บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายคชาพล นิ่มเดชนายคชาพล นิ่มเดชเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 10:27:06
Project owner
แก้ไขโดย sulaiman.b เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2561 10:29:57 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดการประชุมเพื่อ ทีมวิจัยพิจารณาและทบทวนรายละเอียดกิจกรรมสำคัญของโครงการใน 5 จังหวัด ถึงประเด็น ความครอบคลุมของการดำเนินโครงการ ตัวชี้วัด ข้อจำกัด การดำเนินโครงการ

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo
     • photo
      • photo
       • photo
        • photo
         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
         วัตถุประสงค์
         1. ทีมวิจัยพิจารณาและทบทวนรายละเอียดกิจกรรมสำคัญของโครงการใน 5 จังหวัด ถึงประเด็น ความครอบคลุมของการดำเนินโครงการ ตัวชี้วัด ข้อจำกัด การดำเนินโครงการ
         กิจกรรมตามแผน

         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

         คณะกรรมการประเมิน HIA และเจ้าของทุนวิจัย

         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

         จัดการประชุมเพื่อให้ 1. ทีมวิจัยพิจารณาและทบทวนรายละเอียดกิจกรรมสำคัญของโครงการใน 5 จังหวัด ถึงประเด็น ความครอบคลุมของการดำเนินโครงการ ตัวชี้วัด ข้อจำกัด การดำเนินโครงการ 2.จัดการประชุมเพื่อ ทีมวิจัยพิจารณาและทบทวนรายละเอียดกิจกรรมสำคัญของโครงการใน 5 จังหวัด ถึงประเด็น ความครอบคลุมของการดำเนินโครงการ  ตัวชี้วัด ข้อจำกัด การดำเนินโครงการ
         3.ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์แผนโครงร่างในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโครงการ 5 จังหวัด ร่วมกับผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ

         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

         คณะกรรมการประเมิน HIA และเจ้าของทุนวิจัย

         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

         เวลา 9.00 – 9.30 น.  เปิดประชุมการวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางการประเมินผลของโครงการการประเมิน กระทบทางสุขภาพกรณีศึกษาโซนภาคใต้ตอนบน และเป้าหมายของการกำหนด ทิศทางประเมิน โดย ผศ.ดร. เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
         เวลา 9.30 – 10.00 น. ชี้แจงแผน และรายละเอียดในการกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม         โดยสาธารณะ โดย ดร.คชาพล นิ่มเดช และคุณซูวารี มอซู ผู้รับผิดชอบโครงการ เวลา 10.00 – 10.30 น. นำเสนอวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม และอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
         โดย ดร.ดุริยางค์ วาสนา และ ดร.ปวิตร ชัยวิสิทธิ์ เวลา 10.30 - 10.45 น. วิพากษ์โครงการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม และอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เวลา 10.45-11.00 น. นำเสนอวิธีการประเมินผล กระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขับเคลื่อนแรงงาน นอกระบบ แรงงานต่างด้าวโดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดระนอง โดย ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ เวลา 11.00 – 11.15 น. วิพากษ์วิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขับเคลื่อนแรงงาน นอกระบบ แรงงานต่างด้าวโดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดระนอง เวลา 11.15 – 11.30 น. นำเสนอวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการจัดการอุบัติเหตุ ทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดย ดร.โปรดปราน คำอ่อน เวลา 11.30 - 12.00 น. วิพากษ์วิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00 – 13.15 น. นำเสนอวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ดร.สายสุนีย์ จำรัส เวลา 13.15 – 13.45 น. วิพากษ์วิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 13.45 – 14.00 น. นำเสนอวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ตอนบน (ศวสต.) จังหวัดกระบี่
         เวลา 14.00 – 14.30 น. วิพากษ์วิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ตอนบน (ศวสต.) จังหวัดกระบี่ เวลา 14.30 – 15.30 น. สรุปผลการวิพากษ์โครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ตอนบน (ศวสต.)  5 จังหวัด โดย ผศ.ดร.สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ เวลา 15.30 – 16.30 น. วางแผนการประชุมเพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (Public scoping)

         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

          

         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

         ทีมวิจัยเกิดกำหนดทิศทางการประเมินผลของโครงการการประเมินกระทบทางสุขภาพกรณีศึกษาโซนภาคใต้ตอนบน และเป้าหมายของการกำหนด โดยเข้าใจตรงกันถึงรายละเอียดเชิงลึกในการประยุุกต์ใช้ HIA เข้ามาประเมินโครงการ 5 จังหวัด เน้นที่กลไกการทำงานเชื่อโยงโครงการระดับหมู่บ้าน กองทุนตำบล พชอ. จังหวัด และระดับเขต และได้มีการชี้แจง Conceptual framework

