บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
8 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุริยา น้ำขาวสุริยา น้ำขาวเมื่อ 8 ตุลาคม 2561 12:16:29
Project owner
แก้ไขโดย สุริยา น้ำขาว เมื่อ 8 ตุลาคม 2561 12:19:35 น.

ชื่อกิจกรรม : รายงานความก้าวหน้าโครงการครั้งที่ 2

 • photo
  คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
  วัตถุประสงค์

  เพื่อติดตามความก้าวหน้าการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์ และการตรวจเอกสารการเงินงวดที่ 1

  กิจกรรมตามแผน

  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

  ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานความก้าวหน้าโครงการ จำนวน 2 คน

  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์ และการตรวจเอกสารการเงินงวดที่ 1 โครงการย่อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

  เจ้าหน้าที่ สจรส. จำนวน 1 คน ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 1 คน

  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์ และการตรวจเอกสารการเงินงวดที่ 1 โครงการย่อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

   

  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์ และการตรวจเอกสารการเงินงวดที่ 1 โครงการย่อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

  -

  ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

  -

  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

  -

  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

  -

  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
  -
  24 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น.
  รายงานจากพื้นที่
  โพสท์โดยสุริยา น้ำขาวสุริยา น้ำขาวเมื่อ 8 ตุลาคม 2561 11:58:31
  Project owner
  แก้ไขโดย sulaiman.b เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2561 10:23:34 น.

  ชื่อกิจกรรม : เยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้สูงอายุโดยชุมชน

  • photo
   • photo
    คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
    วัตถุประสงค์

    เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุและภาคีเครือข่าย

    กิจกรรมตามแผน

    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

    กรรมการชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 17 คน เยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้สูง จำนวน 11 ครั้ง

    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

    ประเมินรับรองชมรมผู้สูงอายุคุณภาพโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 17 คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

    กรรมการชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 17 คน เยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้สูง จำนวน 11 ครั้ง

    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

    ประเมินรับรองชมรมผู้สูงอายุคุณภาพโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จำนวน 11 ชมรม

    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

     

    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

    กรรมการชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 17 คน ร่วมประเมินรับรองชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 11 ชมรม และได้รับการรับรองชมรมผู้สูงอายุคุณภาพจากกรมอนามัยทั้ง 11 ชมรม

    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

    -

    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

    -

    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

    -

    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

    -

    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
    -
    8 สิงหาคม 2561 เวลา 08:00 น.
    รายงานจากพื้นที่
    โพสท์โดยสุริยา น้ำขาวสุริยา น้ำขาวเมื่อ 8 สิงหาคม 2561 11:50:03
    Project owner
    แก้ไขโดย สุริยา น้ำขาว เมื่อ 8 ตุลาคม 2561 12:12:59 น.

    ชื่อกิจกรรม : รายงานความก้าวหน้าโครงการครั้งที่ 1

    • photo
     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
     วัตถุประสงค์

     เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ผู้สูงอายุฯ

     กิจกรรมตามแผน

     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     • จนท.ติดตามความก้าวหน้าฯ สจรส. จำนวน 2 คน
     • ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จำนวน 1 คน

     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     ประชุมติดตามความก้าวหน้าการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์ และการตรวจเอกสารการเงินงวดที่ 1 โครงการย่อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     • จนท.ติดตามความก้าวหน้าฯ สจรส. จำนวน 2 คน
     • ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จำนวน 1 คน

     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

     • รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมงวดที่ 1
     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

      

     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
     • บันทึกข้อมูลรายงานกิจกรรม
     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     -

     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

     -

     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

     -

     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

     -

     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
     -
     7 สิงหาคม 2561 เวลา 08:30 น.
     รายงานจากพื้นที่
     โพสท์โดยสุริยา น้ำขาวสุริยา น้ำขาวเมื่อ 8 สิงหาคม 2561 11:10:35
     Project owner
     แก้ไขโดย สุริยา น้ำขาว เมื่อ 8 สิงหาคม 2561 11:27:57 น.

     ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานโครงการ

     • photo
      • photo
       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
       วัตถุประสงค์

       เพื่อให้คณะทำงานเข้าใจบทบาทภารกิจแนวทางและเป้าหมายของโครงการ

       กิจกรรมตามแผน

       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

       -จนท.สาธารณสุข
       - จนท.อปท.อำเภอคีรีรัฐนิคม - แกนนำผู้ดูแลผู้สูงอายุ - แกนนำผู้สูงอายุ

       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

       ประชุมคณะทำงานโครงการ

       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 32 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

       -จนท.สาธารณสุข
       - จนท.อปท.อำเภอคีรีรัฐนิคม - แกนนำผู้ดูแลผู้สูงอายุ - แกนนำผู้สูงอายุ

       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

       • นำเสนอผลการดำเนินผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัฐนิคม ในปี 2558 - 2560
       • ชี้แจงทำความเข้าใจเป้าหมายและทิศทางของโครงการฯ
       • ร่วมเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัฐนิคม
       • สรุปแนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัฐนิคม
       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

        

       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
       • ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 32 คน
       • ผู้เข้าร่วมประชุมมีการเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัฐนิคม
       • สรุปรายงานการประชุมเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัฐนิคม
       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

       -

       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

       -

       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
       • เพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมาย
       • มีกิจกรรมหลาหลายขึ้น
       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

       -

       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
       -