บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
10 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายคชาพล นิ่มเดชนายคชาพล นิ่มเดชเมื่อ 11 ตุลาคม 2561 08:44:40
Project owner
แก้ไขโดย นายคชาพล นิ่มเดช เมื่อ 11 ตุลาคม 2561 09:10:33 น.

ชื่อกิจกรรม : กำหนดวิธีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพใน 5 จังหวัด

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo
     • photo
      • photo
       • photo
        • photo
         • photo
          • photo
           • photo
            • photo
             • photo
              • photo
               • photo
                • photo
                 • photo
                  คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                  วัตถุประสงค์

                  เพื่อนำเสนอโครงร่างในการใช้ HIA  ในการประเมินผลกระทบของโครงการจำนวน 6 โครงการในพื้นที่ 5 จังหวัด

                  กิจกรรมตามแผน

                  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                  คณะกรรมการประเมิน HIA และเจ้าของทุนวิจัย

                  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                  การประชุมวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางการประเมินผลของโครงการการประเมินกระทบทางสุขภาพกรณีศึกษาโซนภาคใต้ตอนบน (กิจกรรมที่ 3 ของการกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมโดยสาธารณะ  (Public screening)) ณ ห้องประชุม SD 102  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น.

                  1. หัวหน้าทีมประเมินโครงการผลกระทบด้านสุขภาพ จำนวน 5 โครงการ ได้นำเสนอโครงร่างที่จะใช้โครงการ
                   2.ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็นต่อโครงร่างการประเมิน 3.ผู้แทนจาก สจรส. เพิ่มเติมรายละเอียดในการประเมิน
                   4.วางแผนการเตรียมความพร้อมขั้นตอน Public Scoping


                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                  ผู้แทนจาก สจรส  3  ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ  1    ท่าน ผู้รับผิดชอบโครงการประเมิน 5 โครงการและผู้รับผิดชอบโครงการหลัก  รวม  6 ท่าน

                  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                  -เปิดประชุมการวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางการประเมินผลของโครงการการประเมินกระทบทางสุขภาพกรณีศึกษาโซนภาคใต้ตอนบน และเป้าหมายของการกำหนดทิศทางประเมิน โดย ผศ.ดร. เพ็ญ  สุขมาก  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
                  -ชี้แจงแผน และรายละเอียดในการกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม โดยสาธารณะ โดย ดร.คชาพล นิ่มเดช และคุณซูวารี มอซู ผู้รับผิดชอบโครงการ -นำเสนอวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม และอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย ดร.ดุริยางค์ วาสนา และ ดร.ปวิตร ชัยวิสิทธิ์ -วิพากษ์โครงการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม และอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี -นำเสนอวิธีการประเมินผล กระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าวโดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดระนอง -วิพากษ์วิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าวโดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดระนอง -นำเสนอวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดย ดร.โปรดปราน คำอ่อน -วิพากษ์วิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร -นำเสนอวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ดร.สายสุนีย์ จำรัส -วิพากษ์วิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  กรณีศึกษา โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช -สรุปผลการวิพากษ์โครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ตอนบน (ศวสต.)    5 จังหวัด โดย ผศ.ดร.สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ -วางแผนการประชุมเพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (Public scoping)

