บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
29 สิงหาคม 2561 เวลา 16:30 - 19.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง เมื่อ 30 กันยายน 2561 22:53:38 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานจัดประชุมและตรวจสอบเครื่องมือเก็บข้อมูล

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo
     • photo
      • photo
       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
       วัตถุประสงค์

       เพื่อให้ได้เครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลการประเมินกับกลุ่มตัวอย่าง และให้ได้มาของกระบวนการจัดเตรียมงานประชุม

       กิจกรรมตามแผน

       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

       คณะทำงาน 5 ท่าน ผู้ช่วยงานชั่วคราว 1 ท่าน ผู้สังเกตการณ์ประชุม 1 ท่าน

       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

       ติดตามการดำเนินงานจัดประชุมและตรวจสอบเครื่องมือเก็บข้อมูล

       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

       คณะทำงาน จำนวน 3 ท่าน ผู้ช่วยงาน จำนวน 2 ท่าน -ผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน -ผู้บันทึกกาประชุม 1 ท่าน

       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

       1.เตรียมการประชุม โดยกำหนดนัดหมายทีมคณะทำงานโดยพ้อมเพรียงกัน เวลา 16.30 น. 2.เริ่มการประชุมโดยผศ.ณชพงศ จันจุฬา ได้ชี้แจงวาระการประชุมกับผู้เข้าร่วมประชุม โดยอธิบายเป้าหมายการจัดประชุม ผู้เข้าร่วมงานหรือกลุ่มเป้าหมาย คือ ตัวแทนของจิตอาสาญาลันนันที่ประสานงานไว้ทั้ง 3 จังหวัด 4 อำเภอของสงขลา 3. นางสาวแสงอรุณ นกแอนหมาน ผู้ช่วยงานด้านการประสานงาน นำเสนอเกี่ยวกับการประสานงานกับกะยะห์ (ผู้ประสานงานกลางระหว่างทีมคณะทำงานกับทีมตัวแทนจิตอาสา) และผลการตอบรับการเข้าร่วมประชุมของทีมจิตอาสาทุกพื้นที่ 4. นางสาวแสงอรุณ นกแอนหมาน ได้เข้าวาระการวางแผนงาน และนำเสนอผู้ช่วยจัดงานเพิ่มเติมในแต่ละฝ่ายงานกับคณะทำงาน 5.ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ ได้นำเสนอเครื่องมือการเก็บข้อมูลต่อผู้เข้าร่วมประชุมและร่วมตรวจสอบเครื่องมือเพื่อความถูกต้องของเนื้อหาและครอบคลุมประเด็นงาน 6.ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก ได้เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการจัดประชุม และส่วนเพิ่มเติมในเครื่องมือเก็บข้อมูล 7.สรุปการประชุม

       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

        

