ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ “คลองท่อม Model” แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% อบต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง ุ61-ข-050
ชื่อโครงการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ “คลองท่อม Model” แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% อบต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
ชุดโครงการ ระบบสนับสนุนกระบวนการ HIA
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประวิช ขุนนิคม
คณะทำงาน ? 1. ผศ.ดร.สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 2. ดร.พิเชตวุฒิ นิลลออ 3. ดร.สายสุนีย์ จำรัส 4. ดร. โปรดปราน คำอ่อน 5. ภญ.ศุศราภรณ์ สามประดิษฐ์6. ดร.คชาพล นิ่มเดช 7. นายประวิช ขุนนิคม8. ดร. ปวิตร ชัยวิสิทธิ์ 9. ดร. ดุริยางค์ วาสนา
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2561 - 31 มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการ 55,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด กระบี่
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • hsmiscachsmiscac (Owner)  
  • ประวิชประวิช (Owner)  

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมโดยสาธารณะ

แผนงาน โครงการที่ส่งผลกระทบในแต่ละกลุ่มประชากรต่อ โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ “คลองท่อม Model” แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% อบต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่

เพื่อกำหนดขอบเขต พื้นที่ ระยะเวลา ตัวชี้วัดในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากโครงการ ให้มีความสมดุลระหว่างหลักฐานทางวิชาการของผลกระทบที่เกิดที่อาจเกิดขึ้น กับความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวชี้วัดในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ “คลองท่อม Model” แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% อบต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่

เพื่อประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ “คลองท่อม Model” แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% อบต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่

ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากโครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ “คลองท่อม Model” แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% อบต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่

เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลและข้อสรุปในรายงานการประเมินผลกระทบโดยสาธารณะ (Public Review)

รายงานผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากโครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ “คลองท่อม Model” แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% อบต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 การกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมโดยสาธารณะ (Public screening) 5,000.00 0 - - - -
2 การกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (Public scoping) 10,000.00 0 - - - -
3 ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Assessing) 30,000.00 0 - - - -
4 ทบทวนร่างรายงานผลการศึกษาโดยสาธารณะ (Public review) 10,000.00 0 - - - -
รวม 55,000.00 0 0 0.00 0 0.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (55,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (0.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย hsmiscac hsmiscac เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 16:07 น.