การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โซนภาคใต้ตอนบน

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 61-ข-049
ชื่อโครงการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โซนภาคใต้ตอนบน
ชุดโครงการ ระบบสนับสนุนกระบวนการ HIA
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.คชาพล นิ่มเดช
คณะทำงาน ? 1. ผศ.ดร.สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2. ดร.พิเชตวุฒิ นิลลออคณะศิลปะศาสตร์ และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3. ดร.สายสุนีย์ จำรัสคณะวิทยาศาสตร์และเทค
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2561 - 30 เมษายน 2562
งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 5
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
  1. โครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ตอนบน (ศวสต.) จังหวัดกระบี่
  2. โครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ตอนบน (ศวสต.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  3. โครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ตอนบน (ศวสต.) จังหวัดระนอง
  4. โครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ตอนบน (ศวสต.) จังหวัดชุมพร
  5. โครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ตอนบน (ศวสต.) จังหวัดนครศรีธรรมราช
พื้นที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ละติจูด-ลองจิจูด 9.09419372232097,99.3566232919693
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • syuwarisyuwari (Owner)  
  • ศุศราภรณ์ สามประดิษฐ์ศุศราภรณ์ สามประดิษฐ์ (Owner)  
  • นายคชาพล นิ่มเดชนายคชาพล นิ่มเดช (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2561 31 มี.ค. 2562 80,000.00
2 1 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพของโครงการ 5 จังหวัดในภาคใต้ตอนบน

รายงานผลการศึกษาถึงผลกระทบต่อสุขภาพโดยสาธารณะ ของโครงการ 5 จังหวัด

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 1. การกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมโดยสาธารณะ (Public screening) 20,000.00 0 3 20,000.00 3 15,000.00
22 มิ.ย. 61 ประชุมเพื่อวางแผนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ระหว่าง ทีมประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และเจ้าของทุนวิจัย 10 - -
29 มิ.ย. 61 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ระหว่าง ทีมดำเนินโครงการ ทีมประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และเจ้าของทุนวิจัย 20 - -
10 ต.ค. 61 กำหนดวิธีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพใน 5 จังหวัด 10 - -
2 การกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (Public scoping) 30,000.00 0 2 10,000.00 1 4,200.00
12 พ.ย. 61 จัดการประชุมเพื่อ ทีมวิจัยพิจารณาและทบทวนรายละเอียดกิจกรรมสำคัญของโครงการใน 5 จังหวัด ถึงประเด็น ความครอบคลุมของการดำเนินโครงการ ตัวชี้วัด ข้อจำกัด การดำเนินโครงการ 20 - -
19 ธ.ค. 61-11 ม.ค. 62 ประชุมเพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (Public scoping) 15 - -
3 ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Assessing) 20,000.00 10 1 20,000.00 - -
4-31 ม.ค. 62 นิเทศติดตามทีมประเมินโครงการผลกระทบต่อสุขภาพ 10 - -
4 ทบทวนร่างรายงานผลการศึกษาโดยสาธารณะ (Public review) 30,000.00 40 2 50,000.00 - -
11 มี.ค. 62 ทบทวนร่างรายงานผลการศึกษาโดยสาธารณะ (Public review) 40 - -
31 มี.ค. 62 ทบทวนรายงาน 40 - -
รวม 100,000.00 50 8 100,000.00 4 19,200.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย syuwari syuwari เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 09:29 น.