โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 61-ข-010
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้บน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอภิวัฒน์ ประชมรัตน์
คณะทำงาน ? นายสุวรักษ์บุญพา
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 28 กันยายน 2561 -
งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอบ้านนาสาร

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ละติจูด-ลองจิจูด 8.80148342275062,99.3642840041191
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง (Owner)  
  • นายสุวรักษ์ บุญพานายสุวรักษ์ บุญพา (Owner)  
  • อัจฉราพรรณ สุวรรณมุติอัจฉราพรรณ สุวรรณมุติ (Owner)  

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

พัฒนาศักยภาพกลไกระบบสุขภาพ

1.มีคณะทำงาน 15 คน เข้าใจบทบาทภารกิจแนวทางและเป้าหมายโครงการ

2.กลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพมีความเข้าใจและสามารถพัฒนาโครงการได้

3.ให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแผนการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตำบล

4.คนในชุมชนสามารถเขียนแผนและปฏิบัติการตามแผนได้

ส่งเสริมบทบาทกองทุนหลักประกันสุขภาพ

1.ได้แผนงานที่สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้

2.ชมรมผู้สูงอายุได้รับการประเมินรับรองชมรมผู้สูงอายุคุณภาพและเกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

3.ได้ชุดความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชน

จัดทำข้อมูล / สังเคราะห์ข้อมูล

1.มีฐานข้อมูลในการวางแผนแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่

2.เพื่อให้ประเด็นผู้สูงอายุเป็นนโยบายอำเภอ

3.เกิดชุดความรู้

4.ทราบปัญหาและความก้าวหน้าเป็นระยะเพื่อแก้ปัญหา

5.มีรายงานความก้าวหน้าโครงการ

6.เกิดการรับรู้ตระหนัก

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 พัฒนาศักยภาพกลไกระบบสุขภาพ 41,300.00 15 2 23,100.00 2 21,000.00
27 เม.ย. 61-25 พ.ค. 61 ประชุมคณะทำงานโครงการ (พชอ) 15 - -
23 พ.ย. 61 ประชุมสรุปผลและพัฒนาคณะกรรมการชมรมและถอดบทเรียนการดำเนินงาน 120 - -
2 ส่งเสริมบทบาทกองทุนหลักประกันสุขภาพ 34,900.00 0 2 33,600.00 2 33,600.00
9-24 ก.ค. 61 เยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้สูงอายุโดยชุมชน 12 - -
6-22 ส.ค. 61 สรุปและถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชน 12 - -
3 จัดทำข้อมูล / สังเคราะห์ข้อมูล 23,800.00 15 4 39,900.00 - -
1 มี.ค. 61-31 มี.ค. 62 ค่าประสานงานตลอดโครงการ 15 - -
7 ธ.ค. 61 จัดทำเอกสารผลการดำเนินงานข้อมูลผู้สูงอายุ 15 - -
14 ธ.ค. 61 นำเสนอประเด็นผู้สูงอายุต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 15 - -
10 มี.ค. 62 มหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ 100 - -
รวม 100,000.00 30 8 96,600.00 4 54,600.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (100,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (96,600.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย hsmiscac hsmiscac เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 11:02 น.