ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
20 ธันวาคม 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายปวิตร ชัยวิสิทธ์นายปวิตร ชัยวิสิทธ์เมื่อ 20 มีนาคม 2562 09:49:06
Project owner
แก้ไขโดย นายปวิตร ชัยวิสิทธ์ เมื่อ 20 มีนาคม 2562 09:50:02 น.

ชื่อกิจกรรม : การกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (Public scoping)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (Public scoping)

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้สูงอายุ อสม เจ้าหน้าที่สาสุข อบต 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

Public screening and Scoping

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้สูงอายุ อสม เจ้าหน้าที่สาสุข อบต 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้กรอบ การดำเนินงาน 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
15 ธันวาคม 2561 เวลา 12:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายปวิตร ชัยวิสิทธ์นายปวิตร ชัยวิสิทธ์เมื่อ 20 มีนาคม 2562 09:43:36
Project owner
แก้ไขโดย นายปวิตร ชัยวิสิทธ์ เมื่อ 20 มีนาคม 2562 10:58:33 น.

ชื่อกิจกรรม : นำเสนอแนวทาง HIA Screening and Scoping

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

นำเสนอการดำเนินงาน HIA Screening and Scoping

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กำหนดขอบเขตคราวๆ และคิดข้อคำถามในการดำเนินกิจจกรรม HIA Screening and Scoping

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แนวทางในการดำเนินงาน HIA Screening and Scoping

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายปวิตร ชัยวิสิทธ์นายปวิตร ชัยวิสิทธ์เมื่อ 20 มีนาคม 2562 09:37:27
Project owner
แก้ไขโดย นายปวิตร ชัยวิสิทธ์ เมื่อ 20 มีนาคม 2562 09:39:37 น.

ชื่อกิจกรรม : สัมภาษณ์ หัวหน้าโครงการผู้สูงอายุ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อทราบกระบวนการทำงานของโครงการผู้สูงอายุอำเภอนาสาร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและสาธารณสุขอำเภอบ้านนนาสาร

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทราบการกิจกรรมในการดำเนินงานผู้สูงอายุของอำเภอนาสาร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สัมภาษณ์กระบวนการทำงานโครงการผู้สูงอายุอำเภอนาสาร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การดำเนินงานผู้สูงอายุอำเภอนาสาร เป็นการรวมดำเนินงานโดยภาคี เครือข่าย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาจารย์มหาวิทยาลัย องค์กรบริหารส่วนตำบลและเทศบาล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
8 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายปวิตร ชัยวิสิทธ์นายปวิตร ชัยวิสิทธ์เมื่อ 19 มีนาคม 2562 15:45:29
Project owner
แก้ไขโดย นายปวิตร ชัยวิสิทธ์ เมื่อ 19 มีนาคม 2562 15:46:47 น.

ชื่อกิจกรรม : เขียนและปรับปรุงโครงร่างวิจัย HIA ผู้สูงอายุ

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อเขียนและปรับปรุงโครงร่าง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เขียนและปรับปรุงโครงร่างวิจัย HIA ผู้สูงอายุ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้โครงร่างวิจัยผู้สูงอายุของอำเภอนาสาร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
7 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายปวิตร ชัยวิสิทธ์นายปวิตร ชัยวิสิทธ์เมื่อ 20 มีนาคม 2562 09:28:47
Project owner
แก้ไขโดย นายปวิตร ชัยวิสิทธ์ เมื่อ 20 มีนาคม 2562 09:32:33 น.

ชื่อกิจกรรม : เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค LTC

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อการดำเนินผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอนาสาร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอสาร เช่น
1. บางรพ สต. บริการทำ care plan ตั้งแต่ปี 2559 แต่ยังไม่สามารถเบิกเงิน 2. มีเงินเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ แต่ได้งานเท่าเดิม แต่ ต้องทำงานเพิ่มขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
5 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายปวิตร ชัยวิสิทธ์นายปวิตร ชัยวิสิทธ์เมื่อ 19 มีนาคม 2562 15:42:25
Project owner
แก้ไขโดย นายปวิตร ชัยวิสิทธ์ เมื่อ 19 มีนาคม 2562 15:42:35 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมวาง Concept HIA ผู้สูงอายุ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อวาง Concept ในการประเมินโครงการ HIA ผู้สูงอายุ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ว่างแผนการดำเนินงาน HIA และแบ่งหัวข้อเพื่อ review เอกสารเพื่อ เขียนโครงร่างวิจัย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการ review งานเกี่ยวกับงานผู้สูงอายุ และนำมาประยุคใช้ ในการดำเนินงาน 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายปวิตร ชัยวิสิทธ์นายปวิตร ชัยวิสิทธ์เมื่อ 19 มีนาคม 2562 15:29:50
Project owner
แก้ไขโดย นายปวิตร ชัยวิสิทธ์ เมื่อ 19 มีนาคม 2562 15:35:07 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมและร่วมรับฟังการดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอนาสาร

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อทราบการดำเนินงานของระบบสุขภาพของอำเภอนาสารในประเด็นผู้สูงอายุ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เข้ารวมประชุมระบบสุขภาพอำเภอนาสาร 5 ประเด็น คือ การควบคุมปัจจัยเสี่ยง การออกกำลังกาย อาหารปลอดภัย ขยะ และ ประเด็นของผู้สูงอายุ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-