ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านพรุจูด(บ่อหินฟาร์มสเตย์)

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
ชื่อโครงการ ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านพรุจูด(บ่อหินฟาร์มสเตย์)
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้อันดามัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ เชภาดร จันทร์หอม
คณะทำงาน ? 1) อ.นบ ศรีจันทร์ 2) น.ส.พรองค์อินทร์ ธาระธนผล 3) น.ส.ศ-รีจิตร เขมิยาฑร
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณโครงการ 50,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 30
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ บ้านพรุจูด ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
จังหวัด ตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • เชภาดรเชภาดร (Owner)  
  • นางสาวไกลเวลา  ธาระธนผลนางสาวไกลเวลา ธาระธนผล (Owner)  
  • นายเชภาดรนายเชภาดร (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (50,000.00 บาท)

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อประเมินผลกระทบทางสุขภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรัง

ได้ข้อมูลผลกระทบทางสุขภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์

เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอันดามัน

ได้แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอันดามัน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 การกลั่นกรองความจำเป็นในการประเมิน (Screening ) 10,000.00 0 2 10,000.00 2 6,000.00
23 ส.ค. 61 ประชุมคณะทำงานวิจัยครั้งที่ 1 5 - -
19 ก.ย. 61 ประชุมคณะทำงานวิจัยครั้งที่ 2 5 - -
2 ขั้นตอนการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน (Scoping) 15,000.00 0 3 15,000.00 3 10,625.00
21 ก.ย. 61 การลงพื้นที่ชี้แจงเบื้องต้นงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพบ่อหินฟาร์มสเตย์ 6 - -
28 ก.ย. 61 การสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ 5 - -
3 ต.ค. 61 เวทีกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน (Scoping) 20 - -
3 ขั้นตอนการประเมิน (Appraisal) 15,000.00 0 1 5,000.00 1 3,000.00
3 ธ.ค. 61 ขั้นตอนการประเมิน (Appraisal) 10 - -
4 การทบทวนร่างรายงานการศึกษา และวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะ (Public Review) 10,000.00 0 - - - -
รวม 50,000.00 0 6 30,000.00 6 19,625.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (50,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (30,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย hsmiscac hsmiscac เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 08:57 น.