รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง สชต.นศ.010
ชื่อโครงการ เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ตรัง
ชุดโครงการ แผนงานสื่อ
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.พรองค์อินทร์ธาระธนผล
คณะทำงาน ? 1.น.ส.พรองค์อินทร์ธาระธนผล2.นายชัยพรจันทร์หอม3.นายสมชายขุนอินทร์4.นายรอนนกรู้รักษ์ 5.น.ส.จารุวรรณผักน้ำ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มีนาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561
งบประมาณโครงการ 70,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 100
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด ตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • hsmiscachsmiscac (Owner)  
  • วิลาสลักษณ์  แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง (Owner)  
  • วรวิชญ์ กฐินหอมวรวิชญ์ กฐินหอม (Owner)  
  • นางสาวไกลเวลา  ธาระธนผลนางสาวไกลเวลา ธาระธนผล (Owner)  
  • toranittoranit (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561 5,500.00
รวมงบประมาณ 5,500.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (5,500.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (70,000.00 บาท)

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

๑ พัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะทางสังคม โดยใช้ประเด็นร่วมพื้นที่ภาคใต้ ๒ สร้างอัตลักษณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม กลยุทธ์

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

1. สนับสนุนการผลิตสื่อและจัดรายการเพื่อการสื่อสารสาธารณะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย 2. ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสื่อที่มีคุณภาพและรูปแบบการสื่อสารกับประเด็นขับเคลื่อนสุขภาวะทางสังคม 3.กำหนดแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมการสื่อสาร กับการขับเคลื่อนสังคม
  1. อธิบายกระบวนการสื่อสารและเนื้อหาในการสื่อสารสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
  2. ได้รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับประเด็นที่ขับเคลื่อนในพื้นที่
  3. มีแนวปฏิบัติเรื่องจริยธรรมของนักสื่อสารชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้(การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดตรัง งวดที่ 1 70,000.00 50 1 6,480.00 1 5,500.00
19 มี.ค. 61 เวทีสาธารณะ "คนเมืองตรัง บ้านโคกออก ร่วมจัดการ ชุมชนอยู่ดีมีสุข" 30 - -
รวม 70,000.00 50 1 6,480.00 1 5,500.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (70,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (6,480.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย hsmiscac hsmiscac เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 06:56 น.