ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก อำเภอละงู จังหวัดสตูล

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 61-ข-058
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก อำเภอละงู จังหวัดสตูล

2. ชุมชน บ้านบ่อเจ็ดลูก ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

3. รหัสโครงการ เลขที่ข้อตกลง 61-ข-058

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2561 ถึง 15 มีนาคม 2562

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน มิถุนายน 2561 ถึงเดือน ธันวาคม 2561

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. กลั่นกรองความจำเป็นในการประเมิน (Screening )

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 เพื่อทบทวนสถานการณ์ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ทบทวนสถานการณ์ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

• สถานการณ์ (ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานท่องเที่ยวชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูกจังหวัดสตูล)
• รายละเอียดความเชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนระดับชาติ/ระดับภาคใต้/ระดับโซนอันดามัน/ระดับจังหวัด/ระดับชุมชน
• การคาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้นจากยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนทั้งระดับชาติ ระดับภาค ระดับโซนอันดามัน ระดับจังหวัด และระดับชุมชน
• ผลการประเมินในการปรับยุทธศาสตร์โซนอันดามันให้เหมาะสมมากขึ้น
• ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนระดับชาติ/ระดับภาค/ระดับโซน/ระดับจังหวัด/ระดับชุมชน และผลการคาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้นที่เกิดจากการจัดการท่องเที่ยวชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ปัจจัยที่ 1 คน
ด้านความรู้
• คนในชุมชน o มีการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาซึ่งกันและกันส่งผลให้วัฒนธรรมได้รับการฟื้นฟู   o มีทักษะในการจัดการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น   o มีการจัดระบบคิดเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น • คนภายนอกชุมชน   o ได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์จากการร่วมทำกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน   o กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปได้รับความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดการปรับตัวระหว่างการท่องเที่ยว และเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเดินทางในครั้งถัดไป • ภาครัฐและเอกชน   o การดำเนินงานในส่วนการพัฒนาและธุรกิจส่งผลให้ภาครัฐและเอกชนมีเข้าใจอัตลักษณ์ชุมชนมากยิ่งขึ้น

ด้านพฤติกรรม พฤติกรรมคนในชุมชนและผู้มาเยือน • คนในชุมชน   o มีการปรับพฤติกรรมในการต้อนรับเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวภายใต้วิถีชีวิตดีขึ้น   o เกิดความเห็นแก่ตัวและมองเรื่องผลประโยชน์มากกว่าความสัมพันธ์ที่ดีภายในชุมชน • นักท่องเที่ยว   o กลุ่มเฉพาะ (Need market) ให้ความสนใจและลึกซึ้งกับกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน   o กลุ่มทั่วไป (Mass Tourist) ต้องการความสะดวกสบายในด้านบริการ เช่น ห้องพัก ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้วิถีชีวิตของชุมชน
• หน่วยงานภาครัฐและเอกชน   o นักธุรกิจแสวงหาผลประโยชน์

ด้านความเชื่อ
• ชาวบ้านมีความเชื่อมั่นในตนเองมากยิ่งขึ้น • บ่อเจ็ดลูก • หลักคำสอนศาสนาอิสลาม

ด้านกลุ่มวัย การดำเนินงานมีหลายกลุ่มและหลากหลายวัย ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกัน • คนในชุมชน   o กลุ่มผู้สูงอายุ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรภูมิปัญญา   o กลุ่มผู้ใหญ่ทำหน้าที่เป็นผู้นำและให้คำปรึกษา
  o กลุ่มเยาวชนทำหน้าที่เป็นผู้นำเที่ยวและพัฒนาแหล่ง • นักท่องเที่ยวเข้ามาสร้างความรับผิดชอบต่อชุมชน (CSR) • หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ปัจจัยที่ 2 สภาพแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม ชายทะเล อุทยานธรณีโลก ด้านวิถีชีวิต ประมงพื้นบ้านและเกษตรกร ด้านการเมืองท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ด้านกฎกติกา ข้อตกลงร่วมของชุมชน
  • ห้ามแต่งตัวไม่สุภาพ   • ห้ามนำสุราของมนเมา   • ห้ามใช้โฟม   • ห้ามนำพันธ์ไม้ออกจากชุมชน   • ห้ามบุคคลเข้ามาในยามวิกาลก่อนได้รับอนุญาต   • ห้ามนำชู้สาวเข้าพักในรีสอร์ท ด้านเศรษฐกิจ
  1. การท่องเที่ยว   2. ประมงพื้นบ้าน   3. เกษตร ด้านประเพณี วัฒนธรรม  ภายใต้หลักคำสอนศาสนาอิสลาม ด้านการสื่อสาร
  1. Social Media
  2. แสดงนิทรรศการ   3. ออกบูธงานท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้านเศรษฐกิจการจ้างงาน รายได้ มีการกระจายรายได้ในกลุ่มอาหาร เรือ นำเที่ยว ที่พัก เป็นหลัก รายได้รอง จากกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ร้านอาหารและร้านขายของชำ อาหารเข้า ในชุมชน และกลุ่มประมงพื้นบ้าน

