ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนกมลา บ้านหัวควน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
25 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายอภิรมย์ พรหมจรรยานายอภิรมย์ พรหมจรรยาเมื่อ 3 พ.ค. 2562 17:01:56
Project owner
แก้ไขโดย นายอภิรมย์ พรหมจรรยา เมื่อ 3 พ.ค. 2562 17:09:19 น.

ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านจากจังหวัดนราธิวาสผ่านโครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านหัวควน

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo
     • photo
      คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
      วัตถุประสงค์

      เพื่อประเมินความพร้อมของชุมชนที่มีต่อการจัดกิจกรรมและการต้อนรับสมาชิกเครือข่าย

      กิจกรรมตามแผน

      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

      กลุ่มแม่บ้านจังหวัดนราธิวาส

      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

      1. เพื่อประเมินระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมและระดับการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหัวควน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
      2. เพื่อประเมินผลกระทบของปัจจัยเชิงประชากรศาสตร์ (เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ และ ภูมิลำเนา ที่มีผลต่อปัจจัยการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหัวควน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
      3. เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของระดับการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อปัจจัยการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหัวควน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

      กลุ่มแม่บ้านจังหวัดนราธิวาส

      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

      แนะนำกิจกรรมชุมชน สาธิตการทำขนมพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์สมควาย บ้านหัวควน ตำบลกมลา เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) ด้วยเหตุผลที่บ้านหัวควนมีทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่น น้ำตก ภูเขา และสินค้า OTOP ที่ได้รับรางวัลมาเป็นเวลา 4 ปี ติดต่อกัน และยังมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชนในการเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจัดทำศูนย์ประสานงานต่างๆ การของบประมาณจากภาครัฐเพื่อเป็นการต่อยอดให้กับกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนบ้านหัวควน  ปัจจุบันชุมชนบ้านหัวควนเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและสัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชน เช่น การเรียนรู้การแปรรูปส้มควาย การทำผ้าบาติก พาชมภูเขา น้ำตก และที่สำคัญถือเป็นจุดเด่นของชุมชนบ้านหัวควน  โดยการพานักท่องเที่ยวศึกษาความเป็นมาของวัตถุดิบที่นำมาผลิตภัณฑ์เป็นสินค้า OTOP คือ ต้นส้มควายที่มีอายุถึง 100 ปี ยังคงทำรายได้ให้กับคนในชุมชนตลอดมา จากการที่ผู้วิจัยได้ลงชุมชนเพื่อศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหัวควนพบว่า ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาศึกษาวิถีชีวิตความเป็นมาของชุมชน 

      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

       

      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

      กลุ่มสมาชิกมีส่วนร่วม โดยที่ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการด้านการท่องเที่ยว การบริการทางการท่องเที่ยว รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมท้องถิ่น เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

      ไม่มี

      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

      ไม่มี

      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

      ไม่มี

      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

      -

      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
      -
      13 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น.
      รายงานจากพื้นที่
      โพสท์โดยนายอภิรมย์ พรหมจรรยานายอภิรมย์ พรหมจรรยาเมื่อ 3 พ.ค. 2562 16:53:41
      Project owner
      แก้ไขโดย นายอภิรมย์ พรหมจรรยา เมื่อ 3 พ.ค. 2562 17:12:06 น.

      ชื่อกิจกรรม : รายงานผลแก่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและติดตามประเมินผลโครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม

      • photo
       • photo
        • photo
         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
         วัตถุประสงค์

         เพื่อเสนอและรายงานความก้าวหน้าของพื้นที่ศึกษาให้แก่คณะผู้บริหารจากกรมพัฒนาชุมชน (อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน)

         กิจกรรมตามแผน

         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

         สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวควน
         กรมพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต สภาการเกษตรจังหวัดภูเก็ต นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ภูเก็ต

         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

         1. รายงานผลการดำเนินงานของชุมชนบ้านหัวควนของโครงการที่เข้าไปช่วยเหลือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

         คณะนักศึกษา คณะผู้บริหาร สื่อมวลชน กรมพัฒนาชุมชนและชาวบ้านหัวควน

         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

         ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในกิจกรรมต่างๆ ที่ โครงการรับผิดชอบเป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มงานอาชีพต่างๆ ของบ้านหัวควน เช่น ผลิตภัณฑ์ส้มควาย

         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

          

         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

         ได้รับคำแนะนำจากท่านอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนให้ต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวชุมชน นวัติวิถีให้แก่กลุ่มชาวบ้านตำบลกมลา

         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

         ขาดงบประมาณในการสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

         ไม่มี

         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

         ปรับภูมิทัศน์ของชุมชน ดูแลเรื่องความปลอดภัย 

         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

         -

         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
         -
         16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น.
         รายงานจากพื้นที่
         โพสท์โดยนายอภิรมย์ พรหมจรรยานายอภิรมย์ พรหมจรรยาเมื่อ 3 พ.ค. 2562 16:46:13
         Project owner
         แก้ไขโดย นายอภิรมย์ พรหมจรรยา เมื่อ 3 พ.ค. 2562 18:19:13 น.

         ชื่อกิจกรรม : เสนอและรายงานความก้าวหน้าในโครงการ ศวสต.ครั้งที่ 4/2562

         • photo
          • photo
           • photo
            คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
            วัตถุประสงค์

            รายงานผลความก้าวหน้า โครงการ ศวสต. ครั้งที่ 4 / 2562

            กิจกรรมตามแผน

            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

            คณะทำงานโครงการและกรรมการที่ปรึกษาโครงการ ศวสต.

            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

            1. รับฟังและเสนอรายงานในที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการที่รับผิดชอบ
            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

            คณะทำงานของโครงการ สจรส.

            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

            แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าประชุม

            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

             

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

            ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

            ไม่มี

            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

            ไม่มี

            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

            ไม่มี

            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

            -

            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
            -
            9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น.
            รายงานจากพื้นที่
            โพสท์โดยนายอภิรมย์ พรหมจรรยานายอภิรมย์ พรหมจรรยาเมื่อ 3 พ.ค. 2562 16:35:35
            Project owner
            แก้ไขโดย นายอภิรมย์ พรหมจรรยา เมื่อ 3 พ.ค. 2562 16:42:09 น.

            ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม

            • photo
             • photo
              • photo
               • photo
                คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                วัตถุประสงค์

                เพื่อเผยแพร่ผลงานของโครงการให้คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต PSU Network 2562

                กิจกรรมตามแผน

                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต

                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                1. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนแก่คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และผู้มาเยือน
                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต

                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                นักศึกษา MBA และ ชุมชน นำเสนอโครงการที่ผู้วิจัยได้ลงพื้เนที่และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เสนอต่อคณะผู้บริหาร 

                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                 

                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                คณะผู้บริหารให้ความสนใจ สอบถามและให้คำแนะนำถึงกิจกรรมของโครงการ

                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                ไม่มี

                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                ไม่มี

                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ ควรบอกรายละเอียด สรรพคุณของผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา เช่น ส้มควาย เป็นต้น

                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                -

                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                -
                22 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
                รายงานจากพื้นที่
                โพสท์โดยนายอภิรมย์ พรหมจรรยานายอภิรมย์ พรหมจรรยาเมื่อ 3 พ.ค. 2562 16:28:11
                Project owner
                แก้ไขโดย นายอภิรมย์ พรหมจรรยา เมื่อ 3 พ.ค. 2562 16:33:23 น.

                ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านหัวควนต่อคณะผู้เข้าประชุมโครงการ Erasmus+ TOURIST Project ครั้งที่ 3

                • photo
                 • photo
                  • photo
                   คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                   วัตถุประสงค์

                   เพิ่มการสร้างรายได้และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชนให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

                   กิจกรรมตามแผน

                   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                   ผู้เข้าร่วมประชุมชนนานาชาติ และเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดภูเก็ต กรมการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

                   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                   ชุมชนนำเสนอผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการวิจัย เพื่อเสนอต่อผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติ

                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 75 คน

                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                   ผู้เข้าร่วมประชุมชนนานาชาติ และเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดภูเก็ต กรมการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

                   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                   ชุมชนนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการ จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

                   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                    

                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                   ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ชุมชนสามารถมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้า

                   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                   การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ แก้ไขโดยผู้วิจัยเป็นล่ามแปลและสื่อสารให้แก่ชาวต่างชาติ

                   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                   ไม่มี

                   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                   ต้องมีทักษะด้านภาษา เพื่อต้อนรับและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

                   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                   -

                   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                   -
                   10 มกราคม 2562 เวลา 13:00 น.
                   รายงานจากพื้นที่
                   โพสท์โดยนายอภิรมย์ พรหมจรรยานายอภิรมย์ พรหมจรรยาเมื่อ 3 พ.ค. 2562 16:22:32
                   Project owner
                   แก้ไขโดย นายอภิรมย์ พรหมจรรยา เมื่อ 3 พ.ค. 2562 18:15:10 น.

                   ชื่อกิจกรรม : เสนอรายงานต่อเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดภูเก็ต

                   • photo
                    คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                    วัตถุประสงค์

                    เพื่อเผยแพร่ผลงานของโครงการให้คณะผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดภูเก็ต

                    กิจกรรมตามแผน

                    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                    กรมการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต สภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต สภาเกษตรจังหวัดภูเก็ต วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาชิกเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดภูเก็ต

                    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                    1. รายงานผลให้แก่เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดภูเก็ต และรับฟังข้อเสนอแนะจากกลุ่มสมาชิก
                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 65 คน

                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                    กรมการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต สภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต สภาเกษตรจังหวัดภูเก็ต วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาชิกเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดภูเก็ต

                    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                    ภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์และมีวัฒนธรรมอันโดดเด่น มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับโลก รวมทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งที่กล่าวนี้เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต  ปัจจุบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT) เป็นการบริหารจัดการและดำเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชน  เป็นการท่องเที่ยวประเภทหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการท่องเที่ยวชุมชนมีความเป็นเอกลักษณ์ และมีความน่าสนใจในการสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการประชาสัมพันธ์ คือสิ่งสำคัญที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่สาธารณะชนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเทศรับทราบข้อมูลกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมชุมชนจังหวัดภูเก็ต ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ได้เห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดภูเก็ต  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ควรจะส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

                    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                     

                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                    ผู้เข้าประชุมได้รับทราบถึงโครงการทีผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ และพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวบ้านหัวควน 

                    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                    เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเป็นที่รู้จัก

                    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                    ลงพื้นที่และเยี่ยมเยือนชุมชนบ้านหัวควน

                    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                    เตรียมความพร้อมในการให้การต้อนรับผู้มาเยือนในอนาคต

                    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                    -

                    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                    -
                    18 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.
                    รายงานจากพื้นที่
                    โพสท์โดยนายอภิรมย์ พรหมจรรยานายอภิรมย์ พรหมจรรยาเมื่อ 3 พ.ค. 2562 16:13:36
                    Project owner
                    แก้ไขโดย นายอภิรมย์ พรหมจรรยา เมื่อ 3 พ.ค. 2562 18:13:40 น.

                    ชื่อกิจกรรม : รายงานความก้าวหน้า ณ สจรส. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่

                    • photo
                     • photo
                      คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
                      วัตถุประสงค์

                      รายงานผลความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 

                      กิจกรรมตามแผน

                      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                      คณะทำงานโครงการ สจรส.

                      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                      1. รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1
                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                      คณะทำงานโครงการ สจรส. พื้นที่ฝั่งอันดามัน

                      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                      นำเสนอรายงาน และตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ

                      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                       

                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                      ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงานขั้นต่อไป

                      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                      ความชัดเจนของการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวโดยขาดตัวชี้วัดความสำเร็จ

                      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                      ไม่มี

                      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                      ควรมีตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดการในชุมชน

                      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                      -

                      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                      -
                      15 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.
                      รายงานจากพื้นที่
                      โพสท์โดยนายอภิรมย์ พรหมจรรยานายอภิรมย์ พรหมจรรยาเมื่อ 3 พ.ค. 2562 16:08:04
                      Project owner
                      แก้ไขโดย นายอภิรมย์ พรหมจรรยา เมื่อ 3 พ.ค. 2562 16:11:19 น.