         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

         เนื่องจากเป็นการพัฒนาเครื่องมือ HIA ในการประเมินโครงการในลักษณะนี้ครั้งแรก เพื่อให้การประเมินป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมวิจัยได้วางแผนที่จะเรียนรู้การทำงานร่วมกันในพื้นที่นาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และมีการร่วมประเมินในจังหวัดๆ

         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

         -

         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

         กำหนดรายละเอียดโครงการในแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน และมีการประสานข้อมูลหาดมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

         -

         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
         -
         10 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00-16.30 น.
         รายงานจากพื้นที่
         โพสท์โดยนายคชาพล นิ่มเดชนายคชาพล นิ่มเดชเมื่อ 11 ตุลาคม 2561 08:44:40
         Project owner
         แก้ไขโดย นายคชาพล นิ่มเดช เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 10:48:11 น.

         ชื่อกิจกรรม : กำหนดวิธีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพใน 5 จังหวัด

         • photo
          • photo
           • photo
            • photo
             • photo
              • photo
               • photo
                • photo
                 • photo
                  • photo
                   • photo
                    • photo
                     • photo
                      • photo
                       • photo
                        • photo
                         • photo
                          คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                          วัตถุประสงค์

                          เพื่อนำเสนอโครงร่างในการใช้ HIA  ในการประเมินผลกระทบของโครงการจำนวน 6 โครงการในพื้นที่ 5 จังหวัด

                          กิจกรรมตามแผน

                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                          คณะกรรมการประเมิน HIA และเจ้าของทุนวิจัย

                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                          การประชุมวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางการประเมินผลของโครงการการประเมินกระทบทางสุขภาพกรณีศึกษาโซนภาคใต้ตอนบน (กิจกรรมที่ 3 ของการกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมโดยสาธารณะ  (Public screening)) ณ ห้องประชุม SD 102  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น.

                          1. หัวหน้าทีมประเมินโครงการผลกระทบด้านสุขภาพ จำนวน 5 โครงการ ได้นำเสนอโครงร่างที่จะใช้โครงการ
                           2.ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็นต่อโครงร่างการประเมิน 3.ผู้แทนจาก สจรส. เพิ่มเติมรายละเอียดในการประเมิน
                           4.วางแผนการเตรียมความพร้อมขั้นตอน Public Scoping


                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                          ผู้แทนจาก สจรส  3  ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ  1    ท่าน ผู้รับผิดชอบโครงการประเมิน 5 โครงการและผู้รับผิดชอบโครงการหลัก  รวม  6 ท่าน

                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                          -เปิดประชุมการวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางการประเมินผลของโครงการการประเมินกระทบทางสุขภาพกรณีศึกษาโซนภาคใต้ตอนบน และเป้าหมายของการกำหนดทิศทางประเมิน โดย ผศ.ดร. เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
                          -ชี้แจงแผน และรายละเอียดในการกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม โดยสาธารณะ โดย ดร.คชาพล นิ่มเดช และคุณซูวารี มอซู ผู้รับผิดชอบโครงการ -นำเสนอวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม และอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย ดร.ดุริยางค์ วาสนา และ ดร.ปวิตร ชัยวิสิทธิ์ -วิพากษ์โครงการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม และอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี -นำเสนอวิธีการประเมินผล กระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าวโดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดระนอง -วิพากษ์วิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าวโดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดระนอง -นำเสนอวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดย ดร.โปรดปราน คำอ่อน -วิพากษ์วิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร -นำเสนอวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ดร.สายสุนีย์ จำรัส -วิพากษ์วิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช -สรุปผลการวิพากษ์โครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ตอนบน (ศวสต.) 5 จังหวัด โดย ผศ.ดร.สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ -วางแผนการประชุมเพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (Public scoping)

