ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 61-ข-060
ชื่อโครงการ ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้อันดามัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิโรจน์ ภู่ต้อง
คณะทำงาน ? นายจตุรงค์ คงแก้ว , นางสาวนวลจันทร์ พู่พัฒนศิลป์
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 มิถุนายน 2561 - 15 มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 20
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
  • กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านม่วงกลวง ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
  • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน เช่น หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนในชุมชน
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
จังหวัด
ละติจูด-ลองจิจูด 9.68132976354863,98.5444482047851
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • นายวิโรจน์ ภู่ต้องนายวิโรจน์ ภู่ต้อง (Owner)  
  • นายจตุรงค์ คงแก้วนายจตุรงค์ คงแก้ว (Owner)  
  • น.ส.นวลจันทร์ พู่พัฒนศิลป์น.ส.นวลจันทร์ พู่พัฒนศิลป์ (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2561 31 ม.ค. 2562 70,000.00
2 1 ม.ค. 2562 1 มี.ค. 2562 20,000.00
3 1 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562 10,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

หลักการและเหตุผล

โครงการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านม่วงกลวง ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนสถานการณ์ (ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานท่องเที่ยวชุมชนโซนอันดามัน) เพื่อจัดทำรายละเอียดความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนระดับชาติ/ระดับภาคใต้/ระดับโซนอันดามัน/ระดับจังหวัด/ระดับชุมชน เพื่อคาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้นจากยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนทั้งระดับชาติ ระดับภาค ระดับโซนอันดามัน ระดับจังหวัด และระดับชุมชน และเพื่อใช้ผลการประเมินในการปรับยุทธศาสตร์โซนอันดามันให้เหมาะสมมากขึ้น ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ขั้นตอนที่ 1 กลั่นกรองความจำเป็นในการประเมิน (Screening) ได้ดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมายที่กำหนด และปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานท่องเที่ยวชุมชน โดยจะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนระดับชาติ ระดับอันดามัน และระดับจังหวัด โดยใช้ขั้นตอนของการ Scoping and Assessment ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผน

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนโซนอันดามัน ส่งผลกระทบต่อปัจจัยกำหนดสุขภาพ (ปัจจัยด้านคน สภาพแวดล้อม ระบบกลไก) และส่งผลกระทบต่อสุขภาวะอย่างไร

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อประเมินผลกระทบทางสุขภาพของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนโซนอันดามัน 3 จังหวัด (ระนอง ภูเก็ต และพังงา) การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านม่วงกวง ต.ม่วงกลวง อ. กะเปอร์ จ.ระนอง

ข้อมูลผลกระทบทางสุขภาพของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

เพื่อเสนอแนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ที่เหมาะสมกับสุขภาพ

แนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ที่เหมาะสมกับสุขภาพของชุมชนโดยคำนึงถึงมิติ ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

 

 

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 กลั่นกรองความจำเป็นในการประเมิน (Screening ) 5,000.00 0 1 10,000.00 - -
30 ม.ค. 62 จัดตั้งทีมประเมิน ประกอบด้วย นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง และมีความเชี่ยวชาญระดับพื้นที่ สื่อมวลชนด้านสิ่งแวดล้อม ตัวแทนภาคประชาสังคม ตัวแทนแกนนำชุมชนในพื้นที่ที่ศึกษา อาจารย์ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา 5 - -
2 กำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน (Scoping) 0.00 10 9 110,000.00 9 122,859.00
1 ส.ค. 61 รับฟังคำชี้แจง โครงการ 10 - -
8-9 ก.ย. 61 ลงพื้นที่ ครั้งที่ 1 10 - -
6-7 ต.ค. 61 ลงพื้นที่ ครั้งที่ 2 20 - -
15 ต.ค. 61 ลงพื้นที่ ครั้งที่ 3 5 - -
20-21 ต.ค. 61 ลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 20 - -
9-10 ธ.ค. 61 ลงพิ้นที่ ครั้งที่ 5 20 - -
18 ธ.ค. 61 รายงานผลโครงการ 10 - -
19-20 ม.ค. 62 ลงพื้นที่ ครั้งที่ 6 10 - -
16-17 ก.พ. 62 ลงพื้นที่ สรุปผลการศึกษาต่อสาธารณะ 20 - -
3 ประเมิน (Appraisal) 0.00 20 - - - -
4 ทบทวนร่างรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะ (Public Review) 0.00 20 1 5,000.00 - -
20 ก.พ. 62 ทบทวนร่างรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะ (Public Review) 3 - -
รวม 5,000.00 50 11 125,000.00 9 122,859.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (5,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (125,000.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (100,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (5,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย hsmiscac hsmiscac เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 09:03 น.