ปัจจัยที่ 3 ด้านสังคม
  1.ศักยภาพคนในชุมชนด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น มีการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาซึ่งกันและกันส่งผลมีทักษะในการจัดการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ดังนั้นชาวบ้านในชุมชนที่ดำเนินการท่องเที่ยวจึงมีระบบคิดเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ชาวบ้าน   2. สร้างการเรียนรู้และประสบการณ์จากกิจกรรมการท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมจะให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูวัฒนธรรมเพื่อการสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ให้กับคนในชุมชนกันเองและผู้มาเยือน ชาวบ้าน นักท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐและเอกชน   3. ความเข้มแข็งชุมชนลดน้อยลง เมื่อทุกคนในชุมชนมีความรู้และทักษะเพิ่มมากขึ้นแล้วนำมาแสวงหาผลประโยชน์ส่งผลให้การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานภาพรวมลดน้อยลง ส่งผลโดยตรงในด้านการพัฒนา ชาวบ้าน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ปัจจัยที่ 4 ด้านเศรษฐกิจ   1.รายได้เสริม มีรายได้เสริมมากว่ารายได้หลัก กระจายรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม   2.ของฝากของที่ระลึก ไม่มีของฝากภายใต้อัตลักษณ์ชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล 

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล

 

10 10
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 จัดทำรายละเอียดความเชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนระดับชาติ/ระดับภาคใต้/ระดับโซนอันดามัน/ระดับจังหวัด/ระดับชุมชน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจัดทำรายละเอียดความเชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนระดับชาติ/ระดับภาคใต้/ระดับโซนอันดามัน/ระดับจังหวัด/ระดับชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

• สถานการณ์ (ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานท่องเที่ยวชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูกจังหวัดสตูล)
• รายละเอียดความเชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนระดับชาติ/ระดับภาคใต้/ระดับโซนอันดามัน/ระดับจังหวัด/ระดับชุมชน
• การคาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้นจากยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนทั้งระดับชาติ ระดับภาค ระดับโซนอันดามัน ระดับจังหวัด และระดับชุมชน
• ผลการประเมินในการปรับยุทธศาสตร์โซนอันดามันให้เหมาะสมมากขึ้น
• ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนระดับชาติ/ระดับภาค/ระดับโซน/ระดับจังหวัด/ระดับชุมชน และผลการคาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้นที่เกิดจากการจัดการท่องเที่ยวชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชาติ ฉบับ 12 มุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านสังคม โดยการเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงินฐานราก ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนพึงพาตนเองได้ มีสิทธิ์ในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ในยุทธศาสตร์ที่ 3 โดยการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการผลิตและบริการ รวมถึงการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนายุทศาสตร์ CBT 59-63 อพท. และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (2560-2564) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แผนการพัฒนาระบดับชาติเป็นแนวทางให้กับแผนยุทธศาสตร์ CBT อันดามัน และแผนท่องเที่ยวชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูกที่แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก ที่ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในชุมชน /สิ่งอำนวยความสะดวก ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการให้บริการและความปลอดภัย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ของชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำรายละเอียดความเชื่อมโยงของ โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนระดับชาติ ระดับภาคใต้ ระดับโซนอันดามัน ระดับจังหวัด ระดับชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

รายละเอียดความเชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนระดับชาติ/ระดับภาคใต้/ระดับโซนอันดามัน/ระดับจังหวัด/ระดับชุมชน

 

10 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 วิเคระห์ผลกระทบเบื้องต้นจากยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อวิเคระห์ผลกระทบเบื้องต้นจากยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

• สถานการณ์ (ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานท่องเที่ยวชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูกจังหวัดสตูล)
• รายละเอียดความเชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนระดับชาติ/ระดับภาคใต้/ระดับโซนอันดามัน/ระดับจังหวัด/ระดับชุมชน
• การคาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้นจากยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนทั้งระดับชาติ ระดับภาค ระดับโซนอันดามัน ระดับจังหวัด และระดับชุมชน
• ผลการประเมินในการปรับยุทธศาสตร์โซนอันดามันให้เหมาะสมมากขึ้น
• ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนระดับชาติ/ระดับภาค/ระดับโซน/ระดับจังหวัด/ระดับชุมชน และผลการคาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้นที่เกิดจากการจัดการท่องเที่ยวชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบเบื้องต้นจากยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนทั้งระดับชาติ ระดับภาค ระดับโซนอันดามัน ระดับจังหวัด และระดับชุมชน กระทบด้านวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

• ร่วมวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้นจากยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนทั้งระดับชาติ ระดับภาค ระดับโซนอันดามัน ระดับจังหวัด และระดับชุมชน
• สร้างความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนระดับชาติระดับภาค ระดับโซน ระดับจังหวัด ระดับชุมชน และผลการคาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้นที่เกิดจากการจัดการท่องเที่ยวชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

• ร่วมวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้นจากยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนทั้งระดับชาติ ระดับภาค ระดับโซนอันดามัน ระดับจังหวัด และระดับชุมชน
• สร้างความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนระดับชาติระดับภาค ระดับโซน ระดับจังหวัด ระดับชุมชน และผลการคาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้นที่เกิดจากการจัดการท่องเที่ยวชุมชน

