ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ชุมพร

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง สชต.นศ.004
ชื่อโครงการ เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ชุมพร
ชุดโครงการ แผนงานสื่อ
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.คุณศาสนะกลับดี
คณะทำงาน ? 1.คุณศิลาพรมะหมัดเหม 2.คุณพิเชษฐ์ศรีสดใส 3.คุณอัญชลี วิชัยดิษฐ์4.คุณชิดสุภางค์ชำนาญ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561
งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ ตำบลละแมอำเภอละแมจังหวัดชุมพร
จังหวัด ชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง (Owner)  
 • วรวิชญ์ กฐินหอมวรวิชญ์ กฐินหอม (Owner)  
 • toranittoranit (Owner)  
 • SilapornSilaporn (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ม.ค. 2561 31 ก.ค. 2561 70,000.00
2 1 ส.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 30,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

๑ พัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะทางสังคม โดยใช้ประเด็นร่วมพื้นที่ภาคใต้ ๒ สร้างอัตลักษณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม
กลยุทธ์

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

1. สนับสนุนการผลิตสื่อและจัดรายการเพื่อการสื่อสารสาธารณะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย 2. ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสื่อที่มีคุณภาพและรูปแบบการสื่อสารกับประเด็นขับเคลื่อนสุขภาวะทางสังคม 3.กำหนดแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมการสื่อสาร กับการขับเคลื่อนสังคม
 1. อธิบายกระบวนการสื่อสารและเนื้อหาในการสื่อสารสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
 2. ได้รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับประเด็นที่ขับเคลื่อนในพื้นที่
 3. มีแนวปฏิบัติเรื่องจริยธรรมของนักสื่อสารชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้(การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้จังหวัดชุมพรงวดที่ 1 70,000.00 50 16 74,500.00 10 45,126.00
7 ม.ค. 61 Face Book Live ตอน 1 ปี ตลาดใต้เคี่ยม(ท่องเที่ยวโดยชุมชนตลาดใต้เคี่ยม) 1000 - -
19-20 ม.ค. 61 ร่วมเวทีเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ 2561 ห้องย่อยการท่องเที่ยวโดยชุมชนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโซนอันดามัน 5 - -
23-24 ม.ค. 61 เวทีพัฒนาศักยภาพสื่อโซเชียลมีเดีย 15 - -
31 ม.ค. 61 จัดทำสื่อสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่น “ฐานชุมพร”และจัดทำสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ปะทิวนิวส์ 100 - -
10-11 ก.พ. 61 Face Book Live ตอน เปิดเมือง กินฟรี ล่องแพ พะโต๊ะ 1500 - -
19 ก.พ. 61 Face Book Live ตอน เวทีสนับสนุนการดำเนินการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดชุมพร 60 - -
20 ก.พ. 61 Face Book Live ตอน เวทีสนับสนุนวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง 60 - -
22 ก.พ. 61 Face Book Live ตอน ขับเคลื่อนแผนแม่บทสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน 50 - -
1 มี.ค. 61-30 มิ.ย. 61 จัดทำสื่อสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่น “ฐานชุมพร”และจัดทำสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ปะทิวนิวส์ 1000 - -
21 มี.ค. 61 Face Book Live งานอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้านแห่งชาติอำเภอสวี 50 - -
22 มี.ค. 61-18 ก.ค. 61 Face Book Live งานอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้านแห่งชาติอำเภอละแม 300 - -
8 พ.ค. 61 เข้าร่วมเวที เปิดตัวสมัชชาประชาชนภาคใต้ "ร่วมกำหนดอนาคตของตนเอง สู่ ภาคใต้แห่งความสุขอย่างยั่งยืน" 1500 - -
22 พ.ค. 61 Face Book Live รับฟังความคิดเห็นกระบวนการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ ปะทิว - ท่าแซะ ด้านปัจจัยเสี่ยง การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน เกษตรสุขภาวะและครัวเรือน 60 - -
23 พ.ค. 61 Face Book Live เสวนาเกษตรแปลงใหญ่อำเภอละแม 80 - -
29 พ.ค. 61 Face Book Live ตอน สภาผู้บริโภคจังหวัดชุมพร 50 - -
6 มิ.ย. 61 Face Book Live ตอน รับฟังความคิดเห็นกระบวนการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ (อ.หลังสวน อ.ละแม อ.พะโต๊ะ อ.ทุ่งตะโก) 60 - -
รวม 70,000.00 50 16 74,500.00 10 45,126.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (70,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (74,500.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (100,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (70,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 น.

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
21 มีนาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองเมื่อ 25 กรกฎาคม 2561 17:03:33
Project owner
แก้ไขโดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง เมื่อ 1 สิงหาคม 2561 11:10:28 น.

