เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง สชต.นศ.001
ชื่อโครงการ เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.นครศรีธรรมราช
ชุดโครงการ แผนงานสื่อ
ผู้รับผิดชอบโครงการ คุณภัทราภรณ์ บัวใหญ่
คณะทำงาน ?
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561
งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 70
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

เครือข่าย ประเด็นอาหารปลอดภัย 4 ตำบล ได้แก่ ต.จันดี ต.ไสหร้า อ.ฉวาง ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา ต.หูล่อง อ.ปากพนัง สาธารณะสุขจังหวัด ด้านอาหาร พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรจังหวัด/ อำเภอ สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช คณะทำงานสมัชชาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเด็นอาหารปลอดภัย นักวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช อบต.ในพื้นที่เป้าหมาย
เครือข่ายการจัดการน้ำโดยฝายมีชีวิต เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบล

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • hsmiscachsmiscac (Owner)  
  • วิลาสลักษณ์  แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง (Owner)  
  • วรวิชญ์ กฐินหอมวรวิชญ์ กฐินหอม (Owner)  
  • toranittoranit (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ม.ค. 2561 31 ก.ค. 2561 70,000.00
2 1 ส.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 30,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการขับเคลื่อนประเด็นด้านสุขภาพในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการขับเคลื่อนในชุมชนและตำบลในรูปแบบต่างๆโดยการสนับสนุนของภาคี และองค์กรพัฒนาของภาครัฐ รวมถึงการรวมตัวของประชาชนในชุมชน แต่กระบวนการขับเคลื่อน และการขยายผล การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยังไม่สามารถดำเนินการให้เิกดการรับรู้และเกิดความเข้าใจร่วมของทุกภาคส่วนได้ สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ซึ่งมีศักยภาพด้านการสื่อสารโดยใช้ช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ ทั้ง onair online ongrondมีเป้าหมายในการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนทางสังคมสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

1 พัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะทางสังคม โดยใช้ประเด็นร่วมพื้นที่ภาคใต้ 2 สร้างอัตลักษณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

1. สนับสนุนการผลิตสื่อและจัดรายการเพื่อการสื่อสารสาธารณะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย 2. ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสื่อที่มีคุณภาพและรูปแบบการสื่อสารกับประเด็นขับเคลื่อนสุขภาวะทางสังคม 3.กำหนดแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมการสื่อสาร กับการขับเคลื่อนสังคม
  1. อธิบายกระบวนการสื่อสารและเนื้อหาในการสื่อสารสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
  2. ได้รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับประเด็นที่ขับเคลื่อนในพื้นที่
  3. มีแนวปฏิบัติเรื่องจริยธรรมของนักสื่อสารชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้(การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช งวดที่ 1 70,000.00 70 17 66,500.00 8 57,824.00
18 ธ.ค. 60 เวทีถกเถียงสาธารณะ " ท่องเที่ยววีไทย เก๋ไก๋ อย่างยั่งยืน" 150 - -
5 ม.ค. 61 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 - -
6 ม.ค. 61 จัดรายการ “ กินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ ” ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเตรียมงานสร้างสุข 70 - -
28 ม.ค. 61 จัดรายการ “ กินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ ” ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเตรียมงานสร้างสุข 70 - -
1 ก.พ. 61 จัดรายการลิกอร์ล้อมวงคุย “วิถีน้ำเมืองคอน” 1000 - -
24 ก.พ. 61 จัดรายการ กินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ " ประเด็นการจัดการน้ำทั้งระบบ " 70 - -
3 มี.ค. 61 รายการลิกอร์ล้อมวงคุย “สปาโคลน บ้านแหลมโฮมสเตย์” 20 - -
25 มี.ค. 61 รายการ “ กินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ ” ประชาสัมพันธ์งานสร้างสุข 70 - -
26 มี.ค. 61 ประชุมคณะทำงานเตรียมงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 "สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดกำจัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน 15 - -
27 มี.ค. 61 รายการลิกอร์ล้อมวงคุย “การทำสวนยั่งยืน ภายใต้การขับเคลื่อนสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง ” 70 - -
11 เม.ย. 61 จัดรายการลิกอร์ล้อมวงคุย “บุญเดือน 5 สงกานต์แตแรกเมืองนคร” 70 - -
20 เม.ย. 61 เวทีสาธารณะ “ย้อนรอย 470 วัน น้ำท่วมใหญ่ : การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน 100 - -
28 เม.ย. 61 รายการ “ กินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ ” ประเด็นกองทุนหลักประกันสุขภาพแก่ ผู้ป่วย ผู้ประสบภัย ผู้สูงอายุ 70 - -
19 พ.ค. 61 รายการ “ กินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ ” ประเด็นคนสร้างป่า ป่าสร้างน้ำ 70 - -
30 พ.ค. 61 รายการลิกอร์ล้อมวงคุย “เส้นทางสู่สมัชชาประชาชนภาคใต้ ตอนฝายชะลอน้ำบ้านควนขี้ลม” 70 - -
10 มิ.ย. 61 รายการ “ กินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ ” ประเด็นการจัดการน้ำ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีฯ” 70 - -
14 มิ.ย. 61 รายการลิกอร์ล้อมวงคุย “เส้นทางสู่ สมัชชาประชาชนภาคใต้ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีฯ” 70 - -
รวม 70,000.00 70 17 66,500.00 8 57,824.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (70,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (66,500.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (100,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (70,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย hsmiscac hsmiscac เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 06:58 น.