ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 61-ข-010
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้บน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอภิวัฒน์ ประชมรัตน์
คณะทำงาน ? นายสุวรักษ์บุญพา
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 28 กันยายน 2561 -
งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอบ้านนาสาร

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ละติจูด-ลองจิจูด 8.80148342275062,99.3642840041191
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง (Owner)  
 • นายสุวรักษ์ บุญพานายสุวรักษ์ บุญพา (Owner)  
 • อัจฉราพรรณ สุวรรณมุติอัจฉราพรรณ สุวรรณมุติ (Owner)  

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

พัฒนาศักยภาพกลไกระบบสุขภาพ

1.มีคณะทำงาน 15 คน เข้าใจบทบาทภารกิจแนวทางและเป้าหมายโครงการ

2.กลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพมีความเข้าใจและสามารถพัฒนาโครงการได้

3.ให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแผนการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตำบล

4.คนในชุมชนสามารถเขียนแผนและปฏิบัติการตามแผนได้

ส่งเสริมบทบาทกองทุนหลักประกันสุขภาพ

1.ได้แผนงานที่สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้

2.ชมรมผู้สูงอายุได้รับการประเมินรับรองชมรมผู้สูงอายุคุณภาพและเกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

3.ได้ชุดความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชน

จัดทำข้อมูล / สังเคราะห์ข้อมูล

1.มีฐานข้อมูลในการวางแผนแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่

2.เพื่อให้ประเด็นผู้สูงอายุเป็นนโยบายอำเภอ

3.เกิดชุดความรู้

4.ทราบปัญหาและความก้าวหน้าเป็นระยะเพื่อแก้ปัญหา

5.มีรายงานความก้าวหน้าโครงการ

6.เกิดการรับรู้ตระหนัก

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 พัฒนาศักยภาพกลไกระบบสุขภาพ 41,300.00 15 2 20,800.00 2 18,900.00
25 พ.ค. 61 ประชุมคณะทำงานโครงการดำเนินงานผู้สูงอายุ ครั้งที่2 15 - -
23 พ.ย. 61 ประชุมสรุปผลและพัฒนาคณะกรรมการชมรมและถอดบทเรียนการดำเนินงาน 120 - -
2 ส่งเสริมบทบาทกองทุนหลักประกันสุขภาพ 34,900.00 0 2 33,600.00 2 33,600.00
9-24 ก.ค. 61 เยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้สูงอายุโดยชุมชน 100 - -
6-22 ส.ค. 61 สรุปและถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชน 12 - -
3 จัดทำข้อมูล / สังเคราะห์ข้อมูล 23,800.00 15 4 39,900.00 - -
1 มี.ค. 61-31 มี.ค. 62 ค่าประสานงานตลอดโครงการ 15 - -
7 ธ.ค. 61 จัดทำเอกสารผลการดำเนินงานข้อมูลผู้สูงอายุ 15 - -
14 ธ.ค. 61 นำเสนอประเด็นผู้สูงอายุต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 15 - -
10 มี.ค. 62 มหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ 100 - -

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

27 เม.ย. 2561 ประชุมคณะทำงานโครงการ (พชอ) 15 6300.00
รวม 100,000.00 30 9 100,600.00 5 54,600.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (100,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (100,600.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 น.

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 23 ตุลาคม 2561 12:19:27
Project owner
แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 23 ตุลาคม 2561 12:20:15 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสรุปผลและพัฒนาคณะกรรมการชมรมและถอดบทเรียนการดำเนินงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการและถอดบทเรียน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

อปท. ชุมชน คณะกรรมการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สรุปผลการดำเนินโครงการฯ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
6 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 23 ตุลาคม 2561 11:42:06
Project owner
แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 23 ตุลาคม 2561 11:51:02 น.

ชื่อกิจกรรม : สรุปและถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชน

 • photo
  • photo
   คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
   วัตถุประสงค์

   เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงาน

   กิจกรรมตามแผน

   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

   ชมรมผู้สูงอายุ 12 พื้นที่ ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี

   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

   คณะกรรมการพัฒนา

   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

   • ชมรมผู้สูงอายุ 12 พื้นที่ตำบลนาสาร
   • คณะทำงานโครงการ

   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

   • ลงพื้นที่สำรวจชมรมผู้สูงอายุ 12 พื้นที่ตำบลนาสาร
   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

    

   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
   • มีชุดความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชน
   • มีแผนปฏิบัติงาน
   • มีข้อมูลสถานการณ์สุขภาพของผู้สูงอายุ 12 พื้นที่ตำบลนาสาร
   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

   -

   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

   -

   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

   -

   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

   -

   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
   -
   9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
   รายงานจากพื้นที่
   โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 23 ตุลาคม 2561 11:29:14
   Project owner
   แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 20 กรกฎาคม 2562 16:25:04 น.