ชื่อกิจกรรม : Face Book Live งานอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้านแห่งชาติอำเภอสวี

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครสาธารณะสุขหมู่บ้าน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.หน่วยงานอาสาสมัครสาธารณสุข 2.สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอสวีและพื้นที่ใกล้เคียง 3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวี

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ผลิตรายการผ่าน Facebook live โดยผ่านช่องทางของเพจ ต้นน้ำพลเมืองเปลี่ยนทิศ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 500 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.สมาชิกอาสาสมัครสาธารณะอำเภอสวี 2.สาธารณะสุขอำเภอสวี 3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวี 4.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดชุมพร

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ประสานงานกับหน่วยงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 2.ดำเนินรายการในพื้นที่ ผ่านช่องทาง เพจเฟสบุ๊ค "ต้นน้ำพลเมืองเปลี่ยนทิศ"
3.เผยแพร่ประเด็นผ่านการดำเนินรายการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้เผยแพร่และส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครสาธารณะสุขหมู่บ้าน 2.เกิดความสามัคคีในหมู่คณะในการร่วมมือของคนในพื้นที่ 3.สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย อสม. สาธารณะสุข  และ รพสต. ได้แน่นแฟ้นมากขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
1 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองเมื่อ 18 กรกฎาคม 2561 14:12:27
Project owner
แก้ไขโดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง เมื่อ 25 กรกฎาคม 2561 17:11:29 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดทำสื่อสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่น “ฐานชุมพร”และจัดทำสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ปะทิวนิวส์

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo
     • photo
      • photo
       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
       วัตถุประสงค์

       เพื่อนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ในชุมชนที่เกี่ยวกับสุขภาพ ความเป็นอยู่ของชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพชุมชน

       กิจกรรมตามแผน

       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

       กลุ่มบุคคล 8 อำเภอในจังหวัดชุมพร และพื้นที่ใกล้เคียง มีการบริโภคสื่อผ่านสื่อออนไลน์ และหนังสือพิมพ์ระดับจังหวัดชุมพรเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องราวที่นำเสนอในสื่อ เช่น  เรื่องราวของกิจกรรมในชุมชนเช่น การปลูกผักสวนครัว ,การทำฝาย ,การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ,การปลูกป่าในชุมชน ฯลฯ

       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

       นำเสนอผลงานเรื่องราวต่าง ๆ ในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในจังหวัดชุมพรผ่านสื่อออนไลน์ และหนังสือพิมพ์

       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1,000 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

       กลุ่มบุคคล 8 อำเภอในจังหวัดชุมพร และพื้นที่ใกล้เคียง มีการบริโภคสื่อผ่านสื่อออนไลน์ และหนังสือพิมพ์ระดับจังหวัดชุมพรเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องราวที่นำเสนอในสื่อ เช่น  เรื่องราวของกิจกรรมในชุมชนเช่น การปลูกผักสวนครัว ,การทำฝาย ,การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ,การปลูกป่าในชุมชน ฯลฯ

       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

       นำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชนระดับจังหวัดชุมพรผ่านสื่อหนังสือพิมพ์หลักเมือง และฐานชุมพร และผ่านสื่อออนไลน์ปะทิวนิวส์ออนไลน์ โดยสืบค้นเรื่องราวต่าง ๆ ในชุมชนที่เป็นประโยชน์ด้านบวก และสื่อถึงสุขภาพและวิถีการดำเนินชีวิตที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนสังคม เพื่อสื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

        

       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

       1.มีผลงานผ่านสื่อหนังสือพิมพ์จำนวน 2 ฉบับ คือ หนังสือพิมพ์หลักเมือง และหนังสือพิมพ์ฐานชุมพร ,ผ่านสื่อออนไลน์ ปะทิวนิวส์ออนไลน์ และ ไทยรัฐออนไลน์ 2.เกิดเรื่องราวที่หลากหลายจากชุมชน โดยที่กิจกรรมต่าง ๆ ที่นำเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ เมื่อผู้บริโภคสื่อได้รับรู้และเห็นทำให้เกิดแนวทางการใช้ชีวิต และเห็นคุณค่าของสิ่งที่ดีงามที่เกิดขึ้นในชุมชน และส่งผลต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตทางอ้อม และเกิดแบบอย่างที่ดีต่อชุมชนสังคม 3.ประชาชนในจังหวัดชุมพรได้รับข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชุมพรผ่านสื่อหนังสือพิมพ์หลักเมือง และหนังสือพิมพ์ฐานชุมพร เดือนละ 1 ครั้ง  ,ผ่านสื่อออนไลน์ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามโอกาสที่มีเรื่องราวที่สามารถนำเสนอได้อาจมากกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

       ไม่มี

       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

       ไม่มี

       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

       ไม่มี

       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

       -

       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
       -
       22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00-11:00 น.
       รายงานจากพื้นที่
       โพสท์โดยวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองเมื่อ 18 กรกฎาคม 2561 15:14:11
       Project owner
       แก้ไขโดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง เมื่อ 25 กรกฎาคม 2561 17:11:16 น.