                  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                   

                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                  1. ผู้รับผิดชอบโครงการประเมินได้นำเสนอโครงร่างการประเมินผลกระทบในพื้นที่
                  2. ผู้วิพากษ์ได้ให้ความเห็นต่อแผนโครงการร่างการประเมิน และผู้แทน สจรส ได้ให้ความคิดเห็นและจุดประสงค์เพิ่มเติม
                  3. กำหนดการประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมก่อนจัดเวทีกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (Public scoping)
                  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                  1.ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนถึงจุดประสงค์ของโครงการประเมินผลกระทบ และจุดประสงค์การดำเนินงาน   การแก้ไข: เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมการประชุมได้อภิปรายถึงจุดประสงค์ ขอบเขต ขึ้นตอนการดำเนินงาน  และบทบาทหน้าที่ของทีมประเมิน  นอกจากนี้ผู้แทน สจรส. ทำหน้่าที่เขียน conceptual framework เพื่่อให้เป็น core ในการพัฒนาร่างโครงการต่อไป 2. ผู้รับผิดชอบโครงการประเมินประเมินผลกระทบจังหวัดกระบี่ติดภาระกิจไม่สามสรถเข้าร่วมได้   การแก้ไข: ผู้ประสานงานได้ส่งข้อข้อมูลไปยังผู้รับผิดชอบจังหวัดกระบี่
                  3. ปฏิทินการดำเนินงานของโครงการในพื้นที่โครงการ 6 จังหวัด ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ประเมินผลกระทบติดตาม    ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ได้แสดงรายละเอียดเหตุผลที่ดำเนินงานโครงการล่าช้า   การแก้ไข: เสนอทีม สจรส ในการดูแลระบบในการประสานงาน  ติดตาม และเพิ่มรายละเอียดในปฏิทินกิจกรรม

                  ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                  -

                  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                  -

                  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                  -

                  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                  -
                  29 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น.
                  รายงานจากพื้นที่
                  โพสท์โดยนายคชาพล นิ่มเดชนายคชาพล นิ่มเดชเมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 09:27:05
                  Project owner
                  แก้ไขโดย นายคชาพล นิ่มเดช เมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 20:15:24 น.

                  ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ระหว่าง ทีมดำเนินโครงการ ทีมประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และเจ้าของทุนวิจัย

                  คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                  วัตถุประสงค์

                  เพื่อชี้แจงการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระหว่างทีมดำเนินโครงการ  ทีมประเมินผลกระทบ  และเจ้าของทุนวิจัย 

                  กิจกรรมตามแผน

                  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                  คณะกรรมการประเมิน HIA 

                  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                  1. เจ่้าของทุนวิจัยแนะนำทีมผู้ดำเนินโครงการจาก 5 จังหวัด และทีมประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
                  2. เจ้าของทุนวิจัยชี้แจงจุดประสงค์ให้มีการดำเนินโครงการในพื้นที่ 5 จังหวัด
                  3. ตัวแทนผู้ดำเนินโครงการใน 5 จังหวัด ได้บรรยายรายละเอียดการดำเนินโครงการ
                  4. ทีมผู้ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) ได้ชีแจงและอธิบายรายละเอียดถึงจุดประสงค์ของการดำเนินโครงการ HIA
                  5. ทีมประเมิน HIA  กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำการประเมินในแต่ละโครงการ และได้แจ้งให้ทีมดำเนินโครงการทราบ 


                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                  ทีมเจ้าของทุนวิจัยจาก สจรส. จำนวน 5 คน ทีมผู้ดำเนิโครงการจาก 5 จังหวัด จำนวน 5 คน
                  ทีมผู้ประเมินโครงการ HIA จำนวน 7 คน 

                  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                  1. เจ่้าของทุนวิจัยแนะนำทีมผู้ดำเนินโครงการจาก 5 จังหวัด และทีมประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
                  2. เจ้าของทุนวิจัยชี้แจงจุดประสงค์ให้มีการดำเนินโครงการในพื้นที่ 5 จังหวัด  ซึ่งมุ่งเน้นการตัวชี้วัดหลักของโครงการแต่ละโครงการ และปัจจัยกำหนดสุขภาพ วิธีการขับเคลื่อนการผ่านกองทุนตำบล คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ(DHB) คณะกรรมการระดับจังหวัด (PHB) และคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป)
                  3. ตัวแทนผู้ดำเนินโครงการใน 5 จังหวัด ได้บรรยายรายละเอียดการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย ชื่อโครงการ จุดประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลวิธี/แผนในการดำเนินโครงการ และความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ  และตอบคำถามผู้เข้าร่วมการประชุมในประเด็นที่มีข้อสงสัย
                  4. ทีมผู้ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) ได้ชีแจงและอธิบายรายละเอียดถึงจุดประสงค์ของการดำเนินโครงการ HIA  ซึ่งจะดำเนินควบคู่ไปกับการดำเนินการของโครงการในแต่ละจังหวัด เพื่อศึกษาถึงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และผลกระทบทางสุขภาพที่ไม่ได้คาดว่าจะเกิดขึ้นมาก่อน  อีกทั้งทีม HIA ยังจะมีส่วนให้ข้อแนะนำการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งผู้ดำเนินโครงการในแต่ละโครงการสามารถนำข้อเสนอแนะไปปรับใช้ได้ตามสมควร
                  5. ทีมประเมิน HIA  กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำการประเมินในแต่ละโครงการ และได้แจ้งให้ทีมดำเนินโครงการทราบ
                  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                   