       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

       1.เตรียมการประชุม โดยกำหนดนัดหมายทีมคณะทำงานโดยพ้อมเพรียงกัน เวลา 16.30 น. - ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพร้อมที่จะประชุมเพื่อวางแผนการการจัดประชุมในครั้งนี้ โดยการนำเสนอได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนของคณะทำงานในกระบวนการเก็บข้อมูลจากการประชุม และส่วนการจัดประชุมจากผู้ช่วยงาน 2.เริ่มการประชุมโดยผศ.ณชพงศ จันจุฬา ได้ชี้แจงวาระการประชุมกับผู้เข้าร่วมประชุม โดยอธิบายเป้าหมายการจัดประชุม ผู้เข้าร่วมงานหรือกลุ่มเป้าหมาย คือ ตัวแทนของจิตอาสาญาลันนันที่ประสานงานไว้ทั้ง 3 จังหวัด 4 อำเภอของสงขลา -ผศ.ณชพงศ : การประชุมในวันนี้จะมีด้วย 2 วาระ คือ วาระของคณะทีมงานเก็บข้อมูล และวากาจัดเตรียมงานประชุม เริ่มแกคือเรื่องของเครื่องมือเก็บข้อมูล ซึ่งดร.ณรงค์ศักดิ์ ได้มีการออกแบบและกำหนดข้อคำถามมาแล้ว ซึ่งจะให้ให้ดร.ณรงค์ศักดิ์ได้นำเสนอต่อไป และส่วนที่สองจะให้น.ส.แสงอรุณ ได้นำเสนอการจัดเตรียมงานในวันที่ 30 สิงหาคม เพื่อที่คณะทำงานจะได้ดูความสอดคล้องของกระบวนการทั้ง 2 ส่วน ทั้งนี้จะให้อธิบายส่วนงานที่ออกแบบไว้คือ การประชุมนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนการประชุมกลุ่มใหญ่และแยกออกเป็นกลุ่มย่อยจำนวน 2 กลุ่ม โดยในกลุ่มใหญ่นี้ ผมจะเป็นผู้นำกระบวนการเก็บข้อมูลร่วมกับ ดร.ทั้งสองท่าน ซึ่งใช้เครื่องมือแบบสอบถามที่คณะทีมงานออกแบบไว้แจกจ่ายกับผู้เข้าร่วมและเก็บข้อมูลพร้อมๆกัน โดยที่คณะทั้งสามคนจะช่วยกันอธิบายในแต่ละข้อคำถามให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจมากที่สุด และตอบคำถามได้ตรองที่สุด ส่วนที่สองคือ ส่วนของกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม ที่นำโดยผมและดร.จิรัชยา และมอบหมายให้ดร.ณรงค์ศักดิ์ เป็นผู้สังเกตการณ์ประชุม โดยกระบวนการทั้งหมดจะให้ทีมผู้ช่วยอธิบายรายละเอียดแผนงานการประชุมต่อไป 3. นางสาวแสงอรุณ นกแอนหมาน ผู้ช่วยงานด้านการประสานงาน นำเสนอเกี่ยวกับการประสานงานกับกะยะห์ (ผู้ประสานงานกลางระหว่างทีมคณะทำงานกับทีมตัวแทนจิตอาสา) และผลการตอบรับการเข้าร่วมประชุมของทีมจิตอาสาทุกพื้นที่ - ส่วนวาระการดำเนินการประสานงานเพื่อตอบรับการเข้าประชุมครั้งนี้ ผู้ประสานงานกลาง (กะยะห์) ได้ยืนยันว่าทุกพื้นที่จะมาร่วมประชุมโดยได้ทำการส่งรายชื่อมาแล้ว เป็นพื้นที่ละ 3 คน เพิ่มมา 1 คนจากที่คณะทำงานได้กำหนดไว้ มีบางพื้นที่ เช่นในส่วนของ บางอำเภอของสงขลาที่ต้องให้ทางคณะทำงานติดต่อ โดยได้ประสานงานแล้ว แต่ขณะนี้ยังรอการยืนยัน เนื่องจากรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมยังอยู่ในการเสนอจากพื้นที่ แต่จะเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลอย่างแน่นอน ส่วนจำนวนผู้เข้าร่วมนั้นมีทั้งสิ้น 35 คนจากทุกพื้นที่
       4. นางสาวแสงอรุณ นกแอนหมาน ได้เข้าวาระการวางแผนงาน และนำเสนอผู้ช่วยจัดงานเพิ่มเติมในแต่ละฝ่ายงานกับคณะทำงาน - ในแผนงานการจัดประชุมนั้น เราจากระยะเวลาจำนวนครึ่งวัน เริ่มตั้งแต่ 09.00-12.30 น. นั้น ทางคณะทีมงานได้ออกกำหนดการจัดประชุมไว้เป็นเอกสารชี้แจงเวลาแก่ผู้ประชุมแล้ว - คณะทีมงานที่จะ่วมดำเนินกาจัดประชุมมีด้วยกัน 5 คน แบ่งบทบาทการทำงานดังนี้ 4.1 น.ส.แสงอรุณ นกแอนหมาน เป็นผู้บริหารจัดการประชุม/บันทึกปะเด็นหลักกลุ่มย่อยของผศ.ณชพงศ 4.2 น.ส.รัฐติกาล มะประสิทธิ์ เป็นผู้ช่วยจดบันทึกรายละเอียดย่อยของกลุ่มผศ.ณชพงศ 4.3 นายธีรวัฒน์ เกตวิสิทธิ์ เป็นผู้บันทึกการประชุมทั้งในส่วนของเสียงและภาพนิ่ง 4.4นายอัสซูวรรณ เปาะหะ เป็นผู้บันทึกรายละเอียดกลุ่มย่อยของกลุ่ม ดร.จิรัชยา 4.5 น.ส.มูซีร่า หลีอาดั้ม เป็นผู้บันทึกประเด็นหลักกลุ่มย่อยของดร.จิรัชยา 5.ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ ได้นำเสนอเครื่องมือการเก็บข้อมูลต่อผู้เข้าร่วมประชุมและร่วมตรวจสอบเครื่องมือเพื่อความถูกต้องของเนื้อหาและครอบคลุมประเด็นงาน - สำหรับเครื่องมือที่ใช้เก็บในครั้งนี้จะมีด้วยกัน 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นแบบสอบถาม Checklist ซึ่งใช้ในห้องประชุมกลุ่มใหญ่ ตอนนี้เครื่องมือเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อได้ทำการทดลอง ผมว่าจะเพิ่มในส่วนของข้อมูลทั่วไปให้มีความหลากหลายกว่านี้ เช่นในส่วนของระยะเวลากาเป็นจิตอาสา และส่วนของภูมิลำเนา ส่วนที่ 2 นี้คงจะดูคำผิดที่ยังคงมีตกหล่นไป และส่วนของการสนทนากลุ่มในประเด็นย่อย เตรียมตั้งไว้ 5 คำถามอย่างกว้าง เพื่อที่จะให้ได้รายเอียดใหญ่และผู้สอบถามแต่ละห้องค่อยเพิ่มเติมตามประเด็นที่ผู้ตอบคำถามบอกไว้
       6.ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก ได้เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการจัดประชุม และส่วนเพิ่มเติมในเครื่องมือเก็บข้อมูล -เพิ่มเติมในส่วนกระบวนการจัดประชุม เสนอให้มีเครื่องบันทึกเสียงเพิ่มเติมในแต่ละห้องพร้อมการจดบันทึกควรวางตารางไว้ตามประเด็นในแบบสอบถามเพื่อง่ายต่อการบันทึกข้อมูล และรวดเร็วในการทำงานของผู้บันทึก และต้องเตรียมไว้ทั้งในไฟล์คอมพิวเตอร์และกระดาษฟริบชาร์ต หรืออาจออกแบบการบันทึกที่ผู้บันทึกถนัด ทั้งนี้การบันทึกต้องมีสมาธิให้มากที่สุด 7.สรุปการประชุม - จากการประชุมครั้งนี้สรุปได้ว่า คณะทำงานเพื่อเก็บข้อมูลการประเมินกับส่วนงานผู้รับจัดประชุมมีการร่วมวางแผนกัน ช่วยให้การดำเนินการมีความสอดคล้องกัน โดยผู้จัดประชุมมีแนวทางในการในการดำเนินการให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี โดยอาจปรับเปลี่ยนและโยกย้ายเวลาบางส่วนให้กระชับกับกระบวนการทำงานของคณะวิทยากร คณะทำงานรับทราบถึงข้อจำกัดและปัญหาของผู้เข้าร่วมงานบางส่วน และเกิดการทบทวนเครื่องมือการเก็บข้อมูลก่อนนำไปใช้จริง 

