ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

แผนงานกลางระบบอาหารประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการ จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง และ จ.สงขลา

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
ชื่อโครงการ แผนงานกลางระบบอาหารประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการ จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง และ จ.สงขลา
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้กลาง
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ , น.ส.วรรณา สุวรรณชาตรี, น.ส.อิสรา มิตรช่วยรอด
คณะทำงาน ? ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์, วรรณา สุวรรณชาตรี
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2560 - 31 สิงหาคม 2562
งบประมาณโครงการ 979,150.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 50
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
  • ทีมวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช, สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะทำงานเรื่องบูรณาการระบบบริหารจัดการอาหารปลอดภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
  • คณะทำงานโครงการย่อยวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระ
  • คณะทำงานโครงการย่อยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์ จ.พัทลุง
  • คณะทำงานแผนงานระบบอาหารพื้นที่บ้านทุ่งยาวและบ้านหูยาน
  • คณะทำงานโครงการประเมินยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์ จ.พัทลุง
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช
จังหวัด
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • wannawanna (Owner)  
  • ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ (Owner)  
  • AitsaraAitsara (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2560 28 ก.พ. 2562 1 ก.ย. 2560 28 ก.พ. 2562 979,150.00
2 1 มี.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 0.00
รวมงบประมาณ 979,150.00

หลักการและเหตุผล

จากการหนุนเสริมการทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2559 - 2560 จนเกิดร่างยุทธศาสตร์ระบบอาหารใน 4 อปท.ได้แก่ อบต.เขาแก้ว อ.ลานสกา อบต.หูล่อง อ.ปากพนัง อบต.ไสหร้า และเทศบาลตำบลจันดี อ.ฉวาง และทางท้องถิ่นได้นำแผนยุทธศาตร์อาหารเข้าสู่แผนพัฒนา 4 ปี ของ อบต.และเข้าสู่การจัดทำโครงการที่ใช้งบของกองทุนตำบล (สปสช.) ในปี 2561 จึงต้องการขยายแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารเข้าสู่ระดับจังหวัด จึงเกิดความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีฯ และสำนักงานจังหวัดนครศรีฯ จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารของจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันได้สร้างความร่วมมือกับอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณฺ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ให้ทำการประเมินแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารของจังหวัดนครศรีฯ เพื่อนำไปสู่การปรับแผนยุทธศาสตร์ให้มีความสมบูรณ์และนำไปสู่การขับเคลื่อนได้ในต่อไป

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

เพื่อสานพลังนักวิชาการ ภาคเอกชน ทำงานร่วมกับภาครัฐ ท้องถิ่นและชุมชนในการทำงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนมุมมองวิธีการทำงานและการมีสัมมาชีพด้านเกษตรและอาหาร

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

1. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านระบบอาหารของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ได้ยุทธศาสตร์ด้านระบบอาหารของจังหวัดนครศรีธรรมราช

สร้างรูปแบบการดำเนินงานตำบลบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช

มีรูปแบบการดำเนินงานตำบลบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช

เพื่อแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

เกิดการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 พัฒนาศักยภาพและติดตามโครงการย่อยโซนใต้กลางใน จ.สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช 279,150.00 50 12 221,395.00 12 192,708.00
13 พ.ย. 60 การประชุมเตรียมงานแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับทีมวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 5 - -
17 ธ.ค. 60 ประชุมทีมวิชาการเตรียมงานเวทีจัดทำแผนระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช 5 - -
23 ม.ค. 61 การประชุมพัฒนาโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์ จ.พัทลุงปี 2561 50 - -
23 ม.ค. 61 การประชุมพัฒนาโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์ จ.พัทลุงปี 2561 ณวิทยาลัยภูมิปัญญาพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง 40 - -
15 ก.พ. 61 ประชุมทีมวิชาการหารือการทำวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านแผนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 5 - -
7 พ.ค. 61 การประชุมนำเสนอโครงการวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) แผนยุทธศาสตร์ ระบบอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช 20 - -
7 มิ.ย. 61 การประชุมพัฒนาศักยภาพโครงการย่อยโซนใต้กลาง 20 - -
19 มิ.ย. 61 การประชุมเพื่อชี้แจงการรายงานผลกิจกรรมของโครงการและการจัดทำรายงานการเงินผ่านระบบออนไลน์ 15 - -
1 ก.ค. 61-31 ส.ค. 61 การประชุมติดตามและพัฒนาศักยภาพโครงการย่อยโซนใต้กลาง 20 - -
2 ส.ค. 61 ประชุมภาคีเครือข่ายโซนใต้กลางติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และประชุมเตรียมการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ 50 - -
7 ส.ค. 61 ติดตามสนับสนุนโครงการย่อยโครงการต่อยอดวัฒนธรรมอาหารสงขลา 20 - -
15 ส.ค. 61 เข้าร่วมประชุมร่วมกับสภาพัฒนาเมืองนคร ภาคพลเมือง 30 - -
2 ผลักดันยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จ.นครศรีธรรมราช สู่การขับเคลื่อนโดยหน่วยงาน 300,000.00 150 8 172,000.00 8 343,991.00
13 ธ.ค. 60 การประชุมหารือการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช 20 - -
18 ธ.ค. 60 ประชุมเวทีระดมทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช 50 - -
7 พ.ค. 61 ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ 5 - -
17 ก.ค. 61 ประชุมจัดตั้งคณะทำงานโครงการบริหารจัดการระบบอาหารปลอดภัย 5 - -
27 ส.ค. 61 การประชุมร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช 10 - -
18 ก.ย. 61 การประชุมคณะทำงานบูรณาการระบบบริหารจัดการอาหารปลอดภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช 40 - -
23-25 ต.ค. 61 การประชุมสัมมนาคณะทำงานบูรณาการระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช 80 - -
11 ธ.ค. 61 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ระบบอาหารนครศรีธรรมราชปี 2562-2566 80 - -
3 ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดสงขลา 400,000.00 300 6 41,617.00 5 82,431.00
6 มิ.ย. 61 ประชุมคณะทำงานยกร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา 30 - -
16 มิ.ย. 61 การประชุมองค์กร 15 ภาคี บริหารจัดการโครงการเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 2 / 2561 วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมหอประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา 20 - -
12 ก.ค. 61 ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา 30 - -
26 ต.ค. 61 ประชุมชี้แจงและระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา 80 - -
14 ม.ค. 62 การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลาไปสู่แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 40 - -
1 มี.ค. 62 การประชุมองค์กร 15 ภาคี การบริหารจัดการโครงการเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 1/2562 30 - -
รวม 979,150.00 500 26 435,012.00 25 619,130.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (979,150.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (435,012.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 14:55 น.