       ชื่อกิจกรรม : Face Book Live ตอน ขับเคลื่อนแผนแม่บทสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน

       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
       วัตถุประสงค์

       1.เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาหมอชาวบ้าน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  2.เพื่อส่งเสริมให้เห็นถึงความสำคัญของสมุนไพรมากกว่าการใช้สารเคมี 

       กิจกรรมตามแผน

       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

       1.บุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับขับเคลื่อนแผนแม่บทสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน 2.เกษตรกรชาวสวน ชาวไร่ 3.หมอยาพื้นบ้าน 4.แกนนำชุมชนอำเภอละแม

       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

       ผลิตรายการผ่าน Facebook live โดยผ่านช่องทางของเพจ ต้นน้ำพลเมืองเปลี่ยนทิศ

       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 70 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

       1.บุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับขับเคลื่อนแผนแม่บทสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน 2.เกษตรกรชาวสวน ชาวไร่ 3.หมอยาพื้นบ้าน 4.แกนนำชุมชนอำเภอละแม

       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

       ....

       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

        

       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

       ผลผลิต ผลลัพธ์

       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

       ปัญหาด้านเทคนิค 

       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

       ไม่มี

       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

       ไม่มี

       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

       -

       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
       -
       20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00:15:00 น.
       รายงานจากพื้นที่
       โพสท์โดยวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองเมื่อ 16 กรกฎาคม 2561 15:27:30
       Project owner
       แก้ไขโดย วรวิชญ์ กฐินหอม เมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 08:17:20 น.

       ชื่อกิจกรรม : Face Book Live ตอน เวทีสนับสนุนวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง

       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
       วัตถุประสงค์

       1.เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการนำร่องชุมชนท้องถิ่น น่าอยู่ให้กับชุมชน    2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายท้องที่  ท้องถิ่นและกลุ่มภูมิปัญญาชาวบ้าน

       กิจกรรมตามแผน

       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

       1.ผู้นำชุมชนภายในพื้นที่และใกล้เคียง 2.องค์การบริหารส่วนตำบล 3.เทศบาลสภาผู้นำชุมชน 4.เกษตรทางเลือก

       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

       เป็นเวทีเสวนาพูดคุยในโครงการนำร่องชุมชนน่าอยู่เพื่อสร้างแรงจูงใจและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้กับชุมชน

       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

       1.ผู้นำชุมชนภายในพื้นที่และใกล้เคียง 2.องค์การบริหารส่วนตำบล 3.เทศบาลสภาผู้นำชุมชน 4.เกษตรทางเลือก

       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

       เวทีเสวนาพูดคุยโดยมีผู้เข้าร่วมคือ ผู้นำชุมชน ตัวแทน อบต.ตัวแทนสภาผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกร

       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

        

       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
       1. การสื่อสารโดยผ่านช่่องทางเฟสบุ๊คไลฟ์และบันทึกภาพ วีดิโอ สำหรับการสื่อสารย้อนหลังผ่านช่องทางอื่นๆ
       2. แลกเปลี่ยนทางความคิดและทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างชุมชนน่าอยู่ควรจะเป็นอย่างไร
       3. เนื้อหาโดยสรุปคือการสร้างความรักและความสามัคคีให้เกิดในชุมชนก่อน แล้วการจะทำกิจกรรมอื่นๆก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้ การมีภาพมุมมองต่อชุมชนที่เห็นร่วมกันว่าจะทำเรื่องอะไรก่อนเรื่องอะไรหลัง
       4. การที่มีตัวแทนจากท้องถิ่นในวงเสวนาทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน และการมองเห็นการจัดการร่วมระหว่างชุมชนกับท้องถิ่นภายใต้ข้อจำกัดของแต่ละฝ่าย
       5. เกิดการตื่นรู้จากการสื่อสารในรูปแบบใหม่ของชุมชน ประชาชนทั่วไปมีโอกาสในการรับรู้ความเคลื่อนไหวของชุมชนได้ง่ายขึ้นและมีความสะดวกมากขึ้น เพราะส่วนใหญ่จะมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

       ไม่มี

       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

       ไม่มี

       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

       ไม่มี

       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

       -

       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
       -
       19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:30:12:00 น.
       รายงานจากพื้นที่
       โพสท์โดยวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองเมื่อ 16 กรกฎาคม 2561 15:08:57
       Project owner
       แก้ไขโดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง เมื่อ 25 กรกฎาคม 2561 17:11:52 น.

