รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ -
ชื่อโครงการ/กิจกรรม งานบริหารจัดการกลาง
ภายใต้โครงการ แผนงานกลาง
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 3,470,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.ดร.เพ็ญ สุขมาก 2.นางสาวซูวารีมอซู 3.นางสาวสิริมนต์ชีวะอิสระกุล 4.นายสุไหลหมานเบ็ญดูสะ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • wannawanna (Owner)  
  • syuwarisyuwari (Owner)  
  • sirimonsirimon (Owner)  
  • sulaiman.bsulaiman.b (Owner)  
  • phen sukmagphen sukmag (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2558 31 ก.ค. 2560 3,470,000.00
รวมงบประมาณ 3,470,000.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานโครงการในการบริหารจัดการโครงการ

 

เพื่อประชาสัมพันธ์

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
9 พ.ย. 58 เข้าร่วมการอบรมสร้างเสริมสมรรรถณะด้านการเงินและบัญชี วันที่ 9 พ.ย. 58 10 18,000.00 17,250.00
23 มี.ค. 59 ประชุมปรึกษาหารือปรับแผนดำเนินโครงการ ศวสต. 10 3,500.00 3,093.00
16 พ.ค. 59 ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการวันที่ 16 พ.ค. 59 10 2,000.00 1,950.00
23 มิ.ย. 59 จัดประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางในโครงการศวสต. ครั้งที่ 1 40 62,500.00 57,004.00
4 ส.ค. 59 เข้าร่วมการอบรมการสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน โครงการ ด้านการดำเนินงาน การบัญชี และการพัสดุ 20 6,500.00 5,650.00
21 พ.ย. 59 จัดประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ ครั้งที่ 2 40 68.00 76,306.00
8 ก.พ. 60 การประชุมปรึกษาหารือการเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 10 13,000.00 10,410.00
9 ก.พ. 60 จัดประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางในโครงการ ศวสต. ครั้งที่ 3 40 188,000.00 171,173.75
25 เม.ย. 60 การประชุมปรึกษาหารือปรับแผนการดำเนินงานโครงการ ศวสต. 10 9,000.00 9,000.00
24 พ.ค. 60 อบรมหลักสูตร การใช้งานระบบ DOL และรายงานความก้าวหน้าออนไลน์ 2 12,400.00 12,400.00
14 ก.ค. 60 ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการจัดประชุมเตรียมงานสร้างสุขปี 2561 50 5,000.00 7,875.00
16 ก.ค. 60 บริการวิชาการ 1 2,550,000.00 2,550,000.00
20 ก.ค. 60 จัดทำสื่อโครงการปี 1 10 200,000.00 200,000.00
24 - 25 ก.ค. 60 คณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ ครั้งที่ 4 40 200,000.00 0.00
รวม 293 3,269,968.00 14 3,122,111.75
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย HSMI_Ae HSMI_Ae เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 16:04 น.