ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 61-ข-053
ชื่อโครงการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชุดโครงการ ระบบสนับสนุนกระบวนการ HIA
ผู้รับผิดชอบโครงการ สายสุนีย์ จำรัส
คณะทำงาน ? ผศ.ดร.สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ ดร.พิเชตวุฒิ นิลลออ ดร.สายสุนีย์ จำรัส ดร. โปรดปราน คำอ่อน ภญ.ศุศราภรณ์ สามประดิษฐ์ ดร. คชาพล นิ่มเดช นายประวิช ขุนนิคม ดร. ปวิตร ชัยวิสิทธิ์ ดร. ดุริยางค์ วาสนา
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2561 - 30 เมษายน 2562
งบประมาณโครงการ 55,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 1
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • syuwarisyuwari (Owner)  
  • อาจารย์สายสุนีย์ จำรัสอาจารย์สายสุนีย์ จำรัส (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2561 31 มี.ค. 2562 50,000.00
2 1 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562 5,000.00
รวมงบประมาณ 55,000.00

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมโดยสาธารณะ

1) มีข้อมูลผลกระทบของโครงการและแผนการดำเนินงาน รวมถึงโครงการอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกับโครงการ 2) มีผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นเบื้องต้น

เพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (Public scoping)

1) รายละเอียดกิจกรรมสำคัญของโครงการมีประเด็น ครอบคลุมตัวชี้วัด ข้อจำกัด การดำเนินโครงการ 2) มีผู้ส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ (Stakeholder analysis) ที่ครอบคลุม 3) มีการ mapping กิจกรรมหลักของโครงการและปัจจัยกำหนดสุขภาพ (Social Determinant of Health; SDH) ที่ส่งผลกระทบถึงสุขภาวะทั้ง 4 มิติ 4) ได้ SDH ที่สำคัญจัดทำร่างตัวชี้วัดการประเมิน 5) มีการจัดประชุมกลุ่ม/เวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำเสนอร่างตัวชี้วัดตาม SDH ที่จัดทำขึ้น ุ6) มีเครื่องมือรวบรวมข้อมูลตามตัวที่วัดที่กำหนด

เพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Assessing)

1) ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ตามตัวชี้วัดและเครื่องมือที่กำหนด 2) ร่างรายงานการประเมินผลกระทบซึ่ง ซึ่งครอบคลุม 3)

เพิ่อทบทวนร่างรายงานผลการศึกษาโดยสาธารณะ (Public review)

1) เกิดการจัดเวทีการแสดงความคิดเห็นระหว่างทีมวิจัยร่วมกับ Stakeholder เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงาน 2) เกิดการจัดเวทีร่วมกับ Stakeholder จัดทำข้อเสนอ เพื่อแนะนำโรงการวิจัย

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ระบุชื่อกิจกรรมหลัก 5,000.00 4 2 5,000.00 1 2,000.00
19-22 มิ.ย. 61 การประชุมเพื่อกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมโดยสาธารณะ 4 - -
22 มิ.ย. 61 การประชุมเพื่อกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมโดยสาธารณะ 4 - -
รวม 5,000.00 4 2 5,000.00 1 2,000.00

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (55,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (5,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย syuwari syuwari เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 09:26 น.