การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 61-ข-031
ชื่อโครงการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้กลาง
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชุติมา รอดเนียม
คณะทำงาน ? 1 อาจารย์ชุติมา รอดเนียม 2. อาจารย์ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ๋ 3. อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร 4. อาจารย์ภูวศินทร์ บัวเกษ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 7 พ.ค. 2561 - 6 พ.ค. 2562
งบประมาณโครงการ 165,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 40
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ (สนง.เกษตรและสหกรณ์ สนง.สาธารณสุขจังหวัด)
เจ้าหน้าที่ภาคท้องถิ่น จากหน่วยงานระดับท้องถิ่น 4 แห่ง (อบต.หูล่อง อ.ปากพนัง อบต.เขาแก้ว อ.ลานสกา อบต.ไสหร้า และเทศบาลตำบลจันดี อ.ฉวาง) แกนนำชุมชนที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงทางอาหาร 4 แห่ง (อบต.หูล่อง อ.ปากพนัง อบต.เขาแก้ว อ.ลานสกา อบต.ไสหร้า และเทศบาลตำบลจันดี อ.ฉวาง)

พื้นที่ดำเนินการ อบต.หูล่อง อ.ปากพนัง อบต.เขาแก้ว อ.ลานสกา อบต.ไสหร้า และเทศบาลตำบลจันดี อ.ฉวาง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.56564988028104,99.8870016956055
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • hsmiscachsmiscac (Owner)  
  • AitsaraAitsara (Owner)  
  • Chutima RodniamChutima Rodniam (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 7 พ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561 100,000.00
2 1 ม.ค. 2562 31 มี.ค. 2562 50,000.00
3 1 เม.ย. 2562 6 พ.ค. 2562 15,000.00
รวมงบประมาณ 165,000.00

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความโดดเด่นในกระบวนการป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงทางอาหารในภูมินิเวศน์ชายฝั่งทะเล โดยใช้พระราชกำหนดการประมงบังคับใช้ พ.ศ. 2558และ การทำประมงผิดกฎหมาย (Illegal Unreported and Un-regulated Fishing: IUU) แต่โครงสร้างการเจริญเติบโตภาคเกษตรกรรมและแหล่งผลิตอาหารมีแนวโน้มลดลง พื้นที่นาลดลง จำนวนแรงงานภาคเกษตรลดลง พื้นที่สวนยางสวนปาล์มเพิ่ม มีการทำเกษตรเชิงพาณิชย์และเกษตรพันธะสัญญาเป็นส่วนใหญ่ ความหลากหลายทางชีวภาพน้อยลง และได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง เช่น ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาภัยแล้ง เป็นต้นข้อมูลการใช้พื้นที่ทำการเกษตรของนครศรีธรรมราช เนื้อที่ทั้งหมด 2,896,204 ไร่ แบ่งเป็นนาข้าว 383,816 ไร่ พื้นที่สวนไม้ผล 2,179,043 ไร่ พื้นที่สวนผัก ไม้ประดับ 27,038 ไร่ และ พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางเกษตรอื่น ๆ 306,307 ไร่ และพบว่า สถานการณ์การทำข้าวนาปี ของปี 2558 มีเนื้อที่เพาะปลูก 291,665 ไร่ ลดลงจาก 323,407 ไร่ ในปี 2556 คิดเป็น 9.81 % สถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมัน ปี 2558 เนื้อที่ให้ผล 351,370 ไร่ เพิ่มจาก 326,626 ไร่ในปี 2556 คิดเป็น 7.04 % และ สถานการณ์การผลิตยางพารายืนต้น ปี 2558 เนื้อที่ 1,847,711 ไร่ ลดลงจาก 1,848,296 ไร่ ในปี 2556 คิดเป็น 0.03 % (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558)

อย่างไรก็ตามหลายพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ให้ความสนใจด้านความมั่นคงทางอาหาร ทั้งนี้การดำเนินงานขึ้นอยู่กับสภาพบริบทแต่ละพื้นที่ และกิจกรรมที่แตกต่างกัน จึงต้องมีการจัดระบบการวางแผนงานและขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชน ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนแผนงานระบบอาหารอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เพื่อวิเคราะห์นโยบายที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีศักยภาพทั้งเชิงบวก และเชิงลบต่อสุขภาพของประชาชน และนำไปสู่การวางแผนงานเชิงนโยบาย

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

กรอบแนวคิดการศึกษาครั้งนี้ ประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย6 ขั้นตอน คือ การกลั่นกรอง การกำหนดขอบเขต การประเมินผลกระทบ การทบทวนรายงานการประเมิน การตัดสินใจและการติดตามประเมินผล ในระบบความมั่นคงทางอาหารของชุมชน ทั้ง 4 มิติ คือ ความพอเพียงของปริมาณอาหาร การเข้าถึงอาหาร การใช้ประโยชน์ด้านอาหาร และการมีเสถียรภาพอาหาร

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อประเมินสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารของจังหวัดนครศรีธรรมราช
  1. เกิดการจัดการข้อมูลด้านแผนงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรมของหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านความมั่นคงทางอาหาร
  2. เกิดการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหาร ทั้ง 4 พื้นที่
  3. เกิดเครื่องมือการประเมินผลกระทบทางสุขภาพต่อความมั่นคงทางอาหาร ใน 3 ระดับ คือ ภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และชุมชน
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร
  1. เกิดตัวชี้วัดที่ระบุถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารใน 4 ด้าน คือ การมีอาหารพอเพียง การเข้าถืงอาหาร การมีเสถียรภาพ และการนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อประเมินผลกระทบทางสุขภาพด้านความมั่นคงทางอาหาร
  1. เกิดการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการประเด็นความมั่นคงทางอาหาร
  2. เกิดการทำงานเชิงประเด็นความมั่นคงทางอาหาร ใน 3 ระดับ คือ ภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และชุมชน
  3. เกิดรูปแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบอาหารประเด็นความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 1. ขออนุมัติจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,000.00 40 1 - 1 -
27 มิ.ย. 61 1. ยื่นเอกสารประกอบการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4 - -
2 2. การกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม 11,300.00 40 2 11,300.00 1 -
19 มิ.ย. 61 ประชุมเพื่อชี้แจงการรายงานผลกิจกรรมของโครงการและการจัดทำรายงานการเงินผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 10 - -
1-31 ส.ค. 61 2. การกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม 40 - -
3 3. การกำหนดขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะ 30,000.00 40 - - - -
4 4. การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 72,900.00 40 - - - -
5 5. การทบทวนร่างรายงานการศึกษา และวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะ 32,800.00 40 - - - -
6 6. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2,000.00 4 - - - -
7 7. ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย 15,000.00 4 - - - -
รวม 165,000.00 208 3 11,300.00 2 0.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (165,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (11,300.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย hsmiscac hsmiscac เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 05:36 น.