                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                           

                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                          1. ผู้รับผิดชอบโครงการประเมินได้นำเสนอโครงร่างการประเมินผลกระทบในพื้นที่
                          2. ผู้วิพากษ์ได้ให้ความเห็นต่อแผนโครงการร่างการประเมิน และผู้แทน สจรส ได้ให้ความคิดเห็นและจุดประสงค์เพิ่มเติม
                          3. กำหนดการประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมก่อนจัดเวทีกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (Public scoping)
                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                          1.ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนถึงจุดประสงค์ของโครงการประเมินผลกระทบ และจุดประสงค์การดำเนินงาน   การแก้ไข: เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมการประชุมได้อภิปรายถึงจุดประสงค์ ขอบเขต ขึ้นตอนการดำเนินงาน และบทบาทหน้าที่ของทีมประเมิน  นอกจากนี้ผู้แทน สจรส. ทำหน้่าที่เขียน conceptual framework เพื่่อให้เป็น core ในการพัฒนาร่างโครงการต่อไป 2. ผู้รับผิดชอบโครงการประเมินประเมินผลกระทบจังหวัดกระบี่ติดภาระกิจไม่สามสรถเข้าร่วมได้ การแก้ไข: ผู้ประสานงานได้ส่งข้อข้อมูลไปยังผู้รับผิดชอบจังหวัดกระบี่
                          3. ปฏิทินการดำเนินงานของโครงการในพื้นที่โครงการ 6 จังหวัด ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ประเมินผลกระทบติดตาม  ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ได้แสดงรายละเอียดเหตุผลที่ดำเนินงานโครงการล่าช้า   การแก้ไข: เสนอทีม สจรส ในการดูแลระบบในการประสานงาน ติดตาม และเพิ่มรายละเอียดในปฏิทินกิจกรรม

                          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                          -

                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                          -

                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                          -

                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                          -
                          29 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น.
                          รายงานจากพื้นที่
                          โพสท์โดยนายคชาพล นิ่มเดชนายคชาพล นิ่มเดชเมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 09:27:05
                          Project owner
                          แก้ไขโดย นายคชาพล นิ่มเดช เมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 20:15:24 น.

                          ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ระหว่าง ทีมดำเนินโครงการ ทีมประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และเจ้าของทุนวิจัย

                          • photo
                           • photo
                            • photo
                             • photo
                              • photo
                               • photo
                                • photo
                                 • photo
                                  • photo
                                   • photo
                                    • photo
                                     • photo
                                      • photo
                                       • photo
                                        • photo
                                         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                         วัตถุประสงค์

                                         เพื่อชี้แจงการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระหว่างทีมดำเนินโครงการ  ทีมประเมินผลกระทบ  และเจ้าของทุนวิจัย 

                                         กิจกรรมตามแผน

                                         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                         คณะกรรมการประเมิน HIA 

                                         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                         1. เจ่้าของทุนวิจัยแนะนำทีมผู้ดำเนินโครงการจาก 5 จังหวัด และทีมประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
                                         2. เจ้าของทุนวิจัยชี้แจงจุดประสงค์ให้มีการดำเนินโครงการในพื้นที่ 5 จังหวัด
                                         3. ตัวแทนผู้ดำเนินโครงการใน 5 จังหวัด ได้บรรยายรายละเอียดการดำเนินโครงการ
                                         4. ทีมผู้ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) ได้ชีแจงและอธิบายรายละเอียดถึงจุดประสงค์ของการดำเนินโครงการ HIA
                                         5. ทีมประเมิน HIA  กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำการประเมินในแต่ละโครงการ และได้แจ้งให้ทีมดำเนินโครงการทราบ 


                                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                         ทีมเจ้าของทุนวิจัยจาก สจรส. จำนวน 5 คน ทีมผู้ดำเนิโครงการจาก 5 จังหวัด จำนวน 5 คน
                                         ทีมผู้ประเมินโครงการ HIA จำนวน 7 คน 

                                         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                         1. เจ่้าของทุนวิจัยแนะนำทีมผู้ดำเนินโครงการจาก 5 จังหวัด และทีมประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
                                         2. เจ้าของทุนวิจัยชี้แจงจุดประสงค์ให้มีการดำเนินโครงการในพื้นที่ 5 จังหวัด  ซึ่งมุ่งเน้นการตัวชี้วัดหลักของโครงการแต่ละโครงการ และปัจจัยกำหนดสุขภาพ วิธีการขับเคลื่อนการผ่านกองทุนตำบล คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ(DHB) คณะกรรมการระดับจังหวัด (PHB) และคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป)
                                         3. ตัวแทนผู้ดำเนินโครงการใน 5 จังหวัด ได้บรรยายรายละเอียดการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย ชื่อโครงการ จุดประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลวิธี/แผนในการดำเนินโครงการ และความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ  และตอบคำถามผู้เข้าร่วมการประชุมในประเด็นที่มีข้อสงสัย
                                         4. ทีมผู้ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) ได้ชีแจงและอธิบายรายละเอียดถึงจุดประสงค์ของการดำเนินโครงการ HIA  ซึ่งจะดำเนินควบคู่ไปกับการดำเนินการของโครงการในแต่ละจังหวัด เพื่อศึกษาถึงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และผลกระทบทางสุขภาพที่ไม่ได้คาดว่าจะเกิดขึ้นมาก่อน  อีกทั้งทีม HIA ยังจะมีส่วนให้ข้อแนะนำการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งผู้ดำเนินโครงการในแต่ละโครงการสามารถนำข้อเสนอแนะไปปรับใช้ได้ตามสมควร
                                         5. ทีมประเมิน HIA  กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำการประเมินในแต่ละโครงการ และได้แจ้งให้ทีมดำเนินโครงการทราบ
                                         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                          

