ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

โครงการถอดบทเรียนการนำแนวทางการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมไปปฏิบัติในพื้นที่ 5 จังหวัดชาดแดนใต้

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 61-ข-043
ชื่อโครงการ โครงการถอดบทเรียนการนำแนวทางการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมไปปฏิบัติในพื้นที่ 5 จังหวัดชาดแดนใต้
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้ล่าง
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล
คณะทำงาน ? ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล, นางสาวอุไรรัตน์ หน้าใหญ่, ดร.วิไลพร สมานกสิกรณ์, ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก, นางสาวรัตติกาล เรืองฤทธิ์,
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2561 - 31 มกราคม 2562
งบประมาณโครงการ 150,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 100
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานในสังกัดเครือข่ายบริการสุขภาพในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้

พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล
จังหวัด
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • รัตติกาล เรื่องฤทธิ์รัตติกาล เรื่องฤทธิ์ (Owner)  
  • วิไลพร สมานกสิกรณ์วิไลพร สมานกสิกรณ์ (Owner)  
  • ปรียา แก้วพิมลปรียา แก้วพิมล (Owner)  
  • นักศึกษาฝีกงานนักศึกษาฝีกงาน (Owner)  
  • syuwarisyuwari (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2561 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (150,000.00 บาท)

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

ถอดบทเรียนรู้การใช้รูปแบบการแพทย์พหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ

แนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะ และเครื่องมือในการประเมินการแพทย์พหุวัฒนธรรม

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชุมคณะทำงาน 20,000.00 8 3 15,476.00 2 20,674.00
3-18 มิ.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน 2 - -
3 ก.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน 5 - -
10 ก.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน 3 - -
2 ลงพื้นที่ 90,000.00 100 8 90,000.00 7 106,808.00
10 ก.ค. 61 ลงพื้นที่ 30 - -
21 ส.ค. 61 ลงพื้นที่รพ.ยะหริ่ง 15 - -
4-6 ต.ค. 61 ลงพื้นที่รพ.รือเสาะ 70 - -
14-2 ต.ค. 61 ลงพื้นที่รพใเทพา 12 - -
27 พ.ย. 61 ลงพื้นที่ 25 - -
10-11 ธ.ค. 61 ลงพื้นที่รพ.สตูล 20 - -
24 ธ.ค. 61 ลงพื้นที่ 100 - -
15 ม.ค. 62 ลงพื้นที่พัทลุง 100 - -
3 พัฒนาเครื่องมือ 20,000.00 100 1 4,750.00 - -
20 ก.ค. 61 พัฒนาเครื่องมือ 0 - -
4 พัฒนาแนวทางการแพทย์พหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในผู้รับบริการ 20,000.00 100 3 21,600.00 1 3,444.00
2 ธ.ค. 61 พัฒนาแนวทางการแพทย์พหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในผู้รับบริการ 2 - -
3 ธ.ค. 61 พัฒนาแนวทางการแพทย์พหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในผู้รับบริการ 2 - -
4 ธ.ค. 61 พัฒนาแนวทางการแพทย์พหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในผู้รับบริการ 1 - -
รวม 150,000.00 308 15 131,826.00 10 130,926.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (150,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (131,826.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย hsmiscac hsmiscac เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 10:32 น.