การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าว โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดระนอง

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 61-ข-051
ชื่อโครงการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าว โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดระนอง
ชุดโครงการ ระบบสนับสนุนกระบวนการ HIA
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ
คณะทำงาน ? ผศ.ดร.สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์, ดร.สายสุนีย์ จำรัส, ดร. โปรดปราน คำอ่อน, ภญ.ศุศราภรณ์ สามประดิษฐ์, ดร.คชาพล นิ่มเดช, นายประวิช ขุนนิคม,
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2561 - 30 เมษายน 2562
งบประมาณโครงการ 55,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

-

พื้นที่ดำเนินการ อำเภอเมือง 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลบางนอน ตำบลบางริ้น ตำบลเขานิเวศน์ และ ตำบลปากน้ำ
จังหวัด ระนอง
ละติจูด-ลองจิจูด 9.900995,98.562106
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • syuwarisyuwari (Owner)  
 • ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2561 31 มี.ค. 2562 50,000.00
2 1 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562 5,000.00
รวมงบประมาณ 55,000.00

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมโดยสาธารณะ (Public screening)
 1. มีข้อมูลรายละเอียดโครงการ/แผนการดำเนินงาน (Full proposal) และโครงการอื่นๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
 2. มีข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นเบื้องต้น
เพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (Public scoping)
 1. กิจกรรมสำคัญของโครงการมีความครอบคลุม มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน และมีข้อมูลข้อจำกัดการดำเนินโครงการ
 2. มีการกำหนดผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ (Stakeholder analysis) ครบทุกภาคส่วน
 3. มี mapping กิจกรรมหลักของโครงการและปัจจัยกำหนดสุขภาพ (Social Determinant of Health; SDH) ที่ส่งผลกระทบถึงสุขภาวะทั้ง 4 มิติ
 4. มีข้อมูลสรุป SDH ที่สำคัญจัดทำร่างตัวชี้วัดการประเมิน
 5. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอร่างตัวชี้วัดตาม SDH ที่จัดทำขึ้น
 6. มีเครื่องมือรวบรวมข้อมูลตามตัวที่วัดที่กำหนด
เพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Assessing)
 1. มีข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ตามตัวชี้วัดและเครื่องมือที่กำหนด
 2. มีการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบซึ่ง ซึ่งครอบคลุม 2.1 ตัวชี้วัดหลักของโครงการ และปัจจัยกำหนดสุขภาพ 2.2 วิธีการขับเคลื่อนการผ่านกองทุนตำบล คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ(DHB) คณะกรรมการระดับจังหวัด
  (PHB) และคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป)
  2.3 มีข้อมูลปัจจัยความสำเร็จ อุปสรรค และโอกาสการพัฒนาโครงการ
เพื่อทบทวนร่างรายงานผลการศึกษาโดยสาธารณะ (Public review)
 1. ร่างรายงานผลการศึกษาได้รับการพิจารณาจาก Stakeholder
 2. ทีมวิจัยจัดเวทีร่วมกับ Stakeholder จัดทำข้อเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 กลั่นกรอง ทบทวนโครงการ ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและออกแบบแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 5,000.00 20 - - - -
รวม 5,000.00 20 0 0.00 0 0.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (5,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (0.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (55,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (5,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย syuwari syuwari เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 09:30 น.