                      ชื่อกิจกรรม : นำเสนอโครงการวิจัยผ่านเวทีงานประชุมนานาชาติ ณ เมืองโฮจิมินต์ ประเทศเวียดนาม

                      • photo
                       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                       วัตถุประสงค์

                       เพื่อเผยแพร่ผลงานของโครงการให้คณะผู้เข้าร่วมประชุม Erasmus + TOURIST Project

                       กิจกรรมตามแผน

                       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                       สมาชิกเครือข่าย 10 สถาบัน ในโครงการ Erasmus + TOURIST Project

                       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                       1. รายงานผลการวิจัยของโครงการให้แก่สมาชิกเครือข่าย Erasmus + TOURIST Project
                       2. เชิญชวนสมาชิกเครือข่ายมาเยือน ชุมชนกมลา ในเดือน มกราคม 2562
                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                       สมาชิกเครือข่าย 10 สถาบัน ในโครงการ Erasmus + TOURIST Project

                       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                       เสนอรายงานและรับฟังคำชี้แนะจากผู้ร่วมประชุม

                       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                        

                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                       ได้แนวทางในการจัดการและส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ท่องเที่ยวชุมชนให้แก่คณะผู้ร่วมประชุม และเชิญชวนให้มาเยือนในโอกาสต่อไป

                       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                       ปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยตามที่ได้รับคำแนะนำ

                       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                       ไม่มี

                       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                       เตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับนักท่องเทียวชาวต่างชาติในอนาคต

                       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                       -

                       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                       -
                       8 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.
                       รายงานจากพื้นที่
                       โพสท์โดยนายอภิรมย์ พรหมจรรยานายอภิรมย์ พรหมจรรยาเมื่อ 3 พ.ค. 2562 15:59:19
                       Project owner
                       แก้ไขโดย นายอภิรมย์ พรหมจรรยา เมื่อ 3 พ.ค. 2562 16:06:57 น.

                       ชื่อกิจกรรม : ทบทวนงานวิจัยหลังจากการนำเสนอให้ชุมชนรับทราบผ่านการติดตามประเมินผลโครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม

                       • photo
                        • photo
                         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                         วัตถุประสงค์

                         เพื่อทบทวนงานวิจัยหลังจากนำเสนอให้ชุมชนรับทราบและปรับปรุงตามที่ชุมชนต้องการ

                         กิจกรรมตามแผน

                         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                         ผู้วิจัยและทีม นักศึกษา MBA

                         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                         1. เพื่อประเมินระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมและระดับการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหัวควน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
                         2. เพื่อประเมินผลกระทบของปัจจัยเชิงประชากรศาสตร์ (เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ และ ภูมิลำเนา ที่มีผลต่อปัจจัยการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหัวควน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
                         3. เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของระดับการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อปัจจัยการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหัวควน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                         ผู้วิจัยและทีม นักศึกษา MBA

                         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                         ทางกลุ่มนักศึกษาได้มีข้อเสนอให้กับชุมชนเกี่ยวกับการสร้างและนำเอาอัตลักษณ์ของชุมชนที่มีอยู่มาพัฒนาเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน  เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน

                         • การสร้าง Touch point ทางกลุ่มนักศึกษาและผู้วิจัยได้มีข้อเสนอให้กับชุมชนให้มีการเพิ่มเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของชุมชนและเพิ่มกิจกรรมที่สร้างความประทับใจและประสบการณ์ให้แก่ผู้มาเยือน -การนำ Digital มาใช้ในการตลาด ได้มีข้อเสนอให้กับชุมชนเกี่ยวกับการนำเอาเทคโนโลยีด้านสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ในการนำเสนอเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น การนำ QR Code มาเป็นส่วนหนึ่งในบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นการอธิบายคุณลักษณะและส่วนผสมของผลิตภัณฑ์  มีการนำเสนอกิจกรรมของชุมชนผ่านช่องทาง Social Media เป็นต้น
                         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                          

                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                         • การสร้างงานให้กับคนในชุมชน การที่มีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนเช่น มีโรงแรม ร้านอาหาร ก็ทำให้คนในชุมชนได้มีที่ทำงานไม่ต้องออกจากถิ่นไปทำงานในเมืองใหญ่ ทำให้ครอบครัวได้อยู่ด้วยกัน
                         • การสร้างรายได้ให้กับชุมชน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการของผู้นำชุมชนที่ดีก่อให้ได้ประโยชน์ในทุกส่วนของชุมชน เช่น การนำเอาสินค้าหรือวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปหรือทำเป็นสินค้าของฝากต่าง ๆ ทำให้เกิดรายได้แก่ฃชุมชน
                         • ทำให้ชุมชนเป็นที่รู้จักของคนภายนอก เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนมีการถ่ายรูป เช็คอินลงผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆเช่น Facebook line เป็นต้น ก็ถือว่าเป็นช่องทางที่ดีสำหรับการประชาสัมพันธ์ชุมชนให้คนทั่วไปได้รับรู้ข่าวสารของชุมชน
                         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                         ชุมชนยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่อง IT

                         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                         ไม่มี

                         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                         ผู้นำชุมชนมีความพร้อมและควรให้ความช่วยเหลือชุมชน

                         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                         -

                         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                         -
                         1 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.
                         รายงานจากพื้นที่
                         โพสท์โดยนายอภิรมย์ พรหมจรรยานายอภิรมย์ พรหมจรรยาเมื่อ 3 พ.ค. 2562 15:32:39
                         Project owner
                         แก้ไขโดย นายอภิรมย์ พรหมจรรยา เมื่อ 4 พ.ค. 2562 11:26:43 น.

