ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

พัฒนาการศักยภาพผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ประเมินผล

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 60-00-1886
ชื่อโครงการ พัฒนาการศักยภาพผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ประเมินผล
ชุดโครงการ แผนงานสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบโครงการ ซูวารี มอซู
คณะทำงาน ? ซูวารี มอซู , อิสรา มิตรช่วยรอด
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2560 - 30 สิงหาคม 2562
งบประมาณโครงการ 300,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 200
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
  • ผู้รับผิดชอบโครงการย่อยภายใต้โครงการ ศวสต.
พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • AitsaraAitsara (Owner)  
  • syuwarisyuwari (Trainer)  

หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลบน Website และบน smart phone ให้สอดคล้องกับแนวทางของ สตง.และกรมสรรพากร (เป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันกับ สตง.และสรรพากรเขตพื้นที่พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบแผนงานเพื่อเพิ่มคุณภาพการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามประเมินผล นอกจากนี้ยังสามารถทำให้ผู้รับผิดชอบแผนงาน นำระบบนี้ไปใช้กับงานอื่น ๆ ของเครือข่าย

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลบน Website และ บน Smart phone ให้สอดคล้องกับแนวทางของ สตง.และกรมสรรพากร (เป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันกับ สตง.และสรรพากรเขตพื้นที่) พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบแผนงานเพื่อเพิ่มคุณภาพการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามประเมินผล นอกจากนี้ยังสามารถทำให้ผู้รับผิดชอบแผนงาน นำระบบนี้ไปใช้กับงานอื่น ๆ ของเครือข่าย
  1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

  2. คุณภาพการบันทึกข้อมูล (ความทันเวลา ความครอบคลุม ถูกต้อง) ลงในระบบติดตามประเมินผล online บน website ของผู้รับผิดชอบแผนงานย่อย

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลโครงการ 300,000.00 200 8 197,000.00 7 233,137.00
6-7 ก.พ. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์ 40 - -
19 มิ.ย. 61 การประชุมเพื่อชี้แจงการรายงานผลกิจกรรมของโครงการและการจัดทำรายงานการเงินผ่านระบบออนไลน์ 15 - -
22 มิ.ย. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์ 200 - -
24-26 มิ.ย. 61 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์และการตรวจเอกสารการเงินงวดที่ 1 200 - -
28 มิ.ย. 61 สนับสนุนการดูแลและปรับปรุงระบบติดตามเว็บไซต์ 1 - -
11 ก.ค. 61 พัฒนาศักยภาพการทำรายงานกิจกรรมออนไลน์และการบริหารจัดการการเงิน 5 - -
8-10 ส.ค. 61 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์ และการตรวจเอกสารการเงินงวดที่ 1 โครงการย่อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 - -
10-11 เม.ย. 62 ปรึกษาหารือระบบติดตามและประเมินผลโครงการแบบออนไลน์ 15 - -
รวม 300,000.00 200 8 197,000.00 7 233,137.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (300,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (197,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย syuwari syuwari เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 20:27 น.