       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

       ปัญหาจากการประสานงาน
       1.เนื่องจากในการประสานบางพื้นที่ที่ผู้ประสานงานกลางไม่สามารถติดต่อประสานข้อมูลได้นั้น และคณะทีมงานผู้ช่วยต้องประสานงานเอง อาจเกิดความล่าช้า เนื่องจากความไม่คุ้นชินในหมายเลขติดต่อและไม่กล้าที่จะตอบรับการเข้าร่วมประชุม ระหว่างการปะสานงานที่ติดต่อไม่ได้ในขณะหนึ่งก่อให้เกิดความล่าช้าของการดำเนินการและเป็นผลกับการเข้าร่วมประชุม 2. ผู้เข้าร่วมประชุมที่เกินมาจากข้อกำหนดของคณะทำงาน ส่งผลต่อกาบริหารจัดการในส่วนของงบประมาณและอาหารที่จัดเตรียมไว้ได้ **** แนวทางการแก้ไขปัญหา 1. ควรมีการติดต่อที่มากกว่าการใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นชินกับผู้เข้าร่วม เช่น การส่งจดหมายเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า หือการส่งข้อความทางโทรศัพท์ภายหลังจากการติดต่อที่ไม่เป็นผล 2. ควรที่จะเน้นย้ำผู้ประสานงานกลางถึงจำนวนที่ต้องการอย่างชัดเจน

       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

       -

       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

       -

       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

       -

       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
       -
       28 สิงหาคม 2561 เวลา 16:30 - 19.30 น. น.
       รายงานจากพื้นที่
       แก้ไขโดย ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง เมื่อ 2 ตุลาคม 2561 00:56:52 น.

       ชื่อกิจกรรม : ประชุมงานเพื่อออกแบบการจัดประชุม

       • photo
        • photo
         • photo
          • photo
           • photo
            • photo
             • photo
              คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
              วัตถุประสงค์

              1.เพื่อออกแบบงานจัดงานประชุม 2.ทบทวนเครื่องมือและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลการเประเมิน

              กิจกรรมตามแผน

              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

              1. คณะทำงาน จำนวน 3 ท่าน 2.ผู้ช่วยงาน จำนวน 1 ท่าน 3.ผู้สังเกตการณ์ประชุม 2 ท่าน

              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

              1. วางแผนงานโดยกำหนดกรอบการจัดประชุมเพื่อเก็บข้อมูลสู่การประเมินผลการดำเนินโครงการจากกลุ่มจิตอาสาญาลันนันบารู
              2. ทบทวนแบบร่างเครื่องมือและกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ต้องการ
              3. การประสานงานกับผู้เข้าร่วมประชุม
              4. จัดวางรายละเอียดการจัดประชุม เช่นเรื่องเวลา งบประมาณ อาหารและเครื่องดื่ม  เป็นต้น
              5. สรุปการประชุม
              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

              1.คณะทำงาน จำนวน 3 ท่าน 2.ผู้ช่วยทำดำเนินการ 3 ท่าน

              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

              1. วางแผนงานโดยกำหนดกรอบการจัดประชุมเพื่อเก็บข้อมูลสู่การประเมินผลการดำเนินโครงการจากกลุ่มจิตอาสาญาลันนันบารู โดยผศ.ณชพงศ จันจุฬา
              2. ทบทวนแบบร่างเครื่องมือและกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ต้องการ
              3. การประสานงานกับผู้เข้าร่วมประชุม
              4. จัดวางรายละเอียดการจัดประชุม เช่นเรื่องเวลา งบประมาณ อาหารและเครื่องดื่ม  เป็นต้น
              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

               

              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
              1. วางแผนงานโดยกำหนดกรอบการจัดประชุมเพื่อเก็บข้อมูลสู่การประเมินผลการดำเนินโครงการจากกลุ่มจิตอาสาญาลันนันบารู โดยผศ.ณชพงศ จันจุฬา *****จากการประชุมวาระที่ 1 โดยผศ.ณชพงศ จันจุฬา สรุปได้ว่าในการจัดการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการคือกลุ่มจิตอาสาญาลันนันทุกพื้นที่ ประกอบไปด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางอำเภอของจ.สงขลา คือเทพา นาทวี  จากกลุ่มเป้าหมายมีจำนวนทั้งสิ้น 217 คน เราจะทำการเก็บข้อมูลเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกเป็นการเก็บข้อมูลกลุ่มใหญ่ และแยกเป็นกลุ่มย่อย โดยกลุ่มย่อยแยกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มของจิตอาสาที่เป็นแกนนำ และกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มสมาชิกจิตอาสาที่มาเพิ่มขึ้นจากการขยายผลโครงการ โดยการประสานงานจากการลงพื้นที่ประสานงานกับผู้ประสานงานกลาง(กะยะห์) ที่ทำการเลือกพื้นที่ผู้ให้ข้อมูลแล้วนั้น ผู้ประสานงานกลางจะทำการประสานงานเองได้บางส่วนและบางส่วนได้ให้ทางคณะทำงานประสานซ้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับพื้นที่ที่ยังได้กลุ่มเป้าหมายไม่ครบถ้วน
              2. ทบทวนแบบร่างเครื่องมือและกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ต้องการ *****จากการประชุมในวาระที่ 2 ดร.ณรงค์ศักดิ์ได้ทำการหาค่าของตัวแทนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ จำนวน 2 คน จากกลุ่มพื้นที่ที่ถูกคัดเลือก จะได้ผู้เข้าร่วมจำนวน 36 คน โดยในผู้เข้า่วมอาจจะได้แกนนำที่ไปขยายผลต่อกับสมาชิกร่วมด้วย หรืออาจจะมาทั้ง 2 ส่วน ในแต่ละพื้นที่ โดยแบบสอบถามที่่างขึ้นนั้นจะไปสอบถามถึงข้อมูลทั่วไป ความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการ ความรู้ก่อนหลัง และส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะ โดยแบบสอบถามนี้จะใช้ในช่วงประชุมกลุ่มใหญ่ คะผู้นำกระบวนอาจจะใช้วิธีการอธิบาย และให้ผู้เข้า่วมตอบคำถามลงในแบบสอบถามพร้อมกัน ในช่วงการแยกกลุ่มวงสนทนาออกเป็น 2 กลุ่ม จะใช้เป็นคำถามเดียวกันทั้งสองห้อง เป็นคำถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เสนอข้อคิดเห็นและคำตอบได้มากและครอบคลุมที่สุด
              3. การประสานงานกับผู้เข้าร่วมประชุม *****จากการประชุมวาระที่ 3 น.ส.แสงอรุณ ได้รายงานการประสานงานกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลว่าจากการดำเนินการประสานงานนั้น ผู้ประสานงานได้ทำการประสานไปแล้วในบางพื้นที่และมีการตอบรับการเข้าร่วมประชุม โดยผู้ประสานงานกลางได้ทำการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมมาในช่วงค่ำของวันนี้ เพื่อให้ทางจัดประชุมได้บันทึกลงในใบลงทะเบียนงาน  ส่วนที่ผู้ประสานงานกลางประสบปัญหากาติดต่อ คณะผู้จัดงานกำลังช่วยติดตามและประสานอีกทางหนึ่ง และกำลังรอกาตอบรับการเข้าร่วมประชุมอยู่
              4. จัดวางรายละเอียดการจัดประชุม เช่นเรื่องเวลา งบประมาณ อาหารและเครื่องดื่ม  เป็นต้น ***** ในรายละเอียดการจัดประชุมนั้น ผู้ช่วยงานได้จัดหาคณะทำงานมาเพิ่มเติม 4 คน เพื่อช่วยดำเนินการและบันทึกข้อมูล ในส่วนงบประมาณมีการจัดเตรียมไว้แล้วจากการเบิกจ่ายเงินสดจากบัญชีจำนวน 30,000.- แบ่งเป็นค่าบริหารจัดการ ค่าอาหา ค่าตอบแทนและค่าเดินทางผู้เข้าร่วมประชุม และค่าตอบแทนวิทยากรและคณะทำงาน
              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

