ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จ.พัทลุง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 61-ข-056
ชื่อโครงการ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จ.พัทลุง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้กลาง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเทพรัตน์ จันทพันธ์
คณะทำงาน ? ดร.เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์, นางสาวจริยา มาบัว
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 มกราคม 2562
งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 6
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มข้าวภูผา ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด , กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้านนาปะขอ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว , กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสังข์หยด ตำบลตำนาน อำเภอเมือง , ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านควนกุฎ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง,กลุ่มผู้ผลิตข้าวซ้อมมือบ้านดอนนูดตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน

พื้นที่ดำเนินการ กลุ่มข้าวภูผา ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด , กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้านนาปะขอ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว , กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสังข์หยด ตำบลตำนาน อำเภอเมือง , ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านควนกุฎ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง,กลุ่มผู้ผลิตข้าวซ้อม
จังหวัด พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • wannawanna (Owner)  
  • areeandamanareeandaman (Owner)  
  • นายเทพรัตน์ จันทพันธ์นายเทพรัตน์ จันทพันธ์ (Owner)  
  • นางสาวจริยา มาบัวนางสาวจริยา มาบัว (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2561 30 ต.ค. 2561 100,000.00
2 1 พ.ย. 2561 28 ก.พ. 2562 90,000.00
3 1 มี.ค. 2562 30 เม.ย. 2562 10,000.00
รวมงบประมาณ 200,000.00

หลักการและเหตุผล

การขับเคลื่อนงานในปีที่ผ่านมาโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทข้าวอินทรีย์ โดยชุดคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทข้าวอินทรีย์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเพิ่มเติมจากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. มอ.) ภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพ โดยดำเนินกิจกรรมจัดการข้อมูลข้าวจังหวัดพัทลุงตั้งแต่ต้นน้ำ - ปลายน้ำของการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยเฉพาะการทำ Mapping และนำแผนยุทธศาสตร์ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน โดยมีผู้เข้าร่วมในกระบวนการระดมความคิดเห็นทั้งหมด 376 คน จาก 9 กลุ่มเครือข่าย 21 หน่วยงาน) ส่งผลให้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุงมีความสมบูรณ์ มากขึ้น
ผลการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวทำให้ได้ข้อมูลข้าวจังหวัดพัทลุงโดยการทำ Mapping การกำหนดเป้าหมายหรือ ภาพอนาคตการจัดการข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง การจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง เกิดกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 – 2566 จากผลดังกล่าวจะทำให้แผนยุทธศาสตร์เกิดผล สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมต้องเริ่มจากเกษตรกรที่ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรเพื่อสร้างการเรียนรู้ ซึ่งจังหวัดพัทลุงก็เป็นหนึ่งในหกของจังหวัดนำร่องด้านเกษตรปลอดภัย โดยพื้นฐานจังหวัดพัทลุงเป็นเมืองอู่ข้าวของภาคใต้ โดยมีรายได้จากการผลิตและแปรรูปข้าวเป็นอันดับสาม รองลงมาจากยางพาราและปศุสัตว์ ดังการไปถึงเป้าหมายเมืองเกษตรปลอดภัย ในด้านการผลิตและการแปรรูปข้าวจำเป็นต้องพัฒนาด้านมาตรฐานการเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การขับเคลื่อนกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems – PGS) ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในการดำเนินงาน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน สร้างอัตลักษณ์ของข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง โดยกระบวนการมีส่วนร่วม อันจะนำไปสู่พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนต่อทั้งตัวเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมต่อไป

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

การพัฒนามาตรฐานรับรองข้าวอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดพัทลุง (Phatthalung organic PGS)

 

การติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์พัทลุง 2.1 เพื่อพัฒนาระบบการรับรองข้าวอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดพัทลุง 2.2 เพื่อพัฒนาระบบตลาดแบบสมาชิกที่สนับสนุนโดยชุมชน (Community Supported Agriculture : CSA )ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุงกับกลุ่มผู้บริโภค

 

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 พัฒนาระบบการรับรองข้าวอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดพัทลุง 95,000.00 30 9 77,500.00 1 5,000.00
13 ก.พ. 61 ประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาระบบการรับรองข้าวอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1 30 - -
16 เม.ย. 61-20 ธ.ค. 61 ทดลองลงมือปฏิบัติในแปลง 6 - -
15 พ.ค. 61-20 ก.ย. 61 จัดทำคู่มือการรับรองในแต่ละกลุ่ม มาตรฐานและข้อกำหนด 6 - -
20 ก.ค. 61-27 ธ.ค. 61 ประชาสัมพันธ์/ถ่ายทอด/ขยายผล/ประเมิน 30 - -
8 ส.ค. 61 เวทีรับฟังความคิดเห็นมาตรฐานการตรวจระหว่างกลุ่ม เครื่องหมายหรือตรารับรอง PGS 30 - -
23 ส.ค. 61 จัดตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองข้าวอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด 30 - -
24-28 ส.ค. 61 การตรวจเยี่ยมแปลง 30 - -
28 ก.ย. 61 ฝึกอบรมสมาชิก/ศึกษาดูงาน ครั้งที่ 2 30 - -
17 ต.ค. 61 ประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาระบบการรับรองข้าวอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 3 30 - -
2 ขับเคลื่อนการนำแผนสู่การปฏิบัติในจังหวัด 105,000.00 30 7 100,000.00 - -
29 พ.ย. 61 ประชุมขับเคลื่อนการนำแผนสู่การปฏิบัติในจังหวัดระดับโซน 3 โซน ครั้งที่ 1 30 - -
11 ธ.ค. 61 ประชุมขับเคลื่อนการนำแผนสู่การปฏิบัติในจังหวัด ระดับโซน 3 โซน ครั้งที่ 2 30 - -
9 ม.ค. 62 ประชุมขับเคลื่อนการนำแผนสู่การปฏิบัติในจังหวัด ระดับโซน 3 โซน ครั้งที่ 3 30 - -
22 ม.ค. 62 ประชุมระดับจังหวัดขับเคลื่อนการนำแผนสู่การปฏิบัติในจังหวัด 30 - -
12 ก.พ. 62 จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนการนำแผนสู่การปฏิบัติในจังหวัด 30 - -
25 ก.พ. 62 อบรมพัฒนาเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดพัทลุง(PGS) 100 - -
28 ก.พ. 62 รายงานฉบับสมบูรณ์ 0 - -

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

25 ก.พ. 2562 ประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาระบบการรับรองข้าวอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2 30 5000.00
15 มี.ค. 2562 ฝึกอบรมสมาชิก/ศึกษาดูงาน ครังที่ 1 30 12000.00
9 เม.ย. 2562 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมPGSจังหวัพัทลุง 30 0.00
รวม 200,000.00 60 19 194,500.00 4 5,000.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (200,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (194,500.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย hsmiscac hsmiscac เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 10:35 น.