       ชื่อกิจกรรม : Face Book Live ตอน เวทีสนับสนุนการดำเนินการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดชุมพร

       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
       วัตถุประสงค์

       1.เพื่อเผยแพร่การเรียนรู้  การเข้าถึงท้องถิ่น  ท้องที่  องค์กร  ชุมชน  กลุ่มเครือข่ายและเข้าถึงกลไกของกองทุนท้องถิ่นหลักประกันสุขภาพ  2.เพื่อเป็นฐานข้อมูลความก้าวหน้าของแต่ละชุมชน  ตำบลและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

       กิจกรรมตามแผน

       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

       1.องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดชุมพร 2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3.หน่วยงานเทศบาลจังหวัดชุมพร 4.เครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน 5.อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 6.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 7.เครือข่ายสื่อสร้างสุขจังหวัดชุมพร

       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

       เป็นเวทีสนับสนุนการดำเนินการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ให้กับองค์กร , ท้องถิ่น ท้องที่ , เครือข่าย และผู้ที่สนใจรวมทั้งเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ทางโซเซียลมีเดีย

       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

       1.องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดชุมพร 2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3.หน่วยงานเทศบาลจังหวัดชุมพร 4.เครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน 5.อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 6.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 7.เครือข่ายสื่อสร้างสุขจังหวัดชุมพร

       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

       1.ประสานงานกับหน่วยงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 2.ดำเนินรายการในพื้นที่ ผ่านช่องทาง เพจเฟสบุ๊ค "ต้นน้ำพลเมืองเปลี่ยนทิศ"
       3.เผยแพร่ประเด็นผ่านการดำเนินรายการ

       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

        

       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

       1.เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาในระดับท้องถิ่น 2.เกิดความรู้ ความเข้าใจในกลไกของกองทุนท้องถิ่นหลักประกันสุขภาพมากขึ้น 3.สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเพื่อยกระดับในท้องถิ่นและให้เกิดเป็นรูปธรรมที่แท้จริง 

       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

       ไม่มี

       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

       ไม่มี

       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

       ไม่มี

       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

       -

       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
       -
       10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:00:18:00 น.
       รายงานจากพื้นที่
       โพสท์โดยวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองเมื่อ 13 กรกฎาคม 2561 14:25:05
       Project owner
       แก้ไขโดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง เมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 14:48:39 น.

       ชื่อกิจกรรม : Face Book Live ตอน เปิดเมือง กินฟรี ล่องแพ พะโต๊ะ

       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
       วัตถุประสงค์

       1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  2.ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอพะโต๊ะให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว  3.เพื่อสร้างความรับรู้ในสังคม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็น การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

       กิจกรรมตามแผน

       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

       1.บุคคลทั่วไปที่สนใจ
       2.เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่
       3.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้
       4.กลุ่มผู้ชมผ่านเฟสบุ๊คไลฟ์

       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

       ผลิตรายการผ่าน Facebook live ผ่านทางเพจ "ต้นน้ำพลเมืองเปลี่ยนทิศ" 

       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1,044 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

       1.บุคคลทั่วไปที่สนใจ
       2.เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่
       3.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้
       4.กลุ่มผู้ชมผ่านเฟสบุ๊คไลฟ์

       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

       1.ประสานงานกับหน่วยงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 2.ดำเนินรายการในพื้นที่ ผ่านช่องทาง เพจเฟสบุ๊ค "ต้นน้ำพลเมืองเปลี่ยนทิศ" และ ผ่านช่องทาง เพจเฟสบุ๊ค สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช 3.เผยแพร่ประเด็นผ่านการดำเนินรายการ

       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

        

       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

       ผลผลิต 1.การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้

       ผลลัพธ์
       1.เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่  โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ คือ องค์ความรู้จากชุมชนท่องเที่ยว 2.การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการดำเนินการด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการยกระดับ มาตรฐาน สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีเป้าหมายสู่สังคมสุขภาวะ โดยเป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ

       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

       ไม่มี

       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

       ไม่มี

       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

       ไม่มี

       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

       -

       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
       -
       31 มกราคม 2561
       รายงานจากพื้นที่
       โพสท์โดยวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองเมื่อ 22 เมษายน 2561 17:28:24
       Project owner
       แก้ไขโดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง เมื่อ 24 กรกฎาคม 2561 11:14:24 น.

       ชื่อกิจกรรม : จัดทำสื่อสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่น “ฐานชุมพร”และจัดทำสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ปะทิวนิวส์

       • photo
        • photo
         • photo
          คุณภาพกิจกรรม : (0)
          วัตถุประสงค์

           

          กิจกรรมตามแผน

          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

          เกษตรกรและบุคคลที่สนใจทุกพื้นที่ในจังหวัดชุมพร และพื้นที่ใกล้เคียง

          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

          ประสานและเข้าเยี่ยมชมสถานที่จริง  สัมภาษณ์พูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียด เนื้อหากับเจ้าของพื้นที่พร้อมทั้งส่งตีพิมพ์สำนักพิมพ์ ฐานชุมพรและออนไลน์ ปะทิวนิวส์

          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

           

