภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของชาวกระบี่ทุกภาคส่วน     การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่ มีพัฒนาการตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 เริ่มต้น ณ ชุมชนบ้านนาตีน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เป็นชุมชนที่อยู่ท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วของการท่องเที่ยวกระแสหลัก ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่มีการรวบรวมเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ถึงผลกระทบจากการท่องเที่ยวกระแสหลัก และการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในชุมชนได้หรือไม่ ดังนัั้นการวิจัยเพื่อการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงเกิดขึ้น โดยใช้เครื่องมือการประเมินผล กระทบทางสุขภาพ (HIA) เป็นเครื่องมือหลักในการวิจัย มีขั้นตอนการดำเนินการหลักของการประเมินผลกระทบ โดยนำแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเข้าไปไว้ในทุกกระบวนการ คือ การกลั่นกรอง (Screening) การกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบโดยสาธารณะ (Public Scoping) การประเมินผลและจัดทำร่างรายงาน (Assessment and Reporting) การทบทวนร่างรายงานโดยสาธารณะ (Public Review) โดยมีขอบเขตการวิจัยคือ การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านนาตีน อ.เมือง จ.กระบี่ ผลการวิจัยจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถเป็นข้อมูลเพื่อให้ทางจังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะในการจัดการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนได้ต่อไป

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อประเมินผลกระทบทางสุขภาพของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนโซนอันดามัน 5 จังหวัด (กระบี่ ภูเก็ต ตรัง สตูล และพังงา) จังหวัดกระบี่ การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านนาตีน อ. เมือง จ.กระบี่
 1. กลั่นกรองความจำเป็นในการประเมิน (Screening )
  • เพื่อทบทวนสถานการณ์ (ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานท่องเที่ยวชุมชนโซนอันดามัน)
  • เพื่อจัดทำรายละเอียดความเชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนระดับชาติ/ระดับภาคใต้/ระดับโซนอันดามัน/ระดับจังหวัด/ระดับชุมชน • เพื่อคาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้นจากยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนทั้งระดับชาติ ระดับภาค ระดับโซนอันดามัน ระดับจังหวัด และระดับชุมชน
  • เพื่อใช้ผลการประเมินในการปรับยุทธศาสตร์โซนอันดามันให้เหมาะสมมากขึ้น
  • เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนระดับชาติ/ระดับภาค/ระดับโซน/ระดับจังหวัด/ระดับชุมชนและผลการคาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้นที่เกิดจากการจัดการท่องเที่ยวชุมชน

 2. กำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน (Scoping)
  • เพื่อกำหนดขอบเขตด้านเนื้อหา พื้นที่ ระยะเวลา และจัดทำตัวชี้วัด เครื่องมือในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนระดับโซนอันดามัน
  • เพื่อให้ได้รายละเอียดตัวชี้วัด และเครื่องมือ ในการประเมินทั้งเครื่องมือเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล

 3. ประเมิน (Appraisal)
  • เพื่อประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนโซนอันดามัน ตามแนวทาง ตัวชี้วัด และเครื่องมือ ที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการกำหนดขอบเขต (ขั้นตอนที่ 2)
  • เพื่อให้ได้ร่างรายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนโซนอันดามัน (ร่างปรับปรุงครั้งที่ 1 )

 4. ทบทวนร่างรายงานการศึกษา และวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะ (Public Review)
  • เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลและข้อสรุปในรายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนโซนอันดามัน • เพื่อให้ได้รายงานรายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนโซนอันดามันและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวชุมชนโซนอันดามัน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชุมเตรียมความพร้อมวางแผนการทำงาน การประเมินผลกระทบทางสุขภาพฯ การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านนาตีน 10,000.00 3 4 13,691.50 4 13,691.00
30 มิ.ย. 61 ประชุมเตรียมความพร้อมวางแผนการทำงาน การประเมินผลกระทบทางสุขภาพฯ การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านนาตีน 3 - -
16 ก.ค. 61 ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชนบ้านนาตีน สัมภาษณ์ประธานการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านนาตีน คุณบัญชา แขวงหลี 4 - -
21 ก.ค. 61 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพฯ การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านนาตีน 2 - -
5 ต.ค. 61 ประชุมรายงานความก้าวหน้าร่วมกับทีมงาน สจรส.ม.อ.หาดใหญ่ 2 - -
2 Scoping and Assessment 10,000.00 10 1 10,245.00 1 10,245.00
11 ส.ค. 61 เก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ , Focus Group 11 - -
รวม 20,000.00 13 5 23,936.50 5 23,936.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (20,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (23,936.50 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (50,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (20,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย hsmiscac hsmiscac เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 10:38 น.