                         ชื่อกิจกรรม : รายงานผลการศึกษาให้ชุมชนผ่านกระบวนการติดตามประเมินผลโครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม

                         • photo
                          • photo
                           • photo
                            • photo
                             • photo
                              คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                              วัตถุประสงค์

                              เพื่อประเมินผลกระทบเชิงสุขภาพชุมชนท่องเที่ยวตำบลกมลา บ้านหัวควน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อศึกษาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามบริบทของความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในเขตพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน บ้านหัวหัวควน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

                              กิจกรรมตามแผน

                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                              คณะวิจัยและทีมนักศึกษา MBA
                              ตัวแทนชุมชน

                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                              1. รายงานผลการศึกษาและพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ชุมชน
                              2. รับฟังความคิดเห็นของชุมชนต่อการศึกษาที่ผ่านมา
                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                              สมาชิกชุมชนบ้านหัวควน

                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                              รายงานผลการศึกษาจากการศึกษา พบว่า แนวทางการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความเป็นอัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรม มีข้อจำกัดในการส่งเสริมและจัดรูปแบบเส้นทางท่องเที่ยวเเพื่อเรียนรู้วิถีชุมชน ได้แก่ 1. ด้านการพัฒนาพื้นที่ 1.1 ควรมีการป้ายเส้นทางและบอกสถานที่ท่องเที่ยวให้ชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อความสะดวกกับการเดินทาง เนื่องจากเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ บางแห่งเป็นเส้นทางที่อยู่ค่อนข้างอยู่ไกลและซับซ้อนกับการเดินทาง บางแห่งไม่มีป้ายบอกทางหรือบางแห่งป้ายขาดความต่อเนื่อง ทำให้เกิดหลงทางและหาแหล่งท่องเที่ยวไม่พบ 1.2 ควรมีการควบคุมและดูแลการใช้พื้นที่ของคนในชุมชน เนื่องจากคนในชุมชนมีการบุกรุกพื้นที่ส่วนร่วม หรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อใช้เป็นที่ออกกำลังกายหรือทำมาค้าขาย โดยทำให้เกิดความไม่สวยงามและทำให้แหล่งท่องเที่ยวขาดเสน่ห์ 1.3 ควรมีการดูแลถนนหนทางและผิวจราจรให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางและจรจร ถนนบางแห่งค่อนข้างขรุขระและยังเป็นถนนลูกรัง ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทาง 2. ด้านการพัฒนากิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ 2.1 ควรมีการจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวช้องกับการดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวได้ศึกษาหาความรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว 2.2 ควรมีหน่วยงานเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวเนื่องจากคนในชุมชนมีความรู้เรื่องการท่องเที่ยววัฒนธรรมน้อย ทำให้ขาดความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยว 2.3 มีการจัดโปรแกรมท่องเที่ยว ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนให้มากขึ้น เช่น การลองนุ่งผ้าปาเต๊ะ หรือกิจกรรมท่องเที่ยวที่เน้นให้นักท่องเที่ยวพักร่วมกับชุมชนแบบธรรมชาติ เช่น โฮมสเตย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวมีความเช้าใจและสามารถดูแลรักษาวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป 2.4 ความมีการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวตามสถานที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ควรมีการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ที่จะเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงระเบียบและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการเข้าชมและยังสามารถสอบถามข้อมูลได้จากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ได้ทันที 2.5 ควรเพิ่มการจัดนิทรรศการหมุนเวียนให้มากขึ้นและประชาสัมพันธ์ให้คนสนใจ ระบุวันเวลาในการหมุนเวียนล่วงหน้าให้ทราบ 3. การจัดการด้านการท่องเที่ยว 3.1 หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเนื่องจากการท่องเที่ยว มีการประชาสัมพันธ์น้อย 3.2 ควรมีศูนย์บริการนักท่องเทียวของภาครัฐกระจายตามจุดต่าง ๆ เนื่องจากศูนย์บริการท่องเที่ยวในจังหวัดมีแห่งเดียว ทำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อหรือสอบถามข้อมูล 3.3 ควรมีการบริการรถสาธารณะให้พอเพียงกับความต้องการ เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวบางแห่ง มีความซับซ้อนในการเดินทางและไม่มีรถโดยสารเข้าถึง ทำให้เดินทางลำบากและไม่ได้รับความสะดวก มีผู้เดินทางไปท่องเที่ยวน้อยมาก 4. การจัดการด้านอนุรักษ์ และจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 4.1 ส่งเสริมการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อยในการไปเที่ยวยังสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนา เพื่อแสดงในการเคารพสถานที่ ไม่ทำให้สิ่งที่ลบหลู่ศาสนาหรือประเพณี 4.2 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพื่อให้คนไทยเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมวิถีวัฒนธรรมมลายู หวงแหนและรักษาความเป็นวิถีวัฒนธรรมมลายูอย่างแท้จริง 4.3 เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการเป็นมัคคุเทศก์อาสาพาเที่ยวชมท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้แก่ท้องถิ่น

                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                               

                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                              ชุมชนบ้านหัวควนมีการสืบทอดสู่คนรุ่นหลังได้อย่างต่อเนื่อง”การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวบ้านในการนำเสนอ“ของดี”ชุมชนให้คนภายนอกได้รับรู้ ทำให้เกิดการสืบค้น ถ่ายทอด และฟื้นฟูวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น ชุมชนมีการบริหารจัดการและร่วมกันกำหนดว่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอะไรบ้างที่ชุมชนพร้อมในการนำเสนอและสร้างการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน ตลอดจนมีแนวทางปฏิบัติตัวสำหรับนักท่องเที่ยวการที่มีนักท่องเที่ยวสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมคนท้องถิ่น เป็นตัวกระตุ้นอีกทางหนึ่งที่ทำให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ และมีชีวิตชีวาในการนำเสนอข้อมูล สามารถสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของตน สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน และทำให้เยาวชนคนรุ่นหลังเห็นคุณค่าของชุมชนตนเอง

                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                              ขาดไม่ต่อจากรุ่นสู่รุ่นยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน

                              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                              ไม่มี

                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                              ให้้ตระหนักต่อความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอัตตลักษณ์ เนื่องจากที่ตั้งของชุมชนเป็นชุมชนเปิด บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้ง่าย โอกาสในเรื่องความเสี่ยงมีสูง

                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                              -

                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                              -
                              21 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
                              รายงานจากพื้นที่
                              โพสท์โดยนายอภิรมย์ พรหมจรรยานายอภิรมย์ พรหมจรรยาเมื่อ 3 พ.ค. 2562 15:16:36
                              Project owner
                              แก้ไขโดย นายอภิรมย์ พรหมจรรยา เมื่อ 3 พ.ค. 2562 17:56:12 น.