              -

              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

              -

              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

              -

              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

              -

              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
              -
              18 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น.
              รายงานจากพื้นที่
              แก้ไขโดย ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง เมื่อ 20 สิงหาคม 2561 22:28:37 น.

              ชื่อกิจกรรม : ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

              • photo
               • photo
                • photo
                 • photo
                  คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                  วัตถุประสงค์

                  เพื่อติดต่อผู้เกี่ยวข้อง (กะยะห์) ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรในกลุ่มจิตอาสาญาลันนันทั้ง4 พื้นที่จังหวัดที่เกี่ยวข้อง จำนวนจังหวัดละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน

                  กิจกรรมตามแผน

                  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                  น.ส.ซารียะห์ สะอะ (ผู้ประสานงาน)

                  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                  ติดต่อกับกะยะห์ (ผู้ประสานงานกับกลุ่มจิตอาสาญาลันนัน) เพื่อเชิญเข้าร่วมประชุมเก็บข้อมูลการประเมินโครงการในวันที่ 30 สิงหาคม 2561

                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                  1.คณะทำงาน 1.1.ผศ.ณชพงศ จันจุฬา 1.2.ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ 1.3.ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก 2.ผู้ร่วมประชุม 2.1.น.ส.รัฐติกาล มะประสิทธิ์ 2.2.นายธีรวัฒน์ เกตุวิสิทธิ์ 2.3.น.ส.ซารียะห์ สะอะ (ผู้ประสานงาน) 3.ผู้บันทึกการประชุม 3.1. น.ส.แสงอรุณ นกแอนหมาน

                  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                  1.ประสานงานและนัดหมายติดต่อกับผู้เกี่ยวข้อง 2.คุยงานโดยชี้แจงรายละเอียดการประชุมในวันที่ 14 ส.ค. 2561 กับ ผู้ร่วมประชุม 3.สรุปผลการประชุม

                  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                   

                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                  ะห์จะช่วยประสานงานกับกลุ่มตัวอย่าง1.ประสานงานและนัดหมายติดต่อกับผู้เกี่ยวข้อง ...ผลลัพธ์ ผู้เกี่ยวข้องได้ให้กำหนดการนัดหมายคุยงานในวันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมยะลาแกรด์พาเลซ จ.ยะลา โดยคณะทีมงานได้เดินทางไปยังสถานที่ก่อนเวลา และได้พบกับผู้เกี่ยวข้องในเวลา 09.45น. 2.เริ่มคุยงานโดยชี้แจงรายละเอียดการประชุมในวันที่ 14 ส.ค. 2561 กับ ผู้ร่วมประชุม
                  ...ผลลัพธ์ สมาชิกในวงประชุมรับทราบรายละเอียดพร้อมกัน กะยะห์เป็นผู้เลือกพื้นที่ของกลุ่มจิตอาสาทุกพื้นที่ โดยกะยะห์ย้ำว่า จะเลือกเฉพาะกลุ่มที่สามารถติดต่อได้ง่าย มีความสนิทสนม เป็นเครือข่ายเท่านั้น ซึ่งกะยะห์ได้เลือกพื้นที่ในแต่ละจังหวัด ดังนี้ 1.จ.ปัตตานี เป็นตัวแทนจาก ต.ควนโนรี อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 1 พื้นที่ 2.จ.ยะลา ได้แก่ ทต.ปะแด จ.ยะลา, ต.ตอกอดือเระ จ.ยะลา, ต.บือมัง อ.รามัน, ต.เนินงาม อ.รามัน, ต.ตาชี อ.ยะหา 3.จ.นราธิวาส ได้แก่ ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง, ต.เกียร์ อ.สุคิริน, และต.มาโมง อ.สุคิริน 4.จ.สงขลา ได้แก่ อบต.หน้าหว้า ม.1และม.9 และอบต.ธารคีรี
                  แต่ทั้งนี้แล้ว จำนวนกลุ่มตัวอย่างยังไม่ชัดเจน กะยะห์จะคัดเลือกและประสานกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อที่จะยืนยันการเข้าร่วมประชุม โดยจะส่งข้อมูลการเข้าร่วมให้กับ น.ส.แสงอรุณ นกแอนหมาน ซึ่งเป็นทีมงานชั่วคราวในการดำเนินงานแก่คณะทำงาน ในส่วนที่กะยะห์ไม่สามารถติดต่อได้เองนั้น ทางคณะทำงานจะมอบหมายให้น.ส.แสงอรุณ ติดต่อประสานงานและจัดทำใบบันทึกข้อความเชิญกลุ่มตัวอย่างให้เข้าร่วมประชุม ซึ่งหลังการประชุมครั้งนี้นั้น คณะทำงานจะรอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง (กะยะห์) โดยใช้ระยะเวลาจำนวน 2-3 วัน 5.สรุปการประชุม
                  ...ผลลัพธ์ กะยะห์รับประสานงานและจะจัดส่งรายละเอียดกลุ่มตัวอย่างกลับมายังคณะทำงานภายใน 2-5 วัน และในส่วนที่กะยะห์สะดวกนั้น กะยะห์จะเชิญมาร่วมงานเอง ส่วนที่ไม่สะดวกในการติดต่อนั้นจะเป็นหน้าที่ของคณะทีมงาน ทั้งนี้คณะทำงานได้ขอข้อมูลพื้นที่ตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ขอทุนสนุนผ่านได้ทำโครงการ และกลุ่มที่ไม่ผ่านการขอทุนทำโครงการ โดยกะยะห์ได้แนะนำพื้นที่อ.รามัน และอบต.ตาชี