          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

          1.ประสานงานกับบุคคลในพื้นที่ ที่จะลงไปทำข่าว 2.เข้าเยี่ยมชมสถานที่ 3.สัมภาษณ์พร้อมทั้งถ่ายภาพ 4.เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์

          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

           

          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

          ได้ตีพิมพ์ หนังสือพิมพ์ในสำนักพิมพ์ ฐานชุมพรและออนไลน์ ปะทิวนิวส์

          รายได้งาม! เกษตรกรชาวชุมพร ปลูกเมล่อนข้างบ้าน ทำเงินเดือนละกว่า 5 หมื่น ชุมพร - เกษตรกรชุมพรจบแค่ ป.4 ส่งลูกชายเรียนจบวิศวกรรมสถาบันดัง 3 คน ไม่สนใจปาล์มน้ำมัน ยางพารา หันมาปลูกเมล่อน พืชหมุนเวียนสร้างรายได้เดือนละกว่า 5 หมื่นบาท           ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พบกับ นายถาวร รอดพยันต์ อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 32/4 หมู่ที่ 1 ตำบลสะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร เกษตรกรผู้มีความคิดไม่หยุดอยู่กับที่ประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรสมกับเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพยุคใหม่กับคนทั่วไป

                    นายถาวรใช้พื้นที่ทั้งหมดเพียงน้อยนิดจำนวน 400 ตารางวา จัดสรรเป็นบ้านพักอาศัย 200 ตารางวา ส่วนที่เหลืออีก 200 ตารางวา ข้างบ้านได้ปรับสภาพเป็นโรงเรือนเกษตรขนาด 6x15 เมตร จำนวน 3 หลัง โครงสร้างทำด้วยเหล็กมุงด้วยพลาสติกสีขาวกันแสงยูวี ปลูกพืชตระกูลแตงที่เรียกว่า “เมล่อน” สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นกอบเป็นกำเดือนละประมาณ 50,000 บาท เป็นอาชีพที่อยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวคอยดูแลโรงเรือนเมล่อนข้างบ้านเป็นประจำทุกวัน

                  นายถาวร เล่าว่า อดีตที่ผ่านมาประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวสะพลี อำเภอปะทิว จ.ชุมพร เป็นเรือประมงชายฝั่งขนาดเล็กออกทำการประมงคนเดียวโดยไม่มีลูกน้อง ตกเบ็ด วางอวนจับปลาเลี้ยงครอบครัวไปวันๆ รายได้จากการประมงในช่วงนั้นสามารถส่งลูกชาย 3 คน เรียนหนังสือจนจบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้ง 3 คน ปัจจุบันลูกๆ ทำงานเป็นวิศวกรอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ส่วนตนจบการศึกษาเพียงชั้น ป.4 หลังจากที่ส่งลูกๆ เรียนจบและทำงานเป็นหลักแหล่งกันหมดแล้ว ตนจึงคิดว่าน่าจะหยุดอาชีพประมงได้แล้วเพราะสภาพร่างกายไม่อำนวย ส่วนภรรยามีอาชีพเป็นแม่ครัวอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในตัวเมืองชุมพร

                  นายถาวร กล่าวต่อว่า จากนั้นได้หันมาคิดทำการเกษตรข้างบ้านด้วยพื้นที่ซึ่งมีเพียงน้อยนิดจะสร้างสวนยางพาราหรือสวนปาล์มก็คงไม่พอปลูก เพราะต้องใช้พื้นที่เยอะ ประกอบกับราคาผลผลิตไม่แน่นอน จึงศึกษาหาความรู้ทางด้านการเกษตรก่อนจะทำจริงจัง ประกอบกับลูกชายได้นำความรู้ใหม่ๆ ด้านการเกษตรยุคใหม่มาให้ศึกษา จึงคิดทดลองปลูกเมล่อนดู เนื่องจากในจังหวัดไม่มีใครปลูกจะได้ไม่เหมือนใคร

                  ขณะนั้นตนยังไม่คิดถึงรายได้และการตลาด แค่ทดลองปลูกเพื่ออยากรู้อยากลองเท่านั้น พร้อมกับศึกษาเรียนรู้หาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ต ทำให้ทดลองปลูกลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ จนสามารถค้นพบวิธีการที่ดีที่สุดของการปลูกเมล่อนให้ได้ผลดี จนขยายพื้นที่ข้างที่เหลืออยู่ 200 ตาราวา บ้านสร้างเป็นโรงเรือนปลูกเมล่อนจำนวน 3 หลัง จนประสบความสำเร็จ