                              ชื่อกิจกรรม : ติดตามประเมินผลโครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม

                              • photo
                               • photo
                                • photo
                                 คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                 วัตถุประสงค์

                                 เพื่อประเมินความพร้อมของชุมชนที่มีต่อการจัดกิจกรรมและสำรวจกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชน การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของชุมชน

                                 กิจกรรมตามแผน

                                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวควน

                                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                 1. เพือ่ติดตามประเมินความก้าวหน้าและพัฒนาการของชุมชนที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
                                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                 สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านหัวควน 

                                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                 ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อติดตามประเมินผลโครงการและกิจกรรมที่ทีมวิจัยได้พัฒนา ให้ความรู้กับกลุ่มชุมชนตลอดจนการพัฒนาความก้าวหน้าของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเส้นทางการท่องเที่ยว

                                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                  

                                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                 ชุมชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและแนวคิดชัดเจน คือเป็นการท่องเที่ยวที่จัดการโดยชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  จุดเด่นของการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ แต่ละชุมชนจะมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความเป็นท้องถิ่นดั้งเดิม  เป็นการท่องเที่ยวที่เห็นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักท่องเที่ยวกับชาวบ้าน  นักท่องเที่ยวสามารถเห็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ การท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมชุมชนมีการนำเสนอจุดขายที่เหมือน ๆ กัน กล่าวคือ ที่พักและอาหารท้องถิ่น กิจกรรมนำเที่ยวก็คล้าย ๆกันคล้าย ๆ กับการท่องเที่ยวโดยชุมชน  แต่สิ่งที่การท่องเที่ยวโดยชุมชนแตกต่างจากการท่องเที่ยวรูปแบบอื่น คือ ระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  ความรู้สึกเป็นเจ้าของ  และรูปธรรมที่จับต้องได้ว่าการท่องเที่ยวส่งผลประโยชน์ต่อชุมชนโดยภาพรวมอย่างไร  ทั้งเรื่องการพัฒนาชุมชนและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงการต้อนรับที่อบอุ่น  มีอัธยาศัยไมตรี  มีโอกาสพบปะกับคนที่หลากหลายในชุมชน

                                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                 ขาดการต่อเนื่องในการทำกิจกรรม เนื่องจากสมาชิกชุมชนมีอาชีพหลักอยู่แล้ว การท่องเที่ยวชุมชนเป็นอาชีพรอง

                                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                 สนับสนุนให้ชุมชนมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

                                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                 ใช้ความเป็นอัตตลักษณ์ของชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ชุมชน

                                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                 -

                                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                 -
                                 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
                                 รายงานจากพื้นที่
                                 โพสท์โดยนายอภิรมย์ พรหมจรรยานายอภิรมย์ พรหมจรรยาเมื่อ 3 พ.ค. 2562 14:56:54
                                 Project owner
                                 แก้ไขโดย นายอภิรมย์ พรหมจรรยา เมื่อ 3 พ.ค. 2562 17:54:46 น.

                                 ชื่อกิจกรรม : ทบทวนและร่างรายงาน

                                 • photo
                                  • photo
                                   คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                   วัตถุประสงค์

                                   เพื่อประเมินความพร้อมของชุมชนที่มีต่อการจัดกิจกรรม

                                   กิจกรรมตามแผน

                                   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                   นักวิจัยและนักศึกษาMBA ชั้นปีที่ 2

                                   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                   1. จัดทำร่างแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนและออกแบบตราสินค้าของชุมชน
                                   2. จัดเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในชุมชน
                                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                   ผู้วิจัยและทีมนักศึกษา MBA

                                   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                   ผู้วิจัยและทีมนักศึกษา MBA

                                   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                    

                                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                   ออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชนปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนอีกอย่างหนึ่งคือ ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสนใจในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ทั้งนี้ ผลิตภัฒฑ์การท่องเที่ยวเป็นปัจจัยดึง (pull factor)  ที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีความต้องการในการท่องเที่ยวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หรือ พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากผู้ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ไม่เข้าใจว่าทรัพยากรใดบ้างที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวได้บ้าง

                                   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                   ชุมชนยังขาดตราสินค้า/บรรจุภัณฑ์ ยังไม่มีความเป็นเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์/ของที่ระลึกจากชุมชนยังมีน้อยเกินไป

                                   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                    

                                   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                    

                                   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                   -

                                   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                   -
                                   29 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น.
                                   รายงานจากพื้นที่
                                   โพสท์โดยนายอภิรมย์ พรหมจรรยานายอภิรมย์ พรหมจรรยาเมื่อ 3 พ.ค. 2562 14:31:48
                                   Project owner
                                   แก้ไขโดย นายอภิรมย์ พรหมจรรยา เมื่อ 3 พ.ค. 2562 18:05:48 น.

                                   ชื่อกิจกรรม : นำคณะนักศึกษาเข้าร่วมฐานกิจกรรมเพื่อประเมินความพร้อมและการจัดการของชุมชน

                                   • photo
                                    • photo
                                     • photo
                                      • photo
                                       • photo
                                        คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                        วัตถุประสงค์

                                        เพื่อประเมินความพร้อมของชุมชนที่มีต่อการจัดกิจกรรม

                                        กิจกรรมตามแผน

                                        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                        นักศึกษาคณะการบริการและการท่องเที่ยว จำนวน 60 คน กลุ่มแม่บ้านบ้านหัวควน ตำลบกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

                                        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                        1. เพื่อประเมินระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมและระดับการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหัวควน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

                                        2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อปัจจัยการในการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหัวควน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

                                        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 70 คน

                                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                        กลุ่มนักศึกษาคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ภูเก็ต 

                                        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                        นำคณะนักศึกษาลงพื้นที่ เพื่อทดสอบกิจกรรมของชุมชน เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์และเสอนแนะให้กับชุมชนเพื่อปรับปรุงต่อไป

                                        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                         

                                        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                        ชุมชนได้เตรียมความพร้อมโดยใช้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

                                        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                        ขาดการออกแบบที่สร้างสรรค์

                                        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                        ติดตามประเมินผลร่วมกับทีมวิจัย

                                        ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                        เรื่องการอนรุักษก์และจัดการสิ่งแวดล้อม

                                        คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                        -

                                        ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                        -
                                        13 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น.
                                        รายงานจากพื้นที่
                                        โพสท์โดยนายอภิรมย์ พรหมจรรยานายอภิรมย์ พรหมจรรยาเมื่อ 3 พ.ค. 2562 14:13:21
                                        Project owner
                                        แก้ไขโดย นายอภิรมย์ พรหมจรรยา เมื่อ 3 พ.ค. 2562 14:30:27 น.

