ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ.

ศวสต.

banner1

งานบริหารกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ศวสต.

คณะกรรมการกำกับทิศ ศวสต และคณะ ลงพื้นที่ จ.พังงา (15/2/62)

@February,16 2019 07.06
คณะกรรมการกำกับทิศโครงการ ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ.) และคณะ ลงพื้นที่ ทำงานของเครือข่าย ชุมชนมอแกนบ้านทับตะวัน อ.ตะกั่วป่า และ ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติ บ้านน้ำเค็ม อ.เขาหลัก จังหวัดพังงา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ทีมศวสต ลงจัดเวทีในพื้นที่ ในขั้นตอนการกลั่นกรองโดยสาธาณะ (Public screening) และการกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธาธาณะ (Public scoping)

@December,21 2018 12.14
ทีมศวสต. สจรส.ม.อ. ร่วมกับ ทีมพี่เลี้ยง/ทีมนักประเมินฯ ประชุมเตรียมงาน และจัดเวทีในพื้นที่ ในขั้นตอนการกลั่นกรองโดยสาธาณะ (Public screening) และการกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธาธาณะ (Public scoping) สำหรับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษาโครงการปัจจัยเสี่ยงโซนภาคใต้ตอนบนระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2

ทีมศว.สต. ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าโครงการ โซนใต้ล่าง 13 พย. 61

@November,13 2018 14.00
ดร.เพ็ญ สุขมาก นำทีมศว.สต. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.)ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าโครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม (โซนใต้ล่าง) ณ.ห้องประชุม โรงพยาบาลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (13 พ.ย. 2561)

ศวสต. ลงพื้นที่เพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการด้านสุขภาพ จ.ระนอง

@September,09 2018 13.45
คณะกรรมการกำกับทิศ โครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ภาคใต้ (ศวสต.) ลงพื้นที่เพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการด้านสุขภาพ ประเด็นปัจจัยเสี่ยง, แรงงานนอกระบบ และ การประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ เพื่อการรายงานความคืบหน้าของโครงการในระยะที่ 2 ระหว่าง วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2561

ทีม ศวสต. ลงพื้นที่โซนใต้บน ติดตามความก้าวหน้าโครงการของเครือข่ายฯ ณ.ห้อง ประชุมจัสมิน โรงแรมนิภาการ์เด้น

@May,09 2018 09.54
ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.)นำทีม ศวสต. ติดตามความก้าวหน้าโครงการของเครือข่ายฯ ณ. ห้อง ประชุมจัสมิน โรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 5

  โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 5

  คณะทำงานได้ร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ  ระดับพื้นที่  เขต 5 โดยกำหนดให้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะในระดับพื้นที่ เขต 5 ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2563  ณ โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 137 คน 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะในระดับพื้นที่ เขต 5 มีสาระสำคัญของการประชุมประกอบไปด้วย 1)ชี้แจงทำความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์ กระบวนการและผลลัพธ์ความสำเร็จของโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะแนวทางการบูรณาการภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมขับเคลื่อนระบบสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ 2) กระบวนการกลุ่ม การเพื่อเชื่อมโยงแผนการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนระบบสุขภาพ ภายใต้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น  (แบ่งกลุ่ม ตามจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย) •บูรณาการแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น แผนปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำปี กับทิศทางตามประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน •การใช้งานเว็บไซด์กองทุนสุขภาพตำบล( https://localfund.happynetwork.org/) พัฒนาแผนงาน/โครงการ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงภาคีเครือข่ายต่างๆในการจัดทำโครงการที่ขอสนับสนุนงบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ รวมถึงการติดตามประเมินผล •สรุปแผนงาน/โครงการที่ขับเคลื่อนตามประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการควบคุมกำกับติดตาม@17 ม.ค. 63 11:51
 • โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 4

  โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 4

  1.  คณะทำงานได้ร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ  ระดับพื้นที่  เขต 4    โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะในระดับจังหวัด โดยมีกรอบของการจัดกิจกรรมดังนี้ในช่วงระหว่าง เดือน  มกราคม – พฤษภาคม 2563  ซึ่งแต่ละจังหวัดกลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้ดำเนินการจัด     1)  จัดกิจกรรมที่นำไปสู่การบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการบูรณาการขับเคลื่อนงานสุขภาวะ และเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาโครงการภายใต้การสนับสนุนงบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ให้มีกรอบระยะเวลาของการจัดกิจกรรม มกราคม- สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนมีนาคม 2563 สาระสำคัญที่ควรมีในการประชุม; •ชี้แจงทำความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์ กระบวนการและผลลัพธ์ความสำเร็จของโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ •ความรู้ความเข้าใจต่อแนวทางการบูรณาการแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น แผนปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำปี กับทิศทางตามประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับอำเภอ (ประเด็นจากกลไก พชอ.) •ความรู้ความเข้าใจต่อการจัดทำโครงการที่มีคุณภาพ  การใช้งานเว็บไซด์กองทุนสุขภาพตำบล ( https://localfund.happynetwork.org/) พัฒนาแผนงาน/โครงการ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงภาคีเครือข่ายต่างๆในการจัดทำโครงการที่ขอสนับสนุนงบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ รวมถึงการติดตามประเมินผล •สรุปแผนงาน/โครงการที่ขับเคลื่อนตามประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการควบคุมกำกับติดตาม@17 ม.ค. 63 10:20
 • โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 12

  นักศึกษาเภสัชปี 4. 15 คน.  ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก. 4 คน. บุคลากรกองศึกษา 3. คน. บุคลากรกองสาธารณสุข 3. คน.  คณะผู้บริหาร/ รองปลัดเทศบาล / หัวหน้าส่วน /ผอ กองต่างๆ. จำนวน. 6. คน.              ฝึกการเขียนพัฒนาโครงการปผ่านโปรแกรม 4. โครงการ.  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เลือกแผนงานโภชนาการ. เรื่องการส่งเสริมภาวะโชนการในเด็ก. และ โครงการการส่งเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์.  ในกลุ่มนักศึกษาเภสัช. เรื่อง การใช้ยาในผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง.  เรื่องยาสามัญประจำบ้านน่ารู้@16 ม.ค. 63 20:37
 • โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 11

  มีผู้เข้าร่วมประชุมมาจากคณะทำงานโครงการ จำนวน 30 คน มีการทบทวนการดำเนินงานโครงการ@16 ม.ค. 63 13:11
 • โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 1

  โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 1

  1.มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง 9 กองทุน 2.ตัวแทนแต่ละกองทุนมีความเข้าใจการจัดทำแผน แนวทางการพัฒนาโครงการและสามารถบันทึกข้อมูลในโปรแกรรมได้ 3.สสอ.ซักถามกระบวนการในการใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ และขอความร่วมมือทุกแห่งให้บันบันทึกข้อมูลเข้าโปรแกรมให้ครบทุกแห่ง@15 ม.ค. 63 13:18
 • โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 6

  โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 6

  แกนนำในอปท.เป้าหมาย สามารถบันทึกโปรแกรม  และแนะนำเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการใน5แผนงานหลัก  คือ  แผนงานกิจกรรมทางกาย  แผนงานอาหารและโภชนาการ  แผนงานเหล้า  แผนงานบุหรี่ และแปนงานสารเสพติด@14 ม.ค. 63 22:14
 • โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 10

  โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 10

  มีตัวแทนกองทุนฯ (อปท. และ รพ.สต.) ที่เสนอชื่อเข้าร่วมจัดทำแผนและพัฒนาโครงการกองทุนฯ เข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง 14 กองทุน และทุกคนสามารถนำข้อมูลสถานการณ์ปัญหาสุขภาพ แผลการจัดระบบสุขภาพในพื้นที่มาบันทึกข้อมูลลงในแผนงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ มีการบันทึกข้อมูลสถานการณ์ปัยหาสุขภาวะในพื้นที่และพัฒนาโครงการกองทุน จำนวน 10 โครงการ ใน 6 แผนงาน ประกอบด้วย แผนงานอาหารและโภชนาการ แผนงานกิจกรรมทางกาย แผนงานโรคเรื้อรัง แผนงานผู้สูงอายุ แผนงานสิ่งแวดล้อม แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ตัวแทนกองทุนฯ มีความเข้าใจและสามารถบันทึกพัฒนาโครงการ การติดตามโครงการกองทุนฯ การบันทึกกิจกรรม และการสรุปกิจกรรมในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้@13 ม.ค. 63 12:14
 • โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 12

  โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 12

  จากการทบทวนและการร่างแผนสุขภาพ จะมีการปรับปรุงการทำแผนสุขภาพและการพัฒนาโครงการบูรณาการผ่านเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแลดำเนินการแผนต่อไป@11 ม.ค. 63 12:47