                  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                  1.ปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากอุปสรรคในการประสานงานของกะยะห์ เนื่องจากความเกี่ยวข้องทางการเมือง จึงทำให้ไม่สามารถติดต่อกลุ่มเป้าหมายได้สะดวก

                  ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                   

                  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                   

                  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                  -

                  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                  -
                  14 สิงหาคม 2561 เวลา 16:30 น.
                  รายงานจากพื้นที่
                  แก้ไขโดย ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง เมื่อ 21 สิงหาคม 2561 15:34:16 น.

                  ชื่อกิจกรรม : ออกแบบเครื่องมือ/ข้อคำถาม

                  • photo
                   • photo
                    • photo
                     • photo
                      คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                      วัตถุประสงค์

                      เพื่อให้ได้เครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลการประเมินกับกลุ่มตัวอย่าง

                      กิจกรรมตามแผน

                      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                      1.คณะทำงาน 1.1.ผศ.ณชพงศ จันจุฬา 1.2.ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ 1.3.ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก 2.ผู้ร่วมประชุม 2.1.น.ส.รัฐติกาล มะประสิทธิ์ 2.2.นายธีรวัฒน์ เกตุวิสิทธิ์ 3.ผู้บันทึกการประชุม 3.1. น.ส.แสงอรุณ นกแอนหมาน

                      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                      1.นัดหมายคณะทีมงานเพื่อเข้าร่วมประชุม 2.เริ่มประชุม โดยทบทวนข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 3.ออกแบบเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย 4.คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด

                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                      1.คณะทำงาน 1.1.ผศ.ณชพงศ จันจุฬา 1.2.ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ 1.3.ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก 2.ผู้ร่วมประชุม 2.1.น.ส.รัฐติกาล มะประสิทธิ์ 2.2.นายธีรวัฒน์ เกตุวิสิทธิ์ 3.ผู้บันทึกการประชุม 3.1. น.ส.แสงอรุณ นกแอนหมาน

                      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                      1.นัดหมายคณะทีมงานเพื่อเข้าร่วมประชุม 2.เริ่มประชุม โดยทบทวนข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 3.ออกแบบเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย 4.คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด 5.วาระอื่นๆ

                      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                       

                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                      1.นัดหมายคณะทีมงานเพื่อเข้าร่วมประชุม ...ผลลัพธ์ คณะทำงานได้มาร่วมประชุมตรงตามกำหนดเวลานัดหมาย 2.เริ่มประชุม โดยทบทวนข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์ (จากการสังเกตการณ์) คณะประชุมได้เริ่มทบทวนความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม โดยเริ่มจากกลุ่มภาคีเครือข่าย คือ
                      -กอรม.กับสจรส. เป็นกลุ่มภาคีหลัก กลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มของผู้จัดโครงการโดยการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนโครงการ ข้อมูลที่ได้จากส่วนนี้ต้องจะต้องสอบถามถึงกระบวนการดำเนินการในภาพใหญ่ ต้องใช้การเก็บข้อมูลในหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องสืบแบบการ Snow ball ไปเรื่อยๆ - กลุ่มจิตอาสาญาลันนัน เป็นกลุ่มที่ 2 กลุ่มนี้มีจำนวน 208 คน โดยมี 56 คนเป็นแกนนำจากทั้งหมด ซึ่ง 56 คนนี้จะมาเข้าร่วมอบรมการเขียนโครงการ เพื่อที่จะไปขยายผลในกลุ่มประชากรที่เหลือ เพื่อเขียนโครงการของบประมาณไปพัฒนาชุมชนตนเอง แต่ทั้งนี้กะยะห์จะย้ำว่า ต้องให้มีความแน่ชัด เพราะหน่วยญาลันนันจะเป็นหน่วยของเจ้าหน้าที่ที่ผสมผสานหลายหน่วยงาน แต่หากต้องการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลจะต้อง เน้นไปที่กลุ่มจิตอาสาเท่านั้น - กองทุนตำบล เป็นผู้ที่จะสนับสนุนทุนจัดทำโครงการ โดย คัดเลือกร่วมกับ สปสช. - ชุมชน คือพื้นที่ของกลุ่มจิตอาสาที่จะนำโครงการไปพัฒนาต่อกับคนในชุมชนซึ่งไม่ใช่จิตอาสา เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการที่จิตอาสานำงบประมาณมาจัดทำโครงการในพื้นที่ 3.ออกแบบเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย ...ผลลัพธ์ คณะทำงานได้เลือกเครื่องมือในแต่ละกลุ่มดังนี้ - กอรม.กับสจรส. เป็นกลุ่มภาคีหลัก กลุ่มที่ 1 กลุ่มนี้จะใช้การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลโดยใช้เครื่องมือแบบสนทนากลุ่ม (Focus group) - กลุ่มจิตอาสาญาลันนัน เป็นกลุ่มที่ 2 กลุ่มนี้จะใช้การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม Checklist และการสนทนากลุ่ม - กองทุนตำบล กลุ่มนี้จะใช้การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลโดยใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์เชิงลึก Depth Interview และการสังเกตการอย่างไม่มีส่วนร่วม
                      - ชุมชน กลุ่มนี้จะใช้การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลโดยใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์เชิงลึก Depth Interview และการสังเกตการอย่างไม่มีส่วนร่วม 4.คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด ...ผลลัพธ์ เนื่องจากการเก็บข้อมูลนั้น หากเป็นกลุ่มที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลประเมินผล คือกลุ่มจิตอาสาญาลันนัน เพราะมีจำนวนมากและซับซ้อนสำหรับการเก็บข้อมูล คณะทำงานจึงได้เลือกเริ่มเก็บข้อมูลกับกลุ่มจิตอาสาญาลันนันก่อน ซึ่งจะกำหนดให้มีการเชิญจิตอาสามาร่วมประชุมในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 ณ ห้องมะเดื่อ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ทั้งนี้คณะทำงานได้คัดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด 208 คน ทั้ง 4 พื้นที่จังหวัด โดยแบ่งเป็นตัวแทนจากจังหวัดทั้งหมด เป็นจังหวัดละ 3 คน รวมแล้วเป็น 15 คน ซึ่งผู้ที่จะสามารถให้ความชัดเจนและนำกลุ่มตัวอย่างมาเข้าร่วมประชุมได้นั้น คณะทำงานได้เลือกกะยะห์ เป็นผู้ประสานงานและเชิญกลุ่มตัวอย่าง
                      5. วาระอื่นๆ ...ผลลัพธ์ คณะทำงานได้กำหนดบทบาทในแต่ละบุคคล ดังนี้ 1.ผศ.ณชพงศ จันจุฬา เป็นผู้ดำเนินการประสานงานกับกะยะห์ โดยลงพื้นที่ไปยังจ.ยะลา ณ สำงานของกะยะห์
                      2.ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ เป็นผู้จัดทำเครื่องมือแบบสอบถาม 3.ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก เป็นผู้ช่วยตรวจสอบเครื่องมือและติดตามการประสานงานกับ ผศ.ณชพงศ
                      4.น.ส.แสงอรุณ นกแอนหมาน เป็นผู้ประสานงานและนัดหมายระหว่างคณะทำงานกับกะยะห์ และบันทึกการประชุม