                                        ชื่อกิจกรรม : กลั่นกรองความจำเป็นในการประเมิน (Screening)

                                        • photo
                                         • photo
                                          คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                          วัตถุประสงค์

                                          เพื่อประเมินผลกระทบเชิงสุขภาพชุมชนท่องเที่ยวตำบลกมลา บ้านหัวควน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อศึกษาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามบริบทของความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในเขตพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน บ้านหัวหัวควน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

                                          กิจกรรมตามแผน

                                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                          เนื่องจากในชุมชนบ้านหัวควนมีบุคลากรที่มีความรู้และปราชญ์ชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆในหลายๆแขนงทางชุมชนจึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะมีทั้งหมด 10 กลุ่ม คือ
                                          1.กลุ่มอนุรักษ์สายพันธุ์ไก่ชน เป็นการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าพันธุ์ไก่ “ชมรมค่ายไก่ลูกกมลา” เป็นชมรมไก่ชนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต เกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ชนพื้นบ้านโดยนำเอาสายพันธุ์ไก่จากต่างจังหวัดที่มีความเก่งและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนำมาผสมและเพาะพันธุ์ลูก ปัจจุบันพ่อพันธุ์ไก่ชนตัวเด่นของค่ายไก่ลูกกมลามีชื่อว่า “ณเดชน์ ลูกกมลา”  นอกจากนี้ยังเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างกัน เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปทำให้ชาวบ้านไม่ได้เจอกัน กลุ่มอนุรักษ์ไก่ชนจึงถือได้ว่าเป็นกิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในชุมชนได้อีกด้วย
                                          2.กลุ่มผ้าประเต๊ะเพ้น เป็นอาชีพเสริมต่อจากการแปรรูปส้มควาย เนื่องจากส้มควายมีฤดูกาลในการให้ผลผลิต ในช่วงที่มีเวลาว่างจากการแปรรูปส้มควาย การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นอาชีพเสริมที่ทำให้ชาวบ้านที่มีความถนัดมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มมูลค่าจาก  200 บาท เป็น 1,000 – 1,500 บาท ซ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าทำกิจกรรมกับชาวบ้านได้ ผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ทางชาวบ้านได้นำไปจำหน่ายในตัวเมืองจังหวัดภูเก็ต ตามร้านขายผ้าต่างๆ หรือเมื่อมีการจัดงานแสดงสินค้า OTOP เป็นการเผยแพร่เรื่องผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ของชาวบ้านซึ่งสามารถส่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันมีตลาดประเทศมาเลเซีย
                                          3.กลุ่มจักรสาน ชาวบ้านจะใช้เวลาว่างในช่วงสายหรือเย็นมาช่วยกันถักทอ  รูปแบบงานจักรสานต่างๆจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรราชการ งานจักรสานเกิดจากการที่นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวบริเวณชายหาดกมลาเข้ามาสอบถามว่างานจักรสานที่ชาวบ้านทำว่าเป็นของสำเร็จรูปหรืองานฝีมือ เมื่อชาวบ้านบอกว่าเป็นงานฝีมือ นักท่องเที่ยวได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงการลดสภาวะโลกร้อน (Global Warming) ชาวบ้านได้มองเห็นช่องทางการหารายได้เพิ่มเติมจากงานจักรสานอีกด้วย
                                          4.กลุ่มขนมพื้นบ้าน ขนมท่อนใต้เป็นขนมที่ใช้ในการทำพิธีต่างๆของชาวบ้าน มีรสชาติหวาน เหนียวหนึบๆ วัตถุดิบคือแป้งข้าวเหนียวผสมน้ำตาล ห่อใบตองแล้วนำไปนึ่ง
                                          5.กลุ่มอาหารแปรรูป  การทำปลาดุกร้า เลี้ยงภายในชุมชน มีบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ เพื่อเป็นอาหาร และมีการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่า ขนาด 5 ตัวต่อ 1 กิโลกรัม อายุปลาดุก 6 เดือน การทำปลาดุกร้ามีความพิถีพิถันเน้นความสะอาด และมีขั้นตอนพิเศษ ขั้นตอนหมักต้องตัดชิ้นส่วนและมีการหั่นแบบพิเศษ เกลือ 300 กรัม น้ำตาลทรายแดง  300 กรัม ไม่มีการขัดสี ได้สีที่สวยงามและมีกลิ่นหอม คลุกเคล้าให้ทั่วกันจากนั้นนำไปหมัก ให้เวลาประมาณ 3 วัน โดยนำไปหมักในโอ่ง ในการหมักปลาดุกนั้น เกลือและน้ำตาลจะมีการละลายกลายเป็นน้ำ ซึ่งทางชาวบ้านจะนำน้ำที่ละลายนั้นนำมาล้างตัวปลาดุกอีกครั้ง และนำไปตากแดด
                                          6.กลุ่มแปรรูปส้มควาย มีการนำผลผลิตของส้มควายออกไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ      เพื่อจำหน่าย สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน
                                          7.กลุ่มผ้ามัดย้อม ได้นำสีจากธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นใบหูกวางหรือใบส้มควาย    ก็สามารถนำมาสกัดเป็นสีธรรมชาติมาใช้ได้ในการทำเป็นผ้ามัดย้อม
                                          8.กลุ่มกระเป๋าของที่ระลึก นำเศษผ้าที่ได้จากผ้ามัดย้อมหรือผ้าปาเต๊ะมาทำเป็นลวดลายกระเป๋าของที่ระลึก เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและเป็นการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
                                          9.กลุ่มเครื่องแกงพื้นบ้าน เป็นการนำเครื่องแกงพื้นบ้านของชุมชนมาเผยแพร่และจัดจำหน่าย เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ลองชิมเครื่องแกงพื้นบ้านที่มีรสชาติดั้งเดิมของชมชน
                                          10.กลุ่มผ้าปักลูกปัด  เป็นการนำเอาผ้าสำเร็จมาปักลายเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าและสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชน

                                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                          ศึกษาบริบทของพื้นที่ศีกษามู่ที่ 5 บ้านหัวควน
                                          หมู่บ้านนี้เดิมเรียกว่า “บ้านท่องช้าง (ทุ่งช้าง)”  เชื่อว่าในสมัยก่อนชุมชนแห่งนี้ผู้คนมีอาชีพเลี้ยงช้าง เป็นส่วนใหญ่  จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2352  ซึ่งเป็นปีที่ไทยถูกพม่ารุกราน ทำให้ผู้คนอพยพหนีพม่าไปอาศัยที่อื่น พม่าจึงใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งค่าย เมื่อสงครามสงบลง หมู่บ้านนี้ได้กลายเป็นหมู่บ้านร้าง ต่อมาราว ประมาณ พ.ศ. 2487 (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2) มีนักธุรกิจเข้ามาเช่าที่แห่งนี้ทำเหมืองแร่ดีบุกพื้นที่บริเวณนี้ ตั้งอยู่ระหว่างเนินเขาเตี้ย ๆ (ภาษาใต้เรียกว่า “ควน”) จึงเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่า  “บ้านหัวควน”

                                          ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
                                          ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา มีประชากรตามทะเบียนราษฎร ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 ประชากร 6,865 คน เป็นชาย 3,269 คน และหญิง 3,596 คน มีครัวเรือน ทั้งหมด 5,598 ครัวเรือน สำหรับบ้านหัวควน มีประชากร ชาย 791 หญิง 900 คน รวมทั้งสิ้น 1,691 คน ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559

                                          สำรวจกลุ่มกิจกรรมของชุมชนเนื่องจากในชุมชนบ้านหัวควนมีบุคลากรที่มีความรู้และปราชญ์ชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆในหลายๆแขนงทางชุมชนจึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะมีทั้งหมด 10 กลุ่ม คือ
                                          1.กลุ่มอนุรักษ์สายพันธุ์ไก่ชน เป็นการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าพันธุ์ไก่ “ชมรมค่ายไก่ลูกกมลา” เป็นชมรมไก่ชนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต เกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ชนพื้นบ้านโดยนำเอาสายพันธุ์ไก่จากต่างจังหวัดที่มีความเก่งและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนำมาผสมและเพาะพันธุ์ลูก ปัจจุบันพ่อพันธุ์ไก่ชนตัวเด่นของค่ายไก่ลูกกมลามีชื่อว่า “ณเดชน์ ลูกกมลา”  นอกจากนี้ยังเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างกัน เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปทำให้ชาวบ้านไม่ได้เจอกัน กลุ่มอนุรักษ์ไก่ชนจึงถือได้ว่าเป็นกิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในชุมชนได้อีกด้วย
                                          2.กลุ่มผ้าประเต๊ะเพ้น เป็นอาชีพเสริมต่อจากการแปรรูปส้มควาย เนื่องจากส้มควายมีฤดูกาลในการให้ผลผลิต ในช่วงที่มีเวลาว่างจากการแปรรูปส้มควาย การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นอาชีพเสริมที่ทำให้ชาวบ้านที่มีความถนัดมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มมูลค่าจาก  200 บาท เป็น 1,000 – 1,500 บาท ซ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าทำกิจกรรมกับชาวบ้านได้ ผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ทางชาวบ้านได้นำไปจำหน่ายในตัวเมืองจังหวัดภูเก็ต ตามร้านขายผ้าต่างๆ หรือเมื่อมีการจัดงานแสดงสินค้า OTOP เป็นการเผยแพร่เรื่องผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ของชาวบ้านซึ่งสามารถส่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันมีตลาดประเทศมาเลเซีย
                                          3.กลุ่มจักรสาน ชาวบ้านจะใช้เวลาว่างในช่วงสายหรือเย็นมาช่วยกันถักทอ  รูปแบบงานจักรสานต่างๆจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรราชการ งานจักรสานเกิดจากการที่นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวบริเวณชายหาดกมลาเข้ามาสอบถามว่างานจักรสานที่ชาวบ้านทำว่าเป็นของสำเร็จรูปหรืองานฝีมือ เมื่อชาวบ้านบอกว่าเป็นงานฝีมือ นักท่องเที่ยวได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงการลดสภาวะโลกร้อน (Global Warming) ชาวบ้านได้มองเห็นช่องทางการหารายได้เพิ่มเติมจากงานจักรสานอีกด้วย
                                          4.กลุ่มขนมพื้นบ้าน ขนมท่อนใต้เป็นขนมที่ใช้ในการทำพิธีต่างๆของชาวบ้าน มีรสชาติหวาน เหนียวหนึบๆ วัตถุดิบคือแป้งข้าวเหนียวผสมน้ำตาล ห่อใบตองแล้วนำไปนึ่ง
                                          5.กลุ่มอาหารแปรรูป  การทำปลาดุกร้า เลี้ยงภายในชุมชน มีบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ เพื่อเป็นอาหาร และมีการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่า ขนาด 5 ตัวต่อ 1 กิโลกรัม อายุปลาดุก 6 เดือน การทำปลาดุกร้ามีความพิถีพิถันเน้นความสะอาด และมีขั้นตอนพิเศษ ขั้นตอนหมักต้องตัดชิ้นส่วนและมีการหั่นแบบพิเศษ เกลือ 300 กรัม น้ำตาลทรายแดง  300 กรัม ไม่มีการขัดสี ได้สีที่สวยงามและมีกลิ่นหอม คลุกเคล้าให้ทั่วกันจากนั้นนำไปหมัก ให้เวลาประมาณ 3 วัน โดยนำไปหมักในโอ่ง ในการหมักปลาดุกนั้น เกลือและน้ำตาลจะมีการละลายกลายเป็นน้ำ ซึ่งทางชาวบ้านจะนำน้ำที่ละลายนั้นนำมาล้างตัวปลาดุกอีกครั้ง และนำไปตากแดด
                                          6.กลุ่มแปรรูปส้มควาย มีการนำผลผลิตของส้มควายออกไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ      เพื่อจำหน่าย สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน
                                          7.กลุ่มผ้ามัดย้อม ได้นำสีจากธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นใบหูกวางหรือใบส้มควาย    ก็สามารถนำมาสกัดเป็นสีธรรมชาติมาใช้ได้ในการทำเป็นผ้ามัดย้อม
                                          8.กลุ่มกระเป๋าของที่ระลึก นำเศษผ้าที่ได้จากผ้ามัดย้อมหรือผ้าปาเต๊ะมาทำเป็นลวดลายกระเป๋าของที่ระลึก เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและเป็นการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
                                          9.กลุ่มเครื่องแกงพื้นบ้าน เป็นการนำเครื่องแกงพื้นบ้านของชุมชนมาเผยแพร่และจัดจำหน่าย เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ลองชิมเครื่องแกงพื้นบ้านที่มีรสชาติดั้งเดิมของชมชน
                                          10.กลุ่มผ้าปักลูกปัด  เป็นการนำเอาผ้าสำเร็จมาปักลายเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าและสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชน

                                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                          กลุ่มสมาชิกของชุมชนบ้านหัวควน 20 คน

                                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                          การมีส่วนร่วมตำบลกมลา 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างแท้จริงในระดับนโยบาย รัฐควรให้ความสำคัญแก่ประชาชนในท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยรัฐจะต้องพยายามเชื่อมโยงประชาชนในท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการเปิดโอกาสมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการเสนอแนะปัญหา การวางแผน การดำเนินการ และการติดตามและประเมินผล ซึ่งถ้าหากรัฐได้เข้าใจถึงบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วจะทำให้เกิดความสอดคล้องด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งนี้โดยความร่วมมืออันดีระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวฝ่ายการเมือง ราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะทำให้การพัฒนาการท่องเที่ยวมีความยั่งยืนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน 2. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องมีการจัดการและวางแผนอย่างเป็นระบบ สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรการท่องเที่ยว เข้ามาพูดคุยกับผู้นำชุมชน ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ทุกคนในพื้นที่ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติที่มีต่อการท่องเที่ยว มีการออกแบบการใช้พลังงานทรัพยากรทางธรรมชาติให้น้อยลงหรือพัฒนาให้เป็นพลังงานสะอาด เพราะเป็นการสื่อถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม จัดประชุมปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เพื่อหาวิธีป้องกันผลกระทบด้านลบจากการท่องเที่ยว พร้อมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลจากผลกระทบทางการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 3. จัดตั้งชมรมหรือสมาคมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นในชุมชน โดยมีประชาชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้นำท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สนใจร่วมกันจัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยกันปกป้อง อนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้กับมาเหมือนเดิม

                                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                           

                                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                          ชุมชนเกิดความตระหนักและหวงแหนทรัพยากรที่มีอยู่

                                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                          สมาชิกในชุมชนขาดความร่วมมือ เป็นการจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม

                                          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                           

                                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                           

                                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                          -

                                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                          -
                                          4 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น.
                                          รายงานจากพื้นที่
                                          โพสท์โดยนายอภิรมย์ พรหมจรรยานายอภิรมย์ พรหมจรรยาเมื่อ 3 พ.ค. 2562 13:47:58
                                          Project owner
                                          แก้ไขโดย นายอภิรมย์ พรหมจรรยา เมื่อ 3 พ.ค. 2562 14:11:19 น.

                                          ชื่อกิจกรรม : กลั่นกรองความจำเป็นในการประเมิน (Screening)

                                          • photo
                                           • photo
                                            คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                            วัตถุประสงค์

                                            เพื่อประเมินผลกระทบเชิงสุขภาพชุมชนท่องเที่ยวตำบลกมลา บ้านหัวควน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

                                            กิจกรรมตามแผน

                                            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                            กลุ่มเป้าหมายสมาชิกในชุมชนวิสาหกิจบ้านหัวควน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

                                            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                            การท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) มีส่วนสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน “ความอยู่รอดของชุมชนขึ้นอยู่กับฐานทรัพยากรธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นมีความเชื่อมโยงผูกพันกับทรัพยากรของชุมชนที่มีอยู่

                                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                            กลุ่มเป้าหมายสมาชิกในชุมชนวิสาหกิจบ้านหัวควน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

                                            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                            ทำการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านหัวควน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมีจุดม่งหมายเพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

                                            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                             

                                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                            1. ด้านเศรษฐกิจ มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมการนำเอาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนมาพัฒนาให้เกิดเป็นรายได้จากพื้นฐานของวิถีชีวิตชุมชน ทีมีการดำรงชีพเป็นกิจวัตรประจำวัน ให้เกิดการถ่ายทอดสืบต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน และเมื่อนักท่องเที่ยวเกิดความชอบ สามารถนำมาประปรุงเพิ่มเติมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน การประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนช่วยกันในการส่งเสริมทางการตลาดให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งมีการส่งเสริม การฝึกอบรมเพิ่มเติมให้กับชุมชนเพื่อต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ
                                            2. ด้านสังคม  จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการสร้างเครือข่ายในการสร้างฐานความรู้สำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพราะการท่องเที่ยวชุมชน มีรากฐานจากชุมชนและต้องใช้ทุนทางสังคมต่างๆ เพื่อสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น การส่งเสริมให้คนในชุมชนท้องถิ่นได้มีการฝึกอบรมเป็นการสร้างความพร้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวสามารถให้คนในชุมชนมีความรู้ มีอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและท้องถิ่น และสามารถสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนหวงแหนในมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง
                                            3. ด้านสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวชุมชนเป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และยังใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนที่อยู่ในเขตอนุรักษ์และรักษาพันธุ์พืช
                                            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                            ไม่มี

                                            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                            ให้คณะทำงาน สสส.ลงพื้นที่ร่วมกับนักวิจัย

                                            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                            ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนามากกว่าปัจจบัน

                                            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                            -

                                            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                            -