เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พังงา

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง สชต.นศ.002
ชื่อโครงการ เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พังงา
ชุดโครงการ แผนงานสื่อ
ผู้รับผิดชอบโครงการ คุณทวีศักดิ์ ปิยะวิสุทธิกุล
คณะทำงาน ? 1.คุณทวีศักดิ์ปิยะวิสุทธิกุล2.คุณนิตยาราชานา3.ฐิติวัลย์ทองทิพย์4.ภาคย์จักรพงษ์
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561
งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด พังงา
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • วิลาสลักษณ์  แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง (Owner)  
  • วรวิชญ์ กฐินหอมวรวิชญ์ กฐินหอม (Owner)  
  • toranittoranit (Owner)  
  • bea_konpanmaibea_konpanmai (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ม.ค. 2561 31 ก.ค. 2561 1 ม.ค. 2561 31 ก.ค. 2561 70,000.00
2 1 ส.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 30,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

๑ พัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะทางสังคม โดยใช้ประเด็นร่วมพื้นที่ภาคใต้ ๒ สร้างอัตลักษณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม
กลยุทธ์

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

1. สนับสนุนการผลิตสื่อและจัดรายการเพื่อการสื่อสารสาธารณะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย 2. ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสื่อที่มีคุณภาพและรูปแบบการสื่อสารกับประเด็นขับเคลื่อนสุขภาวะทางสังคม 3.กำหนดแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมการสื่อสาร กับการขับเคลื่อนสังคม
  1. อธิบายกระบวนการสื่อสารและเนื้อหาในการสื่อสารสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
  2. ได้รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับปะเด็นที่ขับเคลื่อนในพื้นที่
  3. มีแนวปฏิบัติเรื่องจริยธรรมของนักสื่อสารชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้(การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดพังงา งวดที่ 1 70,000.00 50 14 67,650.00 14 65,022.00
1-31 ม.ค. 61 ผลิตและจัดรายการ “กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้” 1500 - -
1-31 ม.ค. 61 ผลิตและจัดรายการ “ กินอิ่ม เที่ยวสนุก @ พังงา ” 1500 - -
19-20 ม.ค. 61 ประชุมเตรียมงานจัดทำแผนปฏิบัติการ รายการกินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้ 4 - -
28 ม.ค. 61 ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) 2500 - -
1-28 ก.พ. 61 ผลิตและจัดรายการ “กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้” 1500 - -
1-28 ก.พ. 61 ผลิตและจัดรายการ “ กินอิ่ม เที่ยวสนุก @ พังงา ” 1500 - -
1-31 มี.ค. 61 ผลิตและจัดรายการ “กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้” 1500 - -
21-31 มี.ค. 61 ผลิตและจัดรายการ “ กินอิ่ม เที่ยวสนุก @พังงา ” 1500 - -
1-30 เม.ย. 61 ผลิตและจัดรายการ “กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้ 1500 - -
1-30 เม.ย. 61 ผลิตและจัดรายการ “ กินอิ่ม เที่ยวสนุก @พังงา ” 1500 - -
1-31 พ.ค. 61 ผลิตและจัดรายการ “กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้” 1500 - -
1-31 พ.ค. 61 ผลิตและจัดรายการ “กินอิ่ม เที่ยวสนุก@พังงา” 1500 - -
1-30 มิ.ย. 61 ผลิตและจัดรายการ “ กินอิ่ม เที่ยวสนุก @พังงา” 1500 - -
1-30 มิ.ย. 61 ผลิตและจัดรายการ “กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้” 1500 - -
รวม 70,000.00 50 14 67,650.00 14 65,022.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (70,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (67,650.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (100,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (70,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย hsmiscac hsmiscac เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 06:52 น.