                                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                         เจ้าของทุนได้อธิบายถึงจุดประสงค์และขอบเขตการดำเนินโครงการ ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการเกิดความเข้าใจที่ตรงกันถึงจุดประสงค์ของโครงการประเมิน HIA
                                         ผู้ดำเนินโครงการรับทราบถึงความจำเป็นต่อการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และเกิดทัศนคติที่ดีของทีมดำเนินโครงการในพื้นที่กับทีมประเมิน HIA

                                         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                         ทีมดำเนินการในพื้นที่ 5 จังหวัด ยังไม่สามารถเขียนโครงการได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์
                                         การแก้ไข: จำเป็นต้องหานักวิชาการในพื้นที่ช่วยในการเขียนโครงการ

                                         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                          

                                         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
                                         1. การเขียนโครงการใน 5 จังหวัดต้องมีความชัดเจน เพื่อทีมการประเมิน HIA สามารถวางแผนในการดำเนินโครงการครอบคลุมและเหมาะสม
                                         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                         -

                                         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                         -
                                         22 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น.
                                         รายงานจากพื้นที่
                                         โพสท์โดยนายคชาพล นิ่มเดชนายคชาพล นิ่มเดชเมื่อ 22 มิถุนายน 2561 11:28:30
                                         Project owner
                                         แก้ไขโดย นายคชาพล นิ่มเดช เมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 20:12:51 น.

                                         ชื่อกิจกรรม : ประชุมเพื่อวางแผนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ระหว่าง ทีมประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และเจ้าของทุนวิจัย

                                         • photo
                                          • photo
                                           • photo
                                            • photo
                                             • photo
                                              • photo
                                               • photo
                                                คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                                วัตถุประสงค์

                                                เพื่อวางแผนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพกับทีมประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และเจ้าของทุนวิจัย  และ เพื่อเรียนรู้วิธีการบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ศูนย์วิชาการส่งเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

                                                กิจกรรมตามแผน

                                                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                ทีมประเมิน HIA และเจ้าหน้าที่จากสจรส. 

                                                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                ชี้แจงรายละเอียดคณะกรรมการประเมิน HIA ในทีม 5 จังหวัด และการลงบันทึกข้อมูลกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดได้แก่ แผนงาน ปฏิทินกิจกรรม วัตถุประสงค์ รูปแบบการรายงาน การติดตาม  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยทีมงานประเมิน 6 ท่านและเจ้าหน้าที่จากสจรส. จำนวน 4 ท่าน ณ ห้องประชุม SD102 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

                                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                ทีมงานประเมิน 6 ท่านและเจ้าหน้าที่จากสจรส. จำนวน 4 ท่าน

                                                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                1. ชี้แจงรายละเอียดคณะกรรมการประเมิน HIA ในทีม 5 จังหวัด
                                                2. ชี้แจงการลงบันทึกข้อมูลกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดได้แก่ แผนงาน ปฏิทินกิจกรรม วัตถุประสงค์ รูปแบบการรายงาน การติดตาม
                                                3. บันทึกข้อมูลหลักการและเหตุผล แผนการดำเนินงาน
                                                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                 

                                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                1. คณะกรรมการประเมิน HIA ทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการ
                                                2. คณะกรรมการทราบแนวทางการบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์
                                                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                ผู้รับผิดชอบทีมประเมิน HIA 2 พื้นที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมเนื่องจากติดภารกิจ/ แนวทางการแก้ไข โดย ทีมประเมินที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้จะสอนการลงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ภายหลัง

                                                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                ได้รับการสนับสนุนจากผู้แทนสจรส.ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี

                                                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                ไม่มี

                                                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                -

                                                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                -