                      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                      -

                      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                      -

                      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                      -

                      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                      -

                      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                      -
                      24 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:00-16.00 น.
                      รายงานจากพื้นที่
                      แก้ไขโดย ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง เมื่อ 26 กรกฎาคม 2561 23:15:52 น.

                      ชื่อกิจกรรม : ประชุมเพื่อศึกษารายละเอียดกลุ่มเป้าหมายจากผู้เกี่ยวข้อง

                      • photo
                       • photo
                        • photo
                         • photo
                          • photo

                           ไฟล์ประกอบกิจกรรม

                           คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                           วัตถุประสงค์

                           เพื่อหาความชัดเจนของกลุ่มเป้าหมายที่จะประเมินผลกิจกรรมจากผู้เกี่ยวข้อง

                           กิจกรรมตามแผน

                           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                           คณะทำงาน 1.ผศ.ณชพงศ จันจุฬา 2.ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ 3.ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก 4.น.ส.ซารียะห์ สะอะ ผู้เข้าร่วมประชุม 1.นายนูรดีน ลาเต๊ะ 2.น.ส.รัฐติกาล มะประสิทธื์ 3.นายธีรวัฒน์ เกตวิสิทธิ์ 4.น.ส.นูรินดา ยิงทา ผู้บันทึกการประชุม 1.นางสาวแสงอรุณ นกแอนหมาน

                           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                           นัดหมายผู้เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายในเชิงลึก เพื่อทบทวนขั้นตอนและแผนงานที่ได้วางไว้ก่อนจัดทำเครื่องมือประเมิน

                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 9 คน

                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                           1. คณะทีมงานจำนวน 3 คน 2.ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน เป็นผู้เกี่ยวข้องและให้ข้อมูล 2 คน 3.ผู้ประสานงานและบันทึกการประชุม 1 คน

                           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                           ประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง 13.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 13.05 น. เริ่มการประชุมระยะแรก 14.50 น. พักตามอัธยาศัย 15.00 น. เริ่มประชุมช่วงที่ 2 15.30 น. สรุปการประชุม 15.35-16.00 รับประทานอาหารร่วมกัน

                           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                            

                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                           13.05 น. เริ่มการประชุมระยะแรก       ผู้เกี่ยวข้อง (กะยะห์) ได้เล่าถึงความเป็นมาของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มญาลันนันบารู กลุ่มจิตอาสา กลุ่มภาคีผู้จัด (ศอ.บต., สจรส., แนวร่วมอื่นๆ) และกลุ่มผู้ให้ทุน สปปช. โดยความแตกต่างแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดย่อย ดังนี้ - กลุ่ม ญาลันนันบารู เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานรัฐในขณะนั้น ที่มองถึงปัญหาการติดยาเสพติดของเยาวชน จึงได้เข้ามาอบรมและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ในโครงการคืนลูกให้พ่อแม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ผลในการลดจำนวนเยาวชนที่ติดยาเสพติด แต่ทั้งนี้แล้ว กลุ่มของเยาวชนที่เคยติดยาเสพติดไม่ได้ให้การยอมรับมากนัก กลุ่มญาลันนันบารู จึงเริ่มที่จะขยายกลุ่มการอบรมให้แก่พ่อแม่ของเยาวชนกลุ่มดังกล่าวจนมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก - กลุ่มจิตอาสา เป็นกลุ่มของพ่อแม่ผู้ปกครองของกลุ่มเยาวชนที่เข้าอบรมกับกลุ่มญาลันนันบารู มีจำนวนมาก ซึ่งความแตกต่างของกลุ่มจิตอาสาคือ เป็นผู้ร่วมกิจกรรมและโครงการของกลุ่มญาลันนัน อยู่เฉพาะในหมู่บ้าน แต่กลุ่มญาลันนันเป็นตัวแทนของกลุ่มจิตอาสาระดับแกนนำทีเครือข่ายระดับตำบล สามารถเข้าทำงานในพื้นที่ทุกชุมชน - กลุ่มภาคีเครือข่าย ณ ที่นี้ เครือข่ายที่เกี่ยวข้องจะเป็นหน่วยงานที่ผสมผสานในส่วนของ ศอ.บต. อบต. กองทัพ ภาครัฐ ซึ่งกลุ่มญาลันนันบารูเป็นกลุ่มที่เคยก่อตั้งเฉพาะขนาดเล็ก แต่เมื่อประสบความสำเร็จแล้ว จึงได้รับความสนใจจากรัฐและหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากสมเด็จพระเทพฯ แต่ในการจัดกิจกรรม กลุ่มภาคีเครือข่ายร่วมมือกัน ซึ่งญาลันนันได้อบรมแกนนำเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง จึงได้อบรมการเขียนโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนทำโครงการกับแหล่งทุน คือ อบต.ในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งสจรส.เข้าไปดูแลและติดตามกระบวนการทำงานของโครงการ แต่สสปช. เป็นผู้สนับสนุนอีกทางหนึ่ง จึงได้ร่วมกันดำเนินการ ซึ่งสจรส.จะเข้ามาทำการสอนและอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการจนจิตอาสาทำได้ กลุ่มสสปช เป็นผู้ให้และสนับสนุนงบประมาณทำโครงการสุขภาวะกับกลุ่มจิตอาสา       ลักษณะเด่นของกลุ่มจิตอาสา คือ เสื้อสีม่วง อาจกล่าวได้ว่า จิตอาสาเป็นแกนการประสานงานระหว่างทหารและประชาชนในพื้นที่ให้มีความเข้าใจกัน การนัดพบของกลุ่มจิตอาสาและแกนนำญาลันนันจะไม่มีหลักแหล่งแล้วแต่ความสะดวกในการรับช่วงของกลุ่มภาคีภายใน 15.00 น. เริ่มประชุมช่วงที่ 2       ในการลงพื้นที่เพื่อพบเจอกับกลุ่มเป้าหมาย ในกลุ่มญาลันนันและกลุ่มจิตอาสา กะยะห์จะช่วยในการประสานงานเท่าที่สามารถจะประสานงานได้       คณะทำงานได้ข้อมูล และเข้าใจตรงกันกับผู้ให้ข้อมูลว่า กลุ่มญาลันนันกับกลุ่มจิตอาสาคือคนกลุ่มเดียวกันเพียงแต่มีบทบาทที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการเก็บข้อมูล สามารถที่จะรวบขั้นการเก็บข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน จะทำให้ได้ข้อมูลง่ายและรวดเร็ว

                            

                           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                           -

                           ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                           -

                           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                           -

                           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                           -

                           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                           -
                           23 กรกฎาคม 2561
                           รายงานจากพื้นที่
                           แก้ไขโดย ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง เมื่อ 26 กรกฎาคม 2561 22:35:22 น.

                           ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานทบทวนโครงการและกำหนดกรอบแผนงานอย่างชัดเจน

                           • photo
                            • photo
                             • photo
                              • photo
                               • photo
                                • photo

                                 ไฟล์ประกอบกิจกรรม

                                 คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                 วัตถุประสงค์

                                  

                                 กิจกรรมตามแผน

                                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                  

                                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                  

                                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                  

                                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                 16.00-16.15 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมคณะทำงาน 16.16-17.00 น. ทบทวนแผนงานการประชุมครั้งเดิมเพื่อต่อยอดในครั้งนี้ 17.00-17.45 น. ประชุมออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูลเฉพาะกลุ่ม 17.46-18.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 18.01-18.30 น. สรุปผลการประชุม

                                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                  

                                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                 16.00-16.15 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมคณะทำงาน 16.16-17.00 น. ทบทวนแผนงานการประชุมครั้งเดิมเพื่อต่อยอดในครั้งนี้ 17.00-17.45 น. ประชุมออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูลเฉพาะกลุ่ม 1. ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้มีผู้เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งสิ้น 4 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีบทบาทแตกต่างกันออกไป ดังนี้ - ภาคีเครือข่าย เป็นผู้ร่วมกำหนดแนวทางและดำเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนสามารถสร้างสุขภาวะและการดูแลตนเองได้ ในการตั้งคำถามเพื่อสร้างเครื่องมือในครั้งนี้ คือ 1.ผู้จัดมีหลักสูตรการจัดอบรมให้กับกลุ่มพี่เลี้ยงอย่างไร และมีกระบวนการแบบใดบ้าง การเก็บข้อมูลที่เหมาะสมจึงควรจะเป็นการใช้เครื่องมือแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ -กลุ่มญาลันนันบารู ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมอบรมกับกลุ่มภาคีเครือข่าย คำถามที่ต้องตั้งไว้เป็นอย่างแรก คือ การหาคำตอบว่า กลุ่มนี้ทำงานอะไร ในการประเมิน คือมุ่งไปประเมินเกี่ยวกับความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมว่าพอใจกับการจัดอบรมของกลุ่มภาคีเครือข่ายหรือไม่
                                 2.จากนั้นประเมินความสามารถของกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมว่าสามารถดำเนินการตามที่เข้าอบรมได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และควรจะมีการประเมินก่อนหลัง การนำความรู้จากการอบรมไปใช้ต่อว่าใช้อย่างไร โดยการเก็บข้อมูลเครื่องมือที่เหมาะสม ในที่ประชุมยังคงยืนยันเครื่องมือการสนทนากลุ่มไว้เช่นการประชุมครั้งที่ 1 - กลุ่มจิตอาสา ในกลุ่มนี้จะถูกแบ่งออกอีกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกและไม่ผ่านการคัดเลือก โดยรวมจะเก็บข้อมูลกับทุกคน โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม แล้วค่อยสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างมาสนทนากลุ่มในลำดับถัดไป แต่กับกลุ่มที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจะดำเนินการค้นหาสาเหตุต่อว่าเหตุใดถึงไม่ผ่านการคัดเลือก แล้วจะแก้ไขปัญหาโดยวิธีการใดต่อไป - กลุ่มกองทุน กลุ่มนี้ต้องศึกษาถึงเหตุผลการตัดสินใจว่าเหตุใดถึงสนับทุนกับกลุ่มจิตอาสาที่คัดเลือกมา การเก็บข้อมูลควรใช้เครื่องมือแบบสอบถามแบบ Checklist นอกจากนี้จะสนทนากลุ่มอีกครั้งในเรื่องการให้ผ่านโครงการและไม่ให้ผ่านโครงการกับกลุ่มผู้ขอสนับสนุนทุนทำโครงการ       จากการประชุมครั้งนี้ คณะทำงานยังคงยึดแนวทางที่วางแผนไว้ในการประชุมในครั้งแรก แต่ได้ความชัดเจนด้านเครื่องมือและกระบวนการดำเนินการมากขึ้น คือสามารถแยกย่อกลุ่มจากกลุ่มใหญ่ให้เป็นกลุ่มย่อย เพื่อการเก็บข้อมูลจะได้มีความละเอียดและครอบคลุมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในที่ประชุมยังได้ติดต่อประสานงานกับกะยะห์ เพื่อเข้าร่วมประชุมและทบทวนแนวคิด กระบวนการทำงานอีกครั้ง เพื่อจัดทำเครื่องมือประเมินได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ โดยกะยะห์ได้ตกลงเข้าร่วมประชุมงานในครั้งถัดไปในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
                                 17.46-18.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 18.01-18.30 น. สรุปผลการประชุม ในการประชุมครั้งนี้สรุปได้ว่า รูปแบบเครื่องมือเก็บข้อมูลในการประเมินโครงการมีความชัดเจนและเป็นไปได้มากขึ้น นั่นคือ       กลุ่มภาคีเครือข่ายจะใช้เครื่องมือแบบสอบถามและการประเมินผลการอบรมโดยใช้โมเดลการประเมินผล CIPP       กลุ่มญาลันนันบารูใช้แบบสอบถามแบบสนทนากลุ่ม และแบบประเมินก่อนหลัง     กลุ่มจิตอาสา ใช้เครื่องมือประเมินโดยแบบสอบถามและสนทนากลุ่ม       กลุ่มผู้ให้ทุน ใช้เครื่องมือแบบสอบถามแบบ Checklist และสนทนากลุ่ม โดยการดำเนินการจะแบ่งการดำเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1.ประชุมกำหนดกรอบแผนงาน 2.สร้างเครื่องมือการประเมิน 3.ดำเนินการเก็บข้อมูลและประเมินผล 4.ประชุมวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน

                                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                  

                                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                  

                                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                  

                                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                 -

                                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                 -
                                 3 กรกฎาคม 2561
                                 รายงานจากพื้นที่
                                 โพสท์โดยsulaiman.bsulaiman.bเมื่อ 11 กรกฎาคม 2561 12:52:08
                                 Project creater , Project owner
                                 แก้ไขโดย ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง เมื่อ 26 กรกฎาคม 2561 23:35:31 น.

                                 ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อศึกษารายละเอียดของโครงการและวางกรอบงานอย่างคร่าวๆ

                                 คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                 วัตถุประสงค์

                                 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะทำงาน

                                 กิจกรรมตามแผน

                                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                 1. คณะทำงาน 3 ท่าน 2.ผู้ช่วย 1 ท่าน 3.ผู้ร่วมประชุม 2 ท่าน

                                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                 ประชุมชี้แจงการทำงาน ลักษณะงานและบทบาทหน้าที่

                                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                 1. คณะทำงาน 3 ท่าน ผศ.ณชพงศ จันจุฬา ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก 2.ผู้ช่วย 1 ท่าน น.ส.แสงอรุณ นกแอนหมาน 3.ผู้ร่วมประชุม 2 ท่าน น.ส.รัฐติกาล มะประสิทธิ์ นายธีรวัฒน์ เกตวิสิทธิ์

                                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                 ประชุมทีมงาน อธิบายโครงการ และเป้าหมายการดำเนินการ แต่งตั้งบทบาทและหน้าที่ สรุปประชุม

                                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                  

                                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                 สรุปผลการประชุมชี้แจง โครงการดังกล่าวเป็นโครงการประเมิน โดยมีกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มญาลันนันบารู กลุ่มจิตอาสา ภาคีเครือข่าย และสสปช. คณะของเราเป็นผู้ที่ต้องเข้าไปประเมินกลุ่มตั้งกล่าว โดยจัดทำเครื่องมือการประเมินให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ระยะการดำเนินต้องแล้วเสร็จภายใน 1 ปี ในงบประมาณ 150,000 บาท บทบาทในโครงการ 1.ผศ.ณชพงศ จันจุฬา หัวหน้าโครงการ มีหน้าที่บริหารจัดการโครงการและควบคุมงบประมาณตามที่กำหนดในแต่ละงวด และออกแบบเครื่องมือประเมินผล 2.ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ เป็นผู้ร่วมโครงการ มีหน้าที่ในการตรวจสอบผลการปประเมินและความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ออกแบบเครื่องมือตามโมเดลการประเมินผลโครงการ 3.ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก เป็นผู้ร่วมโครงการ มีหน้าที่ทบทวนวรรณกรรม และศึกษารูปแบบการเก็บข้อมูล รวมถึงการออกแบบเครื่องมือ 4.น.ส.แสงอรุณ นกแอนหมาน เป็นผู้ร่วมโครงการ (ผู้ช่วยนักวิจัย) มีหน้าที่ติดต่อประสานงานคณะทีมงาน และผู้เกี่ยวข้องในโครงการ บันทึกและสรุปผลการประชุม รายงานความก้าวหน้าโครงการ และดูแลเอกสารการเงินโครงการ 5.น.ส.รัฐติกาล มะประสิทธิ์ ผู้เข้าร่วมประชุม มีหน้าทีสังเกตการณ์ประชุม และบันทึกภาพ 6.นายธีรวัฒน์ เกตุวิสิทธิ์ ผู้เข้าร่วมประชุม มีหน้าที่อำนวยความสะดวกขณะประชุมงาน

                                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                 -

                                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                 -

                                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                 -

                                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                 -

                                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                 -