                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                  เจ้าของทุนได้อธิบายถึงจุดประสงค์และขอบเขตการดำเนินโครงการ ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการเกิดความเข้าใจที่ตรงกันถึงจุดประสงค์ของโครงการประเมิน HIA
                  ผู้ดำเนินโครงการรับทราบถึงความจำเป็นต่อการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และเกิดทัศนคติที่ดีของทีมดำเนินโครงการในพื้นที่กับทีมประเมิน HIA

                  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                  ทีมดำเนินการในพื้นที่ 5 จังหวัด ยังไม่สามารถเขียนโครงการได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์
                  การแก้ไข: จำเป็นต้องหานักวิชาการในพื้นที่ช่วยในการเขียนโครงการ

                  ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                   

                  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
                  1. การเขียนโครงการใน 5 จังหวัดต้องมีความชัดเจน เพื่อทีมการประเมิน HIA สามารถวางแผนในการดำเนินโครงการครอบคลุมและเหมาะสม
                  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                  -

                  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                  -
                  22 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น.
                  รายงานจากพื้นที่
                  โพสท์โดยนายคชาพล นิ่มเดชนายคชาพล นิ่มเดชเมื่อ 22 มิถุนายน 2561 11:28:30
                  Project owner
                  แก้ไขโดย นายคชาพล นิ่มเดช เมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 20:12:51 น.

                  ชื่อกิจกรรม : ประชุมเพื่อวางแผนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ระหว่าง ทีมประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และเจ้าของทุนวิจัย

                  • photo
                   • photo
                    • photo
                     • photo
                      • photo
                       • photo
                        • photo
                         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                         วัตถุประสงค์

                         เพื่อวางแผนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพกับทีมประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และเจ้าของทุนวิจัย  และ เพื่อเรียนรู้วิธีการบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ศูนย์วิชาการส่งเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

                         กิจกรรมตามแผน

                         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                         ทีมประเมิน HIA และเจ้าหน้าที่จากสจรส. 

                         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                         ชี้แจงรายละเอียดคณะกรรมการประเมิน HIA ในทีม 5 จังหวัด และการลงบันทึกข้อมูลกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดได้แก่ แผนงาน ปฏิทินกิจกรรม วัตถุประสงค์ รูปแบบการรายงาน การติดตาม  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยทีมงานประเมิน 6 ท่านและเจ้าหน้าที่จากสจรส. จำนวน 4 ท่าน ณ ห้องประชุม SD102 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                         ทีมงานประเมิน 6 ท่านและเจ้าหน้าที่จากสจรส. จำนวน 4 ท่าน

                         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                         1. ชี้แจงรายละเอียดคณะกรรมการประเมิน HIA ในทีม 5 จังหวัด
                         2. ชี้แจงการลงบันทึกข้อมูลกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดได้แก่ แผนงาน ปฏิทินกิจกรรม วัตถุประสงค์ รูปแบบการรายงาน การติดตาม
                         3. บันทึกข้อมูลหลักการและเหตุผล แผนการดำเนินงาน
                         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                          

                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                         1. คณะกรรมการประเมิน HIA ทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการ
                         2. คณะกรรมการทราบแนวทางการบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์
                         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                         ผู้รับผิดชอบทีมประเมิน HIA 2 พื้นที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมเนื่องจากติดภารกิจ/ แนวทางการแก้ไข โดย ทีมประเมินที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้จะสอนการลงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ภายหลัง

                         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                         ได้รับการสนับสนุนจากผู้แทนสจรส.ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี

                         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                         ไม่มี

                         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                         -

                         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                         -