                  ส่วนลูกชายได้ช่วยเรื่องการเปิดตลาดทางสื่อออนไลน์เฟซบุ๊กใช้ชื่อเพจชื่อว่า Green Field ทำให้ผู้คนรู้จักมากมายและติดต่อซื้อขายทางเพจบ้างและมารับซื้อเองที่บ้านบ้าง สั่งจองคิวกันยาวเหยียด จนปัจจุบันผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ถือเป็นอาชีพที่ไม่ต้องดิ้นรนอยู่กับบ้านดูแลแปลงเมล่อนให้รับน้ำอย่างเพียงพอ คอยป้องกันแมลงไม่เข้าไปในแปลง เพราะตนไม่มีใช้สารเคมีในการกำจัดแมลง เป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ 100%

                  นายถาวร บอกว่า ปัจจุบันตนมีรายได้เดือนละกว่า 50,000 บาท จากการทำเกษตรข้างบ้านดังกล่าวและยังใช้เวลาว่างในการทำเกษตรข้างบ้านอีกหลายอย่าง เช่น เลี้ยงหอยขม ปลูกผักสวนครัวหลากหลายชนิด ปลูกกระเจี๊ยบเพื่อส่งให้กับร้านค้าในชุมชน และขายให้พี่ชายซึ่งผลิตน้ำกระเจี๊ยบจำหน่าย และยังมีการทดลองปลูกพืชใหม่อีกหลายชนิดเพื่อใช้หมุนเวียนออกสู่ตลาดอีกด้วย

          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

          ไม่มี

          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

          ไม่มี

          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

          1.ให้พื้นที่ขยายการเรียนรู้สื่อออนไลน์และทักษะการเรียนรู้ การเข้าถึงข้อมูลอินเตอร์เน็ต

          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

          -

          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
          -
          24 มกราคม 2561 เวลา 09:00-17:00 น.
          รายงานจากพื้นที่
          โพสท์โดยวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองเมื่อ 22 เมษายน 2561 16:16:28
          Project owner
          แก้ไขโดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง เมื่อ 12 กรกฎาคม 2561 14:15:19 น.

          ชื่อกิจกรรม : เวทีพัฒนาศักยภาพสื่อโซเชียลมีเดีย

          • photo
           • photo
            • photo
             คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
             วัตถุประสงค์

             เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อ  การเข้าถึงข้อมูลให้แก่ผู้ค้าตลาดใต้เคี่ยม

             กิจกรรมตามแผน

             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

             1.เครือข่ายตลาดใต้เคี่ยม 2.เครือข่ายแกนนำชุมชนตำบลสวนแตง 3.เครือข่ายแกนนำชุมชนตำบลทุ่งหลวง 4.เครือข่ายแกนนำชุมชนตำบลละแม 5.เครือข่ายแกนนำชุมชนตำบลทุ่งคาวัด

             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

             1.แลกเปลี่ยนทัศนะการใช้สมารท์โฟนในระบบแอนดรอย์และความคาดหวัง 2.เรียนรู้ทักษะอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและการแก้ปัหาเบื้องต้น 3.้เรียนรู้แอพพลิเคชั่นที่สำคัญ/เรียนรู้ทักษะการถ่ายภาพนิ่ง/เรียนรู้การถ่ายภาพวีดีโอ แบบตัดต่อและไม่ตัดต่อ 4.ทบทวนการเรียนรู้พร้อมเปิดชมผลงานและวิพากษ์ผลงาน 5.เรียนรู้ทักษาการเขียนข่าวและการโพสโดยการใช้ภาพนิ่งประกอบ/เรียนรู้การสร้างเพจในเฟสบุ๊ค  การถ่ายทอดสด  ไลน์  ทวิตเตอร์และยูทูป 6.ผลิตชิ้นงาน(ภาพนิ่ง + การเขียน + วีดีโอ)  เพื่อโพสในโซเซียล

             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 23 คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

             1.เครือข่ายตลาดใต้เคี่ยม 2.เครือข่ายแกนนำชุมชนตำบลสวนแตง 3.เครือข่ายแกนนำชุมชนตำบลทุ่งหลวง 4.เครือข่ายแกนนำชุมชนตำบลละแม 5.เครือข่ายแกนนำชุมชนตำบลทุ่งคาวัด

             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

             1.แลกเปลี่ยนทัศนะการใช้สมารท์โฟนและความคาดหวัง 2.เรียนรู้ทักษะอุปกรณ์สมารท์โฟนและการแก้ปัญหาเบื้องต้นของตัวเครื่อง 3.เรียนรู้แอพพลิเคชั่นที่สำคัญ 4.เรียนรู้ทักษะการถ่ายภาพนิ่ง 5.เรียนรู้การถ่ายภาพวีดีโอแบบตัดต่อและไม่ต้องตัดต่อ 6.ทบทวนการเรียนรู้พร้อมทั้งเสนอและแสดงความคิดเห็นต่อผลงาน 7.เรียนรู้ทักษะการเขียนข่าวและการโพสโดยใช้ภาพนิ่งประกอบ 8.เรียนรู้การสร้างเพจในเฟสบุ๊ค 9.เรียนรู้การถ่ายทอดสด,Line,Twitter และ You Tube 10.ให้ผู้เข้าร่วมประชุมผลิตชิ้นงาน  ภาพนิ่ง+การเขียน,วีดีโอ เพื่อโพสในโซเชียล