   ชื่อกิจกรรม : เยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้สูงอายุโดยชุมชน

   • photo
    • photo
     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
     วัตถุประสงค์

     เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

     กิจกรรมตามแผน

     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     ชมรมผู้สูงอายุ 12 ชมรม / เครือข่าย ภาคีเครือข่ายภาคีอื่นๆในพื้นที่

     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     วิเคราะห์พื้นที่ระดมปัญหาและหาแนวทางพัฒนากำหนดผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและการปฏิบัติจริงในพื้นที่

     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 126 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     ชมรมผู้สูงอายุ 12 พื้นที่ คณะทำงานโครงการ

     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

     • ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังของชุมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน 12 พื้นที่ ตั้งแต่วันที่9กรกฎาคม ถึง 24กรกฎาคม 2561 -สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยท่านสาธารณสุขอำเภอ(คุณอภิวัฒน์ ประชุมรัตน์) และผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ (คุณสุวรักษ์ บุญพา)ได้ออกร่วมประชุมเสริมพลังเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุทั้ง 12ชมรม ได้ร่วมให้นโยบายแก่สมาชิกเครือข่ายชมรม การพัฒนาความเข้มแข็งของชมรม เน้นชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ พัฒนาให้เป็นต้นแบบ เพื่อให้แกนนำผู้สูงอายุแต่ละแก่ง ดูแลสมาชิกในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลทุกแห่งในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงาน สนับสนุนให้แกนนำผู้สูงอายุจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการการจัดบริการให้สมาชิกชมรมได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนในการทำกิจกรรม โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ทั้งที่มีนายก อบต.นายกเทศมนตรีตำบล ให้การสนับสนุน ในการลงพื้นที่ประชุมครั้งนี้ได้บรูรณาการร่วมกับคณะกรรมการบริหารสภาผู้สูงอายุระดับอำเภอบ้านนาสาร เพื่อพัฒนาเครือข่ายชมรมฯ เน้นให้เป็นประเด็นสำคัยของการพัฒนาคุณภาพชีวิตชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)ในปีงบ2561 ซึ่งมีนายอำเภอบ้านนาสาร(ท่านบรรเจิด สารีพัฒน์) เป็นประธานในการขับเคลื่อนงาน
     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

      

     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
     • มีข้อมูลสถานการณ์สุขภาพของผู้สูงอายุ
     • มีแผนการดำเนินงาน
     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     -

     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

     -

     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

     -

     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

     -

     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
     -
     25 พ.ค. 2561 เวลา 09:00 น.
     รายงานจากพื้นที่
     โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 20 กรกฎาคม 2562 19:10:09
     แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 20 กรกฎาคม 2562 19:20:33 น.

     ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานโครงการดำเนินงานผู้สูงอายุ ครั้งที่2

     คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
     วัตถุประสงค์

     เพื่อประชุมทำความเข้าใจและวางแผนการลงพื้นที่เยี่ยมชมรมฯ

     กิจกรรมตามแผน

     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     คณะทำงานโครงการ

     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     ประชุมคณะทำงาน คก.

     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     คณะทำงานโครงการ

     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

     1.รูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบของอำเภอนาสาร  การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ (แห่งใหม่)  โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองนาสาร ,เทศบาลตำบลท่าชี ,อบต.ควนสุบรรณ,อบต.น้ำพรุ

     2.ติดตามและเยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนผู้สูงอายุ

     3.การประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ

     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

      

     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

     เกิดแผนงานในการลงพื้นที่เยี่ยมชมรมฯผู้สูงอายุ

     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     -

     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

     -

     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

     -

     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

     -

     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
     -
     27 เมษายน 2561 เวลา 09:00-16.00 น.
     รายงานจากพื้นที่
     โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 8 สิงหาคม 2561 23:30:48
     Project owner
     แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 20 กรกฎาคม 2562 16:36:13 น.

     ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานโครงการ (พชอ)

     • photo
      • photo
       • photo
        • photo
         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
         วัตถุประสงค์

         เพื่อชี้แจงและแบ่งบทบาทหน้าการดำเนินโครงการฯ

         กิจกรรมตามแผน

         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

         (สสอ./อปท./ชุมชน/เครือข่าย/ชมรม ผส/ภาคีเครือข่าย)

         -คณะทำงานโครงการฯ

         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

         • ชี้แจงการดำเนินโครงการ
         • ภารกิจการดำเนินโครงการฯ
         • การดำเนินโครงการฯตามแผนปฏิบัติการ
         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

         คณะทำงานโครงการฯ

         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

         การจัดประชุมคณะทำงานโครงการ ทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

         • ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการประชุม
         • แจ้งการรับโครงการฯและงบประมาณจาก สจรส.ม.อ.
         • การดำเนินงานโครงการฯตามเป้าหมายที่วางไว้
         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

          

         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
         • คณะทำงานรับทราบการดำเนินโครงการฯ
         • การปฏิบัติงานตามแผนงาน
         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

         -

         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

         -

         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

         -

         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

         -

         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
         -