ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 61-ข-010
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้บน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอภิวัฒน์ ประชุมรัตน์
คณะทำงาน ? นายอภิวัฒน์ ประชุมรัตน์, นายสุริยา น้ำขาว, นายสุวรักษ์ บุญพา
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 400
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

สสอ.คีรีรัฐนิคม, รพ.คีรีรัฐนิคม, อปท.,รพ.สต., ผู้นำท้องที่, อสม.,ผู้สูงอายุ, อผส.,

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • สุริยา น้ำขาวสุริยา น้ำขาว (Owner)  
 • ธัญญาทิพ สุขปานธัญญาทิพ สุขปาน (Owner)  
 • syuwarisyuwari (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ค. 2561 31 ส.ค. 2561 30,000.00
2 1 ก.ย. 2561 30 พ.ย. 2561 70,000.00
3 0.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัฐนิคม และอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 1.พัฒนาศักยภาพกลไกระบบสุขภาพ 35,050.00 50 3 8,944.00 3 9,234.00
7 ส.ค. 61 ประชุมคณะทำงานโครงการ 30 - -
8 ส.ค. 61 รายงานความก้าวหน้าโครงการครั้งที่ 1 3 - -
8 ต.ค. 61 รายงานความก้าวหน้าโครงการครั้งที่ 2 2 - -
2 2.ส่งเสริมบทบาทกองทุน 28,000.00 50 2 27,000.00 - -
10 พ.ค. 62 พัฒนากลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพ 135 - -
22 พ.ค. 62 ส่งเสริมบทบาทผู้เสนอแผนงาน/โครงการ ของบประมาณจากกองทุนฯ 45 - -
3 3.กิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโดยชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วม 31,840.00 50 3 36,244.00 2 32,704.00
13 ธ.ค. 61 จัดกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโดยชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วม 400 - -
1-2 พ.ค. 62 รายงานความก้าวหน้าโครงการครั้งที่ 3 2 - -
22-23 มิ.ย. 62 รายงานความก้าวหน้าโครงการครั้งที่ 4 2 - -

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

24 ก.ย. 2561 เยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้สูงอายุโดยชุมชน 17 26160.00
รวม 94,890.00 150 9 98,348.00 6 68,118.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (94,890.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (98,348.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (100,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (94,890.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 น.

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
1 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนักศึกษาฝีกงานนักศึกษาฝีกงานเมื่อ 2 พ.ค. 2562 13:39:01
แก้ไขโดย นักศึกษาฝีกงาน เมื่อ 2 พ.ค. 2562 13:41:17 น.

ชื่อกิจกรรม : รายงานความก้าวหน้าโครงการครั้งที่ 3

 • photo
  • photo
   คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
   วัตถุประสงค์

   เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการติตตาม และประเมินผล

   กิจกรรมตามแผน

   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

   ผู้สูงอายู

   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

   รายงานผล

   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

   -

   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

   -

   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

    

   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

   -

   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

   -

   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

   -

   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

   -

   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

   -

   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
   -
   13 ธันวาคม 2561 เวลา 08:30 น.
   รายงานจากพื้นที่
   โพสท์โดยนักศึกษาฝีกงานนักศึกษาฝีกงานเมื่อ 2 พ.ค. 2562 13:16:14
   แก้ไขโดย นักศึกษาฝีกงาน เมื่อ 2 พ.ค. 2562 13:19:37 น.

   ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโดยชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วม

   • photo
    • photo
     • photo
      • photo
       • photo
        • photo
         • photo
          • photo
           • photo
            • photo
             • photo
              • photo
               คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
               วัตถุประสงค์

               เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะแก่แกนนำผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปร่วมกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนในชุมชน

               กิจกรรมตามแผน

               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

               ผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัฐนิคมทั้ง 8 ตำบลๆละ 50 คน

               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

               1. ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ สำรวจเป้าหมาย   2. กำหนดวัน เวลา  สถานที่ในการจัดมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ   3. จัดเตรียม สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ในการจัดมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ   4. ดำเนินการจัดมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ
                  5. สรุปผลดำเนินการจัดมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ
               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 398 คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

               -

               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

               พัฒนาความรู้และทักษะแก่แกนนำผู้สูงอายุ

               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                

               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

               พัฒนาความรู้และทักษะแก่แกนนำผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปร่วมกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนในชุมชน

               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

               -

               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

               -

               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

               -

               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

               -

               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
               -
               8 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
               รายงานจากพื้นที่
               โพสท์โดยสุริยา น้ำขาวสุริยา น้ำขาวเมื่อ 8 ตุลาคม 2561 12:16:29
               Project owner
               แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 21 กรกฎาคม 2562 10:14:08 น.

               ชื่อกิจกรรม : รายงานความก้าวหน้าโครงการครั้งที่ 2

               • photo
                คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                วัตถุประสงค์

                เพื่อติดตามความก้าวหน้าการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์ และการตรวจเอกสารการเงินงวดที่ 1

                กิจกรรมตามแผน

                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานความก้าวหน้าโครงการ จำนวน 2 คน

                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                ประชุมติดตามความก้าวหน้าการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์ และการตรวจเอกสารการเงินงวดที่ 1 โครงการย่อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                เจ้าหน้าที่ สจรส. จำนวน 1 คน ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 1 คน

                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                ประชุมติดตามความก้าวหน้าการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์ และการตรวจเอกสารการเงินงวดที่ 1 โครงการย่อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                 

                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                ประชุมติดตามความก้าวหน้าการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์ และการตรวจเอกสารการเงินงวดที่ 1 โครงการย่อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                -

                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                -

                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                -

                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                -

                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                -
                24 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น.
                รายงานจากพื้นที่
                โพสท์โดยสุริยา น้ำขาวสุริยา น้ำขาวเมื่อ 8 ตุลาคม 2561 11:58:31
                Project owner
                แก้ไขโดย wanna เมื่อ 16 กรกฎาคม 2562 15:35:52 น.

                ชื่อกิจกรรม : เยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้สูงอายุโดยชุมชน

                • photo
                 • photo
                  • photo
                   • photo
                    • photo
                     • photo
                      • photo
                       • photo
                        • photo
                         • photo
                          • photo
                           • photo
                            • photo
                             • photo
                              คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                              วัตถุประสงค์

                              เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุและภาคีเครือข่าย

                              กิจกรรมตามแผน

                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                              กรรมการชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 17 คน เยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้สูง จำนวน 11 ครั้ง

                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                              ประเมินรับรองชมรมผู้สูงอายุคุณภาพโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 17 คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                              กรรมการชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 17 คน เยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้สูง จำนวน 11 ครั้ง

                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                              ประเมินรับรองชมรมผู้สูงอายุคุณภาพโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จำนวน 11 ชมรม

                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                               

                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                              กรรมการชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 17 คน ร่วมประเมินรับรองชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 11 ชมรม และได้รับการรับรองชมรมผู้สูงอายุคุณภาพจากกรมอนามัยทั้ง 11 ชมรม

                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                              -

                              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                              -

                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                              -

                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                              -

                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                              -
                              8 สิงหาคม 2561 เวลา 08:00 น.
                              รายงานจากพื้นที่
                              โพสท์โดยสุริยา น้ำขาวสุริยา น้ำขาวเมื่อ 8 สิงหาคม 2561 11:50:03
                              Project owner
                              แก้ไขโดย สุริยา น้ำขาว เมื่อ 8 ตุลาคม 2561 12:12:59 น.

                              ชื่อกิจกรรม : รายงานความก้าวหน้าโครงการครั้งที่ 1

                              • photo
                               คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                               วัตถุประสงค์

                               เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ผู้สูงอายุฯ

                               กิจกรรมตามแผน

                               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                               • จนท.ติดตามความก้าวหน้าฯ สจรส. จำนวน 2 คน
                               • ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จำนวน 1 คน

                               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                               ประชุมติดตามความก้าวหน้าการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์ และการตรวจเอกสารการเงินงวดที่ 1 โครงการย่อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

                               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                               • จนท.ติดตามความก้าวหน้าฯ สจรส. จำนวน 2 คน
                               • ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จำนวน 1 คน

                               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                               • รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมงวดที่ 1
                               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                

                               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                               • บันทึกข้อมูลรายงานกิจกรรม
                               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                               -

                               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                               -

                               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                               -

                               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                               -

                               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                               -
                               7 สิงหาคม 2561 เวลา 08:30 น.
                               รายงานจากพื้นที่
                               โพสท์โดยสุริยา น้ำขาวสุริยา น้ำขาวเมื่อ 8 สิงหาคม 2561 11:10:35
                               Project owner
                               แก้ไขโดย สุริยา น้ำขาว เมื่อ 8 สิงหาคม 2561 11:27:57 น.

                               ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานโครงการ

                               • photo
                                • photo
                                 คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                 วัตถุประสงค์

                                 เพื่อให้คณะทำงานเข้าใจบทบาทภารกิจแนวทางและเป้าหมายของโครงการ

                                 กิจกรรมตามแผน

                                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                 -จนท.สาธารณสุข
                                 - จนท.อปท.อำเภอคีรีรัฐนิคม - แกนนำผู้ดูแลผู้สูงอายุ - แกนนำผู้สูงอายุ

                                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                 ประชุมคณะทำงานโครงการ

                                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 32 คน

                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                 -จนท.สาธารณสุข
                                 - จนท.อปท.อำเภอคีรีรัฐนิคม - แกนนำผู้ดูแลผู้สูงอายุ - แกนนำผู้สูงอายุ

                                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                 • นำเสนอผลการดำเนินผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัฐนิคม ในปี 2558 - 2560
                                 • ชี้แจงทำความเข้าใจเป้าหมายและทิศทางของโครงการฯ
                                 • ร่วมเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัฐนิคม
                                 • สรุปแนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัฐนิคม
                                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                  

                                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                 • ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 32 คน
                                 • ผู้เข้าร่วมประชุมมีการเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัฐนิคม
                                 • สรุปรายงานการประชุมเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัฐนิคม
                                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                 -

                                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                 -

                                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
                                 • เพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมาย
                                 • มีกิจกรรมหลาหลายขึ้น
                                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                 -

                                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                 -