บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
8 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุริยา น้ำขาวสุริยา น้ำขาวเมื่อ 8 ตุลาคม 2561 12:16:29
Project owner
แก้ไขโดย สุริยา น้ำขาว เมื่อ 8 ตุลาคม 2561 12:19:35 น.

ชื่อกิจกรรม : รายงานความก้าวหน้าโครงการครั้งที่ 2

 • photo
  คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
  วัตถุประสงค์

  เพื่อติดตามความก้าวหน้าการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์ และการตรวจเอกสารการเงินงวดที่ 1

  กิจกรรมตามแผน

  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

  ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานความก้าวหน้าโครงการ จำนวน 2 คน

  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์ และการตรวจเอกสารการเงินงวดที่ 1 โครงการย่อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

  เจ้าหน้าที่ สจรส. จำนวน 1 คน ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 1 คน

  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์ และการตรวจเอกสารการเงินงวดที่ 1 โครงการย่อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

   

  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์ และการตรวจเอกสารการเงินงวดที่ 1 โครงการย่อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

  -

  ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

  -

  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

  -

  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

  -

  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
  -
  24 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น.
  รายงานจากพื้นที่
  โพสท์โดยสุริยา น้ำขาวสุริยา น้ำขาวเมื่อ 8 ตุลาคม 2561 11:58:31
  Project owner
  แก้ไขโดย sulaiman.b เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2561 10:23:34 น.

  ชื่อกิจกรรม : เยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้สูงอายุโดยชุมชน

  • photo
   • photo
    • photo
     • photo
      • photo
       • photo
        • photo
         • photo
          • photo
           • photo
            • photo
             • photo
              • photo
               • photo
                คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                วัตถุประสงค์

                เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุและภาคีเครือข่าย

                กิจกรรมตามแผน

                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                กรรมการชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 17 คน เยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้สูง จำนวน 11 ครั้ง

                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                ประเมินรับรองชมรมผู้สูงอายุคุณภาพโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 17 คน

                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                กรรมการชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 17 คน เยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้สูง จำนวน 11 ครั้ง

                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                ประเมินรับรองชมรมผู้สูงอายุคุณภาพโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จำนวน 11 ชมรม

                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                 

                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                กรรมการชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 17 คน ร่วมประเมินรับรองชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 11 ชมรม และได้รับการรับรองชมรมผู้สูงอายุคุณภาพจากกรมอนามัยทั้ง 11 ชมรม

                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                -

                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                -

                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                -

                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                -

                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                -
                8 สิงหาคม 2561 เวลา 08:00 น.
                รายงานจากพื้นที่
                โพสท์โดยสุริยา น้ำขาวสุริยา น้ำขาวเมื่อ 8 สิงหาคม 2561 11:50:03
                Project owner
                แก้ไขโดย สุริยา น้ำขาว เมื่อ 8 ตุลาคม 2561 12:12:59 น.

                ชื่อกิจกรรม : รายงานความก้าวหน้าโครงการครั้งที่ 1

                • photo
                 คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                 วัตถุประสงค์

                 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ผู้สูงอายุฯ

                 กิจกรรมตามแผน

                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                 • จนท.ติดตามความก้าวหน้าฯ สจรส. จำนวน 2 คน
                 • ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จำนวน 1 คน

                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์ และการตรวจเอกสารการเงินงวดที่ 1 โครงการย่อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                 • จนท.ติดตามความก้าวหน้าฯ สจรส. จำนวน 2 คน
                 • ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จำนวน 1 คน

                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                 • รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมงวดที่ 1
                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                  

                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                 • บันทึกข้อมูลรายงานกิจกรรม
                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                 -

                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                 -

                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                 -

                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                 -

                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                 -
                 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08:30 น.
                 รายงานจากพื้นที่
                 โพสท์โดยสุริยา น้ำขาวสุริยา น้ำขาวเมื่อ 8 สิงหาคม 2561 11:10:35
                 Project owner
                 แก้ไขโดย สุริยา น้ำขาว เมื่อ 8 สิงหาคม 2561 11:27:57 น.

                 ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานโครงการ

                 • photo
                  • photo
                   คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                   วัตถุประสงค์

                   เพื่อให้คณะทำงานเข้าใจบทบาทภารกิจแนวทางและเป้าหมายของโครงการ

                   กิจกรรมตามแผน

                   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                   -จนท.สาธารณสุข
                   - จนท.อปท.อำเภอคีรีรัฐนิคม - แกนนำผู้ดูแลผู้สูงอายุ - แกนนำผู้สูงอายุ

                   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                   ประชุมคณะทำงานโครงการ

                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 32 คน

                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                   -จนท.สาธารณสุข
                   - จนท.อปท.อำเภอคีรีรัฐนิคม - แกนนำผู้ดูแลผู้สูงอายุ - แกนนำผู้สูงอายุ

                   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                   • นำเสนอผลการดำเนินผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัฐนิคม ในปี 2558 - 2560
                   • ชี้แจงทำความเข้าใจเป้าหมายและทิศทางของโครงการฯ
                   • ร่วมเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัฐนิคม
                   • สรุปแนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัฐนิคม
                   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                    

                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                   • ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 32 คน
                   • ผู้เข้าร่วมประชุมมีการเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัฐนิคม
                   • สรุปรายงานการประชุมเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัฐนิคม
                   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                   -

                   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                   -

                   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
                   • เพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมาย
                   • มีกิจกรรมหลาหลายขึ้น
                   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                   -

                   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                   -