ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง ุุ61-ข-052
ชื่อโครงการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ชุดโครงการ ระบบสนับสนุนกระบวนการ HIA
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวโปรดปราน คำอ่อน
คณะทำงาน ? 1. ผศ.ดร.สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 2. ดร.พิเชตวุฒิ นิลลออ 3. ดร.สายสุนีย์ จำรัส 4. ดร. โปรดปราน คำอ่อน 5. ภญ.ศุศราภรณ์ สามประดิษฐ์ 6. ดร.คชาพล นิ่มเดช 7. นายประวิช ขุนนิคม 8. ดร. ปวิตร ชัยวิสิทธิ์ 9. ดร. ดุริยางค์ วาสนา
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2561 - 31 มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการ 55,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
 1. คณะทำงานโครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
 2. เครือข่ายองค์กรงดเหล้าเข้าพรรษา
 3. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
 4. หน่วยงานด้านสาธารณสุข / รพสต.
 5. หน่วยงานราชการในพื้นที่
 6. ตำรวจ
 7. ผู้นำชุมชน / ประชาชน
 8. หน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง
 9. สถาบันการศึกษา
 10. เครือข่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด ชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • syuwarisyuwari (Owner)  
 • อาจารย์โปรดปราน คำอ่อนอาจารย์โปรดปราน คำอ่อน (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2561 31 ก.ค. 2561 50,000.00
2 1 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562 5,000.00
รวมงบประมาณ 55,000.00

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมโดยสาธารณะ (Public screening)
 1. มีข้อมูลรายละเอียดโครงการ/แผนการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลและการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
 2. มีข้อมูลด้านกิจกรรมของโครงการฯ กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ วิธิดำเนินโครงการฯ เพื่อใช้สำหรับการหาขอบเขตการประเมินผลกระทบสุขภาพจากโครงการฯ
เพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (Public scoping)
 1. การกำหนดมีผู้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder analysis) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ
 2. การทำ mapping กิจกรรมหลักของโครงการและปัจจัยกำหนดสุขภาพ (Social Determinant of Health; SDH) ที่ส่งผลกระทบถึงสุขภาวะทั้ง 4 มิติ
 3. มีการจัดประชุมกลุ่ม/เวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำเสนอร่างตัวชี้วัดตาม SDH ที่จัดทำขึ้น
 4. มีการกำหนดเครื่องมือเพื่อใช้สำหรับการประเมินผลกระทบสุขภาพตามดัชนีชี้วัดแต่ละประเภท
เพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Assessing)
 1. ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสุขภาพจากโครงการฯ ที่ระบุถึงผลกระทบทางบวกและทางลบที่เกิดจากโครงการฯ ปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดทำ Public review
เพื่อทบทวนร่างรายงานผลการศึกษาโดยสาธารณะ (Public review)
 1. การจัดเวทีการแสดงความคิดเห็นระหว่างทีมวิจัยร่วมกับ Stakeholder เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานกาประเมินผลกระทบสุขภาพของโครงการฯ
 2. นำข้อมูล แนวทาง และข้อเสนอแนะการจัดเวทีร่วมกับ Stakeholder มาจัดทำเล่มสรุปผลการประเมินผลกระทบสุขภาพจากโครงการฯ และนำเสนอต่อ ศวสต. ต่อไป

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 การกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมโดยสาธารณะ (Public screening) ของโครงการ 2,000.00 5 2 2,000.00 1 1,000.00
22 มิ.ย. 61 การกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมโดยสาธารณะ (Public screening) ของโครงการ 5 - -
25 มิ.ย. 61 การกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมโดยสาธารณะ (Public screening) ของโครงการ 5 - -
2 การกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (Public scoping) 10,000.00 10 - - - -
3 ดำเนินการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Assessing) 20,000.00 0 - - - -
4 ทบทวนร่างรายงานผลการศึกษาโดยสาธารณะ (Public review) 10,000.00 0 - - - -
5 การจัดทำรายงาน 5,000.00 0 - - - -
รวม 47,000.00 15 2 2,000.00 1 1,000.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (47,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (2,000.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (55,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (47,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย syuwari syuwari เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 09:28 น.