 

15 15

2. กำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน (Scoping)

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 กำหนดขอบเขตด้านเนื้อหา พื้นที่ ระยะเวลา และจัดทำตัวชี้วัด เครื่องมือในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล

วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อกำหนดขอบเขตด้านเนื้อหา พื้นที่ ระยะเวลา และจัดทำตัวชี้วัด เครื่องมือในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

• เพื่อกำหนดขอบเขตด้านเนื้อหา พื้นที่ ระยะเวลา และจัดทำตัวชี้วัด เครื่องมือในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนชุมชนบ่อเจ็ดลูก • เพื่อให้ได้รายละเอียดตัวชี้วัด และเครื่องมือ ในการประเมินทั้งเครื่องมือเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

กำหนดขอบเขตด้านเนื้อหา พื้นที่ ระยะเวลา และจัดทำตัวชี้วัด เครื่องมือในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล
-ด้านเนื้อหาคือ ประเมินผลกระทบทางสุขภาพของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล -ด้านพื้นที่ คือศูนย์การเรียนรู้ ปราสาทหินพันยอด อ่าวมะขาม และบ่อเจ็ดลูก -ระยะเวลา 3 เดือน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.ทีมประเมินวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder analysis) ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล 2.ทีมประเมิน ร่วมกับตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบของกิจกรรมต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยกำหนดสุขภาพ (ปัจจัยด้านคน สภาพแวดล้อม และระบบกลไก) และผลกระทบทางสุขภาพ สรุปประเด็นปัจจัยกำหนดสุขภาพที่เกิดจากยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล
3.ทีมประเมินสรุปประเด็นปัจจัยกำหนดสุขภาพที่สำคัญจากการดำเนินงานท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล และจัดทำร่างตัวชี้วัด และเครื่องมือในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล
4.ทีมประเมินจัดประชุมกลุ่มย่อย ระหว่างทีมประเมินและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการดำเนินงานท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก เพื่อให้ข้อเสนอแนะและรับฟังความเห็นจากร่างตัวชี้วัดที่กำหนด หลังจากนั้นทีมประเมินปรับปรุงร่างตัวชี้วัด เครื่องมือในการประเมินและนำมารับฟังความเห็นในกลุ่มใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยทีมประเมิน ทีมผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ ยุทธศาตร์ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกครั้ง
5. ทีมประเมินนำตัวชี้วัดที่ผ่านการพิจารณาจากข้อที่ 3 มาจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด  และพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผล โดยกำหนดร่าง ตามประเด็นสำคัญคือ ตัวชี้วัด คำนิยาม เกณฑ์เป้าหมาย ประชากร/กลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย วิธีการจัดเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล ระยะเวลาการประเมิน รายละเอียดการประเมิน วิธีการประเมิน เป็นต้น 6.ทีมประเมินจัดทำแผนการประเมิน ตามตัวชี้วัดและเครื่องมือที่กำหนด ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

กิจกรรมที่ทำจริง

1.ทีมประเมินวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder analysis) ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล 2.ทีมประเมิน ร่วมกับตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบของกิจกรรมต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยกำหนดสุขภาพ (ปัจจัยด้านคน สภาพแวดล้อม และระบบกลไก) และผลกระทบทางสุขภาพ สรุปประเด็นปัจจัยกำหนดสุขภาพที่เกิดจากยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล
3.ทีมประเมินสรุปประเด็นปัจจัยกำหนดสุขภาพที่สำคัญจากการดำเนินงานท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล และจัดทำร่างตัวชี้วัด และเครื่องมือในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล
4.ทีมประเมินจัดประชุมกลุ่มย่อย ระหว่างทีมประเมินและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการดำเนินงานท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก เพื่อให้ข้อเสนอแนะและรับฟังความเห็นจากร่างตัวชี้วัดที่กำหนด หลังจากนั้นทีมประเมินปรับปรุงร่างตัวชี้วัด เครื่องมือในการประเมินและนำมารับฟังความเห็นในกลุ่มใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยทีมประเมิน ทีมผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ ยุทธศาตร์ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกครั้ง
5. ทีมประเมินนำตัวชี้วัดที่ผ่านการพิจารณาจากข้อที่ 3 มาจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด  และพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผล โดยกำหนดร่าง ตามประเด็นสำคัญคือ ตัวชี้วัด คำนิยาม เกณฑ์เป้าหมาย ประชากร/กลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย วิธีการจัดเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล ระยะเวลาการประเมิน รายละเอียดการประเมิน วิธีการประเมิน เป็นต้น 6.ทีมประเมินจัดทำแผนการประเมิน ตามตัวชี้วัดและเครื่องมือที่กำหนด ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

 

20 20

3. ประเมิน (Appraisal)

ไม่มีกิจกรรม

4. ทบทวนร่างรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะ (Public Review)

ไม่มีกิจกรรม

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 6 4                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 100,000.00 58,000.00                  
คุณภาพกิจกรรม 16 15                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

 

 

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

(................................)
นางสาวภัชกุล ตรีพันธ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......