ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
ชื่อโครงการ ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้อันดามัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจินดา สวัสดิ์ืทวี
คณะทำงาน ? นางสาวนวลจันทร์ พู่พัฒนศิลป์
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 มิถุนายน 2561 - 15 มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 20
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านสามช่องเหนีอ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

พื้นที่ดำเนินการ บ้านสามช่องเหนีอ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
จังหวัด พังงา
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • hsmiscachsmiscac (Owner)  
  • นายจตุรงค์ คงแก้วนายจตุรงค์ คงแก้ว (Owner)  
  • น.ส.จินดา สวัสดิ์ทวีน.ส.จินดา สวัสดิ์ทวี (Owner)  
  • น.ส.นวลจันทร์ พู่พัฒนศิลป์น.ส.นวลจันทร์ พู่พัฒนศิลป์ (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 70,000.00
2 1 ม.ค. 2562 28 ก.พ. 2562 20,000.00
3 1 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562 10,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

หลักการและเหตุผล

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่มีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย หลายประเทศต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ในฐานะเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยเกื้อหนุนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งหลายประเทศเล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นได้ จากข้อมูลสถิติขององค์การการท่องเที่ยวโลกระบุว่า ในปี 2555 การเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4 มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางระหว่างประเทศมากถึง 1,035 ล้านคน ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงกว่าการคาดการณ์แนวโน้มในระยะยาว 10 ปี (ปี 2553-2563) ว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3.8 สร้างเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจถึง 1,075 ล้านเหรียญสหรัฐ และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเข้มแข็งมากที่สุด (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556 และ UNWTO, 2013) อย่างไรก็ดีการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นผลกำไรทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ ยังคงเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะของการท่องเที่ยวกระแสหลัก (Mass Tourism) ซึ่งมีอำนาจทางการตลาดเหนือกว่าการท่องเที่ยวในลักษณะอื่น (Mieczkhowski, 1995) เนื่องจากการท่องเที่ยวกระแสหลักเป็นการเดินทางท่องเที่ยวตามกระแสความนิยมของนักท่องเที่ยว โดยการให้ความสำคัญกับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เข้าถึงง่าย และมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นพื้นฐานไว้รองรับ การท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าวเมื่อขาดการจัดการที่ดีจะ ส่งผลให้เกิดการไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งในขณะเดียวกันทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว หรือตัวแหล่งท่องเที่ยวมีความสามารถในการรองรับอยู่อย่างจำกัด ก่อให้เกิดปัญหาทั้งในด้านการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น (ฉัตรเฉลิม องอาจธานศาล, 2551)
ปัจจุบันพลวัตรการพัฒนาทิศการท่องเที่ยวมีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อเสนอการท่องเที่ยวทางเลือก (Alternative tourism) ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะโดยมุ่งส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่ม Mass คือ เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวขนาดเล็ก ก่อให้เกิดผลกระทบในระดับต่ำ มีการกระจายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ตามความสนใจเฉพาะ มุ่งเน้นการการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาเรียนรู้ มีความซาบซึ้งและตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจสูง (Mieczkhowski, 1995) คำนึงถึงความสามารถในการรองรับได้ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงขีดจำกัดทางด้านสังคมและวัฒนธรรม เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และพยายามที่จะปกป้องรักษา เพิ่มพูนประสิทธิภาพฐานทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในแหล่งท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงความเป็น อัตลักษณ์ท้องถิ่น (Wearing and Neil, 2009)

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อศึกษาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามบริบทของความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต.กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จ พังงา

การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนตามบริบทของชุมชนและตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต.กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จ พังงา

ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน วิธีการจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน

เพื่อประเมินผลกระทบเชิงสุขภาพชุมชนท่องเที่ยวบ้านสามช่องเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

คุณภาพชีวิต รายได้ เศรษฐกิจของชุมชน และอัตราการเจริญโตของวิสหกิจชุมชนในชุมชนท่องเที่ยวบ้านสามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 กลั่นกรองความจำเป็นในการประเมิน (Screening) 31,100.00 20 2 31,100.00 2 32,880.00
8-9 ก.ย. 61 กลั่นกรองความจำเป็นในการประเมิน (Screening) 20 - -
6-7 ต.ค. 61 กลั่นกรองความจำเป็นในการประเมิน (Screening) 20 - -
2 กำหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมิน (Scoping) 6,700.00 20 1 6,700.00 1 9,250.00
15 ต.ค. 61 กำหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมิน (Scoping) และสำรวจความพร้อมของกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในชุมชน 20 - -
3 ประเมิน (Appraisal) 59,450.00 0 3 59,450.00 3 44,128.00
20-21 ต.ค. 61 ศึกษาการกระจายรายได้ของคนในชุมชนที่เกิดจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน 20 - -
9-10 ธ.ค. 61 ศึกษาประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการสร้างความสุขทางสุขภาพวะของชุมชน และหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนในอนาคต 20 - -
5-6 ม.ค. 62 รวบรวมข้อมูลเชิงประมาณจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ 120 - -
4 ทบทวน และร่างรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสุขภาวะของชุมชน 5,500.00 0 1 5,500.00 1 18,229.00
19-20 ม.ค. 62 ทบทวน และร่างรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสุขภาวะของชุมชน 10 - -
รวม 102,750.00 40 7 102,750.00 7 104,487.00

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (100,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (102,750.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย hsmiscac hsmiscac เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 09:07 น.