             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

              

             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

             1.ทักษะการใช้อุปกรณ์สมารท์โฟนสามารถเรียนรู้ได้ครอบคลมและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การแก้ปัญหาอุปกรณ์ไม่เสถียร รวมถึงการช่วยเหลือคนใกล้ตัวและคนในครอบครัวได้ 2.ทักษะการใช้ช่องทางสื่อโซเชียลและการเข้าถึงข้อมูลสามารถเรียนรู้ได้ครอบคลุมนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มไปยังกลุ่มเครือข่ายได้ 3.ทักษะการเขียนข่าวประกอบภาพนิ่งสามารถเรียนรู้ได้ครึ่งนึงของผู้เข้าร่วมสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ในเครือข่ายประชาสัมพันธ์ นอกจากนั้นมีการฝึกฝนผ่านทางไลน์หลังจากจบเวทีพัฒนาศักยภาพสื่อโซเชียลมีเดีย 4.ทักษะการถ่าย VDO ตัดต่อทำสกู๊ปสั้น สามารถเรียนรู้ได้ 1 ใน 4 ของผู้เข้าร่วม  และสามารถนำไปใช้ในเครือข่ายชุมชนเกษตรกรผลิตอาหารปลอดภัยรวมถึงขยายความรู้ในกลุ่มเครือข่ายของตนเอง

             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

             อุปกรณ์ของผู้เข้าร่วมยังล่าสมัย

             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

             1.ควรสนับสนุนให้ชุมชนเรียนรู้การเข้าถึงข้อมูลในการใช้อินเตอร์เน็ต

             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

             1.ควรมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพในแต่ละหมู่บ้าน

             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

             -

             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
             -
             19 มกราคม 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.
             รายงานจากพื้นที่
             โพสท์โดยวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองเมื่อ 14 มิถุนายน 2561 13:14:29
             Project owner
             แก้ไขโดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง เมื่อ 14 มิถุนายน 2561 13:16:09 น.

             ชื่อกิจกรรม : ร่วมเวทีเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ 2561 ห้องย่อยการท่องเที่ยวโดยชุมชนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโซนอันดามัน

             • photo
              • photo
               • photo
                • photo
                 คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                 วัตถุประสงค์

                 1.เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการท่องเที่ยวชุมชน  2.เพื่อให้เกิดความเข้าใจและร่วมวางแผนการทำงาน

                 กิจกรรมตามแผน

                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                 1.เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ชุมพร 2.ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดโซนอันดามันและภาคีเครือข่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                 -  เข้าร่วมเเวทีแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนมติการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ งานสร้างสุขภาคใต้ พ.ศ. 2559 การแลกเปลี่ยนสถานการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอใหม่เพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
                 - ทำความรู้จักเครือข่ายสื่อชุมชนภาคใต้ - วางแผนแนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบสื่อสร้างสุข จ.ชุมพร

                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                 1.เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ชุมพร 2.ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดโซนอันดามันและภาคีเครือข่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                 1.เวทีประชุมนำเสนอสถานการณ์การดำเนินงานท่องเที่ยวโดยชุมชน โซนอันดามัน ร่วมแลกเปลี่ยน  ความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางในอนาคต
                 2.รับชมการถ่ายทอดสดเวทีสาธารณะ

                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                  

                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                 1.ได้ข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ผ่านการวิเคราะห์กลั่นกรอง  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้ 2.เนื้อหาการสื่อสารที่มีความชัดเจนและเห็นถึงบริบทของผู้ทำการขับเคลื่อนประเด็น 3.เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่พูดคุย

                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                 ไม่มี

                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                 ไม่มี

                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                 ไม่มี

                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                 -

                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                 -
                 7 มกราคม 2561 เวลา 12:00-13:00 น.
                 รายงานจากพื้นที่
                 โพสท์โดยวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองเมื่อ 10 เมษายน 2561 11:01:35
                 Project owner
                 แก้ไขโดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง เมื่อ 13 กรกฎาคม 2561 14:48:43 น.

