เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ชุมพร

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง สชต.นศ.004
ชื่อโครงการ เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ชุมพร
ชุดโครงการ แผนงานสื่อ
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.คุณศาสนะกลับดี
คณะทำงาน ? 1.คุณศิลาพรมะหมัดเหม 2.คุณพิเชษฐ์ศรีสดใส 3.คุณอัญชลี วิชัยดิษฐ์4.คุณชิดสุภางค์ชำนาญ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561
งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ ตำบลละแมอำเภอละแมจังหวัดชุมพร
จังหวัด ชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • วิลาสลักษณ์  แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง (Owner)  
  • วรวิชญ์ กฐินหอมวรวิชญ์ กฐินหอม (Owner)  
  • toranittoranit (Owner)  
  • SilapornSilaporn (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ม.ค. 2561 31 ก.ค. 2561 70,000.00
2 1 ส.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 30,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

๑ พัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะทางสังคม โดยใช้ประเด็นร่วมพื้นที่ภาคใต้ ๒ สร้างอัตลักษณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม
กลยุทธ์

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

1. สนับสนุนการผลิตสื่อและจัดรายการเพื่อการสื่อสารสาธารณะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย 2. ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสื่อที่มีคุณภาพและรูปแบบการสื่อสารกับประเด็นขับเคลื่อนสุขภาวะทางสังคม 3.กำหนดแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมการสื่อสาร กับการขับเคลื่อนสังคม
  1. อธิบายกระบวนการสื่อสารและเนื้อหาในการสื่อสารสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
  2. ได้รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับประเด็นที่ขับเคลื่อนในพื้นที่
  3. มีแนวปฏิบัติเรื่องจริยธรรมของนักสื่อสารชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้(การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้จังหวัดชุมพรงวดที่ 1 70,000.00 50 16 74,500.00 10 45,126.00
7 ม.ค. 61 Face Book Live ตอน 1 ปี ตลาดใต้เคี่ยม(ท่องเที่ยวโดยชุมชนตลาดใต้เคี่ยม) 1000 - -
19-20 ม.ค. 61 ร่วมเวทีเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ 2561 ห้องย่อยการท่องเที่ยวโดยชุมชนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโซนอันดามัน 5 - -
23-24 ม.ค. 61 เวทีพัฒนาศักยภาพสื่อโซเชียลมีเดีย 15 - -
31 ม.ค. 61 จัดทำสื่อสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่น “ฐานชุมพร”และจัดทำสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ปะทิวนิวส์ 100 - -
10-11 ก.พ. 61 Face Book Live ตอน เปิดเมือง กินฟรี ล่องแพ พะโต๊ะ 1500 - -
19 ก.พ. 61 Face Book Live ตอน เวทีสนับสนุนการดำเนินการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดชุมพร 60 - -
20 ก.พ. 61 Face Book Live ตอน เวทีสนับสนุนวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง 60 - -
22 ก.พ. 61 Face Book Live ตอน ขับเคลื่อนแผนแม่บทสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน 50 - -
1 มี.ค. 61-30 มิ.ย. 61 จัดทำสื่อสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่น “ฐานชุมพร”และจัดทำสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ปะทิวนิวส์ 1000 - -
21 มี.ค. 61 Face Book Live งานอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้านแห่งชาติอำเภอสวี 50 - -
22 มี.ค. 61-18 ก.ค. 61 Face Book Live งานอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้านแห่งชาติอำเภอละแม 300 - -
8 พ.ค. 61 เข้าร่วมเวที เปิดตัวสมัชชาประชาชนภาคใต้ "ร่วมกำหนดอนาคตของตนเอง สู่ ภาคใต้แห่งความสุขอย่างยั่งยืน" 1500 - -
22 พ.ค. 61 Face Book Live รับฟังความคิดเห็นกระบวนการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ ปะทิว - ท่าแซะ ด้านปัจจัยเสี่ยง การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน เกษตรสุขภาวะและครัวเรือน 60 - -
23 พ.ค. 61 Face Book Live เสวนาเกษตรแปลงใหญ่อำเภอละแม 80 - -
29 พ.ค. 61 Face Book Live ตอน สภาผู้บริโภคจังหวัดชุมพร 50 - -
6 มิ.ย. 61 Face Book Live ตอน รับฟังความคิดเห็นกระบวนการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ (อ.หลังสวน อ.ละแม อ.พะโต๊ะ อ.ทุ่งตะโก) 60 - -
รวม 70,000.00 50 16 74,500.00 10 45,126.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (70,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (74,500.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (100,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (70,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย hsmiscac hsmiscac เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 06:49 น.