การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 61-ข-054
ชื่อโครงการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชุดโครงการ ระบบสนับสนุนกระบวนการ HIA
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ปวิตร ชัยวิสิทธิ์
คณะทำงาน ? 1. ผศ.ดร.สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 2. ดร.พิเชตวุฒิ นิลลออ 3. ดร.สายสุนีย์ จำรัส 4. ดร. โปรดปราน คำอ่อน 5. ภญ.ศุศราภรณ์ สามประดิษฐ์6. ดร.คชาพล นิ่มเดช 7. นายประวิช ขุนนิคม8. ดร. ปวิตร ชัยวิสิทธิ์ 9. ดร. ดุริยางค์ วาสนา
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2561 - 30 เมษายน 2562
งบประมาณโครงการ 40,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • syuwarisyuwari (Owner)  
  • นายปวิตร ชัยวิสิทธ์นายปวิตร ชัยวิสิทธ์ (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2561 31 มี.ค. 2562 35,000.00
2 1 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562 5,000.00
รวมงบประมาณ 40,000.00

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมโดยสาธารณะ (Public screening)

1.มีข้อมูลรายละเอียดโครงการ/แผนการดำเนินงาน และโครงการอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 2. ทราบผลกระทบต่อสุขภาพเบื้องต้นที่เกี่ยวกับโครงการ

เพื่อการกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (Public scoping)
  1. กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ เช่น ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ข้อจำกัด ในการดำเนินโครงการ 2. ความครอบคลุมในกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ 3. มีการกำหนดผลกระทบทางสุขภาพครอบคลุมทั้ง 4 มิติ 4. มีข้อสรุป SDH ในการทำร่างตัวชี้วัดกการประเมิน 5. มีเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ SDH ที่จัดทำขึ้น 6. มีเครื่องมือรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้น
เพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Assessing)
  1. มีข้อมูลตอบตามตัวชี้วัดที่กำหนด 2. มีการวิเคราะห์ข้อมูล ระบุผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางบวกและทางลบที่เกิดขั้นจากโครงการ 3.ร่างรายงานผลกระทบสุขภาพจากโครงการ 4. ปัญหาอุปสรรค ความสำเร็จ และโอกาสพัฒนาโครงการ
เพื่อทบทวนร่างรายงานผลการศึกษาโดยสาธารณะ (Public review)

1.นำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนและผู้ที่สนใจให้ข้อคิดเห็นต่อร่างรายงาน 2. จัดทำข้อเสนอแนะร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 การกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมโดยสาธารณะ (Public screening) 5,000.00 0 2 2,000.00 - -
23 ก.ค. 61 การกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมโดยสาธารณะ (Public screening) 3 - -
7 ส.ค. 61 การกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมโดยสาธารณะ (Public screening) ครั้งที่ 2 10 - -
2 การกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (Public scoping) 10,000.00 0 - - - -
3 ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Assessing) 20,000.00 0 - - - -
4 ทบทวนร่างรายงานผลการศึกษาโดยสาธารณะ (Public review) 5,000.00 0 - - - -
รวม 40,000.00 0 2 2,000.00 0 0.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (40,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (2,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย syuwari syuwari เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 09:26 น.