                 ชื่อกิจกรรม : Face Book Live ตอน 1 ปี ตลาดใต้เคี่ยม(ท่องเที่ยวโดยชุมชนตลาดใต้เคี่ยม)

                 • photo
                  • photo
                   • photo
                    • photo
                     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                     วัตถุประสงค์

                     1.เพื่อเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ การเรียนรู้ การเข้าถึงชุมชน  2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย  3.เพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านสื่อออนไลน์

                     กิจกรรมตามแผน

                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                     1.เครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตอาหารปลอดภัย 2.เครือข่ายตลาดชุมชนและผู้บริโภคที่รักสุขภาพ

                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                     จัดเวทีเสวนาเพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดสดท่องเที่ยวโดยชุมชนตลาดใต้เคี่ยมและเชื่อมโยงกับเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งระบบ

                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1,000 คน

                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                     1.เครือข่ายกลุ่มตามรอยพ่อเพื่อพอเพียงและคณะกรรมการตลาดใต้เคี่ยม
                     2.ผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 3.เกษตรกรและข้าราชการ(เกษียณอายุ)

                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                     1.ติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ร่วมเสวนา Face  Book  Live  ตอน 1 ปี ตลาดใต้เคี่ยม 2.กำหนดวันเวลา เนื้อหา ที่จะใช้ในเวทีเสวนา 3.เป็นเวทีเสวนาสาธารณะ เรื่อง 1 ปี ตลาดใต้เคี่ยม พร้อมทั้งสัมภาษณ์ พูดคุย กับชาวบ้านที่นำสินค้าในพื้นที่นำมาขายไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางการเกษตร สมุนไพร อาหารทะเลสด ๆ ผัก-ผลไม้ปลอดสารพิษ อาหารพื้นเมือง ขนมพื้นบ้านที่หาทานได้ยาก เครื่องดื่ม รวมไปถึงสินค้าแฮนด์เมดหลากหลายแบบ  มาวางจำหน่ายภายในตลาดใต้เคี่ยม ผ่านทางเพจ "ต้นน้ำพลเมืองเปลี่ยนทิศ"

                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                      

                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                     แรงบันดาลใจที่เริ่มต้นการเกิดตลาดใต้เคี่ยมคือ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 หลาดใต้เคี่ยมก่อกำเนิดขึ้นมาจากแนวคิดของคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่า “กลุ่มตามรอยพ่อเพื่อพอเพียง” ที่มีทั้งเกษตรกรและข้าราชการ(เกษียณอายุ) ที่มีการพบปะนัดหมายกันแบบสภากาแฟ จิบกาแฟ กินขนม พูดคุยกันในยามเช้าตรู่ตามวิถีคนใต้สภากาแฟของคนกลุ่มนี้นอกจากจะพูดคุยกันในเรื่องต่างๆที่หลากหลายแล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภูมิปัญญา โดยแต่ละคนต่างได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ตามความเข้าใจของตัวเอง
                     การพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในสภากาแฟของชาวบ้านกลุ่มนี้ไม่ได้สูญเปล่า หากแต่ทางกลุ่มได้มีการนำเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์จากการพูดคุยมาต่อยอดจัดให้มีโครงการ “ตามรอยพ่อ เพื่อพอเพียง”ขึ้น โดยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเยี่ยมบ้านสมาชิก เพื่อไปดูผลผลิตจากการปฏิบัติจริงของแต่ละท้องที่ โดยมีเงื่อนไขว่าเจ้าของบ้านให้บริการเพียงน้ำกับสถานที่ ส่วนอาหารการกินสมาชิกแต่ละคนจะนำไปเอง ส่วนใครที่มีต้นไม้หรือของฝากเล็กๆน้อยๆก็จะนำติดมือไปฝากด้วย กลุ่มตามรอยพ่อ เพื่อพอเพียง ได้ทำโครงการนี้จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไป ก่อนที่ทางภาคส่วนราชการในอำเภอละแมจะได้เข้ามาร่วมสบทบเป็นสมาชิกกลุ่มอีกทางหนึ่ง โดยได้เข้ามาร่วมส่งเสริมและปลูกฝังให้ชาวบ้านน้อมนำศาสตร์พระราชา โดยเฉพาะในด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตจริง จึงจัดให้มีโครงการและมีกิจกรรมต่างๆขึ้น เพื่อเป็นส่วนในการขับเคลื่อน
                     ผลจากโครงการดังกล่าวสามารถทำให้เกิดผลเป็นที่ประจักษ์ ทำให้มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น ขณะที่การเดินตามรอยพ่ออย่างพอเพียง นอกจากจะแก้ปัญหาความยากจนได้แล้ว ยังทำให้ผลผลิตของชาวบ้านของชุมชนนั้นเหลือเกินบริโภค ทางกลุ่มจึงหาวิธีจัดจำหน่ายผลผลิตของชาวบ้านชาวชุมชนเพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับสมาชิก นั่นจึงทำให้เกิดตลาดนัดชุมชนขอคนพอเพียงขึ้นในชื่อว่า“หลาดใต้เคี่ยม”

                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                     สัญญาณในการถ่ายทอดสดไม่เสถียร ควรจะบันทึกเทปและนำมาถ่่ายทอดสดภายหลัง

                     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                     ไม่มี

                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                     1.เปิดขยายตลาดเพื่อค้าส่งอาหารปลอดภัยเพื่อจะได้รองรับผลผลิตจากชุมชน

                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                     -

                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                     -