รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง -
รหัสโครงการ -
ชื่อโครงการ งานบริหารจัดการกลาง
ชุดโครงการ แผนงานกลาง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.ดร.เพ็ญ สุขมาก 2.นางสาวซูวารีมอซู 3.นางสาวสิริมนต์ชีวะอิสระกุล 4.นายสุไหลหมานเบ็ญดูสะ
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณโครงการ 3,470,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด สงขลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • wannawanna (Owner)  
  • syuwarisyuwari (Owner)  
  • sirimonsirimon (Owner)  
  • sulaiman.bsulaiman.b (Owner)  
  • phen sukmagphen sukmag (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2558 31 ก.ค. 2560 3,470,000.00
รวมงบประมาณ 3,470,000.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานโครงการในการบริหารจัดการโครงการ

 

เพื่อประชาสัมพันธ์

 

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 แผนบริหารงานกลาง 3,470,000.00 10 14 3,269,968.00 14 3,122,111.75
9 พ.ย. 58 เข้าร่วมการอบรมสร้างเสริมสมรรรถณะด้านการเงินและบัญชี วันที่ 9 พ.ย. 58 10 - -
23 มี.ค. 59 ประชุมปรึกษาหารือปรับแผนดำเนินโครงการ ศวสต. 10 - -
16 พ.ค. 59 ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการวันที่ 16 พ.ค. 59 10 - -
23 มิ.ย. 59 จัดประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางในโครงการศวสต. ครั้งที่ 1 40 - -
4 ส.ค. 59 เข้าร่วมการอบรมการสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน โครงการ ด้านการดำเนินงาน การบัญชี และการพัสดุ 20 - -
21 พ.ย. 59 จัดประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ ครั้งที่ 2 40 - -
8 ก.พ. 60 การประชุมปรึกษาหารือการเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 10 - -
9 ก.พ. 60 จัดประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางในโครงการ ศวสต. ครั้งที่ 3 40 - -
25 เม.ย. 60 การประชุมปรึกษาหารือปรับแผนการดำเนินงานโครงการ ศวสต. 10 - -
24 พ.ค. 60 อบรมหลักสูตร การใช้งานระบบ DOL และรายงานความก้าวหน้าออนไลน์ 2 - -
14 ก.ค. 60 ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการจัดประชุมเตรียมงานสร้างสุขปี 2561 50 - -
16 ก.ค. 60 บริการวิชาการ 1 - -
20 ก.ค. 60 จัดทำสื่อโครงการปี 1 10 - -
24-25 ก.ค. 60 คณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ ครั้งที่ 4 40 - -
รวม 3,470,000.00 10 14 3,269,968.00 14 3,122,111.75

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (3,470,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (3,269,968.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย HSMI_Ae HSMI_Ae เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 16:04 น.