โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 61-ข-010
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้บน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอภิวัฒน์ ประชุมรัตน์
คณะทำงาน ? นายอภิวัฒน์ ประชุมรัตน์, นายสุริยา น้ำขาว, นายสุวรักษ์ บุญพา
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 50
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

สสอ.คีรีรัฐนิคม, รพ.คีรีรัฐนิคม, อปท.,รพ.สต., ผู้นำท้องที่, อสม.,ผู้สูงอายุ, อผส.,

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ละติจูด-ลองจิจูด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • สุริยา น้ำขาวสุริยา น้ำขาว (Owner)  
  • ธัญญาทิพ สุขปานธัญญาทิพ สุขปาน (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ค. 2561 31 ส.ค. 2561 30,000.00
2 1 ก.ย. 2561 30 พ.ย. 2561 70,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัฐนิคม และอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 1.พัฒนาศักยภาพกลไกระบบสุขภาพ 35,050.00 50 8 70,154.00 4 35,194.00
14 มิ.ย. 61 พัฒนากลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพครั้งที่ 1 40 - -
7 ส.ค. 61 ประชุมคณะทำงานโครงการ 30 - -
8 ส.ค. 61 รายงานความก้าวหน้าโครงการครั้งที่ 1 3 - -
9 ส.ค. 61 พัฒนาศักยภาพกลไกการเข้าถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล 50 - -
23 ส.ค. 61 พัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่2 40 - -
28 ส.ค. 61 ประชุมสรุปผลและบทเรียนการดำเนินงาน 40 - -
10 ก.ย. 61 เยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้สูงอายุโดยชุมชน 17 - -
8 ต.ค. 61 รายงานความก้าวหน้าโครงการครั้งที่ 2 2 - -
2 2.ส่งเสริมบทบาทกองทุน 58,050.00 50 9 58,050.00 - -
14 ส.ค. 61 เยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้สูงอายุโดยชุมชน ครั้งที่1 15 - -
16 ส.ค. 61 เยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้สูงอายุโดยชุมชน ครั้งที่2 15 - -
17 ส.ค. 61 เยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้สูงอายุโดยชุมชน ครั้งที่3 15 - -
20 ส.ค. 61 เยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้สูงอายุโดยชุมชน ครั้งที่4 15 - -
21 ส.ค. 61 เยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้สูงอายุโดยชุมชน ครั้งที่5 15 - -
22 ส.ค. 61 เยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้สูงอายุโดยชุมชน ครั้งที่6 15 - -
11 ก.ย. 61 อบรมการพิจารณาแผนงาน/โครงการระดับตำบล ครั้งที่1 45 - -
12 ก.ย. 61 อบรมการพิจารณาแผนงาน/โครงการระดับตำบล ครั้งที่2 45 - -
13 ก.ย. 61 อบรมการพิจารณาแผนงาน/โครงการระดับตำบล ครั้งที่3 45 - -
3 3.จัดทำข้อมูล / สังเคราะห์ข้อมูล 6,900.00 50 1 6,900.00 - -
26 ก.ย. 61 จัดทำข้อมูลผู้สูงอายุ/สรุปและถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 40 - -
รวม 100,000.00 150 18 135,104.00 4 35,194.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (100,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (135,104.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย hsmiscac hsmiscac เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 11:06 น.