เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.กระบี่

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง สชต.นศ 003
ชื่อโครงการ เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.กระบี่
ชุดโครงการ แผนงานสื่อ
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นางฐิติชญาน์ บุญโสม
คณะทำงาน ? 1.นางฐิติชญาน์ บุญโสม 2.นายธรรมดิวิชย์ ศรีรุ้ง 3.นายฮาริส มาศชาย 4. นายนันทพงศ์ นาคฤทธิ์
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561
งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด กระบี่
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • hsmiscachsmiscac (Owner)  
  • วิลาสลักษณ์  แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง (Owner)  
  • วรวิชญ์ กฐินหอมวรวิชญ์ กฐินหอม (Owner)  
  • toranittoranit (Owner)  
  • JojiraJojira (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ม.ค. 2561 31 ก.ค. 2561 70,000.00
2 1 ส.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 30,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

๑ พัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะทางสังคม โดยใช้ประเด็นร่วมพื้นที่ภาคใต้ ๒ สร้างอัตลักษณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม
กลยุทธ์

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

1. สนับสนุนการผลิตสื่อและจัดรายการเพื่อการสื่อสารสาธารณะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย 2. ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสื่อที่มีคุณภาพและรูปแบบการสื่อสารกับประเด็นขับเคลื่อนสุขภาวะทางสังคม 3.กำหนดแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมการสื่อสาร กับการขับเคลื่อนสังคม
  1. อธิบายกระบวนการสื่อสารและเนื้อหาในการสื่อสารสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
  2. ได้รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับปะเด็นที่ขับเคลื่อนในพื้นที่
  3. มีแนวปฏิบัติเรื่องจริยธรรมของนักสื่อสารชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้(การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้จังหวัดกระบี่งวดที่ 1 70,000.00 50 28 85,340.00 28 68,260.00
1 ม.ค. 61-28 ก.พ. 61 สนับสนุนการเผยแพร่และประประชาสัมพันธ์รายการกินอิ่มนอนทางสถานีวิทยุ FM 96 Mhz.Unity Radio 5000 - -
5 ม.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน 3 - -
7 ม.ค. 61 ดำเนินรายการกินอิ่ม นอนอุ่น บนแผนดินใต้ 5000 - -
13 ม.ค. 61 Facebook live ที่ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ 10000 - -
19-20 ม.ค. 61 ร่วมเวทีเตรียมความพร้อมงานสร้างสุข เวที “โซนอันดามัน” 2 - -
27 ม.ค. 61 ดำเนินรายการกินอิ่ม นอนอุ่น บนแผนดินใต้ 5000 - -
27 ม.ค. 61 ดำเนินรายการกินอิ่มนอนอุ่น/ Facebook live ณ ท่าเรือบ้าน ถ้ำเสือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 10000 - -
10 ก.พ. 61 ผลิตสปอตวิทยุรายการกินอิ่มนอนอุ่น บนแผ่นดินใต้ 5000 - -
1 มี.ค. 61-30 มิ.ย. 61 สนับสนุนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์รายการ กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้ ทางสถานีวิทยุ FM 96 Mhz.Unity Radio 5000 - -
10 มี.ค. 61 face book live บ้านนาตีน งานตลาดสีเขียวท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาตีน 10000 - -
10 มี.ค. 61 ดำเนินรายการ กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้ 5000 - -
11 มี.ค. 61 face book live งานตลาดสีเขียวท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาตีน "เวทีเสวนาอนาคตท่องเที่ยวโดยชุมชน" 10000 - -
14 มี.ค. 61 Facebook live ปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มผู้สูงวัย “ผู้สูงวัยรู้ทันสื่อ” อ.ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 5000 - -
19 มี.ค. 61 ผลิตสปอตจิงเกิ้ลรายการ กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้ 5000 - -
26 มี.ค. 61 ผลิต voice over เปิดตัวพิธีกร งานสร้างสุขภาคใต้ 1000 - -
29 มี.ค. 61 facebook live งานสร้างสุขภาคใต้ 10000 - -
30 มี.ค. 61 ร่วมเวทีแลกเปลี่ยน และข้อเสนอห้องย่อย ประเด็นจริยธรรมสื่อในงานสร้างสุขภาคใต้ 2 - -
4 เม.ย. 61 Face book live ปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มผู้สูงวัย “ผู้สูงวัยรู้ทันสื่อ” อ.เมือง จ.กระบี่ 5000 - -
12 เม.ย. 61 Face book live ปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มผู้สูงวัย “ผู้สูงวัยรู้ทันสื่อ” อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 5000 - -
13 เม.ย. 61 Face book live รายการพิเศษ กระบี่เซฟตี้ เรดิโอ ครั้งที่ 19 อนาคตการท่องเที่ยวกระบี่ 5000 - -
14 เม.ย. 61 ดำเนินรายการกินอิ่ม นอนอุ่น บนแผนดินใต้ 5000 - -
2 พ.ค. 61 Face book live ปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มผู้สูงวัย “ผู้สูงวัยรู้ทันสื่อ” 5000 - -
5 พ.ค. 61 ดำเนินรายการกินอิ่ม นอนอุ่น บนแผนดินใต้ 5000 - -
26 พ.ค. 61 Face book live งาน GenZ Krabi Fun Ran สร้างสังคมปลอดบุหรี่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 5000 - -
26 พ.ค. 61 ดำเนินรายการ กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผนดินใต้ 5000 - -
31 พ.ค. 61 เข้าร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2 - -
25 มิ.ย. 61 เข้าร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสุขภาวะ แหล่งท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ 2 - -
30 มิ.ย. 61 ดำเนินรายการ กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้ 5000 - -
รวม 70,000.00 50 28 85,340.00 28 68,260.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (70,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (85,340.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (100,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (70,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย hsmiscac hsmiscac เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 06:51 น.