โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

แบบรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ (ส.3)

ชื่อโครงการ

" โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน "

( ข้อตกลงเลขที่ 60-ข-083 รหัสโครงการ 60-ข-083 )

 

โดย

นายไมตรี จงไกรจักร์

 

 

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)”

 

 

 

เดือน ปี ที่พิมพ์

มีนาคม 2561


ชื่อโครงการ

" โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน "

( ข้อตกลงเลขที่ 60-ข-083 รหัสโครงการ 60-ข-083 )

 

โดย

นายไมตรี จงไกรจักร์

 

 

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)”

 

 

 

เดือน ปี ที่พิมพ์

มีนาคม 2561


ชื่อโครงการ โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

ชุมชน จังหวัดระนอง.จังหวัดภูเก็ต.จังหวัดพังงา จังหวัด พังงา

รหัสโครงการ 60-ข-083 เลขที่ข้อตกลง 60-ข-083

ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 6 ธันวาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561


บทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน

โครงการ " โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน " ดำเนินการในพื้นที่ จังหวัดระนอง.จังหวัดภูเก็ต.จังหวัดพังงา รหัสโครงการ 60-ข-083 ระยะเวลาการดำเนินงาน 6 ธันวาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 800,000.00 บาท จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกในชุมชนจำนวน 90 คน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปรากฏดังนี้

 

หมายเหตุ : รายละเอียดของบทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน ให้ผู้รับผิดชอบหรือพี่เลี้ยงโครงการเป็นผู้เขียนสรุปภาพรวมของโครงการใน "แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง" หัวข้อ "สรุปผล (บทคัดย่อ)" ช่องรายละเอียด


กิตติกรรมประกาศ

โครงการ " โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน " สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือร่วมใจของ สมาชิกในชุมชน จังหวัดระนอง.จังหวัดภูเก็ต.จังหวัดพังงา

ทางคณะทำงานโครงการขอขอบคุณ - พี่เลี้ยงโครงการที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนช่วยแก้ไขข้อบกพร่องการดำเนินงานมาโดยตลอด สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้ให้คำปรึกษาและจัดกระบวนการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทั้งภายในและระหว่างพื้นที่ โดยเฉพาะขอขอบคุณสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน สุดท้ายขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่มิได้ระบุชื่อไว้ในที่นี้ซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้การดำเนินงานขับเคลื่อนไปสู่ชุมชนสุขภาวะเป็นไปอย่างราบรื่น

คณะทำงานโครงการ " โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน "


คำนำ

ชุมชน/ท้องถิ่นเป็นฐานหลักของสังคม แนวคิดการพัฒนาระดับชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง น่าอยู่ ปลอดภัย มีพัฒนาการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี และหากทุกชุมชน/ท้องถิ่นมุ่งมั่นดำเนินการอย่างกว้างขวาง ประเทศไทยก็จะพัฒนาอย่างมีทิศทาง เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุด

ชุมชนจะเข้มแข็ง น่าอยู่ และพึ่งตนเองได้ ต้องอาศัยความรับผิดชอบ การเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทำ ตลอดจนอาศัยความร่วมมือและข้อมูลทางวิชาการจากหน่วยงานในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษาสิ่งแวดล้อม เน้นการพึ่งตนเอง เป็นสังคมเอื้ออาทร พึ่งพาอาศัยกันได้ และไม่ทอดทิ้งกัน

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ " โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน " จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการชุมชนที่ผสมผสานการทำงานและใช้แนวคิดหลักการข้างต้นเพื่อพัฒนาทุนปรับปรุงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ในการมุ่งให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะครบ 4 มิติ ทั้งทางกาย ใจ สังคม และ ปัญญา

ทางคณะทำงานโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มอ. คณะทำงาน ตลอดจนสมาชิกในชุมชน และผู้ที่สนใจในการขับเคลื่อนงานชุมชนสุขภาวะ

คณะทำงานโครงการ " โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน "

วันที่ 31 มีนาคม 2561สารบัญ

บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
คำนำ
ความเป็นมา/หลักการเหตุผล
วัตถุประสงค์โครงการ
กิจกรรม/การดำเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่ได้
การประเมินผล
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
เอกสารประกอบอื่น ๆ

ความเป็นมา/หลักการเหตุผล

เหตุภัยพิบัติต่างๆ ในประเทศไทย เกิดมากขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทั้ง เหตุภัยพิบัติสึนามิ ดินโคลนถล่ม ไฟไหม้ป่า น้ำท่วมจากเหตุฝนตกมากน้ำล้นเขื่อนน้ำป่าไหลหลาก พายุพัดถล่มบ้านเรือนรวมทั้งภัยพิบัติจากเหตุความรุนแรงทางการเมืองและสังคม เป็นต้นซึ่งสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินอย่างประเมินค่ามิได้ และ ภัยพิบัติจึงมิใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคนไทยอีกต่อไป
บทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ ทั้งภัยพิบัติสึนามิ และภัยน้ำท่วม คือ ผู้ที่ประสบภัยจะรอรับบริการอย่างเดียวไม่ได้เพราะมีจะผู้เดือดร้อนจำนวนมากและในบรรดาผู้เดือดร้อนมีระดับที่แตกต่างกัน มีทั้งผู้ที่ช่วยตนเองไม่ได้ผู้ที่ช่วยตนเองได้ซึ่งพร้อมที่จะช่วยคนอื่นได้ด้วย ชุมชนจึงเป็นด่านแรก ที่จะได้รับผลกระทบในขณะที่การจัดการภัยพิบัติที่มาจากศูนย์กลางไม่สามารถตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและความต้องการของชุมชนได้ทั้งหมด รวมทั้งอาจละเลยศักยภาพทรัพยากรและภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้วในชุมชนดังนั้น การจัดการความเสี่ยงโดยชุมชนเอง จึงเป็นทางเลือกหลักในการเติมช่องว่าง ดังกล่าว พื้นที่จังหวัดพังงา เป็นพื้นที่ที่มีการขับเคลื่อนชุมชนในการจัดการภัยพิบัติ มาอย่างต่อเนื่องแล้ว และมีพื้นที่นำร่องแล้วทั้ง ๘ อำเภอ มีระบบการประสานงานของเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติชุมชน ที่สามารถเคลื่อนงานได้ระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่จังหวัดพังงามีเป้าหมายคือการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานนโยบายในจังหวัดพังงา ส่วนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดระนอง ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่มีเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติ เพื่อสร้างสุขภาวะ ของคนในพื้นที่ให้มีความพร้อม ความตระหนัก และการรับรู้ในการเตรียมการป้องกันภัยพิบัติโดยชุมชน จังหวัดพังงายังพีพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลในพื้นที่และเสี่ยงต่อภัยพิบัติ ที่ผ่านมาเครือข่ายได้ร่วมกันฟื้นฟูและจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอยู่บ้างแต่ในชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ ยังมีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจชุมชน และเป็นชุมชนที่มีนักท่องเที่ยวลงไปดูวิถีชีวิต แต่ชุมชนไม่ได้มีโอกาสจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเอง ทั้งยังขาดความรู้ ความเข้าใจ อยู่ด้วย ดังนั้นสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรชุมชน และปฏิบัติการในพื้นที่ชุมชน ตำบล โดยเฉพาะเรื่องการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งมีชุมชนบ้านน้ำเค็มเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เครือข่ายภัยพิบัติจังหวัดพังงา ได้เกิดกระบวนการเตรียมพร้อมชุมชนรับมือภัยพิบัติ ทั้งในระดับชุมชน และตำบลนำร่อง จนถือเป็นจังหวัดนำร่อง เพื่อขยายไปสู่จังหวัดใกล้เคียง เช่นจังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง ให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนาเชื่อมโยงไปสู่การจัดระบบการประสานงานการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ การเรียนรู้กระบวนการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ พร้อมพัฒนากลไกการประสานงานในพื้นที่ตำบลนำร่อง และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลเอง เพื่อให้ชุมชนชาวเลอยู่ได้ท่ามกลางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเพื่อให้การเรียนรู้ขยายไปสูพื้นที่อื่นๆ ที่จะก่อให้เกิดเครือข่ายภัยพิบัติอันดามันจึงทำโครงการ พัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนขึ้น

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ

 1. 1. เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือการจัดการภัยพิบัติ ระหว่างภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน สถาบันวิชาการ และภาคีที่เกี่ยวข้อง ในการประสานการจัดการภัยพิบัติ
 2. 2. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่ พังงาเมืองปลอดภัย ให้เป็นนโยบายระดับจังหวัด และขยายการเรียนรู้ไปอีก ๒ จังหวัด
 3. 3. เพื่อความยั่งยืนของชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ ในการสร้างพื้นที่นำร่องในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

จังหวัดระนอง จำนวน 30 คน.จังหวัดภูเก็ต จำนวน 30 คน.จังหวัดพังงา จำนวน 30 คน

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตั้งแต่ 6 ธันวาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561

กิจกรรม/การดำเนินงาน

 1. แผนงานการจัดการภัยพิบัติ
 2. แผนงานการจัดภัยพิบัติสู่ความยั่งยืนโดยท่องเที่ยวชุมชน
 3. แผนงานหนุนเสริมกระบวนการทำงาน

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. แผนงานการจัดการภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมเครือข่ายภัยพิบัติอันดามัน ครั้งที่ 1

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00-15.30น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อทำความเข้าใจโครงการและจัดแผนงานการขับเคลื่อน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จัดประชุมเครือข่ายภัยพิบัติโซนอันดามัน มีจังหวัดพังงา ระนอง และภูเก็ต เพื่อทำเข้าใจในแผนงานการทำงานโครงการภัยพิบัติ โดยคนในชุมชนร่วมมือกันดำเนินการโครงการ  ตามขั้นตอนป้องกันภัยพิบัติในชุมชน มีการลงความคิดเห็นของแต่ละเครือข่ายฯจังหวัด ว่าเห็นด้วยกับแผนงานป้องกันภัยพิบัติโดยชุมชน และจะมีการนัดวันประชุมวางแผนงานป้องกันภัยพิบัติพื้นที่เสี่ยงภัยของชุมชน โดยจะมีทีมทำงานโครงการฯ ร่วมประชุมและเป็นที่ปรึกษาในกระบวนการดำเนินงานแผนปัองกันภัยพิบัติในชุมชนของแต่ละเครือข่ายฯ จังหวัด 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เวทีทำความเข้าใจโครงการเครือข่ายภัยพิบัติ อันดามัน มีจังหวัด ระนอง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และคณะทำงานโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

เริ่มประชุม 9.00 น เนื่องจากวันประชุมตรงกับเทศกาลไหว้เจ้าตรุษจีน จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าที่กำหนดไว้

 

40 26
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00-15.30น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. เพื่อให้เกิดกลไกการประสานงานในระดับจังหวัด 2. เพื่อให้ได้แผนการประสานการจัดการภัยพิบัติระดับจังหวัด 3. เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ประชุมทำความเข้าใจโครงการพัฒนากลไกภัยพิบัติ ร่วมกับคณะกรรมการประชารัฐเพื่อส่งเสริมชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจังหวัดพังงา เพื่อให้เกิดกลไกการประสานงาน การจัดการภัยพิบัติร่วมระหว่างภาครัฐและชุมชน ทำให้เกิดความร่วมมือและเข้าถึงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดมากขึ้น โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมเป็นประธานด้วย
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เวทีทำความเข้าใจโครงการเกิดกลไกประสานงานระดับจังหวัด

กิจกรรมที่ทำจริง

เริ่มประชุม เวลา  9.00 น  ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดประชุม
อธิบายทำความเข้าใจความเป็นมาของโครงการการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน การมีส่วนร่วมของชุมชน และการขยายเครือข่ายป้องกัยภัยโดยชุมชนในโซนอันดามัน

 

40 24
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1

วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09:00-15.30 น น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. ทำความเข้าใจโครงการ 2. จัดทำแผนการขับเคลื่อนชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ประชุมทำความเข้าใจโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติชุมชน โดยนำเสนอชุมชนบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงาที่ดำเนินโครงการและมีผลเป็นไปได้ด้วยดี
มีการขับเคลื่อนโครงการป้องกันภัยพิบัติในโซนอันดามัน และจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีการเสี่ยงภัยเกือบทุกด้าน
การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจและตื่นตัว ในเรื่องของภัยพิบัติ แต่ละชุมชนรู้เรื่องภัยพิบัติในพื้นที่ดีอยู่แล้ว ให้นำเสนอภัยที่เกิดในชุมชน ในช่วงบ่ายได้มีการจัดทำแผนที่เส้นทางเสี่ยงภัย และวิธีการอยู่อย่างปลอดภัยในชุมชน มีการจัดทำแผนป้องกันภัยในชุมชน และตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ ในการประชุมครั้งนี้มีหัวหน้า และเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมรับฟังด้วย และได้แสดงความคิดเห็นเป็นการดีที่ชุมชนเข้มแข็งร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน ในเรื่องป้องกันภัยพิบัติ เป็นการช่วยเหลือแบ่งเบางานของทางราชการอีกอย่างหนึ่ง การที่มีโครงการฯโดยชุมชนนี้จะทำให้เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการกับเครือข่ายภาคประชาชนมากขึ้น

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ทำความเข้าใจโครงการแผนการประสานการจัดการภัยพิบัติระดับจังหวัด

กิจกรรมที่ทำจริง

เริ่มประชุม 9.00 น. ทำความเข้าใจเรื่องภัยพิบัติ ไม่ใช่แค่ภัยจากธรรมชาติ แต่ยังมีภัยที่เกิดจากมนุษย์ด้วย ยกตัวอย่าง อุบัติเหตุบนถนน เป็นต้น แบ่งกลุ่มทำแผนที่เสี่ยงภัยในชุมชน ช่วงบ่ายตัวแทนกลุ่มชุมชนอธิบายภัยพิบัติในชุมชนและเส้นทางหนีภัย หัวหน้า ปภ.จังหวัดภูเก็ต

 

55 46
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.4 สนับสนุนกลไกขับเคลื่อนการประสานเครือข่ายภัยพิบัติระดับจังหวัดพังงา

วันที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. เพื่อให้เกิดกลไกการประสานงานในระดับจังหวัด 2. เพื่อให้ได้แผนการประสานการจัดการภัยพิบัติระดับจังหวัด 3.เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ทำความเข้าใจถึงความสำคัญของการมีแผนการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชน มีขั้นตอนในการดำเนินการโดยต้องมีการร่วมกลุ่มกันในชุมชนและทำความเข้ากับชาวบ้านให้รู้ถึงความหมายของการมีแผนเตรียมความพร้อมป้องกันภัย และมีการประชุมกันในพื้นที่ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการและทีมทำงานในชุมชน และวางแผนการการขับเคลื่อนกระบวนการเตรียมความพร้อมในชุมชน ให้พื้นที่วางแผนงาน โดยทีมทำงานโครงการจะเป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำและร่วมประชุม ให้แต่ละพื้นที่นัดประชุมกันและประสานกับทมเลขาโครงการเพื่อเข้าร่วมประชุมด้วย แต่ละพื้นที่มี 1.ตำบลพรุใน 2.ตำบลตำตัว 3.ตำบลทุ่งมะพร้าว 4.ตำบลโคกกลอย 5.ตำบลคลองเคียน 6.ตำบลนบปริง 7.ตำบลรมณีย์ 8.ตำบลบ่อแสน 9.ตำบลบางเหรียง 10.ตำบลบางเตย 11.ตำบลนาเตย 12.ตำบลเกาะยาวใหญ่ 13.ตำบลถ้ำ ได้มีการจัดทำแผนงานเสนอ และจะกลับไปวางแผนการประชุมประสานความร่วมมือในชุมชน 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ทำความเข้าใจโครงการและจัดแผนงานการขับเคลื่อน

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมจัดทำแผนเตรียมความพร้อมป้องกันภัยในตำบล 

 

50 39
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.5 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 ตำบลนบปริง

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.ทำความเข้าใจโครงการ 2.จัดทำแผนการขับเคลื่อนชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีความร่วมมือเกิดขึ้นหลายฝ่าย ทั้งท้องทีท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภัยพิบัติ และทีมชาวบ้าน ก็เข้าใจเป็นอย่างดี

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เวทีทำความเข้าใจโครงการและจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุม ทำความเข้าใจโครงการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือัยพิบัติโดยชุมชน เนื่องจากมีท่านนายก อบต.นบปริงให้เกียรติเข้าาร่วมประชุมด้วย จึงนำเสนอความเป็นมาของโครงการ เริ่มตั้งแต่ชุมชนบ้านน้ำเค็มเคยประสบภัยสึนามิ เมื่อปี  47  มีหน่วยงานเข้ามาให้การช่วยเหลือเบื้องต้นก็เยอะ แต่พอให้การช่วยแล้วก็กลับ ไม่มีการเยี่ยวยาอย่างต่อเนื่อง บ้างรายไม่มีชื่อ(ชาวมอแกรนบางคนไม่มีบัตร)ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือ แต่หลังจากผ่านไปเป็นปีๆ ก็ยังมีองค์กรที่ให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้น ได้มีแนวร่วมกับองค์กรอิสระ สนับสนุนให้ชุมชนรุกขึ้นมาพึ่งตนเอง โดยมีการการจัดตั้งทีมอาสาสมัครเตรียมความพร้อมฯในชุชนหรือ ทีม อปพร. และได้ขอการสนับสนุนให้มีการจัดอบรมการช่วยเหลือกู้ภัยเบื้องตน จากทาง ปภ.จ.พังงา แล้วจึงมีการสนับสนุนให้ในชุมชนจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติตำบล ขึ้นมา และได้มีการจัดซ้อมแผนหนีภัยสึนามิทุกปี มีกิจกรรมการช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียง  และทางศูนย์เตรียมความพร้อมฯกฌได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี ตลอดจนมีต่างประเทศเข้ามาขอศึกษาดูงาน เช่น ศรีลังกา ฯ  โครงการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือัยพิบัติโดยชุมชน เกิดจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา คนเก่า ท่านเคยติเตียนว่า ทางทีมให้การช่วยเหลือแต่พื้นที่อื่น ทำไมไม่ทำในบ้านตนเองบ้าง จึงเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้น โดยของบประมาณสนับสนุนจาก สจรส.มอ.สงขลา จึงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในจังหวัดพังงา ภูเก็ต ระนอง ในพื้นที่จังหวัดพังงานั้นตั้งเป้าไว้ 7 ตำบลก่อน ตำบลนบปริงก็เป็นพื้นที่หนึ่งด้วย ครั้งนี้ จึงขอทำความเข้าใจในรายละเอียดโครงการ โดยชุมชนจะต้องทำความเข้าใจในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย ทำการสำรวจข้อมูลเสี่ยงภัย มีปฏิทินภัย ตั้งคณะทำงาน(อาสาสมัคร)ภัยพิบัติ และถึงจะมีการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ อันดับต่อไปอาจมีการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมฯตำบล แต่ในวันนี้ขอคุยรายละเอียดการจัดทำโครงการก่อน ทางชุมชนจะต้องทำการสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย และประชากรในพื้นที่เสี่ยง สอบถามสถานะของแต่ละครัวเรือนที่เสี่ยงภัย เพื่อจะได้มีข้อมมูลจัดทำแผนฯอย่างถูกต้องและตรงกับพื้นที่  จากนั้นทาง สำนักงาน ปภ.จ.พังงา ก็ได้อธิบายถึงการปฏิบัติง่นของหน่วยงาน ซึ่งการปฏิบัติงานของปภ.นั้น เกิดขึ้นหลังมีเหตุการณืการแล้ว จึงถือว่าเป็นการช่วยเหลือมากกว่า แต่ถ้าชุมชนไหนที่ต้องการบุคคลากรเพื่อเป็นวิทยากรในการอบรมกู้ภัยอย่างถูกต้อง หรืออุปกรณ์เครื่องมือให้การช่วยเหลือบ้างชนิด ก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุน ทางด้าน อบต.นบปริงว่า อบต.มีหน้าที่ให้การช่วยเหลือแก่ชาวบ้าน หากชาวบ้านเดือดร้อนทาง อบต.ในพื้นที่มีหน้าที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นไปก่อน เช่น ประสบเหตุพายุ หลังคาบ้านพังเสียหาย ก็มีการชดเชยให้ในรายที่มาแจ้งความเสียหาย ทาง อบต.นบปริง มีความเห็นด้วยและให้การร่วมมือสนับสนุนอย่างเต็มที่ ขอให้เห็นว่าชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ก่อน ไม่ต้องรอให้ทางหน่วยงานหรือรัฐบาลความช่วยเหลืออย่างเดียว ทาง อบต.นบปริงขอให้ชาวบ้านบอกจะรับฟังและให้การช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง ในครั้งหน้าจะชวนชาวบ้านให้เข้ามาจัดทำข้อมูลและแผนภัยพิบัติ

 

20 15
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.6 สนับสนุนกลไกขับเคลื่อนการประสานเครือข่ายภัยพิบัติจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อให้เกิดกลไกการประสานงานในระดับจังหวัด 2.เพื่อให้ได้แผนการประสานการจัดการภัยพิบัติระดับจังหวัด 3.เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

-ทีมทำงานในชุมชน -ข้อมูลชุมชน -แผนที่ภัยพิบัติในชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เวทีทำความเข้าใจโครงการเพื่อให้เกิดกลไกการประสานงานในระดับจังหวัดให้ได้แผนการประสานการจัดการภัยพิบัติเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยในชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น ประชุมเชิงอบรมทำความเข้าใจเรื่องภัยใกล้ตัว และการเอาตัวรอดในภาวะเผชิญกับภัย มีการเสนอให้แต่ละชุมชนตำบลตั้งทีมทำงานเพื่อประสานกีบทีมพี่เลี้ยง จัดทำแผนที่ภัย และเส้นทางภัย ให้แต่ละตำบลเสนอ 1 หมู่บ้านเพื่อเป็นหมู่บ้านตัวอย่างจัดการภัยพิบัติ ให้แต่ละหมู่บ้านจัดทำข้อมูลชุมชน ทั้งบุคคล เครื่องใช้ที่มีความเสี่ยงภัย แผนที่ภัย และเส้นทางหนีภัย

 

40 80
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.7 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 ตำบลรมณีย์

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.ทำความเข้าใจโครงการ 2.จัดทำแผนการขับเคลื่อนชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีปฏิทินภัยในตำบล มีทีมอาสาป้องกันภัย เข้าใจในโครงการฯ ท้องที่ท้องถิ่นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เวทีทำความเข้าใจโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

ความเป็นมาของโครงการแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชน ว่าด้วยภัยธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากความประมาทน้ำมือคนนั้น เช่นอุบัติเหตุต่างๆ ถือว่าเป็นภัยพิบัติทั้งนั้น ภัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก การที่เรายอมรับชะตากรรมรอให้ทางราชการให้การช่วยเหลืออย่างเดียว ถือว่าเป็นภาระให้กับทางรัฐ ทั้งนี้การรับมือภัยพิบัติควรเป็นหน้าที่ของ่ทุกคน ทุกหน่วยงานที่จะต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข เมื่อเกิดเหตุภัยขึ้น ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ จึงเป็นกลุ่มแรกท่ีจะๆด้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ อย่างพื้นที่ชุมชนตำบลรมณีย์เป็นพื้นที่เสี่ยงหับภัยธรรมชาติเสียเป็นส่วนใหญ่เพราะจากที่เห็นเป็นพื้นที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาและแหล่งน้ำ ชุมชนเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย ในโครงการฯนี้เราจะเน้นการจัดการป้องกันและรับมือภัยพิบัติด้วยชุมชนเอง แกนนำชุมชนรมณีย์ว่าในพื้นที่นี้ ท้องที่ ท้องถิ่น ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการสนับสนุนให้ใช้เรื่องอุปกรณ์กู้ภัย ส่วนที่ ทาง อบต.รมณีย์มีอยู่ มีการพูดคุยเรื่องขอสนับสนุนไว้บางแล้วกับท้องที่ แกนนำและทีมอาสาได้เข้าร่วมประชุมงานภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง ถือว่าในพื้นที่รมณีย์เป็นเครือข่ายภัยพิบัติจังหวัดพังงา โครงการนี้ทางทีมคณะทำงานจะมาเป็นพี่เลี้ยงให้ โดยจะช่วยประสานให้ชุมชนเป็นชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติได้เอง การดำเนินการนั้นจะต้องมีการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติตำบลรมณีย์ ขั้นตอนต่างๆ ทางทีมคณะทำงานจะช่วยดำเนินการประสานทำความเข้าใจ ประสานหน่วยงานอบรมให้ความรู้กู้ภัยเบื้องต้น ในตอนนี้ทางตำบลรมณีย์ที่เข้าร่วมประชุม มี4หมู่บ้าน เพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ให้ทำแบบสำรวจความเสี่ยงในพื้นที่ก่อน เช่น ในพื้นที่ตำบลประสบภัยอะไรบ้าง มีน้ำป่าไหลหลาก น่ำฝนท่วมขัง อุบัติเหตุทางถนน ช้างทำลายพืชไร่  หัวข้อที่ชุมชนจะต้องดำเนินการคือ  1.สถานการณ์พื้นที่ 2.ต้นทุนที่ทำมา 3.สิ่งที่ต้องทำต่อไป สถานการณ์ภัยในพื้นที่-มีน้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากเป็นพื้นที่น้ำตก น้ำป่า -ดินสไลด์-เส้นทางถนนเป็นเส้นทางภูเขา มีโค้งอันตรายเยอะ-เมื่อเกิดเหตุการให้การช่วยเหลือไม่ถูกวิธี ต้นทุนที่ทำมา- มีทีมอาสาสมัครในพื้นที่-ทีม ท้องถิ่น อบต. อปพร. อาสาชาวบ้าน -ทีมอบุติเหตุทั่วไป บนท้องถนน -ทีมภัยพิบัติดินถล่ม โคลนสไลด์-ทีมชาวบ้านในพื้นที่ สิ่งที่ต้องทำต่อไป- ต้องมีการสำรวจข้อมูลประชากรในพื้นที่เสี่ยงภัย ข้อนี้แนะนำให้ปรึกษาทีม อสม.ในตำบล -ทำปฏิทินภัย เพื่อจะได้ทราบข้อมูลภัยและทำการรับมือ -จัดทำโครงสร้างคณะทำงานเตรียมความพร้อมตำบลรมณีย์ -จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ -จัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติประจำตำบล - อบรมให้ความรู้เรื่องการกู้ภัย
ช่วงบ่าย มีการจัดทำและแสดงความคิดเห็น ปฏิทินภัยในพื้นที่ การจัดทำปฎิทินภัยมีความสำคัญมากเพื่อเราจะได้รู้และตั้งรับมือภัยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว การเตรียมทีมอาสาในพื้นที่ต้องมีความพร้อมและเสียสละเวลา
อาจจะเป็นทีม อปพร.

 

30 0
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.8 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 ตำบลตำตัว

วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.ทำความเข้าใจโครงการ 2.จัดทำแผนการขับเคลื่อนชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ชาวบ้านมีความเข้าใจและมีส่วนร่วม หัวหน้าฝ่ายคณะทำงานทีมเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เวทีทำความเข้าใจโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

ภัยพิบัติเป็นเรื่องใกล้ตัวเราแล้ว พี่น้องในชุมชนก็เห็น เพราะในพื้นที่ตำบลตำตัว-บางไทร มีเหตุการณ์น้ำท่วมขังทุกปีเนื่องจากฝนตกหนัก  นั้นก็ถือว่าเป็นภัยพิบัติเหมือนกัน ทั้งยังมีเหตุบนท้องถนนก็เยอะ  แนวคิดเรื่องโครงการแผนการจัดการรับมือภัยพิบัติโดยชุมชนนั้น คือการที่ชุมชน ชาวบ้านในพื้นที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการป้องกัน แก่ไข ลดความเสี่ยงภัยของตนเองและครอบครัว โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ กำหนดแนวทางแก้ปัญหาและการบริหารจัดการภัย โดยใช้ทรัพยากรและบุคลากรในชุมชนโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญ คือ ลดความเสี่ยงของชุมชน และเพิ่มขีดจำกัดให้กับคนในชุมชน ว่าด้วยทีมทำงานโครงการจะเป็นพี่เลี้ยง สนับสนุนเรื่องกระบวนการการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติ และสนับสนุบประสานหาหน่วยงานให้การอบรมกู้ภัยเบื้องต้น ขั้นตอนการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชน 1.สภานการณ์ภัยในพื้นที่ 2.ต้นทุนชุมชน 3.สิ่งต้องทำต่อไป สถานะการณ์ภัยพื้นที่ตำบลตำตัว-บางไทร ในตำบลเป็นพื้นสวนเสียเป็นส่วนใหญ่และบ้านพักอาศัยอยู่ห่างๆกัน จึงมีเหตุ 1.น้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน 2.ภัยท้องถนน(อุบัติเหตุ) 3.ภัยวาตภัย/ลมพายุ 4.น้ำป่า/ดินถล่ม 5.ไฟใหม้  ต้นทุนชุมชน เช่น อุปกรณ์กู้ภัยเบื้องต้น เลื่อยไฟฟ้า /ทีมอาสาสมัคร หรือ อปพร. ชรบ. ข้อมูลประชากรในพื้นที่ ช่วงบ่าย ระดมความคิดเห็นในเรื่องโครงสร้างคณะทำงานทีมเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติตำบล เลือกหัวหน้าฝ่ายงานรับผิดชอบก่อน แล้วค่อยประชุมหมู่บ้านทำความเข้าใจและหาอาสาเพิ่มเติม 

 

20 31
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.9 สนับสนุนกลไกขับเคลื่อนการประสานเครือข่ายภัยพิบัติระดับจังหวัดระนอง

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อให้เกิดกลไกการประสานงาานในระดับจังหวัด 2. เพื่อให้ได้แผนการประสานการจัดการภัยพิบัติระดับจังหวัด 3.เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคประชาชน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการภัยพิบัต จังหวัดระนอง โดยจะมีการเสนอให้ท่านผู้ว่าเป็นประธาน มีแผนภัยพิบัติและแผนงานการจัดตั้งทีมในชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ทำความเข้าใจโครงการและเกิดการประสานงานในระดับจังหวัด

กิจกรรมที่ทำจริง

เริ่มประชุม 9.30 น มีการชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการการจัดากรภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน โดยนายไมตรีจงไกรจักร์ มีผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ระนอง เข้าร่วมให้ความรู้เรื่องภัยในพื้นที่จังหวัดระนอง ว่าด้วยน้ำท่วมบางพื้นท่ี ดินสไลจากภูเขา ช่วงบ่ายให้เครือข่ายระนอง ได้แบ่งกลุ่มเขตอำเภอทำแผนภัยพิบัติและได้ร่วมนำเสนอภัยในพื้นที่ของตน วิธีแก้ปัญหา

 

20 51
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.10 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 ตำบลทุ่งมะพร้าว

วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00-15:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.ทำความเข้าใจโครงการ 2.จัดทำแผนการขับเคลื่อนชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีข้อมูลประชากร  มี

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เวทีทำความเข้าใจโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

โครงการจัดทำแผนการขับเคลื่อนชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ว่าด้วยในชุมชนทุ่งมะพร้าวเป็นหนึ่งในเครือข่ายภัยพิบัติอันดามันที่มีแกนนำเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่อง จุดสำคํยของโครงการฯ คือเน้นให้ชาวงบ้านในพื้นที่มีส่วนร่วม ร่วคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผน ทั้งนี้จะช่วยลดความเสี่ยงภัยในชุมชน และเพิ่มขีดความสามารถให้กับคนในชุมชน จะเน้นเรื่องฝึกอบรมกู้ภัย ในพื้นที่มีต้นทุนทีมทำงานอยู่แล้ว และยังมีอุปกรณ์กู้ภัย

 

20 0
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.11 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 ตำบลคลองเคียน

วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09:00-16:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.ทำความเข้าใจโครงการ 2.จัดทำแผนการขับเคลื่อนชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เข้าใจในโครงการ/มีโครงสร้างคณะกรรมการศูนย์ฯ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เวทีทำความเข้าใจโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

โครงการการจัดทำแผนการขับเคลื่อนชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชน เป็นแนวคิดว่า " ภัยพิบัติเป็นเรื่องที่ป้องกันและบรรเทาได้ ถ้ามีการเตรียมความพร้อมที่ดี "  ได้นำแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานมาใช้ เพื่อให้ชุมชน หมู่บ้านมาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย มีความรู้ความเข้าใจถึงภัยในท้องถิ่น และตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการจัการภัย แนวคิดในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน เป็นการศูนย์กลางในการดำเนินการป้องกัน แก้ไข บรรเทา ฟื้นฟูจากภัยพิบัติ โดยใช้ทรัพยากรและบุคลากรในชุมชน มีส่วนร่วมในการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผน ท้งในด้านการแจ้งเตือนภัย การอพยพประชาชนอย่างเป็นระบบ และการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน ลดความเสี่ยงภัยของชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถให้คนในชุมชน เพิ่มทักษะโดยการฝึกปฏิบัติให้แก่คนในชุมชน สามารถรับมือกับภัยพิบัติด้วยตนเอง ชุมชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผน ทั้งในด้านการแจ้งเตือนภัยการอพยพประชาชนอย่างเป็นระบบ และการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย ในพื้นที่ชุมชนคลองเคียนเคยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิ หลังจากนั้นได้มีองค์กรเอกชนเข้ามาให้การสนับสนุนตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. เพื่อให้ชุมชนช่วยเหลือตนเองได้ แต่การดำเนินการไม่ต่อเนื่อง จึงต้องมีการทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ทางคณะทำงานโครงการฯจะเข้ามรเป็นพื่เลี้ยงช่วยดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงาน เช่นประสานงานกับปภ.จังหวัดในการให้ความรู้เรื่องภัยและอบรมการกู้ภัยเบื้องต้น  ทั้งนี้ ในชุมชนต้องมีขั้นตอนในการดำเนินการ 1. สถานะการณ์ในพื้นที่ 2.สิ่งที่มี 3.สิ่งที่ต้องทำ  สถานะการในพื้นที่/สภาพทั่วไปของตำบลคลองเคียน มีอะไรบ้าง แผ่นดินไหว/ลมพายุ เสียเป็นส่วนใหญ่ น้ำทะเลหนุนสูง ดินสไลด์ใน ม.7 ม.8 ในสวนยางทำให้ต้นยางเสียหาย  ลมพายุ เรือล่ม ไฟ้ไหมลามสวน ในเดือนท่ีผ่านมานั้น พายุหอบเอาหลังคาบ้านไปหลายหลัง ทำให้ทาง อบต.คลองเคียน ช่วยเหลือกระเบื้องมุงหลังคาให้กับชาวบ้าน  ในเหตุพายุอาจมีการปรกาศล่วงหน้าได้ แต่ในสภาวะดินสไลด์และเหตุนำ้ทะเลหนุนไม่มีประกาศล่วงหน้าทำให้มีความเสียหายและส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของคนในชุมชน เป้าหมายของโครงการ คือการรู้เท่าทันต่อสถานการณ์การเกิดภัย ความเสี่ยง สิ่งสำคัญ คือ อาสาสมัคร/คณะทำงานโครงสร้าง ข้อมูลประชากรชุมชน ความรู้เดิมของทีมงาน การปรับเพิ่มคณะทำงาน การจัดทำข้อมูลในพื้นที่ตำบล เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลจัดทำแผนภัยพิบัติ การเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ โครงสร้างคณะทำงานกรรมการศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติตำบล มี ประธานศูนย์ฯ รองประธาน 2 คน  ที่ปรึกษา 2 คน เลขานุการ เหรัญญิก ฝ่ายต่างๆ หัวหน้าฝ่ายเฝ้าระวัง หัวหน้าฝ่ายจราจร หัวหน้าฝ่ายอพยพ หัวหน้าฝ่ายปฐมพยาบาล หัวหน้าฝ่ายครัวกลาง ระดมความคิดเห็นคนเข้าเป็นอาสาสมัคร

 

40 0
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.12 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.ทำความเข้าใจโครงการ 2.จัดทำแผนการขับเคลื่อนชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จัดต้้งคณะกรรมการภัยพิบัติจังหวัดภูเก็ต

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เวทีทำความเข้าใจโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุม

 

20 52
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.13 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 ตำบลนาเตย

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00-16:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.ชี้แจ้งผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชน 2.การจัดทำแผนเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในพื้นที่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เกิดกระบวนการการจัดตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในตำบล และวางแผนการจัดการแผนภัยพิบัติระดับตำบล

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เวทีทำความเข้าใจโครงการ จัดทำแผนเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติระดับโดยชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุม

 

30 37
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.14 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00-16.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.ทำความเข้าใจโครงการ 2.จัดทำแผนการขับเคลื่อนชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เวทีทำความเข้าใจโครงการ โดยเราจะกลับไปทำในพื้นที่เราโดยมีการประสานงานในระดับตำบล หมู่บ้าน เลือกพื้นที่นำร่องให้เป็นรูปธรรมโดยที่ อำเภอละอุ่น เลือกพื้นที่นำร่องคือ ม.4 ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนองซึ่งมีผู้ประสานงานคือ1.นายจรัล คชราช 2.นายบุญสิทธิ์ ทรงชัย 3.นายชัย เพิ่มพูล 4.นายฉัตรชัย สาระกำ เมื่อมีคณะทำงานแล้ว ต้องมีการเก็บข้อมูล จัดเวทีค้นหาต้นทุน ข้อมูลภัย จัดระดมความคิดเห็น เตรียมหาความพร้อม จัดตั้งคณะกรรมการในหมู่บ้าน ในวันที่ 5 มกราคม - 5 มีนาคม 2562 เทศบาลเมืองระนอง เลือกพื้นที่ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง และหาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง โดยมี นายสำราญ ใจดี เป็นผู้ประสานงานหลัก ด้วยวิธีการ จัดเวทีระดับอำเภอ พัฒนาทีมทำงาน ประสานภาคี รวบรวมข้อมูล อบรมการใช้เครื่องสื่อสาร ทบทวนเวทีสร้างการเรียนรู้ เพิ่มพื้นที่ตำบล และถอดบทเรียน จัดในช่วง ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 อำเภอกะเปอร์ ลงพื้นที่ปฏิบัติการทุตำบลโดยการกระจารทั่วทุกพื้นที่ เพื่่อให้ทุกคนเรียนรู้ รับรู้เรื่องภัยโดยทั่วกัน ซึ่งมีผู้ประสานงาน คือ 1.ว่าที่ร้อยตรี จักรพงศ์ ริ่มไทยสงค์ 2.นาดำรงค์นวลหิงค์ 3.นายคณิต พรหมบุตร 4.นายจำเนียร สาลี 5.นายคำแดง พรมดาว โดยวิธีการ  1.จัดเวทีกลุ่มย่อย จัดประชุมระดัยตำบล แต่งตั้งคณะกรรมการระดับตำบลจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยระดับตำบล  2.จัดเวทีหลัก จัดอบรมให้ความรู้ในพื้นที่เสี่ยงภัย หมู่ที่ 7 บ้านสองแพรก ต.ลำเลียง แต่งตั้งคณะทำงาน/กรรมการระดับหมุ๋บ้าน ตำบล อำเภอ จัดทำแผนที่เสี่ยงภัยระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และทำการฝ฿ก้อมแผนการอพยพในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 

กิจกรรมที่ทำจริง

เวทีทำความเข้าใจโครงการ โดยเราจะกลับไปทำในพื้นที่เราโดยมีการประสานงานในระดับตำบล หมู่บ้าน เลือกพื้นที่นำร่อง

 

50 62
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.15 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เวทีทำความเข้าใจโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

 

 

30 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.16 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เวทีทำความเข้าใจโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

 

 

30 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.17 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-15.00น น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เวทีทำความเข้าใจโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

 

 

30 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.18 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-15.00น น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เวทีทำความเข้าใจโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

 

 

30 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.19 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-15.00น น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เวทีทำความเข้าใจโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

 

 

30 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.20 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-15.00น น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เวทีทำความเข้าใจโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

 

 

30 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.21 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-15.00น น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เวทีทำความเข้าใจโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

 

 

30 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.22 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-15.00น น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เวทีทำความเข้าใจโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

 

 

30 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.23 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-15.00น น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เวทีทำความเข้าใจโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

 

 

30 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.24 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-15.00น น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เวทีทำความเข้าใจโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

 

 

30 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.25 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-15.00น น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เวทีทำความเข้าใจโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

 

 

30 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.26 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-15.00น น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เวทีทำความเข้าใจโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

 

 

30 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.27 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-15.00น น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เวทีทำความเข้าใจโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

 

 

30 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.28 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-15.00น น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เวทีทำความเข้าใจโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

 

 

30 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.29 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-15.00น น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เวทีทำความเข้าใจโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

 

 

30 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.30 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-15.00น น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เวทีทำความเข้าใจโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

 

 

30 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.31 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-15.00น น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เวทีทำความเข้าใจโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

 

 

30 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.32 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-15.00น น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เวทีทำความเข้าใจโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

 

 

30 0

2. แผนงานการจัดภัยพิบัติสู่ความยั่งยืนโดยท่องเที่ยวชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 การศึกษาดูงานการท่องเที่ยวชุมชน

วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

-เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานและการจัดการบริหารการท่องเที่ยว

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

-นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับปรุงพัฒนาขยายผลในพื้นที่ได้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เรียนรู้ชุมชนและการจัดการระบบการท่องเที่ยวชุมชน  ศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกระบี่

กิจกรรมที่ทำจริง

ศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกระบี่

 

20 23
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.2 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายท่องเที่ยว ครั้งที่1

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. เพื่อเข้าใจโครงการการจัดทำข้อมูล 2. เพื่อเข้าใจแนวทางทำความเข้าใจข้อมูลในพื้นที่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดความเข้าใจโครงการการจัดทำข้อมูล
 • เกิดความเข้าใจแนวทางทำความเข้าใจข้อมูลในพื้นที่
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เกิดความเข้าใจโครงการการจัดทำข้อมูล -เกิดความเข้าใจแนวทางทำความเข้าใจข้อมูลในพื้นที่

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน

 

20 25
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.3 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายท่องเที่ยว ครั้งที่ 2

วันที่ 26 พ.ค. 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.ชี้แจ้งผลการดำเนินการ 2.การดำเนินงานต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ประชุม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุม

 

30 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.4 อบรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.ทำความเข้าใจโครงการ 2.จัดทำแผนการขับเคลื่อนชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เกิดการเข้าใจ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

สัมมนาเชิงปฏิบัติ - ฟังบรรยายสถานการณ์ท่องเที่ยวชุมชนในประเทศไทย - แลกเปลี่ยนสถานการณ์และความเป็นไปได้ของการท่องเที่ยวชุมชน - เรียนรู้เครื่องมือการทำแผนที่ท่องเที่ยวชุมชนในฝัน - เรียนรู้เครื่องมือการทำปฏิทินการท่องเที่ยวชุมชน - เรียนรู้หลักสูตรบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

ดูงาน

 

33 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.5 อุดหนุนปฎิบัติการในพื้นที่ ชุมชนน้ำเค็ม

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.การดำเนินงานต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สถานที่

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

-ทำความเข้าใจทีมท่องเที่ยวชุมชนโครงการ -เพิ่มกำหนดจุดน่าสนใจ -วางแผนงาน

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุม

 

30 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.6 อุดหนุนปฎิบัติการในพื้นที่ ชุมชนทับตะวัน

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.ชี้แจ้งผลการดำเนินการ 2.การดำเนินงานต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เข้าใจ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เนื้อหา 1.ทบทวน/สรุปบทเรียนที่ผ่านมา 2.ติดตามสถานการณ์แต่ละประเด็นงาน 3.วางแผนงานท่องเที่ยว/วางแผนงานอนุรักษ์

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุม

 

30 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.7 อุดหนุนปฎิบัติการในพื้นที่ชุมชนบ้านหินลาด

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.ชี้แจ้งผลการดำเนินการ 2.การดำเนินงานต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เข้าใจ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

สามารถนำข้อมูล/ เข้าใจวิธีการ/การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน -สามารถค้นหาจุดเด่น เพื่อนำเสนอเป็นจุดท่องเที่ยว

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุม

 

30 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.8 อุดหนุนปฎิบัติการในพื้นที่ ชุมชนท่าใหญ่

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.ทำความเข้าใจโครงการ 2.จัดทำแผนการขับเคลื่อนชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เข้าใจ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมสร้างความเข้าใจ จัดทแผนงาน

กิจกรรมที่ทำจริง

 

30 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.9 ประชุมติดตามงาน

วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.ชี้แจ้งผลการดำเนินการ 2.การดำเนินงานต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุม

 

20 0

3. แผนงานหนุนเสริมกระบวนการทำงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 ประชุมคณะทำงาน(ครั้งที่ 1)

วันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ทำความเข้าโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

-ประชุมคณะทำงานโครงการ เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมา และจุดประสงค์ของหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการภัยพิบัติ ต่อเนื่องจากที่ในพื้นที่ได้มีการดำเนินงานอยู่แล้ว และขยายพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนากลไกภัยพิบัติอันดามัน คือจะมีเพิ่มเครือข่ายจังหวัดที่เสี่ยงภัย มีจังหวัดระนอง จังหวัดภูเก็ต  ทั้งนี้จะมีเพิ่มโครงการการท่องเที่ยวชุมชนที่ยังยื่น
-มีการวางแผนงานเบื้องต้นให้สอดคล้องกับระยะเวลาการดำเนินโครงการ
    โครงการพัฒนากลไกภัยพิบัติอันดามัน จะมีการจัดประชุมทำความเข้าใจโครงการกับกลุ่มจังหวัด 3 จังหวัด และมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในพื้นที่ด้วย แต่ทีมคณะทำงานโครงการต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง โดยจะเป็นที่ปรึกษาโครงการ เป็นทีมเลขาฯ ลงพื้นที่ร่วมกระบวนการด้วย     โครการการท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน มีการดำเนินการไปบ้างแล้วในชุมชนมอแกลนบ้านทับตะวัน ทั้งนี้จะให้นายวิทวัส เทพสง และน.ส.อรวรรณ หาญทะเลเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ เนื่องจากทั้งสองคนอาศัยอยู่ใมนชุมชนนั้น และเป็นแกนนำหลักในชุมชนมอแกลนทับตะวัน ในการดำเนินงานแต่ละครั้งจะมีทีมทำงานโครงการเข้าร่วมช่วยงานด้วย
-ทีมเลขานุการโครงการ จะมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการประชุม และทำรายงานสรุปการประชุมในแต่ละครั้งในโปรมแกรมของทางผู้สนับสนุนโครงการฯ (สจรส.)
โดยโครงการฯ จะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 60 ถึง มีนาคม 62 งบประมาณในการดำเนินการ 800,000 บาท
สรุป จะมีการนัดประชุมทีมทำงานโครงการ ทุก 3 เดือน เพื่อสรุปงาน และเสนอข้อคิด ร่วมแก้ไขปัญหาในการดำเนินโครงการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

วางแผนการทำงานเพื่อให้ได้แผนการขับเคลื่อน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมคณะทำงาน 12 ท่าน แจ้งเพื่อทราบโครงการการดำเนินโครงการ และร่วมวางแผนงานในการขับเคลื่อนโครงการภัยพิบัติ 3 จังหวัด มี จังหวัดพังงา ระนอง และภูเก็ต  ซึ่งจังหวัดพังงานั้น จะมี 2 โครงการ เป็นโครงการการจัดการภัยพิบัติ และการท่องเที่ยวชุมชนแบบยั่งยืน
  ซึ่งโครงการท่องเที่ยวนี้ ได้แนวคิดมาจากชุมชนมอแกลนทุ่งหว้า โดย นายวิทวัส เทพสง ,น.ส.อรวรรณ หาญทะเล ได้เสนอทรัพย์กรพื้นที่ แนวคิดจะเน้นวิถีชีวิตของชาวมอแกลนในด้านชีวิตประจำวัน และอาชีพที่อยู่กับธรรมาชาติได้ โดยไม่มีกการทำลาย
  โครงการการจัดการภัยพิบัติอันดามัน ในส่วนนี้ จังหวัดพังงา มีการเคลื่อนกระบวนการอยู่แล้ว แต่จะลงไปเน้นขยายตำบลเตรียมความพร้อมป้องกันภัยโดยชุมชนให้มากขึ้น มี ต.พรุใน ,ต.ตำตัว,ต.ทุ่งมะพร้าว,ต.คุระบุรี.ต.โคกกลอย,ต.นบปริง,ต.รมณีย์,และต.บ่อแสน โดยจะมีการหนุนงบประมาณการเคลื่อนโครงการให้แต่ละตำบลโดยที่จะมีทีมทำงานลงพื้นที่ด้วยทุกครั้ง ในส่วนของจังหวัดระนองกับภูเก็ต มีการหนุนงบ จังหวัดละ 50,000 บาท แต่จะมีทีมทำงานโครงการร่วมดำเนินการทุกครั้ง จะมีการจัดประชุมและจัดตั้งคณะกรรมการในพื้นที่ และมีแผนที่ภัยพิบัติ เส้นทางปลอดภัย ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

 

12 12
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 ค่าประสานงานฝ่ายเลขาฯ งวดที่ 1 (เดือน มกราคม ถึง มิถนายน 2561)

วันที่ 20 พ.ค. 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. เพื่อการประสานงานระหว่างเครือข่ายอันดามัน 2. จัดเก็บเอกสารที่ถูกต้อง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีการประสานงานเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และจัดเก็บข้อมูล เอกสารในการประชุมแต่ละครั้ง การประชุมทุกครั้งเป็นไปอย่างที่ตั้งเป้าไว้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประสานงานเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ทำจริง

ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุม อำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดการประชุมในแต่ละครั้ง จัดเก็บเอกสารประกอบการประชุม สรุปการประชุมวาระต่างๆ

 

12 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.3 ประชุมคณะทำงาน(ครั้งที่ 2)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00-15:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.ชี้แจ้งผลการดำเนินการ 2.การดำเนินงานต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีการรับทราบการส่งตรวจเอกสารการเงิน รับทราบผลการดำเนินโครงการไปมากแล้ว การเห็นชอบในส่วนของการยืมงบประมาณจากส่วนอื่นเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การดำเนินโครงการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดประชุมคณะทำงาน สรุปความคืบหน้าของโครงการจัดการภัยพิบัติและการท่องเที่ยว และฝ่ายเลขารายงานการส่งตรวจเอกสารการเงิน 

กิจกรรมที่ทำจริง

การประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินการ และการใช้งบประมาณในการประชุมแต่ละครั้ง งบประมาณในการดำเนินโครงการต่อไป เนื่องจากมีการนัดประชุมลงพื้นที่ทำแผนเตรียมความพร้อมฯ ในพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง หากงบประมาณในการดำเนินการ ไม่เพียงพอให้ยืมเงินสำรองจ่ายจากส่วนอื่นก่อนเพื่อโครงการจะได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อนื่อง มีการเห็นชอบในที่ประชุม ในส่วนงานดำเนินการโครงการท่องเที่ยวชุมชนจะมีการจัดอบรมการจัดการท่องเที่ยวชุมชน โดยผู้เข้าร่วมประชุมว่าจะเชิญ 4 พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ คือ บ้านน้ำเค็ม บ้านทับตะวัน บ้านทับปลา เกาะพระทอง ผู้เข้าร่วมอบรมโดยประมาณ 30 คน โดยสถานที่นั้นน่าจะจัดที่บ้านทับตะวัน  เพราะเป็นพื้นที่ส่วนกลาง  เวลา 2วันกับ 1 คืน จึงขอเชิญคณะทำงานท่านใดที่ว่างเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมนี้ด้วย 

 

13 13
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.4 ค่าประสานงานฝ่ายเลขาฯ งวดที่ 2 (เดือน กรกฎาคม ถึงธันวาคม 2561)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.ชี้แจ้งผลการดำเนินการ 2.การดำเนินงานต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการในที่ประชุมคณะทำงาน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ค่าตอบแทนฝ่ายเลขา

กิจกรรมที่ทำจริง

การบันทึกการประชุม รายงานความคืบหน้าโครงการแก่ทีมทำงาน จัดเก็บเอกสารการเงิน

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.5 ประชุมคณะทำงาน(ครั้งที่ 3)

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-15:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.ติดตามความคืบหน้าโครงการฯ 2.สรุปแนวทางและการดำเนินโครงการต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เข้าใจและในดำเนินการต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงาน ความคืบหน้าของโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

เรื่องงบประมาณที่ใช้จ่ายในการดำเนินการประชุมนั้น อาจจะไม่ตรงตามที่ได้กำหนดในโครงการได้ ไม่จำเป็นที่จะต้องตรงตามที่กำหนด  ในบางเรื่องที่ยังคงเหลืองบประมาณ ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมว่า ให้ใช้ในหมวดอื่นต่อไป เช่น การศึกษาดูงานท่องเที่ยวชุมชนนั้น ก็นำงบประมาณที่เหลือใส่ในหมวดอุดหนุนพื้นที่ก็ได้ หรือแล้วแต่ว่าในหมวดอื่นขาด นไส่วนนี้มาเสริมก็ได้ แต่ต้องมีการรายงานในที่ประชุมทุกคีั้งในเรื่องการใช้งบประมาณ ทั้งนี้ความคืบหบน้าของโครงการภัยพิบัตินั้น มีการดำเนินการลงพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดพังงาไปแล้ว 3 พื้นที่ ในเดือนที่ผ่านมา คือ ตำบลนบปริง ตำบลรมณี ตำบลตำตัว และตำบลทุ่งมะพร้าว ยังมีพื้นที่อีก คือ ตำบลบางเตย ตำบลนาเตย ตำบลคลองเคียน ซึ่งจะมีการประสานงานลงพื้นที่กับทางแกนนำอีกครั้ง ในแต่ละพื้นที่มีความพร้อมไม่เหมือนกัน ทั้งนี้จึงขอให้แต่ละพื้นที่ทำการสำรวจข้อมูลเสี่ยงภัยก่อน และจัดทำปฏิทินภัยในพื้นที่นั้นๆ พื้นที่ไหนมีเครื่องมีการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วให้รายงานด้วย เช่นในพื้นที่ รมณีย์ บอกว่าพื้นที่ของตนเคยได้รับ มาตราวัดปริมาณนำ้ฝนมาแล้ว แต่ขาตั้งเกิดการเสียหาย ทางชุมชนรับว่าจะกลับซ่อมบำรุง ในพื้นที่ทุ่งมะพร้าวก็มีเหมือนกันแต่เป็นของกรมป่าไม้ในพื้นที่่ ซึ่งมีเจ้าหน้าดูแลอยู่แล้ว แต่ละพื้นที่มีพื้นฐานไม่เท่ากัน ในพื้นที่รมณีย์ ตำตัวและนบปริง ต้องจัดการตั้งแต่ทำแบบสำรวจภัย แต่ในพื้นที่ทุ่งมะพร้าว นั้นมีข้อมูลอยู่แล้วจึงจะมีการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเลย คือมีการตั้งทีมทำงานภัยพิบัติในพื้นที่ และมีการตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติ ่ พื้นที่คลองเคียนได้เคยมีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนป้องกันภัยโดยชุมชนหลังเหตุการณ์สึนมิเมือ่ปี47 แต่ก็ได้ขาดการต่อเนื่อง ในพื้นที่ยังมีทีมทำงานอยู่ แต่ขาดการต่อเนื่องแล้วจึงต้องมีการทำข้อมูลสำรวจภัยก่่่อน และจัดตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆ เบื้องต้นก่อน

 

12 12
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.6 ประชุมคณะทำงาน(ครั้งที่ 4)

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09:00-15:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.ติดตามความคืบหน้าโครงการฯ 2.สรุปแนวทางและการดำเนินโครงการต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีความคืบหน้าของโครงการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดประชุมคณะทำงาน ความคืบหน้าของโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมความคืบหน้าของโครงการภัยพิบัติ เนื่องจากต้องยืมงบประมาณการดำเนินโครงการจากส่วนอื่น จึงต้องขอความเห็นในที่ประชุม ที่ประชุมให้ดำเนินการได้ แต่เมื่องบสนับสนุนได้โอนมาแล้ว ก็ให้ทำบันทึกคืนเงินทันที ถามเรื่องงบประมาณ และผลการตรวจเอกสารการเงิน ว่าด้วยได้ส่งตรวจไปแล้วแต่ในพื้นที่จังหวัดพังงาไม่เข้าใจการตรวจบัญชีในโครงการ จึงต้องส่งไปให้ที่ สจรส.ส่งตรวจให้ และกำลังดำเนินการอยู่ เมื่อตรวจเรียบร้อยแล้วจะรายงานอีกที การลงพื้นที่ว่าด้วยในเดือนนี้มีพื้นที่ ตำบลคลองเคียน ได้นัดวันประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันที่ 22 นี้ ขอเชิญคณะทำงานเข้าร่วมด้วย สถานที่ เป็นห้องประชุม อบต.คลอฃเคียน การท่องเที่ยวโดยชุมชน มีการดำเนินการเส้นทางการท่องเที่ยวโดยมีการลงพื้นที่ร่วมกับชาวบ้านมอแกลน ทำเส้นทางแนะนำการท่องเที่ยวชุมชน ขณะนี้ในพื้นที่ชุมชนน้ำเค็มได้จัดทำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีรายละเอียดข้อมูลชุมชนในบ้างส่นประกอบด้วย เช่น ร้านค้า แหล่งที่พัก จุดพักผ่อน เป็นต้น จะนำเสนอในครั้งหน้า

 

12 12
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.7 ประชุมคณะทำงาน(ครั้งที่ 5)

วันที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00-15:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.ชี้แจ้งผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชน 2.การจัดทำแผนเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในพื้นที่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานเข้าใจเป็นอย่างดี

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงาน ความคืบหน้าของโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมความนคืบหน้าของโตรงการ ลงพื้นที่ จัดทำแผนงานภัยพิบัติโดยชุมชน ที่ผ่านมาในชุมชนคลองเคียน ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ในพื้นที่มีคนสนใจในเรื่องภัยพิบัติใกล้ตัวกันมาก ทั้งเรื่องไฟป่า ดินสไลด์ ตลอดถึงสึนามิ เพราะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเหมือนกัน ทั้งนี้มีความเข้าใจในตัวโครงการบ้างแล้วเพราะแกนนำเครือข่ายภัยพิบัติจังหวัดพังงา และเคยมีหน่วยงานเอกชนเข้ามาทำโครงการภัยพิบัติเหมือนกัน โดยจะมีทีม อปพร.ในพื้นที่อยู่บ้างแล้ว การประชุมจึงมีการแลกเปลี่ยนทำความเข้าใจ และจัดตั้งโครงสร้างคณะกรรมการ การรับมือภัยพิบัติโดยชุมชน มีการระบุหัวหน้าาฝ่ายต่างๆ และทางชุมชนจะกลับไปเติมชื่อทีมงานให้รียบร้อยก่อน แล้วจะขอนัดประชุมชนในครั้งต่อไป ในส่วนของโครงการการท่องเที่ยวฯนั้น ยังไม่มีความคืบหน้า แต่จะขอโอนงบประมาณที่คงเหลือใน การศึกษาดูงานที่กระบี่ไปสนับสนุนพื้นที่โครงการ ที่ประชุมเห็นด้วย ในส่วนของงบประมาณได้มีการโอนเงินงวดที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอคืนงบประมาณในส่วนที่ยืมโครงการอื่น ที่ประชุมเห็นด้วย แต่ให้ทำบัญทึกความเข้าใจไว้ด้วย เพื่อจะได้รู้ว่างบในส่วนไหน และมีค่าผู้ตรวจบัญชีด้วย ประมาณ 8,000 กว่าบาท ที่ประชุมว่าในครั้งต่อไปจะมีอีกมัย มีอีกคิดตามงบประมาณที่ได้ใช้จ่าย พื้นที่จังหวัดระนองขอนัดประชุมภัยพิบัติครั้งที่ 2 แต่ยังไม่ได้กำหนดวันเวลา ให้กำหนดล่วงหน้าเพื่อจะได้มีเวลาตรงกัน แล้วจะบอกอีกครั้งเมื่อระนองกำหนดวันมา

 

12 0
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.8 ประชุมคณะทำงาน(ครั้งที่ 6)

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00-16:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.ชี้แจ้งผลการดำเนินการ 2.การดำเนินงานต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เข้าใจและดำเนินการต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงาน คาวมคืบหน้าของโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมรายงานความคืบหน้าโครงการภัยพิบัติ ในการลงพื้นที่ในตำบลต่างๆ ในจังหวัดพังงา ตอนนี้ลงพื้นที่ ตำบลรมณีย์ ตำบลบางไทร-ตำตัว ตำบลทุ่งมะพร้าว ตำบลนบปริง ตำบลคลองเคียน และในเดือนนี้เป้าหมาย 1 ตำบล ว่าจะลงพื้นที่ตำบลนาเตย ยังเหลือ 2 ตำบล เป้าหมายว่าจะลงพื้นที่จังหวัดระนอง นัดประชุมกับเครือข่ายภัยพิบัติ เป็นวันที่ 28 นี้ การท่องเที่ยวชุมชน มีการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวในตำบลบางม่วง(หมู่บ้านทับตะวัน) ในส่วนหมู่บ้านนำ้เค็มนั้นจัดทำการสำรวจห้างร้านต่างๆ เพื่อทำเส้นทางท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ส่วนอีก 2พื้นที่คือ ท่าใหญ่ กับหินลาด นั้น จะลงพื้นที่เพื่อประชุมทำการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว ช่วงบ่ายมีการสรุปงบประมาณที่ใช้จ่ายและจะดำเนินงานต่อไปอย่างไร งานล่าช้ากว่าที่กำหนดเนื่องจากความไม่พร้อมทั้งทีมทำงานและในพื้นที่จังหวัดเนื่องจากกำหนดการอาจมีงานอื่นแทรกบ้าง แต่จะสรุปงานให้ได้ทุกพื้นที่ตามกำหนด

 

12 11
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.9 ค่าประสานงานฝ่ายเลขาฯ งวดที่ 3 (ปี 2562)

วันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.ติดตามความคืบหน้าโครงการฯ 2.สรุปแนวทางและการดำเนินโครงการต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ค่าตอบแทนฝ่ายเลขาโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

เก็บเอกสารและประสานงาน

 

12 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.10 อุปกรณ์สิ้นเปลือง

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อการดำเนินดครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีการขับเคลื่อนโครงการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

อุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ในการประชุม แะดำเนินโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

เพื่อ

 

0 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.11 จัดทำรายงาน/สรุปงาน

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อการดำเนินดครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เอกสารถูกต้อง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

สรุปงานโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

ตรวจบัญชี

 

12 0

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงหรือผลอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือเป้าหมาย/ที่คาดการณ์ไว้

 


ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 37 52                    
การใช้จ่ายงบประมาณ 800,000.00 690,496.00                  
คุณภาพกิจกรรม 208 171                  

ปัญหาอุปสรรคสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางแก้ไขของผู้รับทุน

 

 

 

การประเมินผลตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดการประเมินผลตามตัวชี้วัด

คณะทำงานเข้าใจในแผนการทำงานโครงการ

 

 • เกิดกลไกการประสานงาน
 • เกิดแผนการประสานการจัดการภัยพิบัติระดับจังหวัด

 

 • เกิดความเข้าใจในโครงการ
 • เกิดแผนการขับเคลื่อนชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน 0 คน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

(ผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง หมายถึง ผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการ/ผู้ปฏิบัติ/ผู้ลงมือทำ/กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ
ผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อม หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ลงมือทำแต่ได้รับผลประโยชน์จากที่มีโครงการดังกล่าว)

ผู้ได้รับประโยชน์ (คน)จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ (คน)
(ไม่นับรายชื่อซ้ำ)
พฤติกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
ทางตรง 0

 

ทางอ้อม 0

 

เกิดสภาพแวดล้อมและปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อสุขภาพ

(สภาพแวดล้อมหรือปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อสุขภาพ เช่น 1) เกิดกฎ กติกา ระเบียบ หรือมาตรการชุมชน เช่น มาตรการลดละเลิกเหล้าในงานศพ/งานบุญ ข้อตกลงการจัดการขยะ ขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ 2) เกิดกลไก ระบบ หรือโครงสร้างชุมชนที่พัฒนาขึ้นใหม่ เช่น กลไกสภาผู้นำ, เกิดกองทุนของชุมชน, ระบบเตือนภัย/เฝ้าระวังภัยในชุมชน, การัดพื้นที่เรียนรู้ในชุมชน, การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการใช้จักรยานในชุมน, เกิดกลุ่มแกนนำอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 3) เกิดต้นแบบ พ้นที่เรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ในระดับชุมชน)

ประเภทรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้น (ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)
1) เกิดกฏ กติกา ระเบียบ หรือมาตรการชุมชน

 

2) เกิดกลไก ระบบ หรือโครงสร้างชุมชนที่พัฒนาขึ้นใหม่

 

3) เกิดต้นแบบ พื้นที่เรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ในระดับชุมชน

 

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือ เทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

เอกสารประกอบอื่นๆ

ได้แก่ เอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือสื่อที่ใช้ในกิจกรรมโครงการ รวมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม ไม่เกิน 10 ภาพ พร้อมทั้งคำบรรยายใต้ภาพ

................................
( นายไมตรี จงไกรจักร์ )
ผู้รับผิดชอบโครงการ