ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 61-ข-063
ชื่อโครงการ การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้ล่าง
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ จันจุฬา
คณะทำงาน ? 1) อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ 2) อาจารย์ ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก 3) นางสาวแสงอรุณ นกแอนหมาน
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 มิถุนายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561
งบประมาณโครงการ 150,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 4
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ภาคีผู้จัด ประกอบด้วย 1. สจรส. 2.สปสช. เขต12 12 3.กอรมน. ภาคสี่ส่วนหน้า 4.ศอ.บต. 5.อบต. ญาลันนัน มีสมาชิก 56 คน จิตอาสา จำนวน 280 คน กองทุนสุขภาพตำบล

พื้นที่ดำเนินการ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัด
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่างศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2561 31 ม.ค. 2562 1 มิ.ย. 2561 31 ม.ค. 2562 120,000.00
2 1 ก.พ. 2562 15 มี.ค. 2562 1 ก.พ. 2562 15 มี.ค. 2562 30,000.00
รวมงบประมาณ 150,000.00

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศมายาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอดโดยมีการใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญในแต่ละปีไม่ต่ำกว่าหมื่นล้าน โดยในปี พ.ศ. 2559 มีการใช้งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบสูงถึง 30,176.93 ล้านบาท (สำนักงบประมาณ, 2559) แต่การทุ่มเทงบประมาณไม่ได้ส่งผลให้เหตุการณ์ความรุนแรงลดลง โดยจากการสำรวจของ ศรีสมภพจิตร์ภิรมย์ศรี (2560) พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 มีเหตุการณ์ความไม่สงบรวม 815 ครั้ง โดยเกิดที่จังหวัดปัตตานี 310 ครั้ง รองลงมาคือจังหวัดนราธิวาส 276 ครั้ง จังหวัดยะลา 176 ครั้ง และจังหวัดสงขลา 53 ครั้ง โดยมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์รวม 928 คน นอกจากนี้ อัฟฟาน ลาเต๊ะ (2559) ศึกษาความคาดหวังของประชาชนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ พบว่า ประชาชนต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและการยกระดับความเป็นอยู่มากที่สุด รองลงมาคือ การแก้ไขปัญหายาเสพติด และการพัฒนาการศึกษา ตามลำดับ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หนึ่งในยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่สำคัญของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) คือ โครงการจิตอาสา ญาลันนันบารู ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยคนในชุมชนที่เป็นจิตอาสาทำงานร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ในการร่วมกันคัดกรอง สร้างจิตสำนึก และปรับพฤติกรรม แก่ผู้ที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด และมีส่วนร่วมในขบวนการก่อความไม่สงบ โครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤติความรุนแรง เป็นแผนงานที่ดำเนินการในพื้นที่พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยทุกอำเภอในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนที่กำลังประสบปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบ ปัญหายาเสพติด และเศรษฐกิจตกต่ำ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยใช้งบประมาณมหาศาล แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.) ซึ่งเป็นความร่วมมือของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) จึงได้ดำเนินโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง โดยการพัฒนาศักยภาพหน่วยญาลันนันบารู จิตอาสาญาลันนันบารู แกนนำชุมชน ผู้นำศาสนา และตัวแทนชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องชุมชนสุขภาวะ ชุมชนเข้มเข็ง แก่ที่เข้าร่วมโครงการ โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้การจัดการฐานข้อมูล กระบวนการทำแผนชุมชน และการเขียนโครงการแก้ปัญหาชุมชนเพื่อลดปัญหาปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่และยาเสพติดในพื้นที่ และขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำบล
ซึ่งการดำเนินโครงการ ฯ ดังกล่าว ทำให้เกิดทีมพี่เลี้ยงโครงการซึ่งเป็นคนในพื้นที่ มีมุมมองในเรื่องการจัดการสุขภาวะ และมีศักยภาพในการหนุนเสริมคนในชุมชนในการพัฒนาเป็นโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้เกิดโครงการที่ผ่านการอนุมัติและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำบลเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ดังนั้นเพื่อศึกษาความสำเร็จของผลการดำเนินโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง ในครั้งนี้คณะผู้ประเมินจึงจำเป็นต้องกำหนดกรอบการประเมินโครงการ โดยประยุกต์แนวคิดของ CIPP Model เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการในมิติบริบทสภาพแวดล้อม (context) ปัจจัยนำเข้า (input) กระบวนการทำงาน (process) ผลผลิต (product)ผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact)

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

ในการประเมินโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง ครั้งนี้ คณะผู้ประเมินได้ประยุกต์ กรอบแนวคิดการประเมินของ “CIPP Model” ของ สตัฟเฟิลบีม ( Stufflebeam )

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

การประเมินบริบทสภาพแวดล้อม (context) ของโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง

ความต้องการของชุมชน นโยบาย

.การประเมินปัจจัยนำเข้า (input) ของโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง

เพียงพอและเหมาะสมของปัจจัยในการดำเนินการ

การประเมินกระบวนการทำงาน (process) ของโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง
  • ความพึงพอใจในการดำเนินโครงการต่างๆ
  • การประสานงาน
  • การดำเนินโครงการ
การประเมินผลผลิต (product)ผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) ของโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง
  • สิ่งที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
  • ความต้องการของชุมชน เกณฑ์พิจารณาโครงการ คุณภาพโครงการ
  • ชุมชนเข้มแข็ง

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ศึกษาข้อมูลเอกสารรายละเอียดโครงการ 15,000.00 10 3 9,500.00 3 10,695.00
11 ก.ค. 61 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อศึกษารายละเอียดของโครงการและวางกรอบงานอย่างคร่าวๆ 6 - -
23 ก.ค. 61 ประชุมคณะทำงานทบทวนโครงการและกำหนดกรอบแผนงานอย่างชัดเจน 6 - -
24 ก.ค. 61 ประชุมเพื่อศึกษารายละเอียดกลุ่มเป้าหมายจากผู้เกี่ยวข้อง 9 - -
2 ออกแบบเครื่องมือ/ข้อคำถาม 15,000.00 0 2 9,000.00 2 8,317.00
14 ส.ค. 61 ออกแบบเครื่องมือ/ข้อคำถาม 6 - -
18 ส.ค. 61 ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 7 - -
3 เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์/โฟกัสกรุ๊ป 20,000.00 0 9 54,500.00 9 56,543.00
28 ส.ค. 61 ประชุมงานเพื่อออกแบบการจัดประชุม 6 - -
29 ส.ค. 61 ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานจัดประชุมและตรวจสอบเครื่องมือเก็บข้อมูล 5 - -
30 ส.ค. 61 จัดประชุมเพื่อเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์/โฟกัสกรุ๊ป 40 - -
1 ก.ย. 61 ประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์/โฟกัสกรุ๊ป 4 - -
3 ก.ย. 61 ประชุมเพื่อรายงานผลการกรอกข้อมูลและสรุปข้อมูลการประชุมภาพรวม 4 - -
5 ก.ย. 61 ประชุมชี้แจงการลงพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 5 - -
10 ก.ย. 61 กิจกรมลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลกับผู้จัดโครงการ 3 - -
17 ก.ย. 61 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับกลุ่มจิตอาสา 40 - -
22 ก.ย. 61 เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์/โฟกัสกรุ๊ป 5 - -
4 สรุปผลข้อมูลเบื้องต้น 10,000.00 0 3 13,500.00 3 12,800.00
26 ก.ย. 61 กิจกรรมประชุมเพื่อสรุปข้อมูลจากผู้จัดกิจกรรม (สจรส.) 4 - -
4 ต.ค. 61 ประชุมเตรียมลงพื้นที่คืนข้อมูล 4 - -
19 ธ.ค. 61 ประชุมวางแผนเตรียมข้อมูลสรุปเวทีคืนข้อมูล 4 - -
5 นำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น และทวนสอบคำตอบจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 30,000.00 0 4 32,500.00 4 25,609.00
2 ต.ค. 61 ประชุมออกแบบกิจกรรมเวทีคืนข้อมูลชุมชน 8 - -
16 ต.ค. 61 ติดต่อประสานงานการคืนข้อมูล 20 - -
22 ต.ค. 61 ติดต่อประสานสจรส.เพื่อแจ้งการลงพื้นที่ 6 - -
31 ต.ค. 61 จัดเวทีคืนข้อมูล 60 - -
6 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 50,000.00 0 8 38,000.00 8 35,362.00
14 ต.ค. 61 ประชุมวางแผนงานจัดทำรูปเล่มรายงาน 6 - -
15 ต.ค. 61 ประชุมออกแบบรูปเล่มรายงาน 4 - -
16 ต.ค. 61 เขียนรูปเล่มรายงาน 4 - -
20 ต.ค. 61 เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 4 - -
21 ต.ค. 61 เขียนรูปเล่มรายงาน 5 - -
27 ต.ค. 61 เขียนรูปเล่มรายงาน 5 - -
28 ต.ค. 61 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 5 - -
23 ธ.ค. 61 จัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ 4 - -
7 ตรวจสอบเอกสารการเงิน 5,000.00 0 2 7,000.00 2 4,780.00
1 ก.พ. 62 ตรวจสอบเอกสารการเงิน 4 - -
8-15 มี.ค. 62 ติดตามเอกสารเอกสารการเงิน 10 - -
รวม 145,000.00 10 31 164,000.00 31 154,106.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (145,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (164,000.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (150,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (145,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย hsmiscac